AKTS - Vergi Hukuku II

Vergi Hukuku II (KMH530) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vergi Hukuku II KMH530 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Mustafa Akkaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı, vergi hukuku kamu hukuk ilişkileri bağlamında, vergi hukuku- anayasa hukuku, vergi hukuku-idare hukuku ve vergi hukuku- ceza hukuku ilişkilerinin ve özellikle de disiplinler arası bir hukuk dalı olan vergi hukukunun diğer (kamu) hukukuna ait alanların temel ilke ve prensipleri ile etkileşiminin ortaya konulması; bu ilişkilerin anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararlarındaki yansımalarının saptanması ve söz konusu ilişkilerin neden olduğu problemleri çözebilme yetisi kazandırılmadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vergi hukuku -Kamu hukuk ilişkilerini ve farklı alanlara ait metodolojiler arasındaki etkileşimi, etkileşim sınırlarını öğrenirler
  • Kamu hukuku -vergi hukuku ilişkileri çerçevesinde, vergilendirme sürecine ilişkin vergi tarhı, hem idari yaptırım gerektiren hem de hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi cezalarına ilişkin temel ilkeleri ve kuralları kavrarlar
Dersin İçeriği Vergi hukuku-anayasa hukuku ilişkileri (anayasal vergileme ilkeleri-vergilerin yasallığı-ödeme gücüne göre vergilendirme, diğer anayasal ilkeler, vergi hukukunda KHK?ların, Bakanlar Kurulunun özel düzenleyici işlemlerinin hukuki rejimi) ile vergi hukukunun etkileşimi; vergi hukuku idare hukuku ilişkileri (idarenin vergi alanındaki düzenleyici,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Vergilendirmede Yasallık İlkesi ve Kapsamı (Any. m.73/3) Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
2 Vergi Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnamelerin Kaynak Niteliği Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
3 Vergilendirmede alanında Bakanlar Kuruluna Yetki Devrinin (Any. m.73/4) ve devredilmiş yetkinin Kullanılmasının sınırları Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
4 Anayasa m.73/2 nin bağlayıcılığı Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016..
5 Anayasa Mahkemesi Kararlarında ve Teoride Mali Yükümlülük ve Ek Mali Yükümlülük (Any. m.167/2) Kavramları ve Kapsamı Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
6 Vergi Hukukunda Geri Yürümezlik İlkesi ve Vergi Hukukunda Düzenleyici İşlemlerde Yürürlük Sorunu Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
7 Genel Tebliğlerin ve Muktezaların (Özelge) Hukuki Rejimi Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
8 Vergi Hukukunda “Uzlaşma” Hukuki Nitelik, Takdir Yetkisi Ve Yargısal Denetim -5736 sayılı Kanundaki uzlaşma mekanizması da dikkate alınarak- Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
9 Vergi Hukukunda Resen Araştırma İlkesi (Ve Sınırları) Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
10 Vergi Hukukunda bilgi verme ödevi ve kapsamı (VUK m.355) Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
11 Vergi Yasalarında Maliye Bakanlığına Verilen Usul Ve Esasları Belirleme Yetkisi ve Anayasaya Uygunluğu (ödev ve yaptırım getirme) Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
12 Vergi Hukukunda Tebligat ve Tahsilin Hukuki Rejimi Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
13 Hürriyeti Bağlayıcı Ceza gerektiren Vergi Suçları perspektifinden TCK-VUK ilişkisi Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
14 Vergi İdaresinin Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçlarını Bildirme Konusundaki Takdir Yetkisi VUK.m.367 ve 5728 sayılı Kanun dikkate alınarak Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
15 Yargıtay Kararlarında Ceza Mahkemesi -Vergi Mahkemesi Kararları arasındaki etkileşim Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016..
2. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
3. Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
4. Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 30 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128