Tax Law II (KMH530) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Tax Law II KMH530 General Elective 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type Elective Courses
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Discussion, Question and Answer, Drill and Practice.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Mustafa Akkaya
Course Assistants
Course Objectives The main aim of the course is to reveal the interaction between especially the interdisciplinary tax law and the basic principles of other public law disciplines, tax law- constitutional law, tax law- administration law and tax law- criminal law relationship in the framework of the relationship between tax law and public law; and to provide skills for determining the reflection of these relationships in light of the decisions of the Constitutional Court, the Council of State and the Court of Cassation, and providing skills for solving the problems caused by these relationships.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • learn the relationship between tax law and public law, the interaction between the methodologies belongs to different areas, and the boundaries of the interactions.
  • Comprehend the basic principles and rules governing the accrual of taxes, and the tax penalties requiring administrative sanctions and with respect to imprisonment taxation process in framework of the relationship between tax law and public law.
Course Content The interaction between the tax law-constitutional law relationship and tax law (constitutional taxation principles, the legality of taxes, ability-to-pay principle of taxation, and other constitutional principles, Decrees of the Council of Ministers having force of Law, the legal status of special regulatory acts of the Council of Ministers), the

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 The Principle of Legality and Its Scope in the Decisions of the Constitutional Court Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
2 The Legibility of Decree Law as a Source to Tax Law Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
3 The Limits of the Transfer of Power to the Council of Minister(Art 73/4, Const.) and Its Use In terms of the Taxation Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
4 The Bindingness of the Article of 73/2 of the Constitution Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016..
5 The Terms and Concepts of Financial Obligations In Theory and In the Decisions of the Constitutional Court and the Additional Financial Obligations(Art 167/2, Const.) Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
6 The Principle of Non-Retroactivity in Tax Law and the Problem of the Time of Enforceability of the Statutory Administrative Acts Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
7 The Legal Status of the General Communiques and the Special Notices of Tax Status Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
8 The Legal Status of the Settlement in Tax Law, the Power of Discretion, and the Judicial Review- Considering the Mechanism of Settlement brought by Law No. 5736 Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
9 The Principle of Ex Officio Examination in Tax Law (and Its Limits) Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
10 The Duty to Inform and Its Scope in Tax Law Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
11 The Power Granted to the Ministry of Finance on Determining the Procedure and Principles, and Its Conformity with the Constitution (Imposing Duty and Sanction) Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
12 The Notification in Tax Law and The Legal Regime of the Collection Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
13 The Relationship between Tax Procedure Law and Turkish Criminal Law in terms of the tax crimes requiring imprisonment Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
14 The Discretionary Power of Tax Offices to Notify Tax Crimes Requiring Imprisonment (Considering Art. 367 of Tax Procedure Law and Law No:5728) Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
15 The Interaction Between Tax Courts and Criminal Courts in the decision of the Court of Cassation Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
16 Final Exam

Sources

Course Book 1. Vergi Hukuku, Mualla ÖNCEL - Ahmet KUMRULU - Nami ÇAĞAN, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016..
2. Vergi Hukuku, Nihal SABAN, Beta Yayınları Basım Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, 2006.
3. Vergi Hukuku, Selim KANETİ, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989 (Sadece genel kısmı)
4. Genel Vergi Hukuku, Yusuf KARAKOÇ, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments 1 20
Presentation 1 20
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury - -
Final Exam/Final Jury 1 60
Toplam 3 100
Percentage of Semester Work
Percentage of Final Work 100
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 16 3 48
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration 1 30 30
Project
Report
Homework Assignments 1 30 30
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury 1 20 20
Total Workload 128