AKTS - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar

Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (AB512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar AB512 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dilek Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Avrupa Birliği'nin son dönemdeki sorunlarını ele almak ve bu konuları detaylı bir şekilde incelemektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB'nin son dönem sorunlarını anlamak
  • Ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkilerinde AB'nin sorunlarını tanımak
  • Avrupa Birliğinde ülkeler arası ilişkilerde toplumsal çıkmazları tanımak
Dersin İçeriği AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Bütünleşmesi Akçay (der), s. 15-50
3 Ekonomik Sorunlar - Euro Akçay (der), s. 51-68
4 Ekonomik Sorunlar - Yaşlanan Avrupa Akçay (der), s. 149-184
5 Hukuki Sorunlar - Kurumsal Yapı ve Lizbon Antlaşması Akçay (der), s. 203-234
6 Hukuki Sorunlar - Ulusal Parlamentolar ve Lizbon Antlaşması Akçay (der), s. 275-316
7 Hukuki Sorunlar -Yetki Sorunu ve Lizbon Antlaşması Akçay (der), s. 235-274
8 Hukuki Sorunlar - Serbest Dolaşım Akçay (der), s. 349-264
9 Dış İlişkilerde Sorunlar - Dış İlişkiler - Genel Akçay (der), s. 365-396
10 Dış İlişkilerde Sorunlar - AB'nin Uluslararası Aktörlüğü Akçay (der), s. 397-.
11 Dış İlişkilerde Sorunlar - Genişleme ve Komşuluk Politikası Dinç 2011
12 Dış İlişkilerde Sorunlar - Orta Doğu Küçükkeleş 2013
13 AB'de Güncel Sorunlar - Genel Sonuç -1 Ön hazırlık yok
14 AB'de Güncel Sorunlar - Genel Sonuç -2 Ön hazırlık yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Belgin Akçay (der) (2009) Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler. Ankara: Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 2. Cengiz Dinç. 2011. Avrupa Birliği'nin Beşinci Genişlemesi Ana Temalar ve Faktörler. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, EKİM 2011, 6(2), 201‐233
3. Müge Küçükkeleş. 2013. AB'nin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışı. SETAV No. 63

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 147