AKTS - Kamu Ekonomisi

Kamu Ekonomisi (ECON510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Ekonomisi ECON510 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kamu ekonomisinin normatif analizini derinleştirmek ve kamusal karar alma sürecinin boyutlarını ayrıntılı olarak incelemektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Refah iktisadı ile kamu ekonomisi teorisi arasındaki bağlantıları anlamak.
  • Sosyal mal/kamu hizmetine ilişkin optimum sunum ve kaynak tahsis modellerini öğrenmek
  • Kamusal karar almada siyasi süreç ve tercihlerin iktisadi analizini yapabilmek.
  • Sosyal fayda-maliyet analiznin mantığı ve tekniğini öğrenmek
  • Neo-klasik iktisat teorisinin kamu ekonomisi yaklaşımını özümsemek
Dersin İçeriği Kapitalizmde devlet ve kamu ekonomisi bağlantısı; refah iktisadı ile kamu ekonomisi arasındaki bağlantılar; etkin kaynak tahsisi ölçütleri ve modeller; dışsallıklar; regülasyon, deregülasyon ve özelleştirme; sosyal fayda ve maliyet; kamusal tercih; bürokratik üretim; vergilemede adalet ve etkinlik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kapitalist devlet ve kamu ekonomisi Kaynak olarak belirtilen kitapların ilgili bölümleri ondört haftaya dağtılmıştır.
2 Kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü
3 Refah iktisadının temelleri
4 Piyasa ekonomisi ve devlet müdahalesi
5 Pareto optimumu,tazminat testleri, ikinci en iyi teoremi
6 Sosyal mal teorisi/kamu malları
7 Dışsallıklar
8 Ara Sınav
9 Doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme
10 Sosyal fayda-maliyet analizi
11 Kamusal karar almanın iktisadi analizi (Kamusal tercih teorisi)-I
12 Kamusal karar almanın iktisadi analizi (kamusal tercih teorisi)-II
13 Kamu hizmetklerinde girişim ve bürokrasi
14 Vergilemede adalet ve etkinlik
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -Kirmanoğlu, Hülya, (2007), Kamu Ekonomisi Analizi, Beta, İstanbul, Kasım.
2. Durmuş, Mustafa, (2008), Kamu Ekonomisi, Gazi, Ankara
Diğer Kaynaklar 3. Sönmez, Sinan, (1987), Kamu Ekonomisi Teorisi, Verso/teori, Ankara, Mayıs.
4. Bulutoğlu, Kenan, (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ocak.
5. Aleskerov, Fuad, Ersel, Hasan ve Sabuncu, Yavuz (1999), Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma, YKY, İstanbul, Kasım
6. Stiglitz, Joseph, E., (2000), Economics of the Public Sector,3th edition, W.W. Norton & Company, New York

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100