AKTS - Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi (ECON523) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi ECON523 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti devletinde uygulanan iktisat politikalarının temel özellikleri ve doğurduğu sonuçların ayrıntılı analizi ve değerlendirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında iktisadi ve sosyal koşulların anlaşılması.
  • Sermaye birikim rejimi ile iktisat politikası arasındaki bağlantının kurulması
  • 1929 dünya buhranının iktisat politikası üzerindeki etkisi ve devletçiliğe geçiş sürecinin analizi.
  • Devletçiliğin anlamı, kapsamı ve etkilerinin irdelenmesi.
  • Planlamanın mantığı, stratejisi ve etkileri; 1970’lerin sonlarında beliren dış borç krizini hazırlayan koşullar ve etkilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lozan Antlaşması’nın iktisadi etkileri ve -İzmir-İktisat Kongresi Boratav, ss. 19-37; Hershlag, ss. 7-30; Ökçün (1997)
2 Açık ekonomi koşullarında yeniden inşa (1923-1929) Hershlag, pp.33-74; Boratav, pp. 39-58
3 Yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar (1929-1932) Hershlag, pp. 33-74; Boratav, pp. 39-58
4 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm I Hershlag, pp. 75-172; Boratav, pp. 58-80; Kazgan, pp. 43-92
5 Korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme (1933-1939)- Bölüm II Hershlag, pp. 75-112; Boratav, pp. 58-80; Kazgan, pp. 43-92
6 Kesinti: 2. Dünya Savaşı (1940-1945) Hershlag, pp. 177-192; Boratav, 81-92
7 Arasınav
8 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
9 Liberal iktisat politikaları: Dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları (1946-1953) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
10 Tıkanma, müdahale ve yeniden düzenleme (1954-1961) Hershlag, pp. 177-267; Boratav, 93-106; Kazgan, pp. 93-128
11 Planlamaya dayalı yeni strateji (1961-1962) Boratav, pp.117-144; Hale, 141-158
12 İçe dönük ve dışa bağımlı genişleme (ithal ikameci sanayileşme, 1962-1977) Boratav, pp. 117-144; Hale, 141-158
13 Dış borç krizi ve durgunluk (1978-1979) Boratav, pp, 117-144; Hale, pp. 161-249; Kazgan, pp. 135-193
14 Neoliberal politikaların eşiğinde Türkiye’nin temel iktisadi ve sosyal sorunları Kaynakçada belirtilen yayınlar
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hershlag, Z.Y. (1958), Turkey, An Economy in Transition,Uitgeverij Van Keulen N.V., The Hague.
2. Hale, W. (1981), The Political and Economic Development of Modern Turkey, Croom Helm, London.
3. Boratav.Korkut, (2003), Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, 7.Baskı, İmge Yayınevi, Ankara.
4. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
Diğer Kaynaklar 5. Kazgan, Gülten, (2005), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul Bilgi Üniv., Yay.
6. Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan, (2003), Türkiye Ekonomisi, 11 baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. (veya son baskı)
7. Ökçün, Gündüz,(1997),Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir, Haberler-Belgeler-Yorumlar, SPK Yay., No:59, Ankara
8. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara. ( İnan, Afet, (1982), İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yay., Ankara.
9. Kuruç, Bilsay, (1988), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 569, Ankara.
10. Kuruç, Bilsay (1993), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1933-1935), 2. Cilt, A.Ü., SBF Yay. No: 580, Ankara.
11. Tezel, Yahya Sezai (1994),Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 3. Baskı, Tarih Vakfı/ Yurt Yay., İstanbul
12. DPT, Beş Yıllık Kalkınma Planları (ilk üç plan).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100