Tax Theory and Policy (MLY515) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Tax Theory and Policy MLY515 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz
Course Assistants
Course Objectives Approaches to tax theory and recent discussions for graduate students develop their competencies for the economic and financial analysis of tax policies and It aims to provide information on using it in an analytical framework.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
Course Content Conceptual definition of taxes, determination of the functions of taxes, types of taxes, principles and policies of taxation.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 I. Government and Tax in Theoretical Discussions:
2 I. Government and Tax in Theoretical Discussions:
3 Government and Tax in Theoretical Discussions:
4 Theoretical framework, taxation purposes, taxation process and taxation classification
5 Theoretical framework, taxation purposes, taxation process and taxation classification
6 Theoretical framework, taxation purposes, taxation process and taxation not classified
7 The relationship between efficiency in taxation, tax policies, macroeconomic stability and growth
8 The relationship between efficiency in taxation, tax policies, macroeconomic stability and growth
9 The relationship between efficiency in taxation, tax policies, macroeconomic stability and growth
10 The relationship between efficiency in taxation, tax policies, macroeconomic stability and growth
11 Fairness in taxation, tax policies and secondary distribution:
12 Fairness in taxation, tax policies and secondary distribution:
13 Recent discussions on taxation (environmental taxes, sustainable development goals and tax policies, tax compliance and global taxes

Sources

Other Sources 1. OECD, IMF ve EUROSTAT Vergi veri tabanlar
Course Book 2. Ülkemizde Vergi Veri Tabanları
3. Nanak C. Kakwani, 1976, Measurement of Tax Progressivity: An International Comparison, The Economic Journal, 87 (March 1976), 7I-80
4. Adam.A,Pantelis,K.Athanasios,L. 2015 “Income inequality and the tax structure: Evidence from developed and developing countries”, JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS,138-153
5. Arcarons,J,Calonge,S. 2015 “Inference tests for tax progressivity and income redistribution: the Suits approach”, JOURNAL OF ECONOMIC INEQUALITY,2-13
6. H. Hakan Yılmaz, (2016), "Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Yeniden Dağıtım Etkisi: 2002-2013 Dönemi", TUBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Proje Raporu, Ankara. http://www.tubitakvergi.ankara.edu.tr/Rapor.pdf (3/9/2016)
7. Hakkı Hakan YILMAZ, Mehmet Ali Özyer, Serap İnci Özyer (2016) Türkiye'de Maliye Politikası Uygulamasında 2002-2013 Döneminde Harcama Vergilerinin Yeniden Dağıtım Etkisi, TEK 2016 Ekonomi Kongresi
8. Özyer, M. A. 2014. Vergilerin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: 2002 – 2008 Dönemi İçin Bir Analiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Ankara
9. Hakkı Hakan YILMAZ, Mehmet Ali Özyer, Serap İnci Özyer (2019) Redistribution Effects of Taxes on Expenditure: The Case of Turkey (2002-2013), Review of Public Economics, 3/22

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments - -
Presentation - -
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury - -
Final Exam/Final Jury - -
Toplam 0 0
Percentage of Semester Work
Percentage of Final Work 100
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir. X
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir X
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours)
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury
Total Workload 0