ADA101 - Hukukun Temel Kavramları (4 + 0) 6

Hukukun temel kavramları, temel hukuk bilgileri.

ADA102 - Medeni Usul Hukuku Bilgisi (3 + 0) 5

Mahkemelerin yetki ve görevi, yargılama usulü, deliller ve kanun yolları.

ADA103 - Medeni Hukuk Bilgisi (4 + 0) 6

Medeni hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması, tüzel kişiler, dernek ve vakıflar, nişanlanma ve evlenme, evliliğin sona ermesi, soy bağı ve evlat edinme, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, miras hukuku, mirasçı, mirasbırakan, tereke, mirasın paylaşılması.

ADA104 - Borçlar Hukuku Bilgisi (2 + 0) 5

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

ADA105 - Yargı Örgütü ve Tebligat (2 + 0) 4

Yargı örgütü hukukunun temel kavramları, uyuşmazlık yargısı, tebligat hukuku ve tebligat usulü.

ADA106 - Ceza Hukuku Bilgisi (2 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı, suçun ne olduğu sorunu, suçun unsurları, temel bazı suç tipleri, cezalandırma hukuki ilişkisinin sona ermesi.

ADA107 - Klavye Kullanımı I (2 + 0) 3

Bilgisayarda F klâvyede on parmak hızlı, seri ve hatasız olarak metin oluşturma, farklı yazı formatlarını takip etme ve çözümleme, Türk yazım kriterleri.

ADA108 - Büro Yönetimi (2 + 0) 3

Büro türleri ve büro ortamında meydana gelen iletişim süreci, bürolarda çalışanların yönetilmesinde yönetim fonksiyonlarının katkısı, ergonomi esaslarına bağlı bir büro yönetimi, etkin dosyalama ve arşivleme sistemleri.

ADA110 - Klavye Kullanımı II (2 + 0) 4

Bilgisayarda F klâvye de on parmak hızlı, seri ve hatasız olarak metin oluşturma, geliştirme, ilerletme, farklı yazı formatlarını takip etme ve çözümlemeyi ilerletme.

ADA201 - Takip Hukuku Bilgisi I (3 + 0) 5

İlamsız ve ilamlı icra takipleri, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, rehnin para ile çevirilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz.

ADA202 - Takip Hukuku Bilgisi II (2 + 0) 4

İflas, iptal davası, konkordato.

ADA203 - Ceza Usul Hukuku Bilgisi (2 + 0) 4

Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, kanun yolları.

ADA204 - Cezaevleri İdaresi ve İnfaz Hukuku (2 + 0) 4

Ceza infaz hukukunun temel kavramları, ilke ve amaçları, ceza infaz sistemleri, hürriyeti bağlayıcı cezaların, adli para cezalarının ve güvenlik tedbirlerinin infaz usulleri, hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabul usulü, hükümlünün hak ve güvenceleri ile infazı engelleyen nedenler ve özel infaz rejimleri.

ADA205 - Yazı İşleri Mevzuatı (2 + 0) 4

Adalet hukuk alanında kalem hizmetleri, kalemlerde tutulması gereken dosya ve defterler, resmi yazışma kuralları.

ADA206 - Ticaret Hukuku Bilgisi (3 + 0) 5

Ticaret hukuku hakkında genel bilgiler, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku.

ADA207 - Halkla İlişkiler ve İletişim (2 + 0) 3

Halkla ilişkiler sürecinin temel aşamaları, halkla ilişkiler problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler, halkla ilişkilerde özel kampanyalar, kriz yönetimi, çeşitli grup- kurumlarla alanın doğası gereği sürdürülen ilişkiler.

ADA208 - Muhasebe (2 + 0) 4

Muhasebe kavramı, muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları, varlık ve kaynakları sayma ve değerleme yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tablolar.

ADA209 - Kamu Hukuku Bilgisi (3 + 0) 5

Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumları, 1982 Anayasası hükümleri, Anayasa Mahkemesinin yapısı ve işlevi, Anayasa Yargısı denetiminin esasları, idare hukukuna ilişkin genel bilgiler, anayasal bir ilke olarak hukuk devleti ve gerekleri, idare ile birey arasındaki ilişkiler, idari işlem kavramı, idari teşkilat ve idarenin hareket araçları ve idarenin yargısal denetimi.

ADA210 - Adalet Bilgi Teknolojisi (2 + 0) 4

Türkiye'de uygulanmakta olan yargı bilişim sisteminin amaçları, kuralları, sistemin altyapısı, sistemde işlem yapma, güvenlik unsurları.

ADA211 - Klavye Kullanımı III (2 + 0) 4

Türk Standartlarına göre yazı yazma, eş zamanlı olarak hatasız ve eksiksiz metin oluşturma tekniklerinin ilerletilmesi, sözle ifade edilen bir metni/konuşmayı eş zamanlı olarak F klâvye kullanarak yazma.

ADA212 - Mali Mevzuat Bilgisi (2 + 0) 4

Damga vergisi ve harçlara dair genel açıklamalar, unsurlar, özellik taşıyan durumlar ve ödenmesi.

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

ADA109 - Adalet Meslek Etiği (2 + 0) 3

Ahlak ve etik kavramları, etik gerekçelendirme, etik mevzutat ve etik davranış ilkeleri.

ADA111 - İnsan Hakları (2 + 0) 3

İnsan hakları hakkında genel kavramlar, insan haklarının tarihsel gelişimi, pozitif insan hakları hukuku.

ADA112 - Hukuk Dili ve Adli Yazışma (2 + 0) 3

Günlük dil, yazı dili, mesleki dil, hukuk dili kavramları, adli yazışmaya ilişkin temel kavramlar, çeşitli dilekçe örnekleri, hukuk ve ceza davalarına ilişkin kararlar, mahkemelerde ve icra ve iflas dairelerinde kullanılan yazı örnekleri, noter belgeleri ve sözleşmeler.

ADA114 - Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi (2 + 0) 3

Avukatların, özellikle hukuk yargılamasındaki rolleri, noterlik mesleği, noterliğin hukuku yapısı.

ADA213 - Arabuluculuk Hukuku Bilgisi (2 + 0) 3

Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler, arabulucuların hak ve yükümlülükleri, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi.

ADA215 - Adli Kolluk (2 + 0) 3

Türkiye?de kolluğun örgütlenme biçimi, kolluk görev ve yetkisine ilişkin temel mevzuat, kolluk görevlilerinin yakalama, gözaltına alma ve delil toplama yetkileri, bu yetkilerin sınırlarının çizilmesi; adli kolluğun olaylara müdahale esaslarının belirtilerek yetki aşımı halinde uygulanacak hukuk kurallarının tespiti.

ADA214 - Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma (2 + 0) 3

Uzlaştırma kurumunun amacının tarihi gelişimi içerisinde açıklanması ve uzlaştırma kurumunun onarıcı adalet ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi; bir uzlaştırmacının münferit uyuşmazlıklardaki davranışı ve dikkat etmesi gereken hususlar.

ADA216 - Tüketici Hukuku Bilgisi (2 + 0) 3

Tüketici hukukuna giriş, tüketici kavramı, tüketicinin hak ve yükümlülükleri, tüketici hakları, tüketiciyi koruyucu sözleşmeler, aldatıcı reklam, sözleşme öncesi ve sonrası koruma, idari denetim ve yaptırımlar.