CHL101 - Çocuk Gelişimi (3 + 3) 6

Çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi , bebeklik döneminde, erken çocukluk döneminde, okul döneminde (geç çocukluk), ergenlik döneminde gelişim, çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi.

CHL103 - Sosyoloji (3 + 0) 5

Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramlar, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifler, sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını, toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik düşünme.

CHL105 - Biyoloji ve Genetik (2 + 0) 4

Biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetiğe ilişkin temel kavramlar ve çocuk gelişimi ile ilgili konulara bu kavramları uyarlama.

CHL107 - Psikolojiye Giriş (3 + 0) 4

Psikoloji biliminin temel kuramları, doğası, yaklaşım tarzları, bellek, duyum, algı, kişilik, kişilerarası ilişkilerden psikolojinin kullanımı ve normal dışı davranışlar.

CHL102 - Çocuk Gelişimi ve Mevzuat (4 + 2) 6

Hukukun temel kavramları, uluslararası ve ulusal hukuk arasındaki uygulama ve yaptırım farklılıkları, BM insan, kadın, çocuk ve engelli hakları incelenerek mesleki alanda uygulamaya dönük örnekleri değerlendirme.

CHL104 - Antropoloji (3 + 0) 4

Antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları.

CHL106 - Aile Yaşam Döngüsü (4 + 0) 6

Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.

CHL108 - Felsefe (3 + 0) 4

Felsefenin tanımı, felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlama, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik gibi felsefi dallar.

CHL110 - Akademik Yazma Beceriler (3 + 2) 5

Akademik yazma türleri, akademik yayınlara erişim, akademik yayınların özetlenmesi, akademik yazılarda kaynakça gösterme, akademik yayın etiği, yazım ve noktalama işaretleri, yazıda mantıksal akış, sözel sunum hazırlama, yazılı dosya hazırlama.

CHL201 - Gelişim Psikolojisi (3 + 1) 4.5

Yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik döneminde gelişim.

CHL203 - Sosyal ve Duygusal Gelişim (3 + 1) 4

Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar,duygusal gelişim, kişilik gelişimiyle ilgili yaklaşımlar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler,sosyal duygusal gelişim süreci, sosyal gelişimle ilgili yaklaşımlar, sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler, sosyal becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, cinsel gelişim ve eğitim,ahlak gelişimi, anne-baba ve eğitimcilere sosyal-duygusal, cinsel ve kişilik gelişimiyle ilgili öneriler

CHL205 - Bilişsel ve Dil Gelişimi (3 + 1) 4

Beyin lobların yapısı,işlevi ve bozulmalar, bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar, bilişsel gelişim kuramları,bilgi işleme teorileri, zekâ tanımları ve ölçülmesi, bilişsel gelişimi etkileyen etmenler,bilişsel gelişimde süreçler,yaşlara göre bilişsel gelişim, farklı gelişimsel dönemlerde bilişsel gelişim açısından gelişimsel riskler ve güvenlik;biilişsel gelişimin değerlendirilmesi, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, bilişsel gelişimi destekleyici yöntem ve yaklaşımlar

CHL207 - Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim (3 + 1) 4

Bebeklik döneminde gelişimsel riskler,bebeklik döneminde güvenlik,beden algısı ve yaşlara göre beden algısının gelişimi, beden algısını etkileyen etmenler ve beden algısı ile ilgili problemler,büyüme ve gelişimle ilişkili temel kavramlar ve ilkeler büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler,büyüme ve gelişimde kritik dönemler,yaşlara göre büyüme ve büyüme persentilleri,büyüme ile gelişim alanları arasındaki ilişki,fiziksel büyümeyi destekleyici yöntem/yaklaşımları,motor gelişimle ilgili temel kavram

CHL209 - Çocukla İletişim (2 + 0) 2

Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramlar; çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler.

CHL202 - Özel Gereksinimi Olan Bireyler (3 + 2) 5

Özel gereksinimin tanımı, özel gereksinimle ilgili terimler, dünyada ve Türkiye?de özel eğitimin tarihçesi, özel eğitim ile ilgili görüşler, özel eğitimin ilkeleri, yönetsel düzenlemeler, özel eğitimde sınıflandırma, engelli olma nedenleri, özel gereksinimi olan çocukların yaygınlık oranı, önleme ve kaynaştırma, toplumda engeli olan bireylerin yeri; özel gereksinim grupları ve ailelerine yaklaşım, değerlendirem, destek ve yönlendirme.

CHL204 - Nörolojik Gelişim (3 + 0) 5

Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve işlevsel özellikleri, normal nörolojik gelişim ve değerlendirilmesi, gelişimsel tarama testleri ve psikometrik testlerin kullanım alanları; global gelişme geriliği ve zihinsel yetersizliğe yaklaşım, serebral palsi, epilepsi, metabolik ve kalıtsal hastalıklar gibi ana gruplarda bulunan hastalıkların tanımı, ayırıcı tanısı, nedenleri, erken tanınması, korunma ve tedavi yaklaşımları.

CHL206 - Çocuk Beslenmesi (3 + 2) 5

Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemini belirlemek, bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirleme.

CHL210 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş (3 + 0) 4

Yenidoğan izlemi, çocuk sağlığı izlemi, çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi, bağışıklık sistemi ve aşılar, ergen sağlığı, pediatride sık görülen problemler, pediatride acil durumlar ve ilkyardım, bulaşıcı hastalıklar ve solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve paraziter hastalıklar, anemiler, döküntülü hastalıklar ve özel gereksinimi olan çocuklarda izlem ilkeleri.

CHL208 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Eğitim (3 + 0) 4

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme; doğumdan ergenliğin sonuna dek oaln süreçte cinsel eğitim.

CHL301 - Gelişimsel Psikopatoloji (4 + 0) 5

Gelişimsel psikopatolojinin temelleri, çocuklarda ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtileri, türleri ve uygun yönlendirme teknikleri, psikopatolojiye yaklaşım.

CHL303 - Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri (3 + 2) 5

Gelişimsel değerlendirme tanımı, özellikleri, uygulaması; değerlendirme envanterleri, sosyometriler, formal ve informal testler, tarama testleri; gözlem, tanımı, çeşitleri, gözlem verilerini değerlendirmesi, doğrudan gözlemler, süre kayıtları, zaman örneklemi, olay örneklemi, gözlem, portfolio, anektodal kayıtlar, dünyada ve ülkemizde kullanılan değerlendirme araçları, gelişimsel değerlendirme raporu hazırlama.

CHL305 - Gelişimsel Oyun (3 + 2) 5

Oyun kavramı, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergen gelişiminin oyunla desteklenmesi.

CHL307 - Davranış Problemleri ve Yönetimi (3 + 0) 3

Çocukluk dönemine özgü davranış problemleri, davranış problemlerinin doğasını ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejileri.

CHL309 - Erken Çocuklukta Gelişimsel Destek Programları (3 + 2) 5

Erken çocukluk döneminde (0-8 yaş) gelişimsel destek programı ile ilgili tanım ve kavramlar; gelişimsel destek programının önemi; gelişimsel destek programı hazırlarken göz önüne alınacak hususlar; gelişimsel destek programlarının genel özellikleri; gelişimsel destek programı planlamada genel süreçler, planlama; farklı alanlara yönelik destek programları ve örnekler.

CHL302 - Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları (2 + 6) 8

Erken müdahale tanımı, hizmetleri, amaçları, bireyselleştirilmiş aile destek planı, erken müdahale konuları, erken müdahale basamakları, erken müdahale hizmet seçenekleri; bebeklik ve erken çocukluk dönemi, çocuklar ve aileleri ile uygulamalar.

CHL304 - Toplum ve Sağlık (2 + 2) 4

Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı.

CHL306 - Sağlık Sorunlu Çocuk (3 + 0) 3

Sağlık sorunu olan çocukların gelişim özellikleri, sağlık sorununun ruhsal durum üzerinedeki etkileri, çocuk, aile, personel etkileşimi, sağlık kuruluşlarında oyun ve oyun odalarını, hastane okullarını gözlemleme ve alana ilişkin genel bilgiler.

CHL308 - Araştırma Yöntemleri (3 + 1) 4

Bilimsel araştırma tekniklerine ilişkin kavramlar ve bilimsel araştırmada yer alan süreçlerin analiz ve uygulanması; araştırmada kullanılan yöntemler, ölçüm araçları, hipotez oluşturma ve örneklem seçimi; mesleki alanda yeni gelişmeleri takip edebilme, kanıta dayalı uygulamaları dikkate alma ve disiplinler arası çalışmalar planlama.

CHL310 - Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar (2 + 0) 4

Gelişimin doğası ve bu değişimi sorgulama ve inceleme yöntemleri, örnek araştırmalarla inceleme ve sonuçları tartışılma.

CHL401 - Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları (0 + 8) 8

Okul ve ergenlik döneminde gelişim ve destek programları uygulama.

CHL403 - Kaynaştırma Uygulama (0 + 8) 8

Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle uygulama.

CHL405 - Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar (0 + 8) 8

Sağlık kuruluşlarında klinik uygulamalar.

CHL407 - Mezuniyet Tez Çalışması I (1 + 1) 2

Tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisini kazanma.

CHL499 - Yaz Uygulaması (0 + 8) 6

C?ocuk gelis?imi konusunda edindig?i teorik bilgileri pratig?e yansıtma; gelis?im deg?erlendirmesi yapma, deg?erlendirme ve sonuc?larını yorumlama, uygun destek programları hazırlayıp gerekirse uygulama, uygulama sonuc?larını deg?erlendirme, aileye danıs?manlık verme; çocuk gelis?imi ile ilgili uygulama birimlerinde aile ve c?ocug?un gu?ncel gereksinimleri dog?rultusunda mesleki donanımını sergileyebileceg?i yeni uygulamalar planlama ve yu?ru?tme; uygulama ve deneyimleri raporlas?tırma.

CHL409 - Duyu Gelişimi ve Desteklenmesi (2 + 0) 2

Duyum ve algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları, duyum ve algıyla ilgili yaklaşımlar, algı özellikleri, algıyı etkileyen faktörler, işitme, görme, dokunma, koku ve tad, propriosepsiyon, denge gelişimi ve desteklenmesi.

CHL402 - Özel Eğitim Uygulamaları (0 + 8) 8

Profesyonel gözlem becerisi geliştirme, özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirme.

CHL404 - Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması (0 + 8) 8

Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda çalışma planlama.

CHL406 - Mezuniyet Tez Çalışması II (2 + 2) 4

Tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisini kazanma.

CHL408 - Çocuk İhmal ve İstismarı (2 + 0) 2

İhmal, istismar ve şiddetin tanımı, ihmal ve istismara uğrayan çocukların özelliklerinin çeşitli açılardan (gelişim, sosyo-demografik vb.) incelenmesi, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocuğun tespiti ve izlenecek yolların planlaması ve sürecin takibi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları ve işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekler riskler hakkında bilgiler.

CHL410 - Gelişimsel Ebeveynlik (2 + 0) 2

Gelişimsel ebeveynlik, yaklaşımlar, örnekler.