Kariyer Danışmanlığı, bireylerin kendi kariyer gelişim süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmelerini, kararlar vermelerini ve plan yapmalarını, bu süreci ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda etkin bir şekilde yönlendirmelerini ve süreçteki belirsizlik, değişim ve geçişlerle daha iyi başa çıkabilmelerini hedefleyen bir danışma sürecidir.

Hedeflerinize ulaşmak için adım atmaya başlamak ve emin adımlarla ilerlemek için ne yapmanız gerektiğiniz merak ediyorsanız aşağıdaki aşamalarda danışmanlık almak için ofisimizle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 

 1. Sınıftayken; okuduğunuz bölümün kariyer seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İlgi alanlarınız, becerileriniz ve eğilimlerinizi keşfetmenize yardım ederek kişisel gelişiminiz için bir yol haritası oluşturabiliriz.
 2. Sınıftayken; çalışmak istediğiniz sektör ve departmanlarda aranan yetkinlikler hakkında bilgi edinmek, bu yetkinlikleri mezuniyetten önce nasıl geliştireceğinizi planlamak için danışmanlık alabilirsiniz. İlk özgeçmiş hazırlığınızı birebir danışmanlık ile ofisimizde gerçekleştirebilir ve karşılaşabileceğiniz mülakat tipleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kariyerinizin en önemli adımlarından biri olan stajlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 3. Sınıftayken; Kariyer fırsatlarıyla ilgili seçeneklerinizi süzgeçten geçirerek yelpazenizi daraltmak için danışmanlık alabilirsiniz. Güncellenmiş özgeçmişinizi beraber gözden geçirebiliriz. Mülakat tipleri, kariyer portalları ve bu portalların kullanımları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 4. Sınıftayken; Güncellenmiş özgeçmişinize son şeklini vererek ve farklı başvurulara göre uyarlanabilecek bir ön yazı hazırlayarak gözden geçirilmek üzere ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. İş arama trendleri, iş görüşmelerine hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi alabilir ve örnek mülakat

uygulamalarına katılabilirsiniz.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3031 [title_tr] => Kariyer Danışmanlığı [title_en] => Career Counseling [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kariyer Danışmanlığı, bireylerin kendi kariyer gelişim süreçlerine ilişkin farkındalık geliştirmelerini, kararlar vermelerini ve plan yapmalarını, bu süreci ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda etkin bir şekilde yönlendirmelerini ve süreçteki belirsizlik, değişim ve geçişlerle daha iyi başa çıkabilmelerini hedefleyen bir danışma sürecidir.

Hedeflerinize ulaşmak için adım atmaya başlamak ve emin adımlarla ilerlemek için ne yapmanız gerektiğiniz merak ediyorsanız aşağıdaki aşamalarda danışmanlık almak için ofisimizle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

 

 1. Sınıftayken; okuduğunuz bölümün kariyer seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İlgi alanlarınız, becerileriniz ve eğilimlerinizi keşfetmenize yardım ederek kişisel gelişiminiz için bir yol haritası oluşturabiliriz.
 2. Sınıftayken; çalışmak istediğiniz sektör ve departmanlarda aranan yetkinlikler hakkında bilgi edinmek, bu yetkinlikleri mezuniyetten önce nasıl geliştireceğinizi planlamak için danışmanlık alabilirsiniz. İlk özgeçmiş hazırlığınızı birebir danışmanlık ile ofisimizde gerçekleştirebilir ve karşılaşabileceğiniz mülakat tipleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kariyerinizin en önemli adımlarından biri olan stajlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 3. Sınıftayken; Kariyer fırsatlarıyla ilgili seçeneklerinizi süzgeçten geçirerek yelpazenizi daraltmak için danışmanlık alabilirsiniz. Güncellenmiş özgeçmişinizi beraber gözden geçirebiliriz. Mülakat tipleri, kariyer portalları ve bu portalların kullanımları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 4. Sınıftayken; Güncellenmiş özgeçmişinize son şeklini vererek ve farklı başvurulara göre uyarlanabilecek bir ön yazı hazırlayarak gözden geçirilmek üzere ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. İş arama trendleri, iş görüşmelerine hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi alabilir ve örnek mülakat

uygulamalarına katılabilirsiniz.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Career counseling means the guiding processes through which our students raise awareness towards their own career development phases, design and plan their future in line with their interests, skills and values and cope with the uncertainties, changes and transitions in the process.

If you desire to be informed about the steps to take for achieving your goals, you may contact our department to get an appointment.

In the freshman year, you may receive information about the career options regarding your department. We can create a road map for your personal development by helping you discover your fields of interest, skills and tendencies.

In the sophomore year, you may consult with our coordinator to get information about skills and competences required for sectors and departments you want to work in, and to plan how to improve such skills before your graduation. You may prepare your CV with face-to-face support at our office and receive information about interview types you may experience. You may also ask questions about internship which is an important step in your career.

In the junior year, you may visit our office to evaluate your possible career options and make a more concrete plan. We may go over your updated CV. You may receive information about interview types, career portals and use of such portals.

In the senior year, you may visit our office for final reviews after you update your CV and prepare a cover letter that can be adjusted for various job applications. You may also get information on preparation for job interviews and participate in interview simulations.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 13:44:16 [updated_at] => 2019-10-14 08:29:07 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kariyer-danismanligi-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 112 [name_tr] => Koordinatörlükler [url] => koordinatorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 120 [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [url] => cpa [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3031 [title_tr] => Kariyer Danışmanlığı [title_en] => Career Counseling [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Kariyer Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131, bireylerin kendi kariyer geli\u015fim süreçlerine ili\u015fkin fark\u0131ndal\u0131k geli\u015ftirmelerini, kararlar vermelerini ve plan yapmalar\u0131n\u0131, bu süreci ilgi, yetenek ve de\u011ferleri do\u011frultusunda etkin bir \u015fekilde yönlendirmelerini ve süreçteki belirsizlik, de\u011fi\u015fim ve geçi\u015flerle daha iyi ba\u015fa ç\u0131kabilmelerini hedefleyen bir dan\u0131\u015fma sürecidir.<\/p>\n\n

Hedeflerinize ula\u015fmak için ad\u0131m atmaya ba\u015flamak ve emin ad\u0131mlarla ilerlemek için ne yapman\u0131z gerekti\u011finiz merak ediyorsan\u0131z a\u015fa\u011f\u0131daki a\u015famalarda dan\u0131\u015fmanl\u0131k almak için ofisimizle ileti\u015fime geçerek randevu talep edebilirsiniz.<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

  \n\t
 1. S\u0131n\u0131ftayken;<\/strong> okudu\u011funuz bölümün kariyer seçenekleri hakk\u0131nda bilgi alabilirsiniz. \u0130lgi alanlar\u0131n\u0131z, becerileriniz ve e\u011filimlerinizi ke\u015ffetmenize yard\u0131m ederek ki\u015fisel geli\u015fiminiz için bir yol haritas\u0131 olu\u015fturabiliriz.<\/li>\n\t
 2. S\u0131n\u0131ftayken<\/strong>; çal\u0131\u015fmak istedi\u011finiz sektör ve departmanlarda aranan yetkinlikler hakk\u0131nda bilgi edinmek, bu yetkinlikleri mezuniyetten önce nas\u0131l geli\u015ftirece\u011finizi planlamak için dan\u0131\u015fmanl\u0131k alabilirsiniz. \u0130lk özgeçmi\u015f haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 birebir dan\u0131\u015fmanl\u0131k ile ofisimizde gerçekle\u015ftirebilir ve kar\u015f\u0131la\u015fabilece\u011finiz mülakat tipleri hakk\u0131nda bilgi edinebilirsiniz. Kariyerinizin en önemli ad\u0131mlar\u0131ndan biri olan stajlar hakk\u0131nda bilgi edinebilirsiniz.<\/li>\n\t
 3. S\u0131n\u0131ftayken<\/strong>; Kariyer f\u0131rsatlar\u0131yla ilgili seçeneklerinizi süzgeçten geçirerek yelpazenizi daraltmak için dan\u0131\u015fmanl\u0131k alabilirsiniz. Güncellenmi\u015f özgeçmi\u015finizi beraber gözden geçirebiliriz. Mülakat tipleri, kariyer portallar\u0131 ve bu portallar\u0131n kullan\u0131mlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi alabilirsiniz.<\/li>\n\t
 4. S\u0131n\u0131ftayken<\/strong>; Güncellenmi\u015f özgeçmi\u015finize son \u015feklini vererek ve farkl\u0131 ba\u015fvurulara göre uyarlanabilecek bir ön yaz\u0131 haz\u0131rlayarak gözden geçirilmek üzere ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. \u0130\u015f arama trendleri, i\u015f görü\u015fmelerine haz\u0131rl\u0131k süreçleri ile ilgili bilgi alabilir ve örnek mülakat<\/li>\n<\/ol>\n\n

  uygulamalar\u0131na kat\u0131labilirsiniz.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Career counseling means the guiding processes through which our students raise awareness towards their own career development phases, design and plan their future in line with their interests, skills and values and cope with the uncertainties, changes and transitions in the process.<\/p>\n\n

  If you desire to be informed about the steps to take for achieving your goals, you may contact our department to get an appointment.<\/p>\n\n

  In the freshman year, you may receive information about the career options regarding your department. We can create a road map for your personal development by helping you discover your fields of interest, skills and tendencies.<\/p>\n\n

  In the sophomore year, you may consult with our coordinator to get information about skills and competences required for sectors and departments you want to work in, and to plan how to improve such skills before your graduation. You may prepare your CV with face-to-face support at our office and receive information about interview types you may experience. You may also ask questions about internship which is an important step in your career.<\/p>\n\n

  In the junior year, you may visit our office to evaluate your possible career options and make a more concrete plan. We may go over your updated CV. You may receive information about interview types, career portals and use of such portals.<\/p>\n\n

  In the senior year, you may visit our office for final reviews after you update your CV and prepare a cover letter that can be adjusted for various job applications. You may also get information on preparation for job interviews and participate in interview simulations.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 120 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 13:44:16 [updated_at] => 2019-10-14 08:29:07 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => kariyer-danismanligi-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 120 [url] => cpa [name_tr] => Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü [type_id] => 15 [parent_id] => 112 [lft] => 252 [rgt] => 253 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1