HEM505 - Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (2 + 0) 5

Araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırmanın planlanması, uygulaması, raporlanması ve yayınlanması süreci, araştırma ve yayın etiği.

REH500 - Klinik Araştırmalar (0 + 3) 5

Araştırma konusunun belirlenmesi, literatürün taranması, çalışma planlanması, çalışma sonucunun analizi ve raporlanması.

REH589 - Seminer (0 + 0) 5

Güncel fizik tedavi ve rehabilitasyon araştırma konularının değerlendirilmesi, tartışılması, sunumu.

REH597 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Bilim uzmanlığı tezi araştırma konusu planlanma, verileri toplama, değerlendirme ve araştırma sonuçlarının analizi, raporlanması, sunulması.

REH501 - Temel Biyoistatistik (2 + 2) 5

Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, örneklem yöntemleri, normal dağılım ve hipotez testleri, t-test ve anavo analizleri, korelasyon ve regresyon çözümlemeleri.

REH503 - İleri Egzersiz Fizyolojisi I (3 + 0) 5

Sağlıklı kişilerde, sporcularda ve farklı kardiyopulmoner problemleri olan kişilerde, aerobik ve anaerobik egzersizin kardiyovasküler, pulmoner ve kas-iskelet sistemine etkileri, vücut kompozisyonu ve kas kuvveti.

REH505 - Egzersiz Testi İlkeleri (3 + 0) 5

Saha ve laboratuvarda uygulanan egzersiz testleri, monitorizasyon yöntemleri, aerobik ve anaerobik güç testleri, solunum ve periferal kas kuvveti ve enduransı, fonksiyonel kapasite ve fiziksel aktivite değerlendirme.

REH507 - Fiziksel Uygunluk (3 + 0) 5

Fiziksel uygunluğun tanımı, fizyoloji bilgisi, fiziksel uygunluk testlerinin uygulama yöntemleri, egzersiz programı hazırlanması.

REH509 - Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme I (3 + 0) 5

Hasta hikayesi, eşlik eden sorunlar, risk faktörleri ve kardiyovasküler sistem değerlendirmesi, klinik laboratuar bulguları, elektrokardiyogram, vital bulgular ve monitorizasyon.

REH511 - Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme I (3 + 0) 5

Solunum problemi olan hastaların belirti ve bulgularının değerlendirilmesi, göğüs değerlendirmesi, klinik laboratuar bulgularının değerlendirilmesi, dinamik ve statik solunum fonksiyon testleri ve arteryel kan gazlarının yorumlanması.

REH513 - Kardiyak Rehabilitasyon İlkeleri I (3 + 0) 5

Kardiyak rehabilitasyonun tanımı, gerekçesi, farklı klinik sorunlarda kardiyak rehabilitasyonun fazları, rehabilitasyon hizmetleri ve rehabilitasyon organizasyonunda özel standartlar, koruyucu kardiyak rehabilitasyon uygulamaları.

REH515 - Pulmoner Rehabilitasyon İlkeleri I (3 + 0) 5

Pulmoner rehabilitasyonun organizasyonu ve komponentleri, akut ve kronik solunum problemi olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon yaklaşımları.

REH517 - Yumuşak Doku Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (3 + 0) 5

Yumuşak dokunun temel anatomik prensipleri ve fonksiyonu, yumuşak doku yaralanmalarının mekanizması, fizik tedavi ve rehabilitasyon stratejileri, stratejilerin uygulama ve araştırma alanına aktarılması.

REH519 - Nörolojik Rehabilitasyonda Temel İlkeler (3 + 0) 5

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki yeterliliklerin nörolojik rehabilitasyonun temelini oluşturan yöntem ve uygulamalarla genişletilmesi, nörolojik uygulamaların kullanılarak yeni bilgiler oluşturulması.

REH521 - Fizyoterapide Manuel Terapi Yaklaşımları (3 + 0) 5

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan manuel tedavi teknikleri ve uygulamaları.

REH523 - Ağrıda Değerlendirme ve Fizik Tedavi Yaklaşımları (3 + 0) 5

Ağrının fizyolojik mekanizmaları, farklı hastalıklarda akut ve kronik ağrının rolü, ağrı değerlendirme metodları, ağrıyla başa çıkmada kullanılan yaklaşımlar.

REH525 - Ortopedide Fonksiyonel Değerlendirme Yöntemleri (3 + 0) 5

Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik problemlerde uygulanan cerrahiye ve patolojiye yönelik fonksiyonel değerlendirme yöntemleri.

REH527 - Hareket Bozuklukları Rehabilitasyonu (3 + 0) 5

Bazal gangliyonlar, serebellum ve bağlantılarının anatomisi, fizyoloji ve patofizyolojisi, bu sistemlerle ilgili hastalıkların klinik özellikleri, değerlendirme ve uygulanan fizik tedavi rehabilitasyon yaklaşımları.

REH529 - Ortopedik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme (3 + 0) 5

Ortopedik hastalıklarda uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, ortopedik rehabilitasyon alanında problem çözmeye dayalı klinik yaklaşımlar ve klinik uygulamalar.

REH502 - İleri Biyoistatistik (2 + 2) 5

Syntax yazılımına giriş, compute ve recode komutları, veri birleştirme, iki değişkenli regresyon, kısmi korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, karıştırıcı faktörler (confounding), interaction (etkileşim), lojistik regresyon analizleri.

REH504 - İleri Egzersiz Fizyolojisi II (3 + 0) 5

Sağlıklı kişilerde, sporcularda ve farklı kardiyopulmoner problemleri olan kişilerde egzersizin immün sistem ve endokrin sisteme olan etkileri, metabolik sistem cevapları, aerobik ve anaerobik güç eğitimi, farklı ortamlar ve klinik durumlarda egzersizin etkileri, farklı yaş gruplarında egzersiz ve fiziksel aktivitenin etkileri.

REH506 - Sağlık ve Fiziksel Aktivite (3 + 0) 5

Sağlık-fiziksel aktivite, kişiye özel fiziksel egzersiz reçetesi, özel durumlarda fiziksel aktivite reçetesi.

REH508 - Obezitenin Önlenmesi ve Rehabilitasyonu (3 + 0) 5

Obez bireylerde egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi, psikososyal konular, hasta ve aile eğitimi, ev ve iş koşullarının düzenlenmesi, program organizasyonu.

REH510 - Palyatif Bakımda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon (3 + 0) 5

Palyatif bakımın tanımı, palyatif bakımda karşılaşılan semptomlar, bu semptomların incelenmesi ve yönetimi, hastalar için palyatif bakım planının oluşturulması.

REH512 - Egzersiz Testinde Yöntem ve Protokoller (3 + 0) 5

Enerji harcaması, maksimal oksijen tüketimi, maksimal ve submaksimal egzersiz testleri, egzersiz testi protokolları, egzersiz sırasında hemodinamik, elektrofizyolojik ve pulmoner yanıtların izlenmesi, egzersiz testlerinde kalite kontrol yöntemleri.

REH514 - Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Tamamlayıcı Terapiler (3 + 0) 5

Psikomotor yaklaşımlar, enerji teknikleri, nefes alma yöntemleri, egzersiz içeren meditasyon yöntemleri ve uygulamalar, yoga, Tai-chi.

REH516 - Toraks Cerrahisinde Rehabilitasyon (3 + 0) 5

Toraks cerrahisi uygulanan hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, ağrı kontrolu ve ağrının tedavi programına etkisi, yaşam kalitesi, psikososyal destek, rehabilitasyon hizmetlerinin organizasyonu.

REH518 - Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Klinik Karar Verme (3 + 0) 5

Akut ve kronik kardiyopulmoner sorunlarda klinik karar verme planı, probleme dayalı olgu çalışmalarında temel kavramlar, hedeflerin belirlenmesi, primer sorunun ve ilişkili olmayan bilginin ayırt edilmesi, hedefe ait özel değerlendirme, tedavi yöntemlerinin seçimi ve uygulanması.

REH520 - Kinezyoloji (3 + 0) 5

Sağlıklı ve hareket bozukluğu olan kişilerde hareket analizleri, kinetik ve kinematik analizler, vücut doku ve eklemlerinin kinezyolojisi, kas iskelet sistemine ait patolojiler.

REH522 - Ortopedik Rehabilitasyonda Temel İlkeler (3 + 0) 5

Ortopedik rehabilitasyonda farklı problemler için kullanılan değerlendirme yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyonları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler, konularla ilgili literatür tarama, değerlendirme ve rehabilitasyondaki yeni görüşler.

REH524 - Motor Öğrenme Teorileri (3 + 0) 5

Motor öğrenme teorilerine bakış.

REH526 - Rehabilitasyonda Teknoloji Temelli Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında yer alan teknoloji temelli ürünler, robotik sistemler, hareket destekleyici teknolojiler, web tabanlı uygulamalar ve video bazlı oyunlar.

REH528 - Terapatik Egzersizler (3 + 0) 5

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun alanlarında motor öğrenme prensipleri dahilinde etkili egzersiz stratejileri, uygun egzersiz programı, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri ile belirlenen bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programı.

REH530 - Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları (3 + 0) 5

Kas iskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmaları, hastalık ve yaralanmanın insan hareketine etkisinin incelenmesi.

REH532 - Fiziksel Uygunluk ve Performansın Geliştirilmesi (3 + 0) 5

Sağlıkla ve performans ile ilgili fiziksel uygunluk test parametrelerinin kullanılarak kişiye özel egzersiz reçetesi planlanması.

REH534 - Hareketin Nöromotor Kontrolü (3 + 0) 5

İnsan hareketinin nöromotor kontrolü, motor kontrolde sinir sisteminin görevleri, nöral bağlantılar ve yapılar, motor davranış ve adaptasyon, spesifik hareket bozukluklarında nöromotor fonksiyonun etkilenimi, fonksiyonel hareket.

REH536 - Nörolojik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme (3 + 0) 5

Nörolojik rehabilitasyon alanında problem çözmeye dayalı klinik yaklaşımlar, farklı nörolojik hastalıklarda klinik uygulamalar.

REH531 - Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2 + 1) 5

Romatolojik hastalıkları olan bireylerde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel bilgiler ışığında hastaların fizyoterapi rehabilitasyon gereksinimini belirleyebilme ve uygulama becerisi kazandırma.

REH533 - Obstetrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar (2 + 1) 5

Obstetrik rehabilitasyonda kanıta dayalı yaklaşımlarla ilgili teorik ve pratik bilgiler.

REH535 - Kas İskelet Sisteminin Fonksiyonel Değerlendirmesi (1 + 2) 5

Kas iskelet sistemine ait çeşitli hastalıklarda kullanılan değerlendirme yöntemleri hakkında güncel literatür, bu hastalıklarda meydana gelen patolojilere uygun fonksiyonel değerlendirme yöntemleri.

REH542 - Ürojinekolojik Problemlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2 + 1) 5

Ürojinekolojik problemlere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri.

REH538 - Kadın Sağlığında Egzersiz (2 + 1) 5

Kadın sağlığına yönelik egzersiz uygulamalarına ait teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra bu konu ile ilgili güncel yaklaşımlar ve literatür çalışmaları.

REH540 - Kas İskelet Sisteminin Fonksiyonel Rehabilitasyonu (1 + 2) 5

Kas iskelet sistemine ait çeşitli hastalıklarda kullanılan rehabilitasyon yöntemleri hakkında güncel literatür, bu hastalıklarda meydana gelen patolojilere uygun fonksiyonel rehabilitasyon yöntemleri.