HEM501 - Perinatoloji Hemşireliği I (2 + 4) 5

Dünyada ve Türkiye'de perinatal sağlık göstergeleri, gebeliğin oluşumu ve fetusun fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi ve bakımı,yüksek riskli gebelikler ve hemşirelik bakımı, gebelik öncesi ve gebelik döneminde teratojenler ve sosyal sorunlar, doğum eylemi, anne ve yenidoğanın bakımı, fetal sağlığın değerlendirilmesi, doğum eyleminin komplikasyonları ve hemşirelik bakımı.

HEM504 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II (2 + 4) 5

Sağlık sistemindeki değişikliklerin kadın sağlığına etkileri, kadın sağlığına ilişkin istatistiksel değerlendirmeler, kadın sağlığında kanıta dayalı uygulamalar, kadın sağlığını etkileyen psikososyal ve politik yapılar, feminizm, kadına yönelik şiddet ve kadın düşmanlığı.

HEM505 - Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (2 + 0) 5

Araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırmanın planlanması, uygulaması, raporlanması ve yayınlanması süreci, araştırma ve yayın etiği.

HEM506 - Seminer (0 + 0) 5

Alana özel literatür tarama ve bu tarama sonrasında elde edilen bilimsel bilgi ve verilerinin bir plan çerçevesinde sunulması, öğrenme ve öğretme stratejileri.

HEM502 - Perinatoloji Hemşireliği II (2 + 4) 5

Doğum sonu dönemde annenin fizyolojisi, bakımı ve komplikasyonları; doğum sonu dönemde yenidoğan fizyolojisi, bakımı ve komplikasyonları; doğum sonu dönemde evde bakım hizmetleri ve hemşirenin sorumlulukları; doğurganlığın düzenlenmesinde güncel gelişmeler ve hemşirenin sorumlulukları; doğurganlığın düzenlenmesinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri; perinatolojide kanıta dayalı uygulamalar; infertilite ve yardımcı üreme teknikleri.

HEM503 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I (2 + 4) 5

Kadın sağlığı ile ilişkili temel kavramlar, yaşam dönemlerine göre kadının üreme/cinsel sağlığını etkileyen faktörler ve bu dönemlerde hemşirenin rol ve sorumlulukları, jinekolojik onkoloji ve hemşirelik bakımı.

HEM599 - Yüksek Lisans Tezi (0 + 0) 80

Tez çalışmasına ilişkin literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını rapor etme/sunma.

HEM510 - Toplumsal Cinsiyet (2 + 2) 5

Bireysel sağlığının korunması ve geliştirilmesinde toplumsal cinsiyetin rolü, cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri, toplumsal cinsiyetin bireylere ve topluma etkileri.

HEM511 - Aile Sağlığı (2 + 2) 5

Aile yapısı ve rolleri, sosyal destek kavramı, iletişim, evde bakım, ana-çocuk, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve sorunları, aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, aile yapısına ve ailedeki bireylere özgü hemşirelik bakımı.

HEM512 - Doğum ve Kadın Sağlığında Genetik (2 + 2) 5

Genetiğin doğum süreci, yenidoğan ve kadın sağlığı ile ilişkisi, genetik danışmanlığın önemi, genetik danışmanlık uygulamaları.

HEM513 - Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde İnovatif Öğretim Yöntemleri (2 + 2) 5

Anne-çocuk sağlığı ile ilişkili konuların öğretimi ve becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan inovatif yöntemler, örnek vakalarda bu yöntemlerin uygulanması.

HEM514 - İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği (2 + 2) 5

İnfertil, yardımcı üreme teknikleri, yardımcı üreme teknikleri sürecinde sağlık personelinin rol ve sorumlulukları, çiftlere verilecek danışmanlık hizmetinin planlanması ve uygulaması.

HEM515 - Ürojinekoloji Hemşireliği (2 + 2) 5

Kadınlarda pelvik organların yapısı ve fizyolojisi; ürojinekolojik hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları; ürojinekolojide temel tanı yöntemleri; pelvik organ prolapsusları, tedavisi ve hemşirelik bakımı; üriner inkontinas, tedavisi ve hemşirelik bakımı.

HEM516 - Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği (2 + 2) 5

Kadın üreme organı kanserlerinden korunma, erken tanı, tedavi, rehabilitasyon ve evde bakım süreçleri ile hemşirelerin bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukları.

HEM517 - Nitel Araştırma (2 + 2) 5

Nitel araştırmaların özellikleri, nitel araştırma tasarımı, nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri, verilerin analizi ve raporlanması, nitel araştırma örnekleri.

HEM518 - Yenidoğan Hemşireliği (2 + 2) 5

Dünyada ve Türkiye'de yenidoğan sağlığının durumu, yenidoğan ünitelerinin oraganizasyonu, yenidoğanda farmakolojik ilkeler ve ilaç uygulamaları, embriyonel ve fetal gelişim, uterus dışı adaptasyonu ile doğum odasında ilk yardım, yenidoğan değerlendirilmesi, normal yenidoğanın hemşirelik bakımı, yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi, yüksek riskli yenidoğan ve bakımı, yenidoğan hastalıkları ve bakımı.

HEM519 - Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı (2 + 2) 5

Kadının intrauterin dönemden yaşlılığa kadar tüm yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunları/sağlık tehditleri, hemşirelerin bu konulardaki rol ve sorumlulukları.

HEM520 - Ana Çocuk Sağlığında Transkültürel Hemşirelik (2 + 2) 5

Kültür ve transkültürel hemşirelik, kültürel özelliklerinin toplum sağlığına etkileri, kültürel özelliklerin ve değişimlerin kadın, yenidoğan ve çocuğun sağlığına yansımaları, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde transkültürel hemşirelik bakımının önemi.

HEM521 - Kadın ve Liderlik (2 + 2) 5

Liderlik kavramı, teorileri, tipleri; liderin sahip olması gereken özellikler; toplumsal cinsiyet bakış açısının kadına ve kadının liderlik davranışlarına ve kadın mesleğine yansımaları; mükemmellik, değişim, girişimcilik ve liderlik ilişkisi; profesyonel gelişme süreci ve liderlik ve kadın ilişkisi; akademik ve klinik ortamlarda kadının liderlik eğitimi.

HEM522 - Aile Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri (2 + 2) 5

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri, doğurganlığın düzenlenmesinde dünyada ve Türkiye'de tercih edilen aile planlaması yöntemleri ve danışmanlık hizmetleri.

HEM523 - Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon (2 + 2) 5

Girişimcilik ve inovasyon kavramı, inovasyon ve girişimcilik kavramının sağlık hizmetlerindeki önemi, inovasyon süreçleri, patent süreci ve bu sürece ilişkin kurumsal ve yasal destekler.

HEM524 - Palyatif Bakım Hemşireliği (2 + 2) 5

Palyatif bakım kavramı, palyatif bakım ilkeleri, palyatif bakımda hemşirenin rol ve sorumlukları, palyatif bakımda multidisipliner yaklaşımın önemi, yaşam sonu dönemdeki bireyin ve ailesinin bakımı, palyatif bakım hizmeti veren kuruluşlar, palyatif bakımda etik sorunlar.

HEM525 - Yoğun Bakım Hemşireliği (2 + 2) 5

Yoğun bakım hemşiresinin görev tanımı ve sorunlulukları, yoğun bakım ünitelerinde hasta izlemi ve profesyonel hemşirelik bakımı, temel ve ileri yaşam desteği, yoğun bakımda hasta hakları ve kritik durumlarda alınması gereken etik kararlar.

HEM526 - Özel Ünitelerde Bakım Alan Kadın (2 + 2) 5

Doğum salonu, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, acil servis, palyatif bakım ünitesi, onkoloji servisleri gibi özel ünitelerde kadına verilen sağlık bakım hizmetinin özellikleri ve bu ünitelere özgü bakım modelleri.

HEM527 - Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar (2 + 2) 5

Model, kavram ve kuramlara ilişkin genel bilgiler; hemşirelik bakım sürecine özel model, kavram, kuram ve kuramcılar.

HEM528 - Hasta Güvenliği (2 + 2) 5

Hasta güvenliği, hastaların doğru kimliklendirilmesi, etkili iletişimin iyileştirilmesi, ilaç güvenliği, cerrahi güvenliği, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, transfüzyon güvenliği, düşmeler ve olay bildirim süreci.

HEM529 - Sağlığın Geliştirilmesi (2 + 2) 5

Toplum sağlığının objektif ve sübjektif olarak değerlendirilmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması, davranış değiştirme stratejilerinin planlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi.

HEM530 - Holistik Yaklaşım ve Tamamlayıcı Tedaviler (2 + 2) 5

Bütüncül yaklaşım doğrultusunda hastayı ve çevresini değerlendirme, bireyin iyileşme/sağlığını geliştirme sürecinde etkisi, kanıt düzeyi yüksek çalışmalarla belirlenen tamamlayıcı tedaviler

HEM531 - Sağlık Koçluğu (2 + 2) 5

Birey ve ailenin sağlığı koruma, geliştirme ve bakım/tedavi süreçlerinde koçluk becerilerinin kullanımı, koçluk becerilerinin hemşirelik bakım sürecindeki yeri.

HEM532 - Sağlıkta İletişim (2 + 2) 5

İletişimin temel kavramları; insan davranışları; iletişim teknikleri; günlük hayatta doğru iletişim tekniklerinin kullanımı; hasta, hasta yakını ve ekip içi iletişimde doğru iletişim tekniklerinin kullanımı.

HEM533 - Cinsel Sağlık (2 + 2) 5

Cinsel sağlığın korunması ve geliştirilmesi, cinsel haklar ve üreme hakları konularında hemşirenin rol ve sorumlulukları.

HEM534 - Kadın Sağlığına Özel Fizyopatoloji (2 + 2) 5

Hücre fizyolojisi ve patolojisi, metabolik süreçlerin hücresel düzeyde etkileri, kadın sağlığı sorunlarında görülen fizyopatolojik değişimler ve hemşirelik bakımına yansımaları.

HEM535 - Literatür Tarama ve Makale Değerlendirme (2 + 2) 5

Alana özel yayınlanmış olan basılı dergi ve kitaplara ulaşma, literatür tarama, ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanma, ulaşılan bilgi kaynaklarını kritik etme ve değerlendirme.