KMH600 - Seminer (0 + 0) 5

Akademik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilimsel esas ve yöntemler.

KMH690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma

KMH697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışarak, ilgili alanda özgün bir katkıda bulunma potansiyeli gösteren bir tez önerisi geliştireceklerdir.

KMH699 - Tez (0 + 0) 150

Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında özel bir konuda teorik ve/veya pratik (deneysel) olarak hazırlayıp sunduğu çalışmayı kapsamaktadır.

KMH601 - Anayasacılık ve Demokrasi (3 + 0) 5

Modern demokrasilerde liberal anayasacılık ve halk egemenliği arasındaki gerilim; modern anayasal tartışma içerisinde demokrasi ve hukuk devleti arasındaki gerilim ve anayasa yargısının demokratik meşruluğu.

KMH602 - Vergi Normlarının Uygulanması (3 + 0) 5

Vergi normlarının uygulanması süreci, vergi hukuku metodolojisi; vergi normlarının uygulanmasına ilişkin ilke ve kurallar; vergiyi doğuran olaya vücut veren özel hukuk kurum ve kavramlarının saptanması ve nitelenmesine ilişkin kurallar; bunların hukuk bütünü içindeki konumları.

KMH603 - Hükümet Sistemleri (3 + 0) 5

Parlamenter rejim karşısında başkanlık rejiminin üstünlükleri ve zayıf yanları; teoride ve uygulamada ortaya çıkan hükümet sistemleri; acaba hükümet istikrarı başkanlık sistemini parlamenter sistem karşısında daha tercih edilir kılar mı; başkanlık sisteminin zayıf yanları nelerdir; çift meşruluk sorunu ve bölünmüş hükümet demokratik rejimlerin kilitlenmesi ile sonuçlanır mı; eğer böyleyse, hangi alternatif yapılara yönelmek mümkündür;

KMH604 - İnsan Hakları Hukukunda Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

İnsan haklarının sınıflandırılması, küresel kamu hukuku ve insan hakları düşüncesi,insan hakları hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler Sözleşme içi ve sözleşme dışı insan hakları hukuku kaynakları,Avrupa-Amerika-Afrika İnsan Hakları Rejimleri,Türk Hukukunda insan hakları koruma mekanizmaları, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre bireysel başvuru hakkı, toplumsal mücadeleler ve insan hakları hukuku,küreselleşme, şirketlerin sorumluluğu ve insan hakları, kadınların hak mücadelesi

KMH605 - Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (3 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları; Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararları ve ceza hukukuyla ilgili kurgusal olaylar.

KMH606 - Genel Kamu Hukuku (3 + 0) 5

Devlet-Demokrasi-Muhalefet ilişkisini yönlendiren kavramları, ilişkinin önem ve işlevi, karşılaşılan güçlükler, bunları aşma olasılıkları ve öneriler.

KMH608 - İdari Yargı ve Adil Yargılanma Hakkı (3 + 0) 5

Anayasa?da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan hak arama özgürlüğü çerçevesinde idari yargının görev alanı ve kapsamı, yargılama hukukunda yer alan kurallar ile başvuru mekanizmaları ve ilgili mahkeme kararları.

KMH609 - Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri (3 + 0) 5

Ceza hukuku genel teorisini etkilemiş felsefeciler ve felsefeleri; büyük felsefecilerin ve felsefi akımların suç genel teorisini ve yaptırım teorisini nasıl şekillendirdiği; modern ve modern öncesi dönem karşılaştırılarak Aydınlanma düşüncesinin ceza hukukuna etkileri; ceza hukuku okulları, günümüz ceza hukukunun felsefi temelleri.

KMH610 - İdare Hukukunun Güncel Sorunları (3 + 0) 5

İdari işlem kuramından başlayarak idare hukukunun temel kavram ve kurumlarının nitelikleri ve fonksiyonları; yargı kararlarından ve öğreti kaynaklı teorik bilgilerden faydalanarak güncel sorunlar ve bu sorunlara ait etkin çözüm arayışları.

KMH611 - Ticari Suçlar (3 + 0) 5

Ticaret hukukuna ilişkin yasalarda yer alan ticari davranış kurallarının ceza yaptırımına bağlanmasıyla oluşan ticari suçların ekonomi ceza hukuku bağlamında incelenmesi.

KMH612 - İdari Yargılama Hukukunun Güncel Sorunları (3 + 0) 5

İdarenin yargısal denetimine ait temel kavram ve kurumların genel bilgisi, mevcut yargılama usullerinin etkin bir denetimi sağlamasına dair sorunlar ve çözümlerinin tartışılması.

KMH613 - Avrupa Birliği Hukukunda Yargı (3 + 0) 5

AB yargısının AB kurumsal yapısındaki yeri ve AB yargısında görülen dava türleri.

KMH614 - İdare Hukukunda Yargı Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yolları (3 + 0) 5

İdare hukukunda yargısal denetim dışındaki uyuşmazlık çözme yöntemleri üzerine doktrindeki görüşler; uygulamadaki sorunlar.

KMH655 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma yöntem ve teknikleri; olasılık teorileri; hipotez testleri; ölçümün güvenirliği ve geçerliliği; model oluşturma; çoklu regresyon; çokdeğişkenli varyans analizi; korelasyon; faktör analizi ve ekonometrik problemler.

KMH607 - Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumları (3 + 0) 5

Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başlıkları altında Türk ceza muhakemesi.