ETI598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Araştırma; Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi uyarınca yazılı proje sunumu.

ETI501 - Çeviri Kuramları ve Yöntemleri (3 + 0) 5

Antik dönemden günümüze çeviri kuramı; çağdaş çeviri kuramlarına toplu bakış.

ETI502 - Özel Konular I (3 + 0) 5

Hukuk, uluslararası ilişkiler ve diplomasi gibi konular üzerine teorik bilgi ve çeviri çalışmaları.

ETI503 - Özel Konular II (3 + 0) 5

Çeviribilimde yeni yönelimler,  kültür ve çeviri, cinsiyet ve çeviri,  sömürgecilik sonrası dönem ve çeviri, ekoloji ve çeviri,  aktivizm ve çeviri,  çeviri bilimin çok disiplinli yapısının incelenmesi.

ETI504 - Edebiyat Çevirisi I (3 + 0) 5

Kısa hikaye, roman, şiir, tiyatro gibi türlerde metinlerin çevirisi; biçem, tür ve söylem çözümlemesi.

ETI505 - Edebiyat Çevirisi II (3 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi; roman, kısa hikaye, tiyatro, şiir gibi belli başlı edebi türlerin çevirisi.

ETI506 - Dilbilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Metin dilbilim; çeviriye bilimsel yaklaşım; biçembilim ve çeviri; dilbilimin çağdaş çeviri kuramına katkısı.

ETI507 - Çeviri Eleştirisi (3 + 0) 5

Çeviri eleştirisi, deyiş kaymaları, yeterlilik, kabul edilebilirlik, çeviride kayıplar ve kazanımlar; betimleyici çeviri araştırmaları.

ETI508 - Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası ilişkiler ve hukukun temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.

ETI509 - Ardıl Çeviri (3 + 0) 5

Maksimum 2.5 - 3.5 dakikalık ardıl çeviri alıştırmaları; günlük konulardan teknik konulara kadar çeşitli konuşmaların ardıl çevirisi; tıp ve hukuk alanlarında toplum çevirmenliği örnekleri; ikili görüşme çevirisi.

ETI510 - Simültane Çeviri (3 + 0) 5

Farklı konularda çeşitli konuşmaların simültane çevirisi; kabin adabı; simültane çeviri sırasında stres yönetimi; simultane çeviri için zorluklarla başa çıkma stratejileri.

ETI511 - Tıp Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

ETI512 - Hukuk Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Hukuk ve uluslararası ilişkiler kavramları ve dili hakkında temel bilgiler, hukuk hakkındaki metinleri ve değişik türde hukuki ve uluslararası ilişkiler metinleri çevirisi.

ETI513 - Biçembilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Biçembilim terimlerine ve biçembilim analizi ilkelerine dair teorik bilgiler; biçem analizi ve çeviri çalışmaları.

ETI514 - Ekonomi, Finans ve Bankacılık Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Bankacılık, finans ve ekonomi hakkındaki her türde metin ve ilgili belgelerin çevirisi; alana özgü terminoloji çalışması.

ETI515 - Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (3 + 0) 5

Teknik ve bilimsel metinlerin yapısı; teknik çeviri aşamaları; güncel teknik konularda araştırma ve terim çalışmaları; güncel yöntemlerle çeviri ve düzelti.

ETI516 - Basın Dili ve Çevirisi (3 + 0) 5

Gazete başlıkları, piramit modeli, gazetecilik tarihi, günümüzde medya ve teknoloji konulu çeviri alıştırmaları.

ETI517 - Karşılaştırmalı Çeviri Metinleri İncelemesi (3 + 0) 5

Biçem, içerik, metinsel unsurlar bağlamında karşılaştırmalı çeviri analizi.

ETI518 - Uluslararası Örgütler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası örgütlerin görevleri hakkında temel bilgi; uluslararası örgütlerin kavramları ve dilsel özellikleri; uluslararası örgütler metinleri çevirisi.

ETI519 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI520 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi II (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI521 - Terimce Çalışmaları (3 + 0) 5

Terminoloji; terim yönetim sistemleri; kavram odaklı yaklaşım; terim oluşturma kuralları; bilgisayar destekli çeviri programları; terminoloji veritabanları.

ETI522 - Avrupa Birliği Müktesebatı Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.

ETI523 - Çeviri, Yayıncılık ve Editörlük (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI525 - Metin İncelemeleri ve Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 5

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI526 - Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri  (3 + 0) 5

Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemleri ve APA yazım kılavuzu kuralları.

ETI527 - Kültürlerarası İletişim ve Çeviri (3 + 0) 5

Kültürün kuramsal ve uygulamaya dönük geri planı; kültürlerarası iletişim ve çeviri araştırmaları arasındaki ilişki.

ETI528 - Çağdaş Çeviri Kuramları (3 + 0) 5

Tarihsel süreç içinde betimleyici çeviri kuramları ve kuramcıları; post-modernist ve sömürgecilik sonrası çeviri araştırmaları.

MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

Alan Dışı

ETI206 - Uluslararası Siyaset (3 + 0) 5

BM Genel Kurulu`nda görüşülen konular; BM Üye Devletleri gündemlerinin mini UN simülasyonları bağlamında tartışılması.

Alan Dışı

ETI220 - Özel Dil Kullanımları II (3 + 0) 5

Metin türleri; farklı alanlara özgü dil kullanımı; terminoloji çalışmaları; özel alan çevirisi.

Alan Dışı

ETI312 - Yayıncılık ve Düzelti (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

Alan Dışı

ETI407 - Yazın ve Çeviri I (2 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi üzerine Bassnett, Aksoy ve Lefevere`in makaleleri; roman ve kısa hikaye çevirisi.

Alan Dışı

ETI419 - Genel Çeviri I (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

Alan Dışı

ETI420 - Genel Çeviri II (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun ve karmaşık metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

Alan Dışı

ETI201 - Medya ve Basın (3 + 0) 5

Basın ve medya kavramları, önemi, içeriği; ters piramit yapısı; başlık grameri ve sözcük dağarcığı; 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları; basın terminolojisi; medyada imge ? metin.

Alan Dışı

ETI205 - Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 6

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

Alan Dışı

ETI319 - Çeviri Kuramı (3 + 0) 6

Çeviriye bilimsel yaklaşım; öğretici çeviri kuramları; betimleyici çeviri araştırmaları; çeviriye işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlar; sömürgecilik dönemi sonrası kuramlar.

Alan Dışı

ETI402 - Çeviri Eleştirisi (2 + 0) 6

Çeviri eleştirisi; deyiş kaymaları; yeterlilik; kabul edilebilirlik; çeviride kayıplar ve kazanımlar; Betimleyici Çeviri Araştırmaları; Van den Broeck'in yöntemi.

Alan Dışı

ETI411 - Ardıl Çeviri (2 + 2) 5

Konuşmalardan not alma becerileri, aktif dinleme alıştırmaları, ardıl çeviri alıştırmaları

Alan Dışı

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

Alan Dışı

AB501 - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

Alan Dışı

AB502 - Avrupa Birliği Genişleme Süreci (3 + 0) 5

AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

Alan Dışı

AB503 - Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (3 + 0) 5

Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB?nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB?nin kurumsal yapısı, AB?de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB?nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.

Alan Dışı

AB504 - Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (3 + 0) 5

AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.

Alan Dışı

AB505 - Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi (3 + 0) 5

AB kurumları, parasal birlik, iç pazar, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım politikası.

Alan Dışı

AB507 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesi, AB genişlemesi, ekonomik ve siyasi reformlar, son gelişmeler.

Alan Dışı

AB511 - Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (3 + 0) 5

AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.

Alan Dışı

AB512 - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

Alan Dışı

AB522 - AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (3 + 0) 5

Soğuk Savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye?nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu.

Alan Dışı

UI501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

Alan Dışı

UI502 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 5

Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.

Alan Dışı

UI503 - Dünden Bugüne Diplomasi (3 + 0) 5

Avrupa?daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı?na neden olan gelişmeler.

Alan Dışı

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

Alan Dışı

UI506 - Dünden Bugüne Ortadoğu (3 + 0) 5

Ortadoğu siyasi tarihi, Ortadoğu?nun ekonomik yapısı, Ortadoğu?da etnik ve dini yapı, siyasal İslam, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı.

Alan Dışı

UI508 - Türk Dış Politikası (3 + 0) 5

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları, Osmanlı?nın son dönemindeki devletlerarası ilişkileri, Milli Mücadele?nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu, 1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemi, Türkiye?nin güvenlik arayışları ve NA

Alan Dışı

UI509 - Dünden Bugüne Balkanlar (3 + 0) 5

Balkanlar`ın geçmişten bugüne tarihi.

Alan Dışı

UI510 - Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (3 + 0) 5

Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.

Alan Dışı

UI511 - Dünden Bugüne Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

Alan Dışı

UI512 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

Alan Dışı

UI515 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

Alan Dışı

ECON503 - Mikroiktisat (3 + 0) 5

Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

Alan Dışı

ECON505 - Makroiktisat (3 + 0) 5

Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

Alan Dışı

ECON504 - Mikroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Stata?ya giriş, uygulamalı regresyon analizleri, nicel bilgiye ilişkin uygulamalı analizler, değişen varyans sorununa ilişkin uygulamalı analizler, temel zaman serisi analizleri, zaman serilerinde çoklu bağlantı, panel veri uygulamaları, ileri panel veri uygulamaları.

Alan Dışı

ECON506 - Makroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Makroiktisadın modern ve geleneksel okulları; ekonomik büyüme modelleri; büyüme muhasebesi; üretim fonksiyonu yaklaşımı; Okun kanunu; Philips eğrisi; tüketim, yatırım ve tasarruf davranışları ve makro uygulamaları; para talebi teori ve uygulaması; kamu bütçe kısıtı; açıklar, borçlar, ödemeler bilançosu ve cari açık problemi; eşanlı denklem modeller

Alan Dışı

ECON509 - Uluslararası İktisat (3 + 0) 5

İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ticaret politikasının ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikas

Alan Dışı

ECON510 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kapitalizmde devlet ve kamu ekonomisi bağlantısı; refah iktisadı ile kamu ekonomisi arasındaki bağlantılar; etkin kaynak tahsisi ölçütleri ve modeller; dışsallıklar; regülasyon, deregülasyon ve özelleştirme; sosyal fayda ve maliyet; kamusal tercih; bürokratik üretim; vergilemede adalet ve etkinlik.

Alan Dışı

ECON511 - İktisat Politikası (3 + 0) 5

Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

Alan Dışı

ECON514 - Ekonomik Bütünleşme (3 + 0) 5

Avrupa Birliği fikrinin tarihsel gelişimi, büyük piyasalar kuramı, entegrasyonun ekonomik ve teknik yararları, entegrasyon türleri, entegrasyon teorisi (gümrük birlikleri kuramı), entegrasyon teorisi, Avrupa Topluluğu?ndan Avrupa Birliği?ne: kuruluşu, gelişimi, AB?nin kurumsal yapısı, hukuku, Avrupa para sistemi ve euro, AB?nin ortak politikaları:

Alan Dışı

ECON515 - Küreselleşme ve Bölgeselleşme (3 + 0) 5

Küreselleşme ve boyutları, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler; AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal

Alan Dışı

ECON522  - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (3 + 0) 5

Kalkınma iktisadının temelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik, sağlık ekonomisi, eğitim ekonomisi, cinsiyet ve aile, yardım ve kalkınma, yolsuzluk, mikrokredi, kredi, tasarruf ve sigorta, tarım ekonomisi, şehirleşme, çevre ve kalkınma.

Alan Dışı

ECON523 - Türkiye Ekonomisi (3 + 0) 5

Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

Alan Dışı

ECON526  - Para ve Para Politikası (3 + 0) 5

Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

Alan Dışı

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

Alan Dışı

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

Alan Dışı

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

Alan Dışı

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

Alan Dışı

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

Alan Dışı

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

Alan Dışı

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

Alan Dışı

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

Alan Dışı

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

Alan Dışı

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

Alan Dışı

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

Alan Dışı

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

Alan Dışı

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

Alan Dışı

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

Alan Dışı

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

Alan Dışı

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

Alan Dışı

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

Alan Dışı

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

Alan Dışı

IR501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

Alan Dışı

IR505 - Avrupa Siyasi Tarihi (3 + 0) 5

15. yüzyıldan itibaren Yeni Dünya`nın keşfi, Avrupa ülkeleri arasında imzalanan tarihi Westfalya antlaşması, İngiltere ve Fransa sömürge yarışı, Almanya ve İtalya`nın sömürge yarışına katılımı ve yarattığı küresel sonuçlar, Birinci Dünya Savaşı.

Alan Dışı

IR502 - Uluslararası Ekonomi Politik (3 + 0) 5

Küresel politik ekonominin disiplin olarak tarihi ve onun önde gelen kuramsal yaklaşımları, küresel politik ekonominin temel yapısal özellikleri ve bunların nasıl değiştirileceği.

Alan Dışı

IR503 - Türk Dış Politikası: Geçmiş ve Bugün (3 + 0) 5

Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinden itibaren Türk dış politikasının Cumhuriyet boyunca evrilmesi ve soğuk savaş sonrası dönemdeki durumu.

Alan Dışı

IR506 - Rusya ve Eski Sovyetler Birliği Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Eski Rusya İmparatorluğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasını kapsayan ve literatürde Avrasya olarak adlandırılan bölgenin tarihi ve politik gelişimi.

Alan Dışı

IR507 - Balkanların Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Balkanlar`ın 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri, Balkanlar`da siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumları, Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

Alan Dışı

IR508 - Ortadoğu`nun Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Arap devletleri, İran ve İsrail`i içine alan Ortadoğu ülkelerinin siyasal tarihleri, kültürel temelleri ve sosyo-ekonomik yapıları.

Alan Dışı

IR509 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

Alan Dışı

IR510 - ABD Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

Alan Dışı

IR511 - Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

Alan Dışı

ETI314 - Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 + 2) 5

Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları; Terminoloji Yönetim Sistemleri (TMS); yerel ve internet temelli terim veri tabanları; proje yönetim paketleri ve kalite kontrol sistemleri gibi çeviri ile ilgili yazılımlar.

Alan Dışı

HIR502 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Control of communication from censorship to auto-control, regulations in mass communication.

Alan Dışı

HIR503 - Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

Alan Dışı

HIR504 - Sosyal Sorumluluk Kampanyaları (3 + 0) 5

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

Alan Dışı

HIR508 - Türkiye'de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Türkiye'de halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinin gelişimi ve mevcut durumu.

Alan Dışı

HIR509 - Reklam Eleştirisi (3 + 0) 5

Güncel reklam örneklerinin analiz edilmesi ve eleştirilmesi.

Alan Dışı

HIR507 - Kriz İletişimi (3 + 0) 5

Ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının planlaması, gelişimi ve uygulaması; kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için gereken halkla ilişkiler teknikleri.

Alan Dışı

HIR510 - Reklam ve Tüketim Kültürü (3 + 0) 5

Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

Alan Dışı

HIR511 - Çevresel ve Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.

Alan Dışı

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.

Alan Dışı

ETI203 - Özel Dil Kullanımları I (2 + 2) 5

Metin türleri; özel dil kullanımları; terminoloji çalışmaları.

Alan Dışı

ETI307 - Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (2 + 2) 5

Temel yazılı metinden sözlü çeviri becerileri; çeviriye yönelik çeşitli alıştırmalar, güzel konuşma becerisi.

Alan Dışı

ETI311 - Konuşmalardan Not Alma (2 + 2) 5

Rozan not alma yöntemleri; güncel konulardan oluşan bir ya da iki sayfalık özgün konuşmalar; görsel ve işitsel araç gereç.

Alan Dışı