ETI500 - Seminer (0 + 0) 5

Planlı ve sistematik bir araştırma süreci; bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez.

ETI599 - Tez (0 + 0) 80

Araştırma; Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi uyarınca tez yazımı.

MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

ETI501 - Çeviri Kuramları ve Yöntemleri (3 + 0) 5

Antik dönemden günümüze çeviri kuramı; çağdaş çeviri kuramlarına toplu bakış.

ETI502 - Özel Konular I (3 + 0) 5

Hukuk, uluslararası ilişkiler ve diplomasi gibi konular üzerine teorik bilgi ve çeviri çalışmaları.

ETI503 - Özel Konular II (3 + 0) 5

Çeviribilimde yeni yönelimler,  kültür ve çeviri, cinsiyet ve çeviri,  sömürgecilik sonrası dönem ve çeviri, ekoloji ve çeviri,  aktivizm ve çeviri,  çeviri bilimin çok disiplinli yapısının incelenmesi.

ETI504 - Edebiyat Çevirisi I (3 + 0) 5

Kısa hikaye, roman, şiir, tiyatro gibi türlerde metinlerin çevirisi; biçem, tür ve söylem çözümlemesi.

ETI505 - Edebiyat Çevirisi II (3 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi; roman, kısa hikaye, tiyatro, şiir gibi belli başlı edebi türlerin çevirisi.

ETI506 - Dilbilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Metin dilbilim; çeviriye bilimsel yaklaşım; biçembilim ve çeviri; dilbilimin çağdaş çeviri kuramına katkısı.

ETI507 - Çeviri Eleştirisi (3 + 0) 5

Çeviri eleştirisi, deyiş kaymaları, yeterlilik, kabul edilebilirlik, çeviride kayıplar ve kazanımlar; betimleyici çeviri araştırmaları.

ETI508 - Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası ilişkiler ve hukukun temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.

ETI509 - Ardıl Çeviri (3 + 0) 5

Maksimum 2.5 - 3.5 dakikalık ardıl çeviri alıştırmaları; günlük konulardan teknik konulara kadar çeşitli konuşmaların ardıl çevirisi; tıp ve hukuk alanlarında toplum çevirmenliği örnekleri; ikili görüşme çevirisi.

ETI510 - Simültane Çeviri (3 + 0) 5

Farklı konularda çeşitli konuşmaların simültane çevirisi; kabin adabı; simültane çeviri sırasında stres yönetimi; simultane çeviri için zorluklarla başa çıkma stratejileri.

ETI511 - Tıp Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

ETI512 - Hukuk Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Hukuk ve uluslararası ilişkiler kavramları ve dili hakkında temel bilgiler, hukuk hakkındaki metinleri ve değişik türde hukuki ve uluslararası ilişkiler metinleri çevirisi.

ETI513 - Biçembilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Biçembilim terimlerine ve biçembilim analizi ilkelerine dair teorik bilgiler; biçem analizi ve çeviri çalışmaları.

ETI514 - Ekonomi, Finans ve Bankacılık Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Bankacılık, finans ve ekonomi hakkındaki her türde metin ve ilgili belgelerin çevirisi; alana özgü terminoloji çalışması.

ETI515 - Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (3 + 0) 5

Teknik ve bilimsel metinlerin yapısı; teknik çeviri aşamaları; güncel teknik konularda araştırma ve terim çalışmaları; güncel yöntemlerle çeviri ve düzelti.

ETI516 - Basın Dili ve Çevirisi (3 + 0) 5

Gazete başlıkları, piramit modeli, gazetecilik tarihi, günümüzde medya ve teknoloji konulu çeviri alıştırmaları.

ETI517 - Karşılaştırmalı Çeviri Metinleri İncelemesi (3 + 0) 5

Biçem, içerik, metinsel unsurlar bağlamında karşılaştırmalı çeviri analizi.

ETI518 - Uluslararası Örgütler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası örgütlerin görevleri hakkında temel bilgi; uluslararası örgütlerin kavramları ve dilsel özellikleri; uluslararası örgütler metinleri çevirisi.

ETI519 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI520 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi II (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI521 - Terimce Çalışmaları (3 + 0) 5

Terminoloji; terim yönetim sistemleri; kavram odaklı yaklaşım; terim oluşturma kuralları; bilgisayar destekli çeviri programları; terminoloji veritabanları.

ETI522 - Avrupa Birliği Müktesebatı Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.

ETI523 - Çeviri, Yayıncılık ve Editörlük (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI525 - Metin İncelemeleri ve Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 5

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI526 - Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri  (3 + 0) 5

Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemleri ve APA yazım kılavuzu kuralları.

ETI527 - Kültürlerarası İletişim ve Çeviri (3 + 0) 5

Kültürün kuramsal ve uygulamaya dönük geri planı; kültürlerarası iletişim ve çeviri araştırmaları arasındaki ilişki.

ETI528 - Çağdaş Çeviri Kuramları (3 + 0) 5

Tarihsel süreç içinde betimleyici çeviri kuramları ve kuramcıları; post-modernist ve sömürgecilik sonrası çeviri araştırmaları.

ETI206 - Uluslararası Siyaset (3 + 0) 5

BM Genel Kurulu`nda görüşülen konular; BM Üye Devletleri gündemlerinin mini UN simülasyonları bağlamında tartışılması.

ETI220 - Özel Dil Kullanımları II (3 + 0) 5

Metin türleri; farklı alanlara özgü dil kullanımı; terminoloji çalışmaları; özel alan çevirisi.

ETI312 - Yayıncılık ve Düzelti (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI407 - Yazın ve Çeviri I (2 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi üzerine Bassnett, Aksoy ve Lefevere`in makaleleri; roman ve kısa hikaye çevirisi.

ETI419 - Genel Çeviri I (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI420 - Genel Çeviri II (3 + 0) 5

Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun ve karmaşık metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI201 - Medya ve Basın (3 + 0) 5

Basın ve medya kavramları, önemi, içeriği; ters piramit yapısı; başlık grameri ve sözcük dağarcığı; 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları; basın terminolojisi; medyada imge ? metin.

ETI205 - Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 6

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI319 - Çeviri Kuramı (3 + 0) 6

Çeviriye bilimsel yaklaşım; öğretici çeviri kuramları; betimleyici çeviri araştırmaları; çeviriye işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlar; sömürgecilik dönemi sonrası kuramlar.

ETI402 - Çeviri Eleştirisi (2 + 0) 6

Çeviri eleştirisi; deyiş kaymaları; yeterlilik; kabul edilebilirlik; çeviride kayıplar ve kazanımlar; Betimleyici Çeviri Araştırmaları; Van den Broeck'in yöntemi.

ETI411 - Ardıl Çeviri (2 + 2) 5

Konuşmalardan not alma becerileri, aktif dinleme alıştırmaları, ardıl çeviri alıştırmaları

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

AB501 - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

AB502 - Avrupa Birliği Genişleme Süreci (3 + 0) 5

AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

AB503 - Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (3 + 0) 5

Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB?nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB?nin kurumsal yapısı, AB?de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB?nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.

AB504 - Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (3 + 0) 5

AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.

AB505 - Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi (3 + 0) 5

AB kurumları, parasal birlik, iç pazar, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım politikası.

AB507 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesi, AB genişlemesi, ekonomik ve siyasi reformlar, son gelişmeler.

AB511 - Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (3 + 0) 5

AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.

AB512 - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

AB522 - AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (3 + 0) 5

Soğuk Savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye?nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu.

UI501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

UI502 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 5

Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.

UI503 - Dünden Bugüne Diplomasi (3 + 0) 5

Avrupa?daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı?na neden olan gelişmeler.

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

UI506 - Dünden Bugüne Ortadoğu (3 + 0) 5

Ortadoğu siyasi tarihi, Ortadoğu?nun ekonomik yapısı, Ortadoğu?da etnik ve dini yapı, siyasal İslam, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı.

UI508 - Türk Dış Politikası (3 + 0) 5

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları, Osmanlı?nın son dönemindeki devletlerarası ilişkileri, Milli Mücadele?nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu, 1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemi, Türkiye?nin güvenlik arayışları ve NA

UI509 - Dünden Bugüne Balkanlar (3 + 0) 5

Balkanlar`ın geçmişten bugüne tarihi.

UI510 - Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (3 + 0) 5

Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.

UI511 - Dünden Bugüne Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

UI512 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

UI515 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

ECON503 - Mikroiktisat (3 + 0) 5

Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

ECON505 - Makroiktisat (3 + 0) 5

Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

ECON504 - Mikroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Stata?ya giriş, uygulamalı regresyon analizleri, nicel bilgiye ilişkin uygulamalı analizler, değişen varyans sorununa ilişkin uygulamalı analizler, temel zaman serisi analizleri, zaman serilerinde çoklu bağlantı, panel veri uygulamaları, ileri panel veri uygulamaları.

ECON506 - Makroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Makroiktisadın modern ve geleneksel okulları; ekonomik büyüme modelleri; büyüme muhasebesi; üretim fonksiyonu yaklaşımı; Okun kanunu; Philips eğrisi; tüketim, yatırım ve tasarruf davranışları ve makro uygulamaları; para talebi teori ve uygulaması; kamu bütçe kısıtı; açıklar, borçlar, ödemeler bilançosu ve cari açık problemi; eşanlı denklem modeller

ECON509 - Uluslararası İktisat (3 + 0) 5

İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ticaret politikasının ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikas

ECON510 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kapitalizmde devlet ve kamu ekonomisi bağlantısı; refah iktisadı ile kamu ekonomisi arasındaki bağlantılar; etkin kaynak tahsisi ölçütleri ve modeller; dışsallıklar; regülasyon, deregülasyon ve özelleştirme; sosyal fayda ve maliyet; kamusal tercih; bürokratik üretim; vergilemede adalet ve etkinlik.

ECON511 - İktisat Politikası (3 + 0) 5

Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

ECON514 - Ekonomik Bütünleşme (3 + 0) 5

Avrupa Birliği fikrinin tarihsel gelişimi, büyük piyasalar kuramı, entegrasyonun ekonomik ve teknik yararları, entegrasyon türleri, entegrasyon teorisi (gümrük birlikleri kuramı), entegrasyon teorisi, Avrupa Topluluğu?ndan Avrupa Birliği?ne: kuruluşu, gelişimi, AB?nin kurumsal yapısı, hukuku, Avrupa para sistemi ve euro, AB?nin ortak politikaları:

ECON515 - Küreselleşme ve Bölgeselleşme (3 + 0) 5

Küreselleşme ve boyutları, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler; AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal

ECON522  - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (3 + 0) 5

Kalkınma iktisadının temelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik, sağlık ekonomisi, eğitim ekonomisi, cinsiyet ve aile, yardım ve kalkınma, yolsuzluk, mikrokredi, kredi, tasarruf ve sigorta, tarım ekonomisi, şehirleşme, çevre ve kalkınma.

ECON523 - Türkiye Ekonomisi (3 + 0) 5

Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

ECON526  - Para ve Para Politikası (3 + 0) 5

Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

ETI501 - Çeviri Kuramları ve Yöntemleri (3 + 0) 5

Antik dönemden günümüze çeviri kuramı; çağdaş çeviri kuramlarına toplu bakış.

ETI502 - Özel Konular I (3 + 0) 5

Hukuk, uluslararası ilişkiler ve diplomasi gibi konular üzerine teorik bilgi ve çeviri çalışmaları.

ETI503 - Özel Konular II (3 + 0) 5

Çeviribilimde yeni yönelimler,  kültür ve çeviri, cinsiyet ve çeviri,  sömürgecilik sonrası dönem ve çeviri, ekoloji ve çeviri,  aktivizm ve çeviri,  çeviri bilimin çok disiplinli yapısının incelenmesi.

ETI504 - Edebiyat Çevirisi I (3 + 0) 5

Kısa hikaye, roman, şiir, tiyatro gibi türlerde metinlerin çevirisi; biçem, tür ve söylem çözümlemesi.

ETI505 - Edebiyat Çevirisi II (3 + 0) 5

Edebiyat ve yazın çevirisi; roman, kısa hikaye, tiyatro, şiir gibi belli başlı edebi türlerin çevirisi.

ETI506 - Dilbilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Metin dilbilim; çeviriye bilimsel yaklaşım; biçembilim ve çeviri; dilbilimin çağdaş çeviri kuramına katkısı.

ETI507 - Çeviri Eleştirisi (3 + 0) 5

Çeviri eleştirisi, deyiş kaymaları, yeterlilik, kabul edilebilirlik, çeviride kayıplar ve kazanımlar; betimleyici çeviri araştırmaları.

ETI508 - Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası ilişkiler ve hukukun temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.

ETI509 - Ardıl Çeviri (3 + 0) 5

Maksimum 2.5 - 3.5 dakikalık ardıl çeviri alıştırmaları; günlük konulardan teknik konulara kadar çeşitli konuşmaların ardıl çevirisi; tıp ve hukuk alanlarında toplum çevirmenliği örnekleri; ikili görüşme çevirisi.

ETI510 - Simültane Çeviri (3 + 0) 5

Farklı konularda çeşitli konuşmaların simültane çevirisi; kabin adabı; simültane çeviri sırasında stres yönetimi; simultane çeviri için zorluklarla başa çıkma stratejileri.

ETI511 - Tıp Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

ETI512 - Hukuk Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Hukuk ve uluslararası ilişkiler kavramları ve dili hakkında temel bilgiler, hukuk hakkındaki metinleri ve değişik türde hukuki ve uluslararası ilişkiler metinleri çevirisi.

ETI513 - Biçembilim ve Çeviri (3 + 0) 5

Biçembilim terimlerine ve biçembilim analizi ilkelerine dair teorik bilgiler; biçem analizi ve çeviri çalışmaları.

ETI514 - Ekonomi, Finans ve Bankacılık Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Bankacılık, finans ve ekonomi hakkındaki her türde metin ve ilgili belgelerin çevirisi; alana özgü terminoloji çalışması.

ETI515 - Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi (3 + 0) 5

Teknik ve bilimsel metinlerin yapısı; teknik çeviri aşamaları; güncel teknik konularda araştırma ve terim çalışmaları; güncel yöntemlerle çeviri ve düzelti.

ETI516 - Basın Dili ve Çevirisi (3 + 0) 5

Gazete başlıkları, piramit modeli, gazetecilik tarihi, günümüzde medya ve teknoloji konulu çeviri alıştırmaları.

ETI517 - Karşılaştırmalı Çeviri Metinleri İncelemesi (3 + 0) 5

Biçem, içerik, metinsel unsurlar bağlamında karşılaştırmalı çeviri analizi.

ETI518 - Uluslararası Örgütler Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Uluslararası örgütlerin görevleri hakkında temel bilgi; uluslararası örgütlerin kavramları ve dilsel özellikleri; uluslararası örgütler metinleri çevirisi.

ETI519 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI520 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi II (3 + 0) 5

AB kurumları ve organları tarafından üretilen tüm metin türleri; AB ile ilgili metinlerin analizi ve çevirisi.

ETI521 - Terimce Çalışmaları (3 + 0) 5

Terminoloji; terim yönetim sistemleri; kavram odaklı yaklaşım; terim oluşturma kuralları; bilgisayar destekli çeviri programları; terminoloji veritabanları.

ETI522 - Avrupa Birliği Müktesebatı Metinleri Çevirisi (3 + 0) 5

Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.

ETI523 - Çeviri, Yayıncılık ve Editörlük (3 + 0) 5

Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI525 - Metin İncelemeleri ve Söylem Çözümlemesi (3 + 0) 5

Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI526 - Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri  (3 + 0) 5

Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemleri ve APA yazım kılavuzu kuralları.

ETI527 - Kültürlerarası İletişim ve Çeviri (3 + 0) 5

Kültürün kuramsal ve uygulamaya dönük geri planı; kültürlerarası iletişim ve çeviri araştırmaları arasındaki ilişki.

ETI528 - Çağdaş Çeviri Kuramları (3 + 0) 5

Tarihsel süreç içinde betimleyici çeviri kuramları ve kuramcıları; post-modernist ve sömürgecilik sonrası çeviri araştırmaları.

IR501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

IR505 - Avrupa Siyasi Tarihi (3 + 0) 5

15. yüzyıldan itibaren Yeni Dünya`nın keşfi, Avrupa ülkeleri arasında imzalanan tarihi Westfalya antlaşması, İngiltere ve Fransa sömürge yarışı, Almanya ve İtalya`nın sömürge yarışına katılımı ve yarattığı küresel sonuçlar, Birinci Dünya Savaşı.

IR502 - Uluslararası Ekonomi Politik (3 + 0) 5

Küresel politik ekonominin disiplin olarak tarihi ve onun önde gelen kuramsal yaklaşımları, küresel politik ekonominin temel yapısal özellikleri ve bunların nasıl değiştirileceği.

IR503 - Türk Dış Politikası: Geçmiş ve Bugün (3 + 0) 5

Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinden itibaren Türk dış politikasının Cumhuriyet boyunca evrilmesi ve soğuk savaş sonrası dönemdeki durumu.

IR506 - Rusya ve Eski Sovyetler Birliği Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Eski Rusya İmparatorluğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasını kapsayan ve literatürde Avrasya olarak adlandırılan bölgenin tarihi ve politik gelişimi.

IR507 - Balkanların Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Balkanlar`ın 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri, Balkanlar`da siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumları, Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

IR508 - Ortadoğu`nun Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Arap devletleri, İran ve İsrail`i içine alan Ortadoğu ülkelerinin siyasal tarihleri, kültürel temelleri ve sosyo-ekonomik yapıları.

IR509 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

IR510 - ABD Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

IR511 - Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

ETI314 - Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 + 2) 5

Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları; Terminoloji Yönetim Sistemleri (TMS); yerel ve internet temelli terim veri tabanları; proje yönetim paketleri ve kalite kontrol sistemleri gibi çeviri ile ilgili yazılımlar.

HIR502 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Control of communication from censorship to auto-control, regulations in mass communication.

HIR503 - Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

HIR504 - Sosyal Sorumluluk Kampanyaları (3 + 0) 5

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

HIR508 - Türkiye'de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Türkiye'de halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinin gelişimi ve mevcut durumu.

HIR509 - Reklam Eleştirisi (3 + 0) 5

Güncel reklam örneklerinin analiz edilmesi ve eleştirilmesi.

HIR507 - Kriz İletişimi (3 + 0) 5

Ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının planlaması, gelişimi ve uygulaması; kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için gereken halkla ilişkiler teknikleri.

HIR510 - Reklam ve Tüketim Kültürü (3 + 0) 5

Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

HIR511 - Çevresel ve Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.

ETI203 - Özel Dil Kullanımları I (2 + 2) 5

Metin türleri; özel dil kullanımları; terminoloji çalışmaları.

ETI307 - Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (2 + 2) 5

Temel yazılı metinden sözlü çeviri becerileri; çeviriye yönelik çeşitli alıştırmalar, güzel konuşma becerisi.

ETI311 - Konuşmalardan Not Alma (2 + 2) 5

Rozan not alma yöntemleri; güncel konulardan oluşan bir ya da iki sayfalık özgün konuşmalar; görsel ve işitsel araç gereç.