Hüseyin Hüsnü AKSOY

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021- 2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyle, Öğrenci Dekanlığı yeni yapılanması çerçevesinde  öğrencilerin üniversite yaşantılarında, ihtiyaç duyabilecekleri, sosyal, akademik, kariyerle ilgili  ve kişisel gelişimlerine destek olmak için hizmet veren merkez ve birimlerin koordinasyonunu sağlamak; öğrencilerin gelişimlerini çok yönlü bir anlayışla desteleyecek etkinlikler, programlar ve projeler geliştirmek; öğrenci hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak; yaşanan sorunlara etkin ve kalıcı çözümler getirilmesi için, diğer akademik ve idari birimlerle iş birliği içerisinde görev yapmaktadır.

Bu kapsamda, sizlere destek olabilmek amacıyla Öğrenci Dekanlığı olarak

 • Dekanlığa bağlı faaliyet gösteren birimlerin, kendi yönergelerinde belirtilen hizmetler çerçevesindeki etkinliklerin işleyişlerini kolaylaştırmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 •  Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile oryantasyon programları düzenlemek,
 • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarını, ihtiyaçlarını ve memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile araştırmalar ve çalıştaylar gerçekleştirmek,
 • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarına,ve ayrıca kendileriyle ilgili  bireysel ve genel sorunlara ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde çözüm aramak, Üniversite Üst Yönetimine iletmek,
 • Belirlenen sorun ve geliştirilmesi gereken alanlara dönük yeni projeler üretmek ve yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yeni projeler üretmek,
 • Uluslararası öğrencilerin üniversiteye gelişiyle ilgili süreçleri takip etmek, bu süreçte yaşadığı sorunlar ya da aksaklıklarda öğrencilere yardımcı olmak ve öğrencilerin üniversiteye uyumunu hızlandırmaya yönelik olarak öğrencileri bilgilendirmek,
 • Psikolojik danışmaya ihtiyacı olan öğrencilere bireysel veya grupla psikolojik danışma yardımı vermek; öğrencinin yaşadığı ani ve beklenmedik durumlarda, kriz anında veya hemen sonrasında, öğrenciye psikolojik yardım sağlamak,
 • Öğrenci ailelerinin farkındalık ve bilgilerini arttırmaya yönelik (Ebeveyn iletişimi) çalışmalar yapmak.
 • Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulması ve eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak akademik birimler ile işbirliği yapmak ve toplantılar gerçekleştirmek, 
 • Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak.
 • Öğrenci Konseyi seçimini koordine etmek,

Bu hedeflere yönelik olarak da,

 • Öğrenci Çalıştayları düzenlemek,
 • Öğrenci memnuniyet anketlerini yapmak ve öğrencilerin üniversite sistemi ile ilgili yaşadığı sorunlara çözüm önermek,
 • Okumakta olan öğrencilerin öğrenim performanslarını takip ederek, öğrenme ve uyum sorunu olabilecek öğrencileri ilgili akademik birimlerle işbirliği içinde belirlemeye çalışarak çözüm önerileri sunmak

gibi çok yönlü hizmetleri yürütme çabasındayız.

Desteğe ihtiyaç duyduğunuz konularda bize ulaştığınızda size yardımcı olabilmek için çözüm yollarının araştırılmasında katkıda bulunabileceğimizi belirtir, Üniversitemizdeki yaşantınızda sizlere başarılar dilerim.