POEC600 - Seminer (0 + 0) 5

Tez hazırlama yöntemleri, tez yazım kuralları, tez sunumu yapma.

POEC603 - Politik Ekonomi Kuramları I (3 + 0) 5

Temel politik ekonomi kuramları; klasik, Marksist ve neoklasik iktisat kuramları.

POEC614 - Politik Makroiktisat (3 + 0) 5

Siyasal çevrim modelleri, para politikası ve enflasyonun politik ekonomisi, siyaset ve istikrarsızlığın maliye politikası ve makroekonomik performans üzerindeki rolü, kriz ve ekonomik reformların politik ekonomisi.

POEC690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora programı öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları disipline hakimiyetlerini ölçen bir sınav.

POEC697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Yazılacak tezin yöntemsel yapısı ve çalışmanın kapsam, amaç ve önemini.

POEC699 - Tez (0 + 0) 150

Veri mevcut değildir

POEC605 - Çağdaş Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Çağdaş siyaset teorileri; siyaset teorisinde `ontolojik dönüşüm? olarak bilinen dönüşümü gerçekleştiren siyaset teorisyenlerinin eserleri.

POEC601 - Sosyal Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişki; söz konusu ilişki için ?etkileşim?, ?farklılaşma? ya da ?çatışma? kavramları.

POEC602 - Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler  (3 + 0) 5

Kapitalizmin oluşma ve olgunlaşma süreci; komünizmin doğuşu ve çöküşü, kapitalist sistemle etkileşimi ve kapitalizmin geleceği. 

POEC604 - Politik Ekonomi Kuramları II (3 + 0) 5

Neoklasik gelenekten itibaren politik ekonomi kuramları.

POEC611 - Küresel İktisat Politikası (3 + 0) 5

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi: kuramsal yaklaşımlar; realist yaklaşım, liberal yaklaşım, tarihsel yapısalcı yaklaşım; uluslararası parasal ve finansal ilişkiler; dış borçlanma ve finansal krizler.

POEC612 - Kamusal Seçim (3 + 0) 5

Kamusal karar almanın normatif analizi: sosyal seçim teorisi; bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş süreçleri: Condorcet paradoksu, Arrow teoremi, Black teoremi, sosyal refah fonksiyonları; kamusal karar almanın pozitif analizi: kamusal seçim teorisi; siyasal tercih sürecinin iktisadi analizi.

POEC613 - Kalkınmanın Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Kalkınma konusundaki farklı yaklaşımlar, bazı ülkelerin nispeten yoksul kalma sebepleri, azgelişmişlik sorununa çözüm ve küreselleşmenin kalkınma üstündeki olası etkileri.

POEC615 - İdeoloji ve Söylem (3 + 0) 5

Marxist, post-yapısalcı, post-analitik ve psikanalitik ideoloji ve söylem teorileri, politik söylem teorisi.

POEC616 - Devlet Kuramları (3 + 0) 5

Devlet nedir; neoklasik-kurumsalcı devlet anlayışının eleştirel Marxist yaklaşımlarla karşılaştırılması, her iki anlayışın da bugünkü devlet tartışmasına yaptığı katkılar.

POEC617 - Karşılaştırmalı Siyasal Analiz (3 + 0) 5

Karşılaştırmalı siyasal analizin belli başlı kuramları, kavramları, ve yöntemleri; siyasi sistemleri karşılaştırmada kullanılan yaklaşımlar; devlet, ulus ve ulusçuluk, kurumlar, siyasi kültür, demokrasi, siyasi seçkinler, seçim sistemleri ve toplumsal hareketler.

POEC631 - Teknolojinin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Teknoloji tarihinin kısaca incelemesi; teknolojinin emek üzerindeki etkisi ve sınıfsal oluşumlara katkısı; teknolojinin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisinin `yeni ekonomi? gerçeği altında irdelenmesi; Marx?ın ve post-Marxistlerin teknolojiyi konumlandırdıkları pozisyon ve yüksek teknolojinin veri olduğu ortamda çağdaş Marxist görüşler.

POEC632 - Uluslararası İşgücü Piyasaları (3 + 0) 5

Uluslararası iş bölümü, işgücünün uluslararası dolaşımı, üretimde taşeronlaşmanın işgücü piyasalarına etkileri, ILO gibi uluslararası örgütlerin işgücü piyasalarına getirdikleri düzenlemelerin ülkelerin siyasi ve iktisadi politikalarına etkileri.

POEC633 - Enformel Sektörün Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Enformel sektörün kavramsallaştırılması, ekonomilerdeki payı, siyasi doğruları ve devletlerin enformel sektöre yaklaşımları.

POEC634 - Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler (3 + 0) 5

Küreselleşmeye karşı doğan yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketler; bu hareketlerin doğuşu ve gelişimi; bu hareketlerin neo-liberal küreselleşmeyi dönüştürmede rolü.

POEC635 - Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi (3 + 0) 5

Kalkınma, demokrasi ve adalet bağlamında ekonomileri azgelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerde devlet ve toplum; küresel ekonomi ve azgelişmiş ekonomiler arasındaki etkileşim.

POEC636 - Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler (3 + 0) 5

Çokuluslu şirketlerin yapıları, amaçları ve kararları; doğrudan yabancı yatırımların ekonomiye ve siyasete etkileri; çokuluslu ve ulusötesi yatırım yapan şirketlerin devletle ilişkileri.

POEC637 - Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma (3 + 0) 5

Korunan alanlar ve çevresindeki doğal kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi, korunan alanlarda sürdürülebilir kalkınma konusundaki yaklaşımlar.

POEC638 - AB ve ABD'nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi (3 + 0) 5

ABD?nin ve AB`nin Ortadoğu?daki dış politikası; bu politikaların karşılaştırılması; Türkiye, AB ve ABD arasındaki ilişki.

POEC639 - Petrolün Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Artan ithal petrol ve doğalgaz bağımlılığı, dünyadaki petrolün kendine özgü dinamiklerini ve bu dinamiklerin dünya için doğurduğu sonuçları.

POEC640 - Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Yüksek öğrenimin ekonomisi, yüksek öğrenim ve küresel düzen, yüksek öğrenimin özelleştirilmesi, farklı ?üniversite? modelleri, yüksek öğrenim sektöründeki gelişmelerin işgücü piyasasına yansımaları ve ampirik çalışmalar.

POEC641 - Yönetim Ekonomisi (3 + 0) 5

Üretim teorisi, fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma ve sermaye planlaması.

POEC642 - Oyun Teorisi (3 + 0) 5

Sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler.

POEC644 - Tarımın Politik Ekonomisi (3 + 0) 5

Tarımsal dönüşümün politik ekonomisi; tarım rejimleri, güç, hegemonya ve rejim: temel kavramlar; Dünya Ticaret Örgütü ve Uruguay türü tarım anlaşması; tarımın küreselleşmesi; piyasa gücü ve tekelleşme, dikey bütünleşme ve sözleşmeli tarım; perakende sektöründeki gelişmeler; Türk tarımındaki gelişmeler; IMF stand-by anlaşmaları ve Dünya Bankası tarı

POEC646 - Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Ekonomik-finansal krizlerin tarihsel kökenleri ve anatomisi; 19. yüzyıldan 21. yüzyıla dünya ekonomisindeki yapısal dönüşüm; Bretton Woods uzlaşması; neoliberal küreselleşme, finansal serbestleşme ve dünya ekonomisindeki asimetri; küreselleşme sürecinde beliren dengesizlikler ve yeni finansal mimari; kriz teorileri ve modeller; 2007-2009 kesitinde

POEC648 - Uzamsal Politik Ekonomi (3 + 0) 5

Giriş ve kapitalizmin daha önceki devlet sistemlerinden farklılığı ve özgünlüğü; kapitalizmin neden ilk olarak İngiltere?de geliştiği; Almanya, ABD ve Rusya?nın farklılığı ve kapitalizmin aşamalarının Gerschenkron?vari kuramsallaştırılması; emperyalizm ve sömürgecilik; Amerikan Fordizmi ve Dünya Buhranı; Dünya Savaşları ve Alman muhalefetinin yenil

POEC606 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak

ECON551 - Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi (3 + 0) 5

Algoritma analizine genel bir bakış, böl ve fethet algoritmaları, grafikler, dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, P ve NP, açgözlü algoritmalar; gelişigüzel algoritmalar; P ve NP; NP-zor problemleri için yaklaşık algoritmalar, NP-zor problemlerinin alt kümeleri için polinom algoritmaları, kısmi tekrarlı fonksiyonlar, hesaplamalar ve çözümü olmayan problemler.

ECON552 - İleri Veri Modelleme (3 + 0) 5

İstatistiksel çıkarım, regresyon, genelleştirilmiş en küçük kareler, araç değişkenleri, eşanlı denklem modelleri, politika ve programların değerlendirilmesi.

ECON553 - Çok Boyutlu Veri Modelleme (3 + 0) 5

Çok değişkenli istatistik, faktör analizi, temel bileşenler analizi, önyükleme, durum uzayı analizi ve Kalman Filtresi, Markov Zinciri, yumuşak geçiş, frekans bölgesi, fonksiyonal regresyon analizi.

ECON554 - Veri Biliminde Stokastik Süreçler (3 + 0) 5

Stokastik integraller ve stokastik diferansiyel denklemlerin temelleri, olasılık dağılımları ve ağır kuyruklar, risklerin sıralanması, toplam talep tutarı dağılımları, risk süreçleri, yenilenme süreçleri ve rassal yürüyüşler, Markov Zincirleri, sürekli Markov Modelleri, Martingale tekniği ve Browngil hareketler, nokta süreçleri, difüzyon modelleri ve veri bilimi ile ilgili birçok konuda uygulamalar.

ECON555 - Makine Öğrenmesi (3 + 0) 5

Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme, öğrenme teorisi, pekiştirici öğrenme ve uyarlamalı kontrol; Makine öğrenmesi alanındaki; robotik kontrol, veri madenciliği, otonom navigasyon, biyoinformatik, ses tanımlama, metin ve web veri işleme politika ve programlarının değerlendirmesi gibi güncel uygulamalar.

ECON556 - Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş (3 + 0) 5

Introduction to database systems using SQL and such languages.

ECON503 - Mikroiktisat (3 + 0) 5

Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

ECON505 - Makroiktisat (3 + 0) 5

Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

ECON521 - Uygulamalı Ekonometri (3 + 0) 5

Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

POEC605 - Çağdaş Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Çağdaş siyaset teorileri; siyaset teorisinde `ontolojik dönüşüm? olarak bilinen dönüşümü gerçekleştiren siyaset teorisyenlerinin eserleri.

ECON503 - Mikroiktisat (3 + 0) 5

Kaynak dağılımı teorisi, fiyat sistemi, talep teorisi, üretim ve paylaşım ve piyasa yapısı ve performansı.

ECON505 - Makroiktisat (3 + 0) 5

Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.

ECON504 - Mikroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Stata?ya giriş, uygulamalı regresyon analizleri, nicel bilgiye ilişkin uygulamalı analizler, değişen varyans sorununa ilişkin uygulamalı analizler, temel zaman serisi analizleri, zaman serilerinde çoklu bağlantı, panel veri uygulamaları, ileri panel veri uygulamaları.

ECON506 - Makroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Makroiktisadın modern ve geleneksel okulları; ekonomik büyüme modelleri; büyüme muhasebesi; üretim fonksiyonu yaklaşımı; Okun kanunu; Philips eğrisi; tüketim, yatırım ve tasarruf davranışları ve makro uygulamaları; para talebi teori ve uygulaması; kamu bütçe kısıtı; açıklar, borçlar, ödemeler bilançosu ve cari açık problemi; eşanlı denklem modeller

ECON509 - Uluslararası İktisat (3 + 0) 5

İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ticaret politikasının ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikas

ECON510 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kapitalizmde devlet ve kamu ekonomisi bağlantısı; refah iktisadı ile kamu ekonomisi arasındaki bağlantılar; etkin kaynak tahsisi ölçütleri ve modeller; dışsallıklar; regülasyon, deregülasyon ve özelleştirme; sosyal fayda ve maliyet; kamusal tercih; bürokratik üretim; vergilemede adalet ve etkinlik.

ECON511 - İktisat Politikası (3 + 0) 5

Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

ECON512 - Finansal İktisat (3 + 0) 5

Finansal sistemin yapısı ve işleyişi, finansal araçlar ve değerlemesi (pay senedi, tahvil, forward, futures, opsiyon), paranın zaman değeri, sermayenin maliyeti, risk yönetimi, finansman türleri, uluslararası finans, ekonomik krizler, finansal piyasalar; reel ekonomi, makroekonomik faaliyetler, para politikası ve bankacılık sektörü ile ilişkileri v

ECON514 - Ekonomik Bütünleşme (3 + 0) 5

Avrupa Birliği fikrinin tarihsel gelişimi, büyük piyasalar kuramı, entegrasyonun ekonomik ve teknik yararları, entegrasyon türleri, entegrasyon teorisi (gümrük birlikleri kuramı), entegrasyon teorisi, Avrupa Topluluğu?ndan Avrupa Birliği?ne: kuruluşu, gelişimi, AB?nin kurumsal yapısı, hukuku, Avrupa para sistemi ve euro, AB?nin ortak politikaları:

ECON515 - Küreselleşme ve Bölgeselleşme (3 + 0) 5

Küreselleşme ve boyutları, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler; AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal

ECON521 - Uygulamalı Ekonometri (3 + 0) 5

Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

ECON522 - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (3 + 0) 5

Kalkınma iktisadının temelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik, sağlık ekonomisi, eğitim ekonomisi, cinsiyet ve aile, yardım ve kalkınma, yolsuzluk, mikrokredi, kredi, tasarruf ve sigorta, tarım ekonomisi, şehirleşme, çevre ve kalkınma.

ECON523 - Türkiye Ekonomisi (3 + 0) 5

Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

ECON524 - Maliye Politikası (3 + 0) 5

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları, maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi, farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi, maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler, enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları, bütçe açığı sorunu ve bu açığ

ECON526  - Para ve Para Politikası (3 + 0) 5

Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

ECON501 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

POEC601 - Sosyal Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki ilişki; söz konusu ilişki için ?etkileşim?, ?farklılaşma? ya da ?çatışma? kavramları.

POEC602 - Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler  (3 + 0) 5

Kapitalizmin oluşma ve olgunlaşma süreci; komünizmin doğuşu ve çöküşü, kapitalist sistemle etkileşimi ve kapitalizmin geleceği. 

POEC604 - Politik Ekonomi Kuramları II (3 + 0) 5

Neoklasik gelenekten itibaren politik ekonomi kuramları.

POEC611 - Küresel İktisat Politikası (3 + 0) 5

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi: kuramsal yaklaşımlar; realist yaklaşım, liberal yaklaşım, tarihsel yapısalcı yaklaşım; uluslararası parasal ve finansal ilişkiler; dış borçlanma ve finansal krizler.

POEC612 - Kamusal Seçim (3 + 0) 5

Kamusal karar almanın normatif analizi: sosyal seçim teorisi; bireysel tercihlerden ortak tercihlere geçiş süreçleri: Condorcet paradoksu, Arrow teoremi, Black teoremi, sosyal refah fonksiyonları; kamusal karar almanın pozitif analizi: kamusal seçim teorisi; siyasal tercih sürecinin iktisadi analizi.

POEC613 - Kalkınmanın Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Kalkınma konusundaki farklı yaklaşımlar, bazı ülkelerin nispeten yoksul kalma sebepleri, azgelişmişlik sorununa çözüm ve küreselleşmenin kalkınma üstündeki olası etkileri.

POEC615 - İdeoloji ve Söylem (3 + 0) 5

Marxist, post-yapısalcı, post-analitik ve psikanalitik ideoloji ve söylem teorileri, politik söylem teorisi.

POEC616 - Devlet Kuramları (3 + 0) 5

Devlet nedir; neoklasik-kurumsalcı devlet anlayışının eleştirel Marxist yaklaşımlarla karşılaştırılması, her iki anlayışın da bugünkü devlet tartışmasına yaptığı katkılar.

POEC617 - Karşılaştırmalı Siyasal Analiz (3 + 0) 5

Karşılaştırmalı siyasal analizin belli başlı kuramları, kavramları, ve yöntemleri; siyasi sistemleri karşılaştırmada kullanılan yaklaşımlar; devlet, ulus ve ulusçuluk, kurumlar, siyasi kültür, demokrasi, siyasi seçkinler, seçim sistemleri ve toplumsal hareketler.

POEC631 - Teknolojinin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Teknoloji tarihinin kısaca incelemesi; teknolojinin emek üzerindeki etkisi ve sınıfsal oluşumlara katkısı; teknolojinin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisinin `yeni ekonomi? gerçeği altında irdelenmesi; Marx?ın ve post-Marxistlerin teknolojiyi konumlandırdıkları pozisyon ve yüksek teknolojinin veri olduğu ortamda çağdaş Marxist görüşler.

POEC632 - Uluslararası İşgücü Piyasaları (3 + 0) 5

Uluslararası iş bölümü, işgücünün uluslararası dolaşımı, üretimde taşeronlaşmanın işgücü piyasalarına etkileri, ILO gibi uluslararası örgütlerin işgücü piyasalarına getirdikleri düzenlemelerin ülkelerin siyasi ve iktisadi politikalarına etkileri.

POEC633 - Enformel Sektörün Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Enformel sektörün kavramsallaştırılması, ekonomilerdeki payı, siyasi doğruları ve devletlerin enformel sektöre yaklaşımları.

POEC634 - Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler (3 + 0) 5

Küreselleşmeye karşı doğan yerel, ulusal ve ulusötesi toplumsal hareketler; bu hareketlerin doğuşu ve gelişimi; bu hareketlerin neo-liberal küreselleşmeyi dönüştürmede rolü.

POEC635 - Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi (3 + 0) 5

Kalkınma, demokrasi ve adalet bağlamında ekonomileri azgelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerde devlet ve toplum; küresel ekonomi ve azgelişmiş ekonomiler arasındaki etkileşim.

POEC636 - Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler (3 + 0) 5

Çokuluslu şirketlerin yapıları, amaçları ve kararları; doğrudan yabancı yatırımların ekonomiye ve siyasete etkileri; çokuluslu ve ulusötesi yatırım yapan şirketlerin devletle ilişkileri.

POEC637 - Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma (3 + 0) 5

Korunan alanlar ve çevresindeki doğal kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi, korunan alanlarda sürdürülebilir kalkınma konusundaki yaklaşımlar.

POEC638 - AB ve ABD'nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi (3 + 0) 5

ABD?nin ve AB`nin Ortadoğu?daki dış politikası; bu politikaların karşılaştırılması; Türkiye, AB ve ABD arasındaki ilişki.

POEC639 - Petrolün Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Artan ithal petrol ve doğalgaz bağımlılığı, dünyadaki petrolün kendine özgü dinamiklerini ve bu dinamiklerin dünya için doğurduğu sonuçları.

POEC640 - Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Yüksek öğrenimin ekonomisi, yüksek öğrenim ve küresel düzen, yüksek öğrenimin özelleştirilmesi, farklı ?üniversite? modelleri, yüksek öğrenim sektöründeki gelişmelerin işgücü piyasasına yansımaları ve ampirik çalışmalar.

POEC641 - Yönetim Ekonomisi (3 + 0) 5

Üretim teorisi, fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma ve sermaye planlaması.

POEC642 - Oyun Teorisi (3 + 0) 5

Sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler.

POEC644 - Tarımın Politik Ekonomisi (3 + 0) 5

Tarımsal dönüşümün politik ekonomisi; tarım rejimleri, güç, hegemonya ve rejim: temel kavramlar; Dünya Ticaret Örgütü ve Uruguay türü tarım anlaşması; tarımın küreselleşmesi; piyasa gücü ve tekelleşme, dikey bütünleşme ve sözleşmeli tarım; perakende sektöründeki gelişmeler; Türk tarımındaki gelişmeler; IMF stand-by anlaşmaları ve Dünya Bankası tarı

POEC646 - Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Ekonomik-finansal krizlerin tarihsel kökenleri ve anatomisi; 19. yüzyıldan 21. yüzyıla dünya ekonomisindeki yapısal dönüşüm; Bretton Woods uzlaşması; neoliberal küreselleşme, finansal serbestleşme ve dünya ekonomisindeki asimetri; küreselleşme sürecinde beliren dengesizlikler ve yeni finansal mimari; kriz teorileri ve modeller; 2007-2009 kesitinde

POEC648 - Uzamsal Politik Ekonomi (3 + 0) 5

Giriş ve kapitalizmin daha önceki devlet sistemlerinden farklılığı ve özgünlüğü; kapitalizmin neden ilk olarak İngiltere?de geliştiği; Almanya, ABD ve Rusya?nın farklılığı ve kapitalizmin aşamalarının Gerschenkron?vari kuramsallaştırılması; emperyalizm ve sömürgecilik; Amerikan Fordizmi ve Dünya Buhranı; Dünya Savaşları ve Alman muhalefetinin yenil

POEC606 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak

ECON551 - Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi (3 + 0) 5

Algoritma analizine genel bir bakış, böl ve fethet algoritmaları, grafikler, dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, P ve NP, açgözlü algoritmalar; gelişigüzel algoritmalar; P ve NP; NP-zor problemleri için yaklaşık algoritmalar, NP-zor problemlerinin alt kümeleri için polinom algoritmaları, kısmi tekrarlı fonksiyonlar, hesaplamalar ve çözümü olmayan problemler.

ECON552 - İleri Veri Modelleme (3 + 0) 5

İstatistiksel çıkarım, regresyon, genelleştirilmiş en küçük kareler, araç değişkenleri, eşanlı denklem modelleri, politika ve programların değerlendirilmesi.

ECON553 - Çok Boyutlu Veri Modelleme (3 + 0) 5

Çok değişkenli istatistik, faktör analizi, temel bileşenler analizi, önyükleme, durum uzayı analizi ve Kalman Filtresi, Markov Zinciri, yumuşak geçiş, frekans bölgesi, fonksiyonal regresyon analizi.

ECON554 - Veri Biliminde Stokastik Süreçler (3 + 0) 5

Stokastik integraller ve stokastik diferansiyel denklemlerin temelleri, olasılık dağılımları ve ağır kuyruklar, risklerin sıralanması, toplam talep tutarı dağılımları, risk süreçleri, yenilenme süreçleri ve rassal yürüyüşler, Markov Zincirleri, sürekli Markov Modelleri, Martingale tekniği ve Browngil hareketler, nokta süreçleri, difüzyon modelleri ve veri bilimi ile ilgili birçok konuda uygulamalar.

ECON555 - Makine Öğrenmesi (3 + 0) 5

Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme, öğrenme teorisi, pekiştirici öğrenme ve uyarlamalı kontrol; Makine öğrenmesi alanındaki; robotik kontrol, veri madenciliği, otonom navigasyon, biyoinformatik, ses tanımlama, metin ve web veri işleme politika ve programlarının değerlendirmesi gibi güncel uygulamalar.

ECON556 - Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş (3 + 0) 5

Introduction to database systems using SQL and such languages.