POEC697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Yazılacak tezin yöntemsel yapısı ve çalışmanın kapsam, amaç ve önemini.

POEC603 - Politik Ekonomi Kuramları I (3 + 0) 5

Temel politik ekonomi kuramları; klasik, Marksist ve neoklasik iktisat kuramları.

POEC614 - Politik Makroiktisat (3 + 0) 5

Siyasal çevrim modelleri, para politikası ve enflasyonun politik ekonomisi, siyaset ve istikrarsızlığın maliye politikası ve makroekonomik performans üzerindeki rolü, kriz ve ekonomik reformların politik ekonomisi.

POEC699 - Tez (0 + 0) 150

Veri mevcut değildir

POEC600 - Seminer (0 + 0) 5

Tez hazırlama yöntemleri, tez yazım kuralları, tez sunumu yapma.

POEC690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora programı öğrencilerinin üzerinde çalıştıkları disipline hakimiyetlerini ölçen bir sınav.