HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO109 - Tıbbi Biyoloji (2 + 4) 4

Hücrenin temel yapısı ve fonksiyonları, genetik materyalin yapısı ve kalıtım prensibi, DNA replikasyonu,transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesi, DNA mutasyon türleri ve tamiri, Kanser ve apoptozun moleküler temeli

TLT101 - Laboratuvar Kimyası ve Uygulamaları (2 + 6) 7

Genel kimyadaki temel kavramlar, kimyasal bağ kavramları, kimyasal tepkime türleri, konsantrasyon kavramı ve konsantrasyon çeşitleri, çözeltilerin özellikleri, çözelti hazırama, asit-baz kavramı.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

TLT104 - Patoloji ve Uygulamaları (2 + 4) 6

Patolojiye giriş, patoloji laboratuvarında çalışma prensipleri, örneklerin hazırlanması ve işlenmesi, hücre düzeyinde gerçekleşen hastalıkların normal hücreyle karşılaştırılması.

TLT199 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Besiyeri hazırlama, sterilizasyon aletleri ve işlemleri, besiyeri ekimleri, boyamalar, kültür değerlendirmesi, lam ve agglütinasyon deneyleri, cihaz kalite kontrolleri, kan sayımı, idrar analizi.

SMYO102 - Temel Mikrobiyoloji (2 + 0) 4

Mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyal flora ve özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, mikroskopi, direkt bakı, preparat hazırlama ve boyama yöntemleri, besiyerleri, ekim yöntemleri ve koloni özellikleri, antibiyotik duyarlılık testleri, uygun örnek alımı, örnek ret gerekçeleri ve örneklerin laboratuvara gönderimi.

SMYO112 - Temel Biyokimya (2 + 0) 4

Biyokimyaya giriş, Karbonhidratlar, Lipidler, Proteinler ve aminoasitler, Mineraller ve vitaminler, Karaciğerin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Böbreğin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Kan biyokimyası, Asit-baz dengesi, İdrar biyokimyası, Periton sıvısının biyokimyası, Genetik hastalıklar.

TLT102 - Hematoloji ve Uygulamaları (2 + 4) 7

Hematolojiye giriş, hematopoez, eritrosit hastalıkları, kan grupları ve kan tranfüzyonu, lökositler ve hastalıklar, trombositler ve trombosit hastalıkları, koagulasyon sistemi ve bozukluklar, hematolojik testler ve önemi, kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği transplantasyonu, kan hücrelerini periferik yayma.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

SMYO205 - İleri Mikrobiyoloji (3 + 0) 5

Gram pozitif kokları identifiye etme, Gram negatif kokları identifiye etme, Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma, Küçük gram negatif basillerin laboratuvar tanısını yapma, Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuvar tanısını yapma, Nonfermanterlerin laboratuvar tanısını yapma, Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma

TLT201 - Klinik Laboratuvar Uygulamaları (2 + 8) 8

Laboratuvarda çalışma prensipleri, kan alma yöntemleri, kan hücrelerini sayma ve preparat hazırlama, idrar analizi yapma, vücut sıvısından istenilen tetkikleri manuel olarak çalışma yöntemleri.

TLT203 - Temel İmmünoloji (3 + 0) 7

Presipitasyon testleri , hemagglütinasyon testleri, kantitatif, işaretlenmiş immünokimyasal ölçümler, kemilüminesansa dayalı immünokimyasal ölçümler, akım sitometri yöntemi, alerji testleri.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

TLT299 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Periferik yayma, BOS ve diğer vücut sıvılarının biyokimyasal analizleri, su banyosunun kesit işlemi için hazırlanması, doku bloklarının boyanması, doku bloklarının incelenmesi, laboratuvarda dezenfeksiyon, lam ve blok arşivi.

TLT204 - Moleküler Biyolojik Yöntemler ve Uygulamaları (2 + 6) 6

Mol, molarite, normalite kavramları, temel laboratuvar çözeltilerinin hazırlanması, DNA-kandan DNA izolasyonu, DNA-dokudan DNA izolasyonu, protein-dokudan protein izolasyonu, DNA ve RNA'nın kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmesi, PCR ve uygulama alanları, RFLP ve uygulama alanları, elektroforez yöntemleri- agaroz jel elektroforezi, elektroforez yöntemleri-acrylamide jel elektroforez yöntemleri, SSCP,DGGE ve TGGE gibi ön mutasyon tarama yöntemleri, DNA dizi analizi.

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

SMYO216 - Enfeksiyon Hastalıkları (2 + 0) 5

Enfeksiyon oluşumu, enfeksiyon belirti ve bulguları, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, kişisel korunma yöntemleri, izolasyon yöntemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi.

TLT202 - Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamaları (0 + 10) 6

Örnek alım ve taşınmasına mikrobiyolojikyaklaşım, örnek kabulü ve saklanması, bakteriyolojide besiyeri hazırlanması, bakteriyolojide boyama ve kültür yöntemleri, antimikrobiyal duyarlılık testleri, bakteriyolojide kullanılan otomatize sistemler, anaerob bakteriyoloji uygulamaları, tıbbi viroloji uygulamaları, tıbbi mikoloji uygulamaları.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

Alan Dışı

SMYO114 - Sterilizasyon Esasları (2 + 0) 2

Temel kavramlar, mikroorganizmalar, sterilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynatma ile sterilizasyon, sıcak hava ile sterilizasyon, basınçlı buhar ile sterilizasyon, flambaj, kimyasal yöntem ile sterilizasyon, sterilizasyon devamlılığının sağlanması, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tanıtımı ve işleyişi

Alan Dışı

TLT106 - Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon (2 + 0) 2

Hasta materyaliyle ilişkili işlemler, çalışma ortamının düzenlenmesi, hastadan örnek alınması.

SMYO108 - Biyofizik (2 + 0) 2

Moleküller biyofiziğin temelkavramları. Biyoenerjetik. Hücrede fiziksel olaylar, Uyarılabilir dokular ve aksiyon potansiyelleri. Canlılarda biyoelektrik olaylar, gözlem ve uygulama araçları. Dolaşım, solunum, görme, işitme ve radyasyon biyofiziği. Tıbbi görüntüleme tekniklerinin temel ilkeleri.

Alan Dışı

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

Alan Dışı

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Alan Dışı

TLT205 - Biyokimyada Özel Tetkikler (2 + 0) 2

İnfertilite nedenleri ve yardımcı üreme teknikleri, Spermiogram, Prenatal tanı testleri, IVF Ünitelerine Yönelik İmmunolojik Testler, Sitogenetik Tetkikler, Kemik Belirteçleri, Tümör Belirteçleri, İleri koagülasyon parametreleri, Anemi Takip Çizelgeleri, İnsan Lökosit antijenleri (HLA), Eser element inceleme yöntemleri, Protein ve hemoglobin elektroforezleri, Kan gazları dinamiği, Beslenme ve şişmanlık.

ANES203 - Fizyopatoloji (2 + 0) 2

Fizyopatolojiye giriş (hücre yapısı, hücre içi sinyal iletimindeki anormallikler, nekrotik ve apoptotik hücre ölümü), tümör gelişimi ve etkileri, hipertermi, hipotermi ve donma, beslenme bozuklukları ve obezite, alerji, hemostaz, kardiyovasküler, solunum, endokrin, sinir, immün ve üreme sistemlerindeki hastalıkların fizyopatolojisi.

Alan Dışı

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

Alan Dışı

TLT206 - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (2 + 0) 2

Kan gruplama sistemleri ve yöntemleri, tarama testleri, aferez uygulaması, transfüzyon sırasında oluşabilecek reaksiyonlar, kan bankacılığı kalite kontrol sistemi, bio-emniyet kuralları.

TLT208 - Laboratuvarda Bilgisayar Becerileri (1 + 2) 2

Hastane bilgi sistemleri, hasta bilgi sistemleri, laboratuvar testleri ve parametreleri, hata Kaynakları, hastanede laboratuvar işleyişleri ve uygulamaları.

SMYO210 - Parazitoloji (2 + 0) 2

Parazitolojiye genel bir giriş, parazit-konak ilişkileri, parazit çeşitleri ve kaynakları, parazitlerin bulaşma ve konaktan atılım yolları, parazitlerin sınıflandırılması, gaita analizi, parazitik kan analizi, vücut sıvıları, idrar ve doku örneklerinin incelenmesi, parazitolojide serolojik tanı yöntemleri, klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanısal yaklaşım.

Alan Dışı

SMYO214 - Tıbbi Atık Yönetimi (2 + 0) 3

Atığın tanımı ve sınıflandırması, atık yönetimiyle ilgili genel kavramlar, sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların nitelikleri, tıbbi atıkların neden olabileceği sağlık riskleri, tıbbi atık yönetimiyle ilgili yasal mevzuat, tıbbi atıkların sınıflandırılması, tıbbi atıkların toplanması ve taşınması, tıbbi atıkların geçici depolanması, sağlık kuruluşlarında evsel atık yönetimi, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların bertarafı, sağlık kuruluşlarında tehlikeli atık yönetimi

Alan Dışı

SMYO218 - Hasta Güvenliği Yaklaşımları (2 + 0) 2

Hasta güvenliğinin temel kavramları, Türkiyede hasta güvenliği, radyolojide hasta güvenliği, sağlık hukuku açısından hasta güvenliği, tele tıp uygulamaları, akreditasyon ve hasta güvenliği, hata yakınları ve hasta güvenliği, acil görüntüleme uygulamarında hasta güvenliği.

Alan Dışı

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

Alan Dışı