TUR501 - Genel Turizm (3 + 0) 5

Turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizm endüstrisi, turizm arzı ve talebi, turizmin sosyal-ekonomik ve fiziksel çevre ile etkileşimi, Türkiye turizminin durumu.

TUR503 - Turizm Mevzuatı (3 + 0) 5

2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası.

TUR518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.

TUR598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

Alan Dışı

TUR502 - Turizm İşletmeciliği (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TUR510 - Turizm Ekonomisi (3 + 0) 5

Turizm ekonomisi, strateji kavramları, turizm ve iktisat bilimi, turizmin ekonomideki yeri, önemi, turizm talep ve arzı.

TUR511 - Turizm Pazarlaması (3 + 0) 5

Pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün.

TUR512 - Alternatif Turizm (3 + 0) 5

Alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, Türk turizminde turistik ürün çeşitlendirme, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi.

TUR513 - Konaklama İşletmeciliği (3 + 0) 5

Konaklama işletmeciliği ile ilgili temel bilgiler, dünya ve Türkiye`deki sınıflama ölçütleri, otel işletmelerinde yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi ve organizasyon analizi.

TUR514 - Seyahat İşletmeciliği (3 + 0) 5

İşletmeler, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, hukuki ve organizasyonel yapıları, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar.

TUR515 - Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3 + 0) 5

Yiyecek içecek departmanları ve restoran, bar ve otellerin organizasyon yapısı, menü, menü tipleri; restoran ve barlarda içecek seçimi, servis çeşitleri ve yiyecek-içecek aşamaları, yiyecek-içecek devri, konuk ilişkileri, yiyecek-içecek pazarlama çalışmaları.

TUR516 - Konaklama Yönetim Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TUR517 - Turizm Ulaştırması (3 + 0) 5

Seyahat acentacılığı firmaları, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması.

TUR519 - Turizm Rehberliği (3 + 0) 5

Rehberlik mesleğinin tanıtılması, rehberlerin taşıması gereken bireysel özelliklerin yanında, bir rehberin turistler, turizm işletmeleri ve ülke tanıtımı açısından öneminin incelenmesi.

LOJ521 - Uluslararası Ticaret (3 + 0) 5

Uluslararası tüzel kişiler, uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yolları, uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, Dünya Ticaret Örgütü, Tarife ve Ticarete ilişkin Genel Anlaşma, çok taraflı ticaret anlaşmaları.

Alan Dışı

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

Alan Dışı

ISL502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

Alan Dışı

ISL509 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

Alan Dışı

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

Alan Dışı

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek

Alan Dışı

SY509 - Sağlık Turizmi (3 + 0) 5

Sağlık turizminin ekonomik önemi, sağlık turizmi türleri, Türkiye?de sağlık turizmi, sağlık turizmi pazarlaması, sağlık turizmi politikaları ve devlet teşvikleri.

Alan Dışı