ELIT500 - Seminer (0 + 0) 5

Bilim uzmanlığı ve yüksek lisans öğrencilerine ödev veya tez için araştırma ve akademik yazım tekniklerinin öğretilmesi.

ELIT599 - Tez (0 + 0) 80

Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi uyarınca tez yazımı

MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.

ELIT202 - 17. ve 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatından Seçmeler (3 + 0) 6

17. ve 18. yüzyıl İngiltere?si hakkında temel bilgiler: sosyal, tarihi, kültürel oluşumlar; Donne, Jonson, Bacon, Hobbes, Locke, Dryden, Bunyan, Swift, Johnson gibi dönemin önde gelen yazarlarına ait metinler.

Alan Dışı

ELIT207 - Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

Anglo-Saxon dönemi eserleri: Destan türü; Anglo-Norman dönemi eserleri: Romans türü; Geç Orta Çağ dönemi: Rüya şiirleri, fabliyo, hagiografi.

Alan Dışı

ELIT208 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

17. yüzyıl İngiltere`si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar.

Alan Dışı

ELIT211 - Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat (3 + 0) 5

Bilim kurgu ve Fantazi türlerinin tarihsel gelişimi, farklı metinlerin incelenmesi

Alan Dışı

ELIT212 - Kısa Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT303 - Çağdaş Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun seçili oyunlarını özellikle türe ait özellikleri ve her bir oyunun bağlı olduğu tiyatro hareketi çerçevesinde anlaşılması.

Alan Dışı

ELIT304 - Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

Romantik Akım ve Romantik şiir, Viktorya dönemi şiiri.

Alan Dışı

ELIT305 - Shakespeare II (3 + 0) 5

Shakespeare`in tragedyaları ve bu türdeki oyunların analizinin yapılarak Shakespeare tiyatro geleneğini incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT314 - Seyahat Edebiyatı (3 + 0) 5

Seyahat edebiyatı genel tanıtımı, gerçek dünyaya yolculuk, bireyin özüne yolculuk, 19. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, kadın seyahat yazını, 20. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, sömürge sonrası seyahat edebiyatı

Alan Dışı

ELIT318 - Gotik Geleneği (3 + 0) 5

İngiliz gotik edebiyat geleneğinin 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan döneminin seçilen eserler ışığında ve teorik makaleler yardımı ile anlaşılması.

Alan Dışı

ELIT323 - Şiirde Belli Başlı Temalar (3 + 0) 5

Şiirde ölüm, Carpe Diem, ölümsüzlük, aşk, masumiyet ve deneyim, zaman ve değişim, evlilik, vatanseverlik, doğa ve kır yaşamı, endüstrileşme ve şehir, savaş konuları.

Alan Dışı

ELIT331 - Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması (3 + 0) 5

Şiddet temasını öykü, film, tiyatro gibi farklı edebi türlerde işleyen eserler.

Alan Dışı

ELIT333 - Amerikan Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi.

Alan Dışı

ELIT334 - Amerikan Edebiyatı (3 + 0) 5

Bu dersin amacı öğrencilerin 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış seçili Amerikan edebiyatı eserlerini tarihi, toplumsal ve politik olaylar ışığı altında anlamalarını sağlamaktır.

Alan Dışı

ELIT336 - Drama ve Performans (3 + 0) 5

Britanya tiyatrosunun 1950`li yıllardan 1980`li yıllara kadar geçen süre içerisindeki özelliklerinin tarihi, toplumsal ve politik bağlamda incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT339 - 17. Yüzyıl İngiliz Şiiri (3 + 0) 5

Döneme ait genel bilgi: B. Jonson, T. Carew, J. Suckling, R. Herrick, R. Lovelace, J. Donne, G. Herbert, H. Vaughan, A. Marvell gibi dönem şairlerinin eserlerinden oluşan seçkinin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT341 - Edebiyat ve Film (0 + 0) 6

Edebiyat ve sinema ilişkisinin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT412 - Sömürge Sonrası Edebiyatı (3 + 0) 5

Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metinler.

Alan Dışı

ELIT415 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim süreci.

Alan Dışı

ELIT437 - Psikoloji ve Edebiyat (3 + 0) 5

Öyküleri Freud ve Jung`un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.

Alan Dışı

ELIT324 - Edebiyatta Temel Konular (3 + 0) 6

Bu ders edebiyatta başlıca konu ve temaları içermektedir.

Alan Dışı

ELIT417 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan Edebiyatında postmodern öğeler.

Alan Dışı

ELIT429 - Edebiyat ve Şehir (3 + 0) 5

Roman, kısa roman, öykü, düz yazı ve şiir gibi türlerde şehir vurgusu.

Alan Dışı

ELIT430 - Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat (3 + 0) 5

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistem, feminizm.

Alan Dışı

ELIT433 - Mizah (3 + 0) 5

İngiliz sinema ve televizyon dizilerindeki mizah kavramını sosyal, kültürel, politik ve psikolojik açılardan inceleyen öncü filmler ve televizyon dizilerinden oluşan bir seçki.

Alan Dışı

ELIT203 - Tiyatro Yazınına Giriş (3 + 0) 5

Tiyatro yazını ve tiyatro, tiyatro tarihi değerlendirmesi, tiyatro yazını ögeleri ve tiyatro yazını örnekleri.

Alan Dışı

ELIT204 - Shakespeare I (3 + 0) 5

Shakespeare metinlerinin dramatik, tarihsel, sosyal ve politik açıları; komedi ve romans oyunlarından seçilen metinlerin okunması ve analizi.

Alan Dışı

ELIT403 - Edebi Teoriye Giriş (3 + 0) 7

Antik Çağdan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori.

Alan Dışı

ELIT404 - Modern Edebi Teori ve Eleştiri (3 + 0) 7

20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitleri, kazanımları ve gelişimi

Alan Dışı

ELIT301 - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 6

18. yüzyıl İngiliz roman türü ve gelişimi, 18. yüzyıl İngiliz roman örnekleri.

Alan Dışı

ELIT302 - 19. Yüzyıl Romanı (3 + 0) 6

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; Bronte kardeşler, Charles Dickens, George Eliot ve Thomas Hardy gibi önemli 19. yüzyıl İngiliz roman yazarlarının okunması ve incelenmesi.

Alan Dışı

ETI507 - Çeviri Eleştirisi (3 + 0) 5

Çeviri eleştirisi, deyiş kaymaları, yeterlilik, kabul edilebilirlik, çeviride kayıplar ve kazanımlar; betimleyici çeviri araştırmaları.

Alan Dışı

ELIT210 - Neoklasik Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Restorasyon ve aydınlanma çağı yazarlarının eserleri.

Alan Dışı

ELIT402 - 20. yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Romanı (3 + 0) 7

Modernist ve postmodernist roman.

Alan Dışı

ELIT209 - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeare ve Spenser?ın yapıtları.

Alan Dışı

ELIT401 - 20. Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri (3 + 0) 7

20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam; modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

Alan Dışı

ELIT213 - Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

Alan Dışı

ELIT322 - Romanda Temel Akımlar (3 + 0) 5

Romanda temel akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık.

Alan Dışı

ELIT420 - Absürd Edebiyat (3 + 0) 5

Varoluşçuluk, absürd felsefesi, edebi örnekler.

Alan Dışı

ELIT427 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa hikayelerinden geniş bir seçki

Alan Dışı