ELIT598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.

ELIT202 - 17. ve 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatından Seçmeler (3 + 0) 6

17. ve 18. yüzyıl İngiltere?si hakkında temel bilgiler: sosyal, tarihi, kültürel oluşumlar; Donne, Jonson, Bacon, Hobbes, Locke, Dryden, Bunyan, Swift, Johnson gibi dönemin önde gelen yazarlarına ait metinler.

ELIT207 - Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

Anglo-Saxon dönemi eserleri: Destan türü; Anglo-Norman dönemi eserleri: Romans türü; Geç Orta Çağ dönemi: Rüya şiirleri, fabliyo, hagiografi.

ELIT208 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

17. yüzyıl İngiltere`si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar.

ELIT211 - Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat (3 + 0) 5

Bilim kurgu ve Fantazi türlerinin tarihsel gelişimi, farklı metinlerin incelenmesi

ELIT212 - Kısa Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

ELIT303 - Çağdaş Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun seçili oyunlarını özellikle türe ait özellikleri ve her bir oyunun bağlı olduğu tiyatro hareketi çerçevesinde anlaşılması.

ELIT304 - Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

Romantik Akım ve Romantik şiir, Viktorya dönemi şiiri.

ELIT305 - Shakespeare II (3 + 0) 5

Shakespeare`in tragedyaları ve bu türdeki oyunların analizinin yapılarak Shakespeare tiyatro geleneğini incelenmesi.

ELIT314 - Seyahat Edebiyatı (3 + 0) 5

Seyahat edebiyatı genel tanıtımı, gerçek dünyaya yolculuk, bireyin özüne yolculuk, 19. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, kadın seyahat yazını, 20. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, sömürge sonrası seyahat edebiyatı

ELIT318 - Gotik Geleneği (3 + 0) 5

İngiliz gotik edebiyat geleneğinin 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan döneminin seçilen eserler ışığında ve teorik makaleler yardımı ile anlaşılması.

ELIT323 - Şiirde Belli Başlı Temalar (3 + 0) 5

Şiirde ölüm, Carpe Diem, ölümsüzlük, aşk, masumiyet ve deneyim, zaman ve değişim, evlilik, vatanseverlik, doğa ve kır yaşamı, endüstrileşme ve şehir, savaş konuları.

ELIT331 - Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması (3 + 0) 5

Şiddet temasını öykü, film, tiyatro gibi farklı edebi türlerde işleyen eserler.

ELIT333 - Amerikan Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi.

ELIT334 - Amerikan Edebiyatı (3 + 0) 5

Bu dersin amacı öğrencilerin 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış seçili Amerikan edebiyatı eserlerini tarihi, toplumsal ve politik olaylar ışığı altında anlamalarını sağlamaktır.

ELIT336 - Drama ve Performans (3 + 0) 5

Britanya tiyatrosunun 1950`li yıllardan 1980`li yıllara kadar geçen süre içerisindeki özelliklerinin tarihi, toplumsal ve politik bağlamda incelenmesi.

ELIT339 - 17. Yüzyıl İngiliz Şiiri (3 + 0) 5

Döneme ait genel bilgi: B. Jonson, T. Carew, J. Suckling, R. Herrick, R. Lovelace, J. Donne, G. Herbert, H. Vaughan, A. Marvell gibi dönem şairlerinin eserlerinden oluşan seçkinin incelenmesi.

ELIT341 - Edebiyat ve Film (0 + 0) 6

Edebiyat ve sinema ilişkisinin incelenmesi.

ELIT412 - Sömürge Sonrası Edebiyatı (3 + 0) 5

Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metinler.

ELIT415 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim süreci.

ELIT437 - Psikoloji ve Edebiyat (3 + 0) 5

Öyküleri Freud ve Jung`un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.

ELIT324 - Edebiyatta Temel Konular (3 + 0) 6

Bu ders edebiyatta başlıca konu ve temaları içermektedir.

ELIT417 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan Edebiyatında postmodern öğeler.

ELIT429 - Edebiyat ve Şehir (3 + 0) 5

Roman, kısa roman, öykü, düz yazı ve şiir gibi türlerde şehir vurgusu.

ELIT430 - Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat (3 + 0) 5

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistem, feminizm.

ELIT433 - Mizah (3 + 0) 5

İngiliz sinema ve televizyon dizilerindeki mizah kavramını sosyal, kültürel, politik ve psikolojik açılardan inceleyen öncü filmler ve televizyon dizilerinden oluşan bir seçki.

ELIT203 - Tiyatro Yazınına Giriş (3 + 0) 5

Tiyatro yazını ve tiyatro, tiyatro tarihi değerlendirmesi, tiyatro yazını ögeleri ve tiyatro yazını örnekleri.

ELIT204 - Shakespeare I (3 + 0) 5

Shakespeare metinlerinin dramatik, tarihsel, sosyal ve politik açıları; komedi ve romans oyunlarından seçilen metinlerin okunması ve analizi.

ELIT403 - Edebi Teoriye Giriş (3 + 0) 7

Antik Çağdan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori.

ELIT404 - Modern Edebi Teori ve Eleştiri (3 + 0) 7

20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitleri, kazanımları ve gelişimi

ELIT301 - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 6

18. yüzyıl İngiliz roman türü ve gelişimi, 18. yüzyıl İngiliz roman örnekleri.

ELIT302 - 19. Yüzyıl Romanı (3 + 0) 6

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; Bronte kardeşler, Charles Dickens, George Eliot ve Thomas Hardy gibi önemli 19. yüzyıl İngiliz roman yazarlarının okunması ve incelenmesi.

ELIT502 - Ortaçağ Kültür ve Edebiyatı (3 + 0) 5

Ortaçağ kültür ve edebiyatı çalışmaları.

ELIT503 - Chaucer (3 + 0) 5

Chaucer ve eserleri.

ELIT504 - Rönesans Çalışmaları (3 + 0) 5

Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı.

ELIT505 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare oyunlarının incelenmesi.

ELIT506 - Shakespeare Tragedyaları (3 + 0) 5

Shakespeare trajedilerinin incelenmesi.

ELIT507 - Shakespeare`in "Problem" Oyunları (3 + 0) 5

Shakespeare`in problem oyunlarının incelenmesi.

ELIT508 - Restorasyon ve 18. Yüzyıl Tiyatrosu (3 + 0) 5

Restorasyon dönemi ve 18. yüzyıl dönemi tiyatrosu.

ELIT509 - Çağdaş Drama (3 + 0) 5

20. ve 21. yüzyıl çağdaş tiyatrosu ve örnek oyunlar.

ELIT511 - Romanın Ortaya Çıkışı (3 + 0) 5

Romanın edebi tür olarak gelişimi ve 18. yüzyıl İngiliz romanı.

ELIT512 - Viktorya Dönemi Romanı (3 + 0) 5

Viktorya dönemi romanlarının tarihsel, kültürel ve edebi bağlamda incelenmesi.

ELIT513 - Yirminci Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 5

Çağdaş edebiyat akımları ve teorileri ışığında çağdaş roman örneklerinin incelemesi.

ELIT514 - Sömürgecilik Sonrası Romanı (3 + 0) 5

Sömürge sonrası İngiliz romanlarının incelenmesi.

ELIT515 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan postmodern eserleri.

ELIT516 - Kısa Hikaye (3 + 0) 5

Çeşitli kuramlar ve akımlar ışığında seçilmiş öykülerin incelenmesi.

ELIT517 - Romanda Farklı Konular (3 + 0) 5

Romanda çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT518 - Romantik Şiir ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

19. yüzyıl İngiliz Romantik akımı ve örnek şiirlerin incelenmesi.

ELIT519 - Çağdaş Şiir (3 + 0) 5

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; 1950 sonrası İngiliz şiirinin gelişimi ve başlıca özellikleri; dönemin önemli şairleri ve eserleri.

ELIT520 - 20. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

20. yüzyıl İngiliz şiiri.

ELIT521 - Şiirde Özel Konular (3 + 0) 5

İngiliz şiirinin incelenmesi.

ELIT522 - Film Çalışmaları (3 + 0) 5

Şehir kavramının karşılaştırmalı olarak roman, öykü, nesir, şiir ve film türlerinde incelenmesi.

ELIT523 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın tiyatro yazarları.

ELIT524 - Toplumsal Cinsiyet (3 + 0) 5

Toplumsal cinsiyet kavramının çeşitli eserler aracılığı ile incelenmesi.

ELIT525 - Kültür Çalışmalarında Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür çalışmaları.

ELIT526 - Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları (3 + 0) 5

Terimler, kavramlar, sömürge sonrası edebiyat, ilgili kuramlar ve kuramcılar.

ELIT527 - Kültürde Özel Konular (3 + 0) 5

Kültür kavramı ve ilgili konular.

ELIT528 - Tür Çalışmaları (3 + 0) 5

Farklı türlerde çeşitli konuların incelenmesi.

ELIT529 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Dünya edebiyatından yapıtların karşılaştırmalı incelemesi.

ELIT530 - Batı Kültür Tarihi (3 + 0) 5

Batı kültürü tarihi.

ELIT531 - Edebiyat Eleştirisi (3 + 0) 5

Giriş, edebiyat terimleri, edebi türler, örnek metinler, dönemler ve edebiyat akımları.

ELIT532 - Edebiyat Teorisi (3 + 0) 5

Çeşitli edebi kuramlar ve kuramcıları.

ETI507 - Çeviri Eleştirisi (3 + 0) 5

Çeviri eleştirisi, deyiş kaymaları, yeterlilik, kabul edilebilirlik, çeviride kayıplar ve kazanımlar; betimleyici çeviri araştırmaları.

ELIT210 - Neoklasik Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Restorasyon ve aydınlanma çağı yazarlarının eserleri.

ELIT402 - 20. yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Romanı (3 + 0) 7

Modernist ve postmodernist roman.

ELIT209 - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeare ve Spenser?ın yapıtları.

ELIT401 - 20. Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri (3 + 0) 7

20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam; modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT213 - Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

ELIT322 - Romanda Temel Akımlar (3 + 0) 5

Romanda temel akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık.

ELIT420 - Absürd Edebiyat (3 + 0) 5

Varoluşçuluk, absürd felsefesi, edebi örnekler.

ELIT427 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa hikayelerinden geniş bir seçki

ELIT510 - Tiyatroda Farklı Konular (3 + 0) 5

Batı tiyatrosunun tiyatro öğeleri ve drama türlerinin tanıtımı.