Öğrenme Çıktıları

 1. İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
 2. Makroekonomik çözümleme becerisi edinmek
 3. Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
 4. Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
 5. Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
 6. Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
 7. Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
 8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
 9. Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
 10. Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
 11. İletişim becerisini geliştirmek
 12. Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler