Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

mehmet.isik@atilim.edu.tr

Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans programına hoş geldiniz. Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans Programı (UFP), Atılım Üniversitesinde Nisan 2015’te açıldı. UFP, fizik alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bizler bu program dâhilinde, uluslararası düzeyde çeşitli araştırma projelerinde yer alan on bir fizikçiyiz. Bizlerin amacı UFP’yi, yüksek standartlarda deneysel ve teorik fiziğe adanmış, uluslararası tanınırlığı olan bir araştırma programı haline getirmektir. Bu program “tezli” ve “tezsiz” seçeneklere sahiptir. Yüksek lisans derslerini çoğu, endüstrinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarımlanmıştır ve öğrencilerimize fizik ve teknoloji alanındaki en güncel gelişmeleri izleme olanağı sunmaktadır.

UFP’deki fizikçiler, fiziğin tüm diğer doğal ve mühendislik bilimlerinin temel araştırma sahası olduğu gerçeğinin bilincindedir. Program, öğrencilere, yarının yüksek motivasyonlu araştırmacı adayları olarak yetiştirmeleri amacıyla, ileri düzeyde kuramsal ve deneysel fizik öğretmeyi öngörmektedir.

UFP’de sunulan araştırma konuları şunlardır:

 • Biyofizik ve uygulamaları,
 • Sensörler,
 • İleri derece atomik ve moleküler fizik,
 • Kuantum iletimi
 • Simülasyonlarla desteklenmiş teorik ve bilgisayarlı hesaba dayalı ileri fizik,
 • İnce filmler ve uygulamaları, ve
 • Lazer spektroskopisi ve uygulamaları.

Bu programdan mezun olanlar özel ve kamusal bilim ve teknoloji enstitülerinde görev yapabileceklerdir. Ayrıca, eğitim, üretim, enerji ve diğer araştırma sektörlerinde istihdam edilme olanakları bulunmaktadır. UFP mezunlarımız, isterlerse, akademik kariyerlerine doktora yaparak da devam etmektedirler.

Yarınlarda her şey gönlünüzce olsun.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1071 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans programına hoş geldiniz. Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans Programı (UFP), Atılım Üniversitesinde Nisan 2015’te açıldı. UFP, fizik alanında ileri düzeyde araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bizler bu program dâhilinde, uluslararası düzeyde çeşitli araştırma projelerinde yer alan on bir fizikçiyiz. Bizlerin amacı UFP’yi, yüksek standartlarda deneysel ve teorik fiziğe adanmış, uluslararası tanınırlığı olan bir araştırma programı haline getirmektir. Bu program “tezli” ve “tezsiz” seçeneklere sahiptir. Yüksek lisans derslerini çoğu, endüstrinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarımlanmıştır ve öğrencilerimize fizik ve teknoloji alanındaki en güncel gelişmeleri izleme olanağı sunmaktadır.

UFP’deki fizikçiler, fiziğin tüm diğer doğal ve mühendislik bilimlerinin temel araştırma sahası olduğu gerçeğinin bilincindedir. Program, öğrencilere, yarının yüksek motivasyonlu araştırmacı adayları olarak yetiştirmeleri amacıyla, ileri düzeyde kuramsal ve deneysel fizik öğretmeyi öngörmektedir.

UFP’de sunulan araştırma konuları şunlardır:

 • Biyofizik ve uygulamaları,
 • Sensörler,
 • İleri derece atomik ve moleküler fizik,
 • Kuantum iletimi
 • Simülasyonlarla desteklenmiş teorik ve bilgisayarlı hesaba dayalı ileri fizik,
 • İnce filmler ve uygulamaları, ve
 • Lazer spektroskopisi ve uygulamaları.

Bu programdan mezun olanlar özel ve kamusal bilim ve teknoloji enstitülerinde görev yapabileceklerdir. Ayrıca, eğitim, üretim, enerji ve diğer araştırma sektörlerinde istihdam edilme olanakları bulunmaktadır. UFP mezunlarımız, isterlerse, akademik kariyerlerine doktora yaparak da devam etmektedirler.

Yarınlarda her şey gönlünüzce olsun.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Applied Physics MS Program (APP) at Atilim University was established in April, 2015. APP embarked on its journey with the aim of conducting advanced research activities in physics. In the program, we are currently taking part in various research projects at international level as a team of eleven physicists. Our ultimate aim is to make APP an internationally recognized research program devoted to experimental and theoretical physics of high standards. The program has thesis and non-thesis master study options. In addition, most of the courses of MS program are designed to meet the requirements of the industry and provide the students with the most recent advances in the physics and technology.   

We, the physicists in APP, are all well aware of the fact that physics is the fundamental research area in all other natural and engineering sciences. In APP, we are endeavoring to teach our students high-level theoretical and experimental physics so that we will raise them as tomorrow’s highly motivated prospective researchers. 

The followings are current research subjects offered in APP:

 • Biophysics and its applications,
 • Sensors,
 • Advanced atomic and molecular physics,
 • Quantum transport,
 • Theoretical and computational physics with simulations,
 • Thin films and their applications and
 •  Laser spectroscopy and optoelectronics,

The graduates from the program have the opportunity to be employed in science and technology institutions of private and public sectors. In addition, employment opportunities are available in sectors including education, production, energy and research. The APP graduates may also pursue a Ph.D career.

All the best in your future career.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 74 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-10 14:02:30 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1087 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_tr] => Fen Bilimleri Enstitüsü [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 74 [name_tr] => Fizik Ana Bilim Dalı [url] => fizik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1071 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Uygulamal\u0131 Fizik Yüksek Lisans program\u0131na ho\u015f geldiniz. Uygulamal\u0131 Fizik Yüksek Lisans Program\u0131 (UFP), At\u0131l\u0131m Üniversitesinde Nisan 2015’te aç\u0131ld\u0131. UFP, fizik alan\u0131nda ileri düzeyde ara\u015ft\u0131rmalar yapmay\u0131 amaçlamaktad\u0131r. Bizler bu program dâhilinde, uluslararas\u0131 düzeyde çe\u015fitli ara\u015ft\u0131rma projelerinde yer alan on bir fizikçiyiz. Bizlerin amac\u0131 UFP’yi, yüksek standartlarda deneysel ve teorik fizi\u011fe adanm\u0131\u015f, uluslararas\u0131 tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131 olan bir ara\u015ft\u0131rma program\u0131 haline getirmektir. Bu program “tezli” ve “tezsiz” seçeneklere sahiptir. Yüksek lisans derslerini ço\u011fu, endüstrinin gereksinimlerini kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasar\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r ve ö\u011frencilerimize fizik ve teknoloji alan\u0131ndaki en güncel geli\u015fmeleri izleme olana\u011f\u0131 sunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

UFP’deki fizikçiler, fizi\u011fin tüm di\u011fer do\u011fal ve mühendislik bilimlerinin temel ara\u015ft\u0131rma sahas\u0131 oldu\u011fu gerçe\u011finin bilincindedir. Program, ö\u011frencilere, yar\u0131n\u0131n yüksek motivasyonlu ara\u015ft\u0131rmac\u0131 adaylar\u0131 olarak yeti\u015ftirmeleri amac\u0131yla, ileri düzeyde kuramsal ve deneysel fizik ö\u011fretmeyi öngörmektedir.<\/p>\n\n

UFP’de sunulan ara\u015ft\u0131rma konular\u0131 \u015funlard\u0131r:<\/p>\n\n

  \n\t
 • Biyofizik ve uygulamalar\u0131,<\/li>\n\t
 • Sensörler,<\/li>\n\t
 • \u0130leri derece atomik ve moleküler fizik,<\/li>\n\t
 • Kuantum iletimi<\/li>\n\t
 • Simülasyonlarla desteklenmi\u015f teorik ve bilgisayarl\u0131 hesaba dayal\u0131 ileri fizik,<\/li>\n\t
 • \u0130nce filmler ve uygulamalar\u0131, ve<\/li>\n\t
 • Lazer spektroskopisi ve uygulamalar\u0131.<\/li>\n<\/ul>\n\n

  Bu programdan mezun olanlar özel ve kamusal bilim ve teknoloji enstitülerinde görev yapabileceklerdir. Ayr\u0131ca, e\u011fitim, üretim, enerji ve di\u011fer ara\u015ft\u0131rma sektörlerinde istihdam edilme olanaklar\u0131 bulunmaktad\u0131r. UFP mezunlar\u0131m\u0131z, isterlerse, akademik kariyerlerine doktora yaparak da devam etmektedirler.<\/p>\n\n

  Yar\u0131nlarda her \u015fey gönlünüzce olsun.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  Applied Physics MS Program (APP) at Atilim University was established in April, 2015. APP embarked on its journey with the aim of conducting advanced research activities in physics. In the program, we are currently taking part in various research projects at international level as a team of eleven physicists. Our ultimate aim is to make APP an internationally recognized research program devoted to experimental and theoretical physics of high standards. The program has thesis and non-thesis master study options. In addition, most of the courses of MS program are designed to meet the requirements of the industry and provide the students with the most recent advances in the physics and technology.   <\/p>\n\n

  We, the physicists in APP, are all well aware of the fact that physics is the fundamental research area in all other natural and engineering sciences. In APP, we are endeavoring to teach our students high-level theoretical and experimental physics so that we will raise them as tomorrow’s highly motivated prospective researchers. <\/p>\n\n

  The followings are current research subjects offered in APP:<\/p>\n\n

   \n\t
  • Biophysics and its applications,<\/li>\n\t
  • Sensors,<\/li>\n\t
  • Advanced atomic and molecular physics,<\/li>\n\t
  • Quantum transport,<\/li>\n\t
  • Theoretical and computational physics with simulations,<\/li>\n\t
  • Thin films and their applications and<\/li>\n\t
  •  Laser spectroscopy and optoelectronics,<\/li>\n<\/ul>\n\n

   The graduates from the program have the opportunity to be employed in science and technology institutions of private and public sectors. In addition, employment opportunities are available in sectors including education, production, energy and research. The APP graduates may also pursue a Ph.D career.<\/p>\n\n

   All the best in your future career.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 74 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-10 14:02:30 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 1087 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 74 [url] => fizik-ana-bilim-dali [name_tr] => Fizik Ana Bilim Dalı [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 105 [rgt] => 106 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 74 [url] => fizik-ana-bilim-dali [name_tr] => Fizik Ana Bilim Dalı [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 105 [rgt] => 106 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1087 [name] => Mehmet IŞIK [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1251036,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"},"caption":"1526453139-IMG_9508.JPG","width":"1088px","height":"1326px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"}]} [email] => mehmet.isik@atilim.edu.tr [academic_title_tr] => Doç. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 1087 [name] => Mehmet IŞIK [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1251036,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"},"caption":"1526453139-IMG_9508.JPG","width":"1088px","height":"1326px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/mehmet-isik\/1526453139-IMG_9508.JPG"}]} [email] => mehmet.isik@atilim.edu.tr [academic_title_tr] => Doç. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

Haberler

Etkinlikler