MDES600 - Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri (3 + 0) 5

Titiz, bilimsel araştırma, özellikle tez veya doktora tezleri; literatür taraması; anketler; meta-analizler; deneysel araştırma tasarımı; araştırma sorularının hazırlanması; teori tasarlanması; nitel ve nicel verilerin toplanması ve analiz metotları; geçerlilik; güvenilirlilik; nirengi; bulguların tasarımı; araştırma önerisinin yazılması ve yayın

PHYS500 - Mezuniyet Projesi (0 + 0) 40

Öğrenciler proje konularını belirler ve seçtikleri konu ile ilgili yazılı döküman hazırlar. Bu ders, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi kullanmalarına ve ek olarak literatür araştırması yapmalarına olanak sağlar.

PHYS501 - Kuantum Mekaniği (3 + 0) 5

Kuantum mekaniğinin temel kavramları, kuantum dinamiği, açısal momentum teorisi, kuantum mekanikte simetri, yaklaşık hesaplama metodları.

PHYS502 - Elektromanyetik Teori (3 + 0) 5

Vektör analizi ve vektör cebiri; elektrostatik, elektrik alan, elektrik potansiyel, iletkenler; potansiyeller, Laplace denklemi, imaj metodu, çoklu kutup açılımı; polarizasyon; manyetostatik, manyetik vektör potansiyeli, maddede manyetik alan; elektrodinamik, Maxwell denklemleri, korunum yasaları; elektromanyetik dalgalar, bir boyutta dalgalar,

PHYS503 - Matematiksel Fizik Yöntemleri (3 + 0) 5

Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Cauchy?nın integral teoremi, türevsel denklemler, Sturm-Liouville teorisi, Bessel fonksiyonu, Legendre fonksiyonu, özel fonksiyonlar

PHYS504 - Analitik Mekanik (3 + 0) 5

Matrisler, vektörler ve vektör analizi, varyasyonlar hesabında bazı metodlar, Hamilton Prensibi-Lagrange ve Hamilton dinamiği; merkezi kuvvet hareketi, parçacık sistemlerinin dinamiği, katı cisimlerin dinamiği

PHYS511 - Kuantum Transport (3 + 0) 5

Atomik bir görüşle elektrik direnci; Schrödinger denklemi; Kendi-kendine istikrarlı/tutarlı alan; Baz fonksiyonları; Bant yapısı; Alt bantlar; Sığa; Çoklu-bant etkin kütle Hamilton denklemi; Seviye genişlemesi; Açık sistemler; Eşvereli iletim; Eşevreli olmayan iletim; Atom?dan transistöre; İleri yaklaşımlar.

PHYS512 - Dinamik Sistemlerin Analizi ve Modellemesine Giriş (3 + 0) 5

Ötelenene mekanik sistemler; Sistem modelleri için standart formlar; Blok diyagramları; MATLAB ve FORTRAN ile bilgisayarlı çözümler; Dönen mekanik sistemler; Elektriksel sistemler; Lineer sistemlerin Laplace dönüşüm çözümleri.r

PHYS513 - Kuantum Fenomenleri (3 + 0) 5

Etkin kütle denklemi; Fermi altın kurali; Denge ve kararlı hâl; Dengenin tekrar sağlanması; Phonon yayılım ve emilim hızları; Ömür süresi momentum gevşeme süresi; Sıcak elektronlar; Tek-parçacık bakış açısıyla iletim; Kollektif tasvirde iletim; Boltzman iletim denklemi; Tek-bant & çoklu-bant etkin kütle denklemi; Spinors; Spin-orbit etkileşimi;

PHYS514 - Parçacık Fiziği (3 + 0) 5

Temel parçacık fiziğine tarihsel giriş, temel parçacık dinamiği, göreli kinematik, simetriler, bağıl durumlar, Feynman hesapları, kuantum elektrodinamiği, kuarkların elektrodinamiği ve kuantumkromodinamiği

PHYS515 - Yoğun Madde Teorisi (3 + 0) 5

Kristaller ve 3 boyutlu kafesler, saçılma ve yapılar, yüzeyler ve arayüzler, kristallerin ötesi, Fermi gazı ve tek elektron modeli, periyodik potansiyel içinde etkileşmeyen elektronlar, neredeyse serbest ve sıkıca bağlı elektronlar, elektron-elektron etkileşmesi, katıların uyumu, fononlar, metallerin ve yarıiletkenlerin elektronik özellikleri, met

PHYS516 - Yarıiletkenler Fiziği (3 + 0) 5

Enerji bantları ve ısısal denge halinde taşıyıcı konsantrasyonu, taşıyıcı transport olayları, p-n eklemi, iki kutuplu transistörler ve ilgili aletler, MOS kapasitörü ve MOSFET; MESFET ve ilgili aletler, ışık saçan diyotlar ve lazerler, fotodetektörler ve güneş pilleri

PHYS517 - Modern Uygulamalı Optik (3 + 0) 5

Işık ve optiğin tarihsel miladı, Newton`un ışık parçacıkları, Huygens`in ışık dalgaları, Planck ve Einstein`ın ışığın kuanta hipotezi, ışığın klasik tanımlamasının temelleri, ışığın kuantum mekaniksel anlayışı, ışık dedektörleri ve ısığın soğurulması, lazerlere giriş, uyarılmış emisyon, popülasyon inversiyonu, optiksel geri kazanım (lazer rezonatör

PHYS518 - İleri Fotonik (3 + 0) 5

Yönlendirilmiş dalgalar ve fiber optik, tam iç yansıma ve koşulları, yarı iletkenlerde fotonlar, yarıiletken LAZER rezonatörler, yarıiletken LAZERler ve LEDler, yarıiletken foton detektörler, fotoiletkenlik ve fotodiyotlar, electro-optik ve uygulamaları, electro-optik ve sıvı kristaller ve anizotropik maddeler, fiber optik ve dalga kılavuzları,

PHYS519 - Biyofizik (3 + 0) 5

Maddenin yapısı, ışık ve X-ışını, biyolojik yapısal analizde spektroskopik yöntemler, Hücre zarı, proteinler, DNA, virüs ve bakterilerin yapı ve fonksiyonu

CEAC519 - Biyokimyasal Hesaplamalar (3 + 0) 5

Asit baz kimyası, kan tanponları, biyolojik moleküller enzimler ile ilgili sayısal problemlerin çözümü, biyokimyasal enerjetikler, spektrofotometri.

Alan Dışı

CEAC529 - Spektroskopik Teknikler (3 + 0) 5

Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

Alan Dışı

MATH587 - Uygulamalı Matematik (3 + 0) 5

Varyasyonlar Hesabı: Euler-Lagrange denklemi, birinci ve ikinci varyasyonlar, ekstrema için gerek ve yeter koşullar, Hamilton prensibi ve Sturm-Liouville problemlerine ve mekaniğe uygulamalar; integral denklemler: Fredholm ve Volterra integral denklemleri, Green fonksiyonu, Hilbert-Schmidt teorisi, Neumann serisi ve Fredholm teorisi ve uygulamalar.

Alan Dışı

PHYS510 - Bilim İnsanları ve Mühendisler için FORTRAN (3 + 0) 5

FORTRAN için UNIX/LINUX platformları, temel UNIX/LINUX komutları, bilgisayarlara giriş, programlamaya giriş, FORTRAN?ın elementleri, kontrol komutları ve döngüler, ?Do? döngüleri, diziler ve indisli değişkenler, formatlı bilgi girişleri ve çıkışları, karakter dizileri, altprogramlar, FORTRAN?da dosyaların yönetimi, profesyonel FORTRAN programı yazm

EE606 - Özel Konular (3 + 0) 5

O döneme ait ve o dönemle sınırlı kalmak üzere belirlenen bir ders içeriği.

Alan Dışı

ENE303 - Modelleme, Analiz ve Benzetim (3 + 0) 5

Modelleme ve simülasyona giriş, system mühendisliği, çerçeve, tanım, modelleme ve simülasyon ile bağlantılı geliştirme, mekanik, elektriksel, termal, akışkan sistemlerin modellenmesi, enerji sistemlerinde modellerin tasarımı ve uygulama.

Alan Dışı