ICM101 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım I (4 + 6) 12

Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler ve yaparken öğrenme yöntemi ile tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmalar.

ICM111 - Teknik Çizim I (2 + 2) 7

Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

ICM121 - İç Mimariye Giriş (2 + 0) 3

Meslek alanının tanıtılması ve diğer disiplinlerle ilişkisinin aktarılması; mekân problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişiminin somut örneklerle tartışılması; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile ilgilenmeye yönelterek kültürel bakış kazandırmak üze

ICM102 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım II (4 + 6) 12

Tasarım sürecinin bir problem çözme yolu olduğu, yönteminin ise yap-boz sistematiğine dayandığı, sonuca deneyerek ulaşılabildiği ve biçimsel sentezlere ulaşmanın yolları; diğer tasarım alanlarındaki görsel malzeme örnekleri ile tasarım kavramları.

ICM112 - Teknik Çizim II (2 + 2) 7

Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

ICM114 - Sunum Teknikleri (1 + 2) 6

Çizgi, tarama, doku verme, gölgeleme ve renklendirme alıştırmaları; farklı renklendirme araçları ile mekan renklendirme ve renk seçme önemi üzerine uygulamalar ve proje sunum düzeni ile ilgili tartışmalar; etkili konuşma teknikleri.

ICM299 - Yaz Stajı I (Şantiye) (0 + 0) 6

Şantiye alanındaki aktiviteler ve yaşam; projeye dâhil olan disiplinler arasındaki koordinasyon ve programlama; proje uygulama ve detaylandırma aşamaları ve iş güvenliği.

ICM201 - İç Mekan Tasarımı I (4 + 6) 12

Çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekân değerlendirme sorunu; tasarımda işlev ilişkilerinin ele alındığı, biçimlendirmenin yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı çalışma süreci.

ICM211 - İnce Yapı ve Malzeme I (2 + 2) 4

Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

ICM213 - Bilgisayar Destekli Çizim I (1 + 2) 3

Sayısal Grafik, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması, Autocad programında 2D komutları ve mimari disiplin içinde kullanılması.

ICM221 - Mimarlık ve Sanat Tarihi I (2 + 0) 3

Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi; coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller; plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

ICM241 - Ergonomi (1 + 2) 5

İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; iç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler;fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması.

ICM202 - İç Mekan Tasarımı II (4 + 6) 12

Çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorunu; tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı çalışma süreci.

ICM212 - İnce Yapı ve Malzeme II (2 + 2) 4

Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, geçişleri ve bitirmeler, bölücü ve mekan sınırlayıcı elemanlar, pencereler, kapılar, ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc, vb.) üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

ICM214 - Bilgisayar Destekli Çizim II (1 + 2) 3

3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum teknikleri.

ICM222 - Mimarlık ve Sanat Tarihi II (2 + 0) 3

15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller, plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

ICM232 - İklimsel Konfor ve Tesisat (2 + 0) 3

İç ortam ısıl konfor koşullarını belirleyen değişkenler; ısıl konfor bölgesi ve fizikrometrik çizelgeden yararlanarak pasif konfor tasarımı; pasif ısıtma ve serinletme tekniklerinin bina örnekleri desteğinde öğretilmesi; aktif konfor sistemleri ve tercih koşullarının tartışılması.

ICM242 - Çevre Psikolojisi (2 + 0) 2

İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri; insan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısının ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevrenin, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılması.

ICM399 - Yaz Stajı II (Atölye) (0 + 0) 6

İç mimarlık veya tasarım projelerinin uygulama ve üretim alanlarında, iş yönetimi ve programlaması alanında deneyim kazanmak ve gözlem yapmak.

ICM301 - İç Mekan Tasarımı III (4 + 6) 12

Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümlerinin getirilmesi; kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasıı; çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmasını he

ICM303 - Mobilya Tasarımı (1 + 2) 4

Mobilya tasarım ilkeleri; mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler, tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler ile üretim sürecine ilişkin aktarılan bilgiler ışığında doğru malzeme kararları ile bir mobilya tasarlanarak üretim aşamalarının deneyimlenmesi.

ICM321 - Mimarlık ve Sanat Tarihi III (2 + 0) 3

19. yüzyıl ile 21. yüzyıl zaman aralığında, çağdaş tasarımların temel aldığı felsefe ve anlayışların mimarlık, kent ve sanat tarihinin evriminin görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak irdelenmesi.

ICM331 - Aydınlatma (3 + 0) 4

Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

ICM322 - Tasarımda Anlam (3 + 0) 4

Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam; biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi; biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.

ICM351 - Fuar Tasarımı (1 + 2) 4

Belirlenen tematik bir konuya bağlı olarak bir fuar standı tasarımı yapmak.

ICM352 - Kent Mobilyaları Tasarımı (1 + 2) 4

Kentsel açık alanların kent mobilyalarının, kent kimliği bütününde ele alınarak, estetik ve işlevsel açıdan kent mobilyası-mekân ilişkisinin kurulması; kent mobilyası tasarımı ve mobilya endüstrisine yönelik olarak düşünülmesi; tasarım disiplini ve normları hakkında bilgiler ve terminolojiler verilmesi.

ICM353 - Kentsel Tasarım İlkeleri (1 + 2) 4

Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranması; kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşması.

ICM354 - Sahne Tasarımı (1 + 2) 4

Tasarım sürecinde iç ve dış hacimlerde salon, sahne ve sahne mekanı bilgisi ve düzeninin, sahne dekoru ve salon çevre düzeninide kapsayacak biçimde, tüm gösterim mekanının biçimsel ve görsel düzeni ile yapılandırılması.

ICM361 - Detay Tasarımı (1 + 2) 4

Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümleri ve bu çözümlerin mekansal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi.

ICM371 - Mobilya Tarihi (3 + 0) 4

Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; mobilya tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye?de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.

ICM374 - Çevre Estetiği (1 + 2) 4

Mimari çevreden doğal çevreye kadar uzanan çerçevede, birey ve toplumların dünya ile kurdukları ilişkilerin, felsefenin konusu olan estetikten farklı olarak sanatsal yaklaşımların incelenmesi; Çevre Estetiği kapsamında insanın, çevresini nasıl algıladığı ve üzerindeki baskılarla bedeni arasındaki ilişkinin içtenliğinin sorgulandığı deneysel çalışm

ICM373 - Sanat, Mimarlık ve Etik (3 + 0) 4

Modernite ile radikal şekilde değişen ve gelişen sanat ve tasarım dünyasındaki pratiklerin kavramsal sorunları.

ICM376 - Türk Sanat Tarihi (3 + 0) 4

Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.

ICM381 - Ekolojik Tasarım İlkeleri (1 + 2) 4

''Yapılı çevrenin ve mimari ürünlerin doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, insan sağlığına önem veren? yaklaşımlar olan Ekolojik Tasarım ya da diğer adı ile ''Yeşil Tasarım? ın anlatılması.

ICM382 - Uygulamalı Ekolojik Tasarım (1 + 2) 4

Ekolojik tasarım yaklaşımının gerektirdiği ön birikimin, ekolojik tasarımdan ayrılmaksızın temel ekolojik malzemelerle ve kaynaklarla aktarılması.

ICM383 - Işık ve Renk Teorisi (3 + 0) 4

Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

ICM384 - Evrensel Tasarım (1 + 2) 4

Evrensel tasarım kavramı; erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım ile ilişkisi; prensipleri ve prensiplerin projeler oluşturularak mekansal organizasyon, kullanıcı ölçüleri ve tasarım arasındaki ilişkiye etkileri.

ICM421 - Koruma ve Restorasyon (3 + 0) 4

Taşınmaz Kültür Varlıklarında restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler.

ICM442 - Portfolyo Tasarımı (1 + 2) 4

Özgeçmiş (CV) hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı Portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar; resmi yazışma teknikleri ve içmimari teknik projenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler.

ICM452 - Grafik Tasarıma Giriş (1 + 2) 4

Grafik anlatım teknikleri, kavram geliştirme, diyagram, sentez, yorum, boyama tekniklerinin problem çözümünde etkin kullanımı, afiş, reklam panosu, ışıklı tabela, pano ve duvar resmi tanıtımı, afiş tasarımı ve mekan içinde ışık, gölge, yansıma, parlaklık, refle ve renk.

ICM454 - Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı (1 + 2) 4

Satış yapıları tasarımı bağlamında mağaza tasarımı hakkında detaylı bilgiler; iç mekan tasarım kriterleri doğrultusunda mağazanın analizinin yapılarak nasıl tasarlanması gerektiği; mağaza tasarımının marka, marka kimliği, marka imajı ve sattığı ürün ile olan ilişkisi; mağaza tasarımı, kullanıcı (müşteri) ve satış arasındaki ilişki.

ICM461 - Bilgisayarla İleri Sunum I (1 + 2) 4

İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

ICM462 - Bilgisayarla İleri Sunum II (1 + 2) 4

İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

ICM463 - Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri ve Mimari Sunum (1 + 2) 4

Tefrişli planlar, orthografik ve perspektif görünüşler gibi teknik çizimlerin dijital ortamda oluşturulabilmesi; pafta düzeni içerisinde bir araya getirilmesi, çıktılarının alınabilmesi.

ICM471 - Tarihi Yapılarda Röleve (1 + 2) 4

Tarihi yapıların o?lc?u?lmesi ile ilgili geleneksel ve optik o?lc?me teknikleri; sec?ilen tarihi bir yapının ro?lo?ve projesinin hazırlanması kapsamında o?n aras?tırma ve belgeleme c?alıs?maları; çizim tekniklerinin ac?ıklanması, hazırlanan 1/50, 1/20, 1/10 o?lc?ekli ro?lo?veler u?zerine hasarların, farklı do?nem izlerinin belirtilmesi.

ICM472 - Tarihi Mekanların Analizi (3 + 0) 4

Antik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekanların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekana yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi; sarayların, yönetici sınıfın aynı zamanda özel yaşam alanı olmasından kaynaklanan sorunlar ve çözümleri; seçilen yapıların

ICM473 - Sanat Yapıtları Analizi (3 + 0) 4

Sanat ve sanatçı kavramları; ikonoloji kavramı; Paleolitik ve Neolitik dönem sanatı; Antik Çağ uygarlıklarında sanat; Orta Çağ döneminde sanat; Rönesans döneminden Modern Döneme sanat konuları.

ICM474 - Tasarım Felsefesi (3 + 0) 4

Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.

ICM475 - Mekan Analizi (3 + 0) 4

Farklı alanlar ve kültürlerdeki mekanların biçimsel, sosyal ve kültürel açıdan çözümlemeleri; tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi.

ICM477 - Çağdaş Sanat Akımları (3 + 0) 4

Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kubizm, Futürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Pop-Art sanat akımlarının ve bunların temsilcilerinin verdiği eserlerin incelemesi yapılmaktadır.

ICM491 - Desen (1 + 2) 4

Desen teknikleri; oran-hareket-yerleştirme ve çizgi estetiği; konstrüktif çizgilerle üçüncü boyut ve çizgisel tonlamalarla ışık-gölge, hacim konuları aktarımı ile doğru, sağlam ve estetik desen çizebilme ve yaratabilme.

ICM492 - Fotoğraf (1 + 2) 4

Fotoğrafın tarihi; ışık, renk ve filtreler, siyah-beyaz film ve renkli film yapıları, imaj oluşturma; mekanik bilgiler: Objektif türleri, fotoğraf makinası aparatlarının seçimi, shutter hızı ve ışık ayarı, kompozisyon oluşturma, fotoğrafçılık kuramları; basım teknikleri, dia fotoğraflar, dijital fotoğrafçılık, mimari fotoğraflama teknikleri; mimari

ICM493 - Araştırma ve Rapor Yazımı (1 + 2) 4

Araştırma sürecinin tanımlanması ve analiz edilmesi; araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri; yapılan araştırmaların elde edilen verilerini kullanarak rapor hazırlama.

ICM494 - Maket Yapımı (1 + 2) 4

El ve zihin becerisini geliştirmek için maket yapım sürecine ilişkin uygulamalar; iki boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması ve farklı malzeme araştırmaları.

ICM355 - Peyzaj Mimarlığı İlkeleri (1 + 2) 4

Sert ve yumuşak peyzaj elemanlarının mekan oluşturması üzerinde durularak endemik bitkilerin tanıtımı; peyzaj mimarlığının farklı ölçekler ile olan ilişkisi ile birlikte ilkeleri.

ICM451 - Vaziyet Planı İlkeleri (1 + 2) 4

Vaziyet planı ilkeleri, teknikleri ve yaklaşımları; vaziyet planı tasarımı.

ICM356 - Marka ve İşletme Odaklı Tasarım (1 + 2) 4

İşletme/marka olgusu ile ilgili temel bilgiler, popüler kimlik tasarımı ve çok şubeli işletmelerde modüler tasarım; cephe tasarımı, tabela ve logo konuları, perakende mağazacılık veya gıda sektörlerine yönelik marka oluşturulması ve tasarımı.

ICM481 - Ortak Eğitim Uygulaması I (1 + 2) 4

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini çerçevesinde, tasarım farkındalığını artırmaya yönelik yaklaşımları içinde barındıran, çeşitli işlevlerdeki mekânların tasarım ve uygulamaya yönelik süreç ve politikaları.

ICM483 - Ortak Eğitim Uygulaması II (1 + 2) 4

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini çerçevesinde, tasarım farkındalığını artırmaya yönelik yaklaşımları içinde barındıran, çeşitli işlevlerdeki mekânların tasarım ve uygulamaya yönelik süreç ve politikaları.

ICM485 - Ortak Eğitim Uygulaması III (1 + 2) 4

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini çerçevesinde, tasarım farkındalığını artırmaya yönelik yaklaşımları içinde barındıran, çeşitli işlevlerdeki mekânların tasarım ve uygulamaya yönelik süreç ve politikaları.

ICM464 - Yapı Bilgi Modelleme (1 + 2) 4

Yapı bilgi modelleme programları ile parametrik modelleme ve çizim elemanları ile tasarım yapmaya yönelik temel ögeler ve uygulamalarla deneyimlenmesi.

ICM358 - Çok Fonksiyonlu Modüler Mekânlar (1 + 2) 4

Focusing on the spatial effects of the changing world order, examining the spatial qualities and user profiles, and as a result, designing new requirements that may arise in different spatial scales and types (residences, shanty houses, open-closed public spaces, etc.) with multi-functionality and modular consciousness.

ICM302 - İç Mekan Tasarımı IV (4 + 6) 12

Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılması; iç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılmasını geliştirmek; aydınlatma, renk, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümlerinin geliş

ICM304 - Islak Mekan Tasarımı (2 + 2) 4

Islak hacimlerde verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek ıslak mekan projesi hazırlama süreci.

ICM332 - Akustik ve Yangın Güvenliği (3 + 0) 3

Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması.

ICM499 - Yaz Stajı III (Büro) (0 + 0) 6

İç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari ve mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanmak; tasarım proje ve detay çizimleri üretmek; ölçme ve sunum teknikleri geliştirmeleri; proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapmak ve katılımda bul

ICM401 - İç Mekan Tasarımı V (4 + 6) 12

Tasarım sürecinde bilimsel karar verme yöntemleri kullanılarak iç-dış mekân ilişkisi, yapılar arasındaki kamusal alanlar, peyzaj öğeleri ve sokak mobilyaları gibi konular ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

ICM411 - Yapım Yönetimi (3 + 0) 4

Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ICM402 - İç Mekan Tasarımı VI (4 + 6) 12

Alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler gibi yapıların iç tasarım sürecinde yapılması gereken mimari ihtiyaç programı oluşturulur, tasarım dili yaratılır, bilimsel karar süreci yöntemleri kullanılır.