ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

AKREDİTASYON

Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü akreditasyona yönelik çalışmalarına 2022 yılında başlamıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği’ne (TAPLAK) 25.05.2022 tarihi itibari ile “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” verilmesi, çalışmaları hızlandırmıştır.

TAPLAK tasarım ve planlama alanlarında faaliyet gösteren eğitim-öğretim programları için ulusal akreditasyon kuruluşu olarak yetkilendirilmiş ve İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yürüten ve YÖKAK tarafından tanınan tek ulusal akreditasyon kuruluşudur.

TAPLAK bünyesinde yer alan “İçmimarlık Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu-İMEPAK” tarafından oluşturulan “İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri” Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Akreditasyon çalışmaları için önemli bir kaynak oluşturmuş, çalışmalar tanımlanan ölçütler çerçevesinde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Yoğun bir süreç çalışmasını içeren İMEPAK değerlerine yönelik çalışmalar 05 Ocak 2015 tarihinde başlamıştır ve çalışmalar sonucunda değerler kurgusunda:

  • “International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) genel kabullerini,
  • Council for Interior Design Accreditation/İç Mekân Tasarımı Akreditasyon Konseyi’nin (CIDA) uluslararası mesleki yeterlilikleri kurgusunu,
  • Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) akreditasyon süreçlerinin işleyişine dair kurgusunu,
  • Agency for Quality Assurance/Kalite Güvencesi Kurumu’nun (AQAS) program içi tutarlılık ve özgünlük değerlerini” örnek olarak almıştır.

Bölüm akademik kadrosunda yer alan bütün öğretim elemanları, akreditasyon çalışmaları sürecine dâhil olmuş ve tanımlanmış ölçütler çalışma başlıklarını oluşturmuştur. Her çalışma başlığı için öğretim elemanları görevlendirilmiş, her öğretim elemanı için sorumlu olduğu çalışma başlığı kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalar bölüm görevi olarak tanımlanmıştır. Çalışma başlıkları ve görevlendirilen öğretim elemanları aşağıda belirtilmiştir.  

  

Akreditasyon Koordinatörü: Doç. Dr. Elif GÜNEŞ

1: Program Misyonu, Amaçlar ve Eğitim Hedefleri

Doç. Dr. Elif GÜNEŞ

Araş. Gör. İpek ŞENGÜL

 

2: Program Çıktıları ve Müfredat

Doç. Dr. İpek MEMİKOĞLU

Doç. Dr. Çılga RESULOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı BULHAZ

Araş. Gör. Simay ÖZKAN

 

3: Öğrenciler ve Mezunlar

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe N. AYKAÇ

 

4: Öğretim Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi M. Selcan CİHANGİROĞLU

 

5: Sürekli İyileştirme

Dr. Öğr. Üyesi Gizem YAKUPOĞLU

 

6: Fiziksel İmkân ve Kaynaklar

Dr. Öğr. Gör. Özlem ASLANTAMER

Araş. Gör. Dilek ŞAHİN

 

7: Yönetim ve Mali Kaynaklar

Doç. Dr. Elif GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Can HATUNOĞLU

 

8: Toplumla İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Dilşa GÜNAYDIN TEMEL

Araş. Gör. Büşra Nur ERDOĞAN

 

Atılım Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün akreditasyon çalışmaları devam etmekte olup, kurum içinde gerçekleştirilen kalite ve akreditasyon eğitimlerine, bilgilendirme toplantılarına ve çalıştaylarına; TAPLAK tarafından gerçekleştirilen eğitimlere, bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.  Bölüm, TAPLAK’a program akreditasyonu için Ocak 2024 tarihinde başvuru yapmıştır. Başvuru sonrasında sürecin, TAPLAK tarafından belirlenen “akreditasyon sürecine ilişkin takvim” doğrultusunda ilerlemesi planlanmaktadır (bkz.Tablo 1).

​Tablo 1. TAPLAK akreditasyon sürecine ilişkin takvim

1 Ocak-31 Ocak

İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin program tarafından TAPLAK’a yazılı olarak iletilmesi.

 

1 Şubat-28 Şubat

TAPLAK OYK ön değerlendirmesine göre koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının, değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

 

1 Mart-31 Mart

Programların TAPLAK’a bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubu göndermesi; sözleşmenin imzalanması, belirlenen akreditasyon ücretinin yatırılacağına dair taahhütnamenin imzalanması, (teyit mektubunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmasına ilişkin taahhütnamenin imzalanmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır).

 

1 Nisan-31 Temmuz

Program tarafından TAPLAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda TAPLAK’a iletilmesi.

1 Ağustos-31 Ağustos

Öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; program değerlendirme takımlarının belirlenmesi.

 

1 Eylül-30 Eylül

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme takım üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili takım üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi.

 

1 Ekim-31 Ekim

Takım başkanlarının programları değerlendirilecek programların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; 3 günlük kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.

1 Kasım-30 Kasım

Takım başkanlarının Program Değerlendirme Raporunu elektronik kopyasının ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi; Program Değerlendirme Raporunun bir kopyasının arşivlenmek üzere TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi ve takım başkanlarına, program tarafından 30 Gün içinde yanıtın yollaması (düzeltme ve iyileştirme önerilerini de içerecek şekilde).

1 Aralık-31 Aralık

30-Gün yanıtının bir kopyasının arşivlenmek üzere takım başkanı tarafından ilgili akreditasyon kurulu başkanına ve TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi; takım başkanlarının program değerlendiricileri görüşerek Program Değerlendirme Formlarını gözden geçirmesi ve kurumların 30-Gün yanıtındaki verileri de kullanarak TAPLAK’ın belirlediği şablona uygun bir Taslak Rapor oluşturması; takım başkanlarının Taslak Rapor ile “Ziyaret Sonu Önerisi” ve “60 Gün Önerisi” belgelerinin ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi.

 

1 Ocak-31 Ocak

Tutarlılık Kontrol Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

 

1 Şubat-28 Şubat

İlgili akreditasyon kurulunun, ilgili takım başkanlarının da bilgisi ile taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; kurumlara bildirilecek kesin raporları oluşturması, bu raporların Organizasyon Yürütme Kuruluna sunulması, Organizasyon Yürütme Kurulunun değerlendirmesi ardından akreditasyon kararının verilmesi ve akredite edilmiş programlar için kurumlara verilecek sertifikaların TAPLAK tarafından hazırlanması.

 

1 Mart-31 Mart

Akreditasyon başvurusu yapan kurumun Organizasyon Yürütme Kuruluna itiraz şikâyetlerini iletmesi, Kurulun İtiraz Şikâyet Yönergesi uyarınca gerekli süreci işletmesi ve İtiraz Şikâyeti sonuçlandırması, sonucu ilgili akreditasyon kurulu başkanlığına iletmesi.

 

 

Akreditasyon çalışmaları kapsamında faydalı olduğu düşünülen kurum/kuruluş ve bağlantılar aşağıda paylaşılmaktadır.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

 

 

TASARIM VE PLANLAMA AKREDİTASYON DERNEĞİ

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF INTERIOR ARCHITECTS / DESIGNERS

ULUSLARARASI İÇ MİMARLAR / TASARIMCILAR FEDERASYONU

 

 

 

COUNCIL FOR INTERIOR DESIGN ACCREDITATION

İÇ TASARIM AKREDİTASYON DERNEĞİ