KAM501 - Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (3 + 0) 5

Klasik ve modern yönetim kuramları; kamu yönetimi örgütlenmeleri; Türkiye`nin kamu yönetimi yapısı.

KAM503 - Siyaset Kuramı (3 + 0) 5

Liberalizm; muhafazakarlık; sosyalizm; İslamcılık; faşizm; totaliterizm; demokrasi.

KAM598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Akademik yazım ve araştırma teknikleri, dönem projesi.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

Alan Dışı

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM504 - Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Özgürlük kavramı; eşitlik kavramı; siyasi güç; şiddet; devrim; dönüşüm; soykırım; demokrasi ve sivil toplum.

KAM505 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 5

Devletler; demokrasi; siyasi kurumlar; sivil toplum örgütleri; uluslararası örgütler.

KAM506 - Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler (3 + 0) 5

Türkiye`de siyasal otorite ve toplum arasındaki ilişki; mevcut siyasal ve toplumsal problem ve ihtiyaçlar.

KAM507 - Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları (3 + 0) 5

Siyasal ayrışma; cinsiyet problemi; kentleşme; göç.

KAM509 - Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (3 + 0) 5

Kamu yönetiminde kriz; kriz teorileri; kriz süreci; risk yönetimi; afet yönetimi; siyasi krizler.

KAM510 - Milliyetçilik ve Etnisite (3 + 0) 5

Milliyetçilik ve millet kavramları; milliyetçilik akımları; ırk kavramı; etnik köken kavramı.

KAM511 - Liderlik ve Yönetim (3 + 0) 5

Lider kavramı; siyasal otorite.

KAM512 - Türkiye`nin Ekonomi Politiği (3 + 0) 5

Türkiye`nin iktisadi ve siyasal yapısı; iktisadi ve siyasal yapılar arasındaki etkileşim.

KAM513 - Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Klasik demokrasi; cumhuriyetçilik; liberal demokrasi; seçkincilik; çoğulculuk; müzakereci demokrasi; çatışmacı demokrasi.

KAM514 - İslam ve Demokrasi (3 + 0) 5

Siyasal İslam; demokrasi.

KAM515 - Türkiye`de Siyasi Düşünce (3 + 0) 5

Osmanlı-Türkiye devamlılığı; güçlü devlet; liberalizm; Kemalizm; milliyetçilik; ordu; sol düşünce; siyasal İslam; muhafazakarlık.

KAM516 - Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Bilimin temel kurumları; bilim-iktidar ilişkisi; bilim tarihi.

KAM517 - Kurumsal Kaynak Planlaması (3 + 0) 5

Kurumsal yönetimlerin nasıl etkin ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterebileceği.

KAM519 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı (3 + 0) 5

Toplumsal sınıflar ve katmanlar; etnik gruplar; askeri ve sivil bürokrasi.

KAM521 - Küreselleşme Tartışmaları (3 + 0) 5

Ulus-ötesi siyasal ve sosyal gelişmeler; çok-uluslu şirketler; ulus-devletler.

KAM522 - Çok Kültürlülük ve Siyaset (3 + 0) 5

Etnik ve kültürel heterojenlik; demokrasi; siyasi kültür; siyasi otorite.

KAM523 - Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (3 + 0) 5

Cinsiyet kavramının toplumsal kökenleri; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları.

KAM524 - Siyaset-Medya İlişkileri (3 + 0) 5

Siyasal otorite ve medya arasındaki karşılıklı ilişkinin toplumu ve siyasi hayatı dönüştürmekteki etkisi.

KAM525 - Sivil-Asker İlişkileri (3 + 0) 5

Türkiye`de ordunun siyasal hayat üzerindeki rolü ve diğer siyasal aktörlerle olan karşılıklı ilişkisi.

KAM526 - Yargı ve Siyaset (3 + 0) 5

Yargının siyasi sistem içerisindeki yeri; yargı bağımsızlığı kavramı; çeşitli örnekler.

KAM527 - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 + 0) 5

Farklı devletlerdeki siyasal otorite ve toplum ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

KAM528 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri.

KAM529 - E-Devlet Teori ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusu; bu aracın nasıl kullanıldığı konusu.

KAM530 - Kamu Örgütlenmesi (3 + 0) 5

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi ve işleyişi.

KAM531 - Kamu Etiği (3 + 0) 5

Siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi; etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili konular.

KAM532 - Kamu Maliyesi ve Bütçe (3 + 0) 5

Kamu maliyesi politikalarında ve bütçe oluşturulmasında dikkate alınan ve alınması gereken temel kavram ve prensipler.

KAM533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Bürokrasinin doğuşu ve evrimi; hukuki rasyonel, rasyonel üretken ve patrimonyal bürokrasiler; örgütsel davranış.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

KAM535 - Bölgesel Kalkınma (3 + 0) 5

Bir ülkenin bölgeleri arasında oluşabilecek gelir dağılımı farklılıklarının giderilmesi için güdülebilecek bölgesel kalkınma politikalarının temel kavram ve prensipleri.

KAM536 - Sanat ve Siyaset (3 + 0) 5

Siyasi ve sanatsal akımların birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediği ya da nasıl aynı toplumsal sorunlara reaksiyon gösterdikleri; bu etkileşim üzerinden siyasal ve toplumsal hayatın nasıl daha iyi anlaşılabileceği konusu.

ISLE511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

Alan Dışı

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

Alan Dışı

AB501 - Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ve işleyişi, tarihsel süreci, AB kurum ve organlarının işleyişi, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar; AB politikalarının değerlendirilmesi, bu politikaların işleyişinde rol alan kurumların değişen rolleri; bu politikalar kapsamında Türkiye.

Alan Dışı

AB502 - Avrupa Birliği Genişleme Süreci (3 + 0) 5

AB genişleme sürecinin tarihi, AB kurumları ile ilişkisi ve tarihten günümüze genişleme vakaları.

Alan Dışı

AB503 - Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi (3 + 0) 5

Avrupa siyasi bütünleşmesinin tarihçesi ve teoriler, AB`nin tarihsel gelişimi, AB`ye katılım, AB üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkma, Avrupa vatandaşlığı, AB?nin demokratik yapısı, sivil toplum ve temel haklar, AB?nin kurumsal yapısı, AB?de karar alma yöntemleri, yeni AB antlaşması, AB?nin işleyişi antlaşması, AB Adalet Divanı statüsü.

Alan Dışı

AB504 - Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (3 + 0) 5

AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.

Alan Dışı

AB505 - Avrupa Birliği`nin Ekonomik Bütünleşmesi (3 + 0) 5

AB kurumları, parasal birlik, iç pazar, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım politikası.

Alan Dışı

AB507 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesi, AB genişlemesi, ekonomik ve siyasi reformlar, son gelişmeler.

Alan Dışı

AB508 - Avrupa Birliği Hukuku (3 + 0) 5

AB hukukunun temel özellikleri ve tarihsel gelişimi, hukuki vakalar.

Alan Dışı

AB511 - Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası (3 + 0) 5

AB insan hakları politikasının gelişimi ve AB`nin Türkiye ile olan ilişkilerine etkisi.

Alan Dışı

AB512 - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

Alan Dışı

AB522 - AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (3 + 0) 5

Soğuk Savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye?nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu.

Alan Dışı

UI501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

Alan Dışı

UI502 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 5

Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.

Alan Dışı

UI503 - Dünden Bugüne Diplomasi (3 + 0) 5

Avrupa?daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı?na neden olan gelişmeler.

Alan Dışı

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

Alan Dışı

UI506 - Dünden Bugüne Ortadoğu (3 + 0) 5

Ortadoğu siyasi tarihi, Ortadoğu?nun ekonomik yapısı, Ortadoğu?da etnik ve dini yapı, siyasal İslam, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı.

Alan Dışı

UI507 - Uluslararası Hukuk (3 + 0) 5

Uluslararası antlaşmalar, emsal teşkil eden mahkeme kararları ve devletlerin hukuki davranışları ve adı geçen konu başlıklarına ilişkin teorilerin incelenmesi yoluyla hem bir söylem hem de eylem olarak uluslararası hukuki düzenin uluslararası ilişkilerdeki rolü.

Alan Dışı

UI508 - Türk Dış Politikası (3 + 0) 5

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının temel amaçları ve uygulamaları, Osmanlı?nın son dönemindeki devletlerarası ilişkileri, Milli Mücadele?nin dış politikası, Lozan Antlaşması ve Musul sorunu, 1930 ve 1939 arası dönemde Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemi, Türkiye?nin güvenlik arayışları ve NA

Alan Dışı

UI509 - Dünden Bugüne Balkanlar (3 + 0) 5

Balkanlar`ın geçmişten bugüne tarihi.

Alan Dışı

UI510 - Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya (3 + 0) 5

Milli, dini, etnik, klansal kimliklerin değişimi ve dinamik siyasi yansımaları.

Alan Dışı

UI511 - Dünden Bugüne Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

Alan Dışı

UI512 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan ilişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

Alan Dışı

UI515 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

Alan Dışı

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

Alan Dışı

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

Alan Dışı

ISLE501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

Alan Dışı

ISLE503 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

Alan Dışı

ISLE505 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

Alan Dışı

TUR512 - Alternatif Turizm (3 + 0) 5

Alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, Türk turizminde turistik ürün çeşitlendirme, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi.

Alan Dışı

TUR514 - Seyahat İşletmeciliği (3 + 0) 5

İşletmeler, kuruluş işleyiş ve fonksiyonları, hukuki ve organizasyonel yapıları, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar.

Alan Dışı

YER504 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (0 + 0) 5

Yönetim faaliyetinin her alanında katılımcı, hesap verebilir, öğrenen, etkinlik ve verimliliğe odaklanmış stratejik yaklaşımlar yaygınlık kazanmaktadır. Halka en yakın düzeyde hizmet sunan yerel yönetimleri bu anlamda stratejik yönetim yaklaşımını yaygın biçimde uygulamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra yerel yönetimler kendi yerelliğinin sınırları

YER513 - Yerel Yönetimler ve Çevre (3 + 0) 5

21. yüzyılın en temel sorun alanlarından birini belki de en önemlisini çevre oluşturmaktadır. Küresel ısınmadan su kaynaklarının tükenmesine ve türlerin yok olmasına kadar birçok sorun dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. Çevresel sorunların çözümünde yerel çabaların çok önemli olduğu ise bütün dünyada kabul edilmektedir. Bu çabaların sonucunda ç

YER514 - Bölgesel Kalkınma (3 + 0) 5

Yerel yönetimler ve yerellikler birbirinden bağımsız ve izole birimler değildir. Her bir yerellik kendi içinde anlamlı bölgesel bir bütünlüğün içerisinde önem kazanmaktadır. Bu anlamda bölgesel kalkınma süreci yerel yönetimlerin ve ulusların kalkınmasında öne çıkmaktadır. Bölge kalkınma ajansları, bölgesel planlama çalışmaları gibi çabalar kalkınma

YER503 - Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Örgütlenme (3 + 0) 5

1980 sonrasında yaşanan sürecin en önemli bileşenlerinden olan âdemi merkezileşme ya da diğer bir adıyla yerelleşme süreci kendisini en belirgin biçimiyle yapılan mevzuat değişikliklerinde sergilemektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte değerlendirildiğinde bu anlamda yapılan mevzuat değişikliklerini ve konuya ilişkin

UI514 - Enerji Jeopolitiği (3 + 0) 5

Bu derste küresel ve bölgesel anlamda enerji konulan tartışılmakta ve Türkiye ile bağlantı kurulmaktadır.

Alan Dışı