MLY105 - Maliye Öğrencileri için Hukukun Temel Kavramları (2 + 0) 4

xxxx

MLY101 - Kamu Maliyesi I (3 + 0) 5

Kamu maliyesinin tanımı ve önemi, kamu maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları ile bağlantıları, kamu maliyesine ilişkin çeşitli yaklaşımlar, kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı, devletin ekonomiye müdahale nedenleri, kamu harcamalarının tanımı ve özellikleri, kamu harcamalarının artışı ve bu artışı açıklamaya yönelik görüşler, kamu harcamalarının

MLY102 - Kamu Maliyesi II (3 + 0) 7

Kamusal finansman teorisi; kamusal gelirlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılması; kamusal gelir çeşitleri; vergi kavramı ve vergi teorileri; vergileme teknikleri; vergileme ilkeleri; gelir, servet ve harcama vergileri; vergileme sistemleri; Türk vergi sisteminin gelişimi ve bugünkü durumu; borçlanma politikası ve borç yönetimi.

MLY104 - Medeni Hukuk (4 + 0) 7

Medeni hukukun genel ilkeleri, kişi kavramı, kişilerin ehliyetleri, kişilik hakları ve kişiliğin korunması.

MLY201 - Maliye Teorisi (3 + 0) 6

Kamu maliyesinin tanımı ve içeriği; kamu ekonomisi teorisi; kamusal faaliyetleri açıklamaya ilişkin yaklaşımlar; kamusal harcamalar teorisi; kamusal harcamaların artışı yasası.

MLY203 - Bütçe ve Kamu Finansmanı (3 + 0) 5

Bütçenin tanımı ve mahiyeti; bütçenin evrimi; bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi; bütçenin fonksiyonları; bütçeleme ilkeleri: klasik ve modern bütçeleme ilkeleri; bütçe ilkelerinden sapmalar; bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi; bütçeleme süreci: bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenek

MLY209 - Anayasa Hukukuna Giriş (3 + 0) 5

Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları; anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi

MLY212 - İdare Hukukuna Giriş (3 + 0) 5

İdare kavramı ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri; gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar ve son yasal değişiklikler; kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku ve Danıştay kararları; kamu malı kavramı, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri

MLY202 - Vergi Teorisi (3 + 0) 6

Vergi kavramının tanımı, niteliği ve önemi; vergilemenin amaçları; vergi tekniği; vergilerin sınıflandırılması; gelir vergileri: gelir vergisi ve kurumlar vergisi; gider vergileri: muamele vergileri ve özel tüketim vergisi; servet vergileri: servet, servet transferi ve servet artışı üzerinden alınan vergiler; vergileme ilkeleri; vergilemenin gelir

MLY208 - Ticaret Hukuku (3 + 0) 5

İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.

MLY214 - Borçlar Hukukuna Giriş (3 + 0) 5

Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz

MLY301 - Vergi Hukuku (3 + 0) 6

Vergi kavramı; vergi hukukunun kaynakları; vergilemenin anayasal ilkeleri; vergi hukukunda muafiyet ve istisna kavramları; vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve ispat kuralları; vergilemenin tarafları: vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu; vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler; vergileme süreci: vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği,

MLY303 - Maliye Tarihi (2 + 0) 5

Devlet kavramı ve tarihsel gelişimi, yerel yönetimlerin tarihsel evrim süreci, kamu girişimciliğinin evrimi, fon sistemi ve fon ekonomisi, kamu harcamalarının gelişimi, kamu gelirlerinin tarihsel gelişimi, hazine yönetimi tarihsel gelişimi ve bütçe hakkı tarihsel evrimi, kamu muhasebesi tarihsel gelişimi.

MLY206 - Ceza Hukuku (3 + 0) 5

eza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanı; ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ve

MLY313 - Avrupa Birliği Hukuku (3 + 0) 5

AB hukuku ve siyasetine genel bakış; AB'nin kurumsal, anayasal ve yapısal bütünleşmesi; AB'nin yasa oluşturma süreci; serbest dolaşım, AB vatandaşlığı ve temel insan hakları; entegrasyon sürecinin yönü ve dinamiklerine ilişkin sorunlar; Brexit ve Eurozone krizlerinin yarattığı varoluşsal sorunlar.

MLY315 - Mali Analiz Teknikleri (3 + 0) 5

Finansal tablolar, finansal analiz teknikleri, finansal tabloların analize hazırlanması, finansal analiz türleri, finansal analiz yöntemleri, finansal analiz aracı olarak oranlar yöntemi, oranlar yöntemi ile finansal yapı, faaliyet, kârlılık analizinin yapılması ve değerleme, finansal analiz ve global ekonomik kriz arasındaki ilişki.

MLY317 - Kıymetli Evrak Hukuku (3 + 0) 5

İş hukukunun tarihi gelişimi; iş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık

MLY407 - Vergi Uygulamaları (3 + 0) 5

Türk vergi sistemine genel bakış; vergilerin sınıflandırılması: gelir, harcama ve servet vergileri; gelir üzerinden alınan vergiler: gelir vergisi, kurumlar vergisi; gelir ve kurumlar vergilerinde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler; gelir ve kurumlar vergilerinde matrah, beyan , tarifeler,

MLY406 - Vergi Muhasebesi II (3 + 0) 5

Ticari kâr, mali kâr kavramları, matraha ilaveler, indirimler, kanunen kabul edilmeyen giderler ile vergiye tabi olmayan gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması; bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin vergi yasaları açısından irdelenmesi, vergi teşvikleri ve cezalarının muhasebeleştirilmesi.

MLY312 - Şirketler Hukuku (3 + 0) 5

Ticari kâr, mali kâr kavramları, matraha ilaveler, indirimler, kanunen kabul edilmeyen giderler ile vergiye tabi olmayan gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması.

MLY314 - Türkiye Maliye Tarihi (3 + 0) 5

Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin vergi yasaları açısından irdelenmesi, vergi teşvikleri ve cezalarının muhasebeleştirilmesi.

MLY316 - Dış Ticaret ve Finansmanı (3 + 0) 5

Uluslararası ticaret ve finans teorisine giriş, güncel politika konuları; ülkeler arasındaki mal akışını neyin belirlediğini, diğer bir deyişle,uluslararası ticareti ve bir ülkeden diğerine, yani uluslararası finansmana yapılan tasarruf ve yatırım akışını belirleyen temel araçlar;başvurular, küreselleşme tartışmaları ve serbest ticaret anlaşmaları

MLY318 - Portföy Yönetimi (3 + 0) 5

Portföy, portföy oluşturma, portföy yönetimi, portföy yönetiminde geleneksel ve modern kuramlar ve portföy yönetimi modelleri uygulamaları ile karar alternatiflerinden en uygununun seçilmesine yönelik bilgiler.

MLY320 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3 + 0) 5

İş hukukunun tarihi gelişimi; iş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık

MLY403 - Mali Denetim I (3 + 0) 5

Mali denetimin niteliği ve kapsamı; mali denetimin önem ve gereği; bütçe denetimi: kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi; fonların denetimi; KİT?lerin denetimi; mahalli idarelerin denetimi.

MLY411 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi; düşünme, bilim ve araştırma kavramları; araştırma türleri; bilimsel araştırmanın aşamaları; gözlem teknikleri: belgesel gözlem, canlı gözlem; kütüphanelerden faydalanma; sistemli analiz; tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori; karşılaştırmalı metod; bir araştırmanın kaleme

MLY415 - Finansman Hukuku (3 + 0) 5

Finansman hukukunun genel hükümleri.

MLY417 - AB Vergi Sistemi (3 + 0) 5

Uluslararası vergilemenin temel konuları, Türk vergi sistemine toplu bakış, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Hollanda, ABD vergi sistemlerinde gelir, servet, harcama vergileri ve bunlar arasında benzerlik ve farklılıkların incelenmesi ve analizi.

MLY404 - Finansal Denetim II (3 + 0) 5

Türkiye'de finansal denetim, idari denetim, yargısal denetim ve yasama denetimi.

MLY412 - Güncel Mali Sorunlar (3 + 0) 5

Mevcut finansal konuları, özellikle Türkiye ile ilgili teorik altyapı ile analiz etme; Türk bütçe sistemi uygulanması ve sonuçları, Türkiye'deki mali kamu kuruluşları, AB ve Türkiye, küresel finansal kriz ve maliye politikaları.

MLY414 - Türkiye-AB Mali İlişkiler (3 + 0) 5

Türkiye- AB ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik boyutu, Türkiye - AB ilişkilerinin sosyal boyutu, AB'de kamu mMaliyesi ve Türkiye, AB vergi uyumlaştırılması ve Türkiye.

MLY416 - İktisadi Kalkınma ve Büyüme (3 + 0) 5

Yurtiçi kalkınma sorunları, klasik ve çağdaş ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma teorileri, kalkınmanın ve azgelişmişliğin ölçümü ve anlamı;temel iktisadi kalkınma konuları, gerekli matematiksel yöntem ve araçlar, işlenen konularla ilgili makalelerin tartışılması;iktisadi kalkınma ile ilgili konuların analizi; iktisadi kalkınma ile ilgili konular

MLY418 - E-Ticaret ve Vergileme (3 + 0) 5

Elektronik ticaret ile ilgili temel kavram ve bilgiler; elektronik ticaret işlemlerinin vergileme süreci.

MLY420 - Mali Suçlar (3 + 0) 5

Ceza hukuku konusunda genel bilgiler: yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri; vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri; vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış; ikmalen tarhiyat; re'sen tarhiyat; vergi cezaları ve hukuki niteliği; kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etme

MLY322 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kamu sektörü ve kamu ekonomisi; kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü; refah iktisadının temelleri; piyasa başarısızlıkları ve devlet müdahalesi; kamu malları ve sosyal mal teorisi; dışsallıklar; doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme; kamusal tercih teorisi; gelir dağılımı ve yeniden dağılımı; sosyal fayda-maliyet analizi; vergilemede

MLY308 - Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku (3 + 0) 5

Derste hem teorik hem de ilgili mevzuataın uygulanmasına yönelik konular detaylı olarak ele alınacaktır.

MLY324 - Yerel Yönetimler Maliyesi (3 + 0) 5

Yerel yönetim kavramı ile Türkiye?deki tezahürü, yerel yönetimlerin görevleri ve bunların finansman yöntemlerinin incelenmesi.

MLY304 - Türk Vergi Sistemi (3 + 0) 6

 Türk vergi sistemine genel bakış; vergilerin sınıflandırılması; gelir üzerinden alınan vergiler: gelir vergisi, kurumlar vergisi; harcamalar üzerinden alınan vergiler: katma değer vergisi, gümrük vergisi vb; servet üzerinden alınan vergiler: veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vb; vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekil

MLY306 - Vergi İcra Hukuku (3 + 0) 5

Cebri icra hukuku kavramı ve temel sorunları; vergi icra hukukunun esasları; kamu alacağının hukuki niteliği; vergi alacağında ödeme düzeni: ödeme zamanı, yeri, şekli, ödemenin kanıtlanması, mahsup; tecil, tehir ve gecikme zammı; vergi icra hukukunda cebri takip yolları: haciz yolu ile takip, teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip, iflas yolu

MLY302 - Devlet Muhasebesi (3 + 0) 6

Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları; idari yapılanma; devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar; tahsilat ve ödeme; raporlama işlemleri; devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri; Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.

MLY401 - Maliye Politikası (3 + 0) 7

Maliye politikasının tanımı ve kapsamı; ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü; maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler; maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar; enflasyonla mücadelede maliye politikası; enflasyon ve devlet borçları; durgunlukla mücadelede maliye politikası; stagflasyonla

MLY405 - Vergi Muhasebesi I (3 + 0) 6

Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi; vergi türleri; defter, belge ve kayıt nizamı; dönem içi vergi sorumluluğu: vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi; dönem sonu vergi mükellefiyeti: gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları; yatırım

MLY402 - Uluslararası Maliye (3 + 0) 8

Uluslararası maliyenin kapsamı ve içeriği; dış finansman teknikleri; dış finansman çeşitleri; dış finansmanın yönetimi ve koordinasyonu; uluslararası finans piyasaları: uluslararası para, kredi ve tahvil piyasaları; başlıca uluslararası mali kuruluşların yapısı ve işleyişi (IMF, IBRD, IDA, IFC, CECA, EIB, IDB, IADB, ASDB, AFDB, vb.).