ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

OZH500 - Seminer (0 + 0) 5

Seminer.

OZH599 - Tez (0 + 0) 80

Tez.

OZH561 - Fikri Mülkiyet (3 + 0) 5

Fikri mülkiyet kavramı ve kapsamı, fikri ve sınai haklar, eser, eser sahipliğinden doğan haklar.

OZH511 - Teminat Sözleşmeleri (3 + 0) 5

Teminat sözleşmelerinin hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri, yükümlülüklere aykırılığın hukuki sonuçları.

OZH512 - Hukuki İşlemlerde Şekil (3 + 0) 5

Sözleşmelerin şekline ilişkin genel kurallar, resmi şekil, yazılı şekil, yasal şekil, iradi şekil, şeklin kapsamı, şeklin unsurları, imza.

OZH513 - Sebepsiz Zenginleşme (3 + 0) 5

Sebepsiz zenginleşmenin koşulları, borçlanılmamış edimin ifası, zenginleşenin yükümlülüğü, giderleri isteme hakkı, geri istenememe, zamanaşımı.

OZH521 - İlamlı İcra (3 + 0) 5

İlamlı icra takibi, ilam ve ilam niteliğindeki belgeler, kesinleşmeden icraya konulabilen ilamlar, kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlar, icranın geri bırakılması, icranın iadesi ve icra emrine itiraz.

OZH522 - Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri (3 + 0) 5

İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, delil tespiti, yasa yollarında icranın durdurulması ve icra mahkemesince icranın geri bırakılması.

OZH531 - Çek Hukuku ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Çekin unsurları, çekin devri, çekin ödenmesi, karşılıksız çek, çekin geçersizliği.

OZH532 - Marka Hukuku (3 + 0) 5

Markanın tanımı, markanın türleri, markanın tescili, marka ile ilgili hukuki işlemler, 556 sayılı markanın korunması hakkında kanun hükmünde kararname.

OZH541 - İş Hukukunun Genel Esasları (3 + 0) 5

İş hukukunun özellikleri, iş hukukunun kaynakları, iş hukuku yaptırımları, işçi kavramı, işveren ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi, işveren vekili kavramı, işyeri tanımı, çalışma süreleri (çalışma süresinden sayılan haller, kısa çalışma, telafi çalışması, fazla çalışmalar), dinlenme süreleri (ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel

OZH542 - İş Sözleşmesi Hukuku (3 + 0) 5

İş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçinin borçları ve sorumluluğu, işverenin ücret ödeme borcu, işverenin işçiyi gözetme borcu, işverenin eşit davranma borcu ve diğer borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesinin sona erme halleri ve süreli fesih, iş güvencesi, iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi, iş sözle

OZH551 - Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk (3 + 0) 5

Ehliyete, şekle ve akit statüsüne uygulanacak hukuk, 5718 sayılı Kanunun 24. Maddesi, taşınmazlara ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk, tüketici sözleşmelerine uygulanacak hukuk, iş sözleşmelerine uygulanacak hukuk, fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmeler, eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler, temsil yetkisi, sözleşmeden doğan ilişkinin

OZH552 - Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (3 + 0) 5

Milletlerarası unsurlu uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, 5718 sayılı Kanunun 40. maddesi, Türklerin kişi hallerine ilişkin davalar, yabancıların kişi hallerine ilişkin davalar, miras davaları, iş sözleşmesi ve iş ilişkisi davaları, tüketici sözleşmelerine ilişkin davalar, sigorta sözleşmelerine ilişkin davalar, yetki anlaş

OZH515 - Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Korunması (3 + 0) 5

Uygulamadan örneklerle tespit edilen pay sahiplerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik anonim şirketleri açıklayan teoriler ışığında mevcut hukuki düzenlemeler.

OZH514 - Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler (3 + 0) 5

Farklı şirket türlerine ilişkin giriş; son kanun değişiklikleri kapsamında şirketler hukuku alanındaki güncel gelişmeler.

OZH516 - Banka Hukuku (3 + 0) 5

Banka anonim şirketlerinin özellikleri ve hukuki açıdan bankacılık işlemleri.

OZH518 - Basın İş Hukuku (3 + 0) 5

Gazetecilik kavramı, gazetecilerin hukuki statüleri ve çalışma koşulları; yasanın eksik ve aksak yönleri; genel iş yasasına tabi işçiler ile gazeteciler arasındaki farklar.

KMH524 - Hukuk Devleti (3 + 0) 5

Ortak hukuk geleneğindeki hukukun üstünlüğü (rule of law) ilkesi ile Alman ve Kıta Avrupası sistemindeki hukuk devleti (Rechtsstaat) arasındaki farklar; Türkiye`deki durum ve yargı kararları.

Alan Dışı