AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş (3 + 0) 5

Sivil havacılık tarihçesi, sivil havacılık kavramları, sivil havacılık sistemi, sivil havacılık organizasyonları, sivil havacılıkta roller ve faaliyetler, genel havacılık operasyonları, Türk sivil havacılık otoriteleri.

AVM103 - Havacılık Yönetimi İçin İşletmeye Giriş (3 + 0) 6.5

İşletmenin temelleri, küresel işletme, küçük işletme, işletme çeşitleri, işletmenin fonksyionları, yönetim işlev ve yetileri, örgüt takım çalışması ve iletişim bilgi teknolojileri.

AVM105 - Havacılık Yönetimi İçin İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Ekonomi ve ekonomik nedensellik, talep, arz, piyasa fiyatı, monopol ve tam rekabet, oligopol, seçilmiş mikro ekonomik problemler, kaynak dağılımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü.

AVM102 - Hava Taşımacılığı (3 + 0) 5.5

Hava taşımacılığı endüstrisi, hava ulaştırma kuruluşları, hava taşımacılığı düzenlemeleri, havayolu yolcu pazarlaması, havayolu fiyatlaması, hava kargo, filo planlama, havayolu çalışan ilişkileri, havayolu finansmanı.

AVM104 - Sivil Havacılık İçin Yönetime Giriş (3 + 0) 6

Yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, operasyon yönetimi,insan kaynakları yönetimi, pazarlama,muhasebe ve finans konuları.

AVM106 - Havacılık Yönetimi İçin İktisada Giriş II (3 + 0) 5

Milli gelir, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramlar, para ve bankacılığının rolü, para ve mali politikaları, modern toplumun karşılaştığı ekonomik problemlerin analizi için kavramsal araçlar.

AVM201 - Havaalanı ve Havaalanı Donanımları (3 + 0) 4.5

Havaalanları, havaalanı sistemleri, havaalanının bileşenleri, havaalanı organizasyonu, havaalanı operasyonel ve finansal yönetimi, havaalanları ana planlaması, havaalanları kapasite ve gecikme yönetimi, Esenboğa havaalanı gezisi.

AVM203 - Sivil Havacılık İçin Muhasebe İlkeleri (3 + 0) 6

Muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının kayıtları.

AVM205 - Ramp ve Yolcu Hizmetleri (3 + 0) 4

Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıkları, dengenin önemi, yük ve denge formunun hazırlanma şekli, yükleme sınırlamaları, yolcu hizmetleri, havacılık terminolojisi, uçuş detayları, biletleme, check-in çeşitleri

AVM207 - Uçuş Operasyonları (3 + 0) 4.5

Uçak yükleme ve denge prensipleri, uçağın güvenli bir şekilde yüklenmesinin planlanması, temel aerodinamik, yükleme ve denge formu, mesajlar ve haberleşme, NOTAM, Slot yönetimi, permi ve uçuş planı.

AVM202 - Havayolu Yönetimi (3 + 0) 5

Havayolu planlama süreci, havayolu ekonomisi, havayolu işletme maliyetleri ve verimlilik, havayolu çizelgelemesi, havayolu filo planlaması, havayolu gelir yönetimi, havayolu fiyatlaması ve stratejileri.

AVM208 - Meteoroloji (2 + 0) 2

Atmosfer tabakaları, sıcaklık, ısı, nem, basınç ve yoğunluk kavramları, bulutların sınıflandırılması, buzlanma, oraj ve türbülans kavramları.

AVM210 - Sivil Havacılık İçin Örgütsel Davranış (3 + 0) 6

Örgütsel davranışa dair temel kavramlar, kişilik ve tutum, algı, problem çözme ve öğrenme, iş motivasyonu ve motivasyonu arttırma yöntemleri, iş stresi ve stres yönetimi, grup dinamiği ve takım çalışması, liderlik, çatışma ve uzlaşma, örgüt kültürü, iş ve örgüt dizaynı, örgütsel karar verme, örgütsel değişim süreci, kariyer planlama.

AVM212 - Havacılık Güvenliği ve Emniyeti (3 + 0) 5

Havacılık emniyeti için sistem yaklaşımı, havacılık emniyetini tehlikeye sokan faktörler, havacılıkta emniyet yönetim sistemi, risk değerleme, risk yönetimi, kalite kontrol ve güvence sistemi, havaalanı terminal ve uçuş hattı tesisleri, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliğini etkileyen yeni gelişmeler.

AVM214 - Havacılık Mevzuatı (3 + 0) 4

Hava hukukuna giriş, uluslararası anlaşmalar, Türk sivil havacılık mevzuatı, hava taşıyıcısının sorumluluğu, havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği düzenlemeleri.

AVM206 - Lojistik (3 + 0) 5

Lojistik tanımı ve tedarik zinciri yönetimi kavramı, lojistik sistemin fonksiyonları, üretim, kontrol, envanter yönetimi, depolama, taşımacılık, talep yönetimi, iletişim; lojistik sistemin çevresi olan ilişkileri, diğer şirketlerle, diğer birimlerle ilişkisi.

AVM301 - Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (3 + 0) 4

Hava trafik hizmeti kavramı, hava trafik hizmetlerinin hava trafik yönetimi içindeki yeri, görerek uçuş kuralları (VFR), aletli uçuş kuralları (LFR), ikaz hizmeti ve ayrıntıları, uçuş bilgi hizmeti.

AVM303 - Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (3 + 0) 4

Pazarlama, pazarlama karması, hava taşımacılığı hizmetleri için pazar kavramı, pazarlama çevresi, havayolu işletmeleri ve pazarlama stratejileri, havaalanı sektörü.

AVM307 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 4

İnsan kaynakları yönetimine giriş, stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetim sistemi ve fonksiyonları, iş analizleri, insan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, iş değerleme, ücret yönetimi ve yan haklar.

AVM309 - Havacılık Yönetimi için Finansal Yönetim (3 + 0) 6

Hissedar değerinin maksimizisyonu, finansal tablolar, nakit akımı , rasyo analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, tahvil değerleme, hisse senedi değerleme, sermaye bütçelemesi, sermaye yatırım kararları, proje analizi, başabaş analizi, faaliyet kaldıracı.

AVM399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Yer hizmetleri kuruluşu, havayolu işletmesi, terminal işletmesi, havaalanı işletmesi.

AVM305 - Havacılık İngilizcesi (3 + 0) 5

Uluslararası havacılık terimleri, hava taşımacılığı ve havaalanı sektörü, hava kargo sektörü, havayolu işbirlikleri.

AVM416 - Müşteri İlişkileri Yönetimi (3 + 0) 5

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşteri ilişkileri yönetimi değer zinciri, müşteri ilişkileri yönetimi için bilgi teknolojileri, müşteri portföy analizi, müşteri bağlılığı, müşteri ağları geliştirme ve yönetme, müşteri ömür devri yönetimi (müşteri temini, müşteri geliştirme, kaçan müşterinin geriye kazanılması).

AVM417 - Karar Analizi (3 + 0) 5

Belirsizlik ortamında karar verme, karar problemlerinin elemanları, karar probleminin formülasyonu ve çözümü, duyarlılık analizleri, uzman görüşlerinin değerlendirilmesi, çok kriterli karar modelleri.

AVM418 - Havacılık Ekonomisi ve Politikası (3 + 0) 5

Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.

AVM419 - Ulaştırma Politikaları (3 + 0) 5

Ulaştırma ve ulaştırma politikası ile ilgili temel kavramlar, ulaştırma modları, dünya ve türkiye?deki ulaştırma politikaları, ulaştırma politikalarında örnek olaylar.

AVM420 - Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim (3 + 0) 5

Stratejik yönetimin temel kavramları, stratejik yönetim süreci, havayolu işletmelerinde SWOT analizi, havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı, havayolu işletmeleri ve stratejik konumlandırmaları, havayolu işletmelerinde strateji geliştirme süreci, havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeler, havayolu işletmelerinin uçuş ağ yapısı, havay

AVM421 - Hava Aracı Bakım Yönetimi (3 + 0) 5

Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM422 - Servis Sistemleri Yönetimi (3 + 0) 5

Servis sistemlerine giriş, servis sistemlerinin oluşturulması, servis sistemlerinin yürütülmesi, servis sistemlerinin yürütülmesine ilişkin kullanılan teknikler, modeller ve yöntemler.

AVM423 - Havacılıkta Gelir Yönetimi (3 + 0) 5

Havayolu rezervasyonları ve ürün geliştirme, yolcu talep tahmini, fiyatlandırma, rezervasyon sınıfı belirleme, koltuk envanter kontrolü, çizelgeleme, kapasite planlama, gelir yönetimi organizasyonları.

AVM424 - Proje Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetiminin safhaları, proje yönetim fonksiyonları (planlama, personel görevlendirme, çizelgeleme, izleme değerlendirme ve kontrol), proje yönetim teknikleri, proje yönetim araçlari, projelerin maliyet kontrolü, zaman ve kaynak planlaması, risk yönetimi.

AVM425 - Hava Kargo Yönetimi (3 + 0) 5

Hava kargo kavramı, hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

AVM426 - Yönetim Bilgi Sistemleri (3 + 0) 5

Organizasyonlar, yönetim ve ağ yapısındaki kuruluşlar, bilgi teknolojileri altyapısı, dijital çağa yönelik ana sistem uygulamaları, bilgi sistemlerini kurma ve geliştirme.

AVM427 - Havaalanı Master Planlaması (3 + 0) 5

Havaalanı stratejik planlaması, talep tahmini, terminal kapasite yönetimi, hava tarafı kapasite planlama ve yönetimi, yolcu terminal tasarım ve kapasite yönetimi, havaalanı operasyon destek ve güvenlik sistemleri, kolaylaştırma ve güvenlik, yolcu bagaj sistemleri.

AVM431 - Hava Terminal İşletmeciliği (3 + 0) 5

İnsan kaynakları, yönetim sistemleri, havalimanı (yerel) mevzuat ve yapılanması, havalimanı güvenlik uygulamaları, elektrik ve elektronik sistemler, mekanik sistemler, havalimanında mahal tasarımı, terminal işletme organizasyon yapısı, yolcu köprüleri operasyonu, BHS?ye giriş ve organizasyon yapısı, IT sistemleri, yer hizmetleri operasyonu, BTA- ye

AVM429 - Kalite Yönetim Sistemleri (3 + 0) 5

Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım.

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi (3 + 0) 5

Havacılıkta risk yönetiminin temel hususları ve sınırlamaları, havacılık risk yönetiminin teorik altyapısı, havacılıkta risk yönetimi pratikleri, havacılıkta risk yönetimi uygulamaları ve optimizasyonu.

AVM493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

Havaalanı yer hizmetlerinin tanıtımı, yer hizmetleri mevzuatı, yer hizmetlerinde kullanılan teçhizat, yer hizmetlerinde kullanılan bilgisayar program ve yazılımları, yolcu hizmetleri, operasyon, kargo.

AVM491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş yerinde alınacak iş güvenliği önlemleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, temel ilk yardım, emniyet uygulamaları.

AVM430 - Tehlikeli Yüklerin Havayolu ile Taşınması (3 + 0) 5

Temel tanımlar ve sınıflandırmalar, kısıtlamalar, paketleme, etiketleme ve işaretleme, gönderenin ve taşıyıcının sorumlulukları, raporlama ve güvenlik.

AVM432 - Havacılık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma yöntemlerinin amacı ve genel bilgiler, araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesi ve hipotez oluşturma, veri türleri, araştırma tasarımları (keşifsel), araştırma tasarımları (tanımlayıcı), araştırma tasarımları (nedensel), ölçüm ve ölçek, anket formu tasarımı, örnekleme, verilerin kontrolü, temizlenmesi ve işlenmesi, tanımlayıcı veri analizi, raporlama.

AVM433 - Havayolu Yolcu Hizmetleri I (3 + 0) 5

Havalimanında bulunan kuruluşlar ve hizmet ilişkileri, havaalanı uçak hareket yerleri, havayolu ve yolcu sorumlulukları, yolcu bileti ve bilet çeşitleri,s eyahat dokümanlarının kontrolü, uçuşa kabul işlemleri (Check-In), bagaj kabulü, el bagajındaki sıvıların taşınması ile ilgili kurallar, özel hizmet gerektiren yolcular, gelen yolcu hizmetleri (Arrival), uçuş aksaklıkları (Irregularities), yolcu hizmetleri mesaj trafiği, kayıp eşya (lost and found), yolcu hizmetlerinde başarının ilkeleri.

AVM434 - Havayolu Yolcu Hizmetleri II (3 + 0) 5

Malzeme düzensizlik raporu (Property Irregularity Report-PIR) formu doldurulması, tekrar yönlendirme (reroute), hasar dosyası (damage ve pilferage-DPR raporları) tanım ve uygulamaları, s

AVM435 - Havayolu Yer Harekât Hizmetleri I (3 + 0) 5

Genel Havacılık bilgileri ve mevzuat hakkında bilgilendirme, yük ve özel yük kod ve tanımları, yükleme prensipleri, yük ve denge (load and trim) belgesinin hazırlanması, yük planlama ve yükleme,

AVM436 - Havayolu Yer Harekât Hizmetleri II (3 + 0) 5

Havaalanı bölümleri ile Pist-Apron-Taksi yolu (PAT) sahası işaretlerinin tanıtımı, PAT sahalarında araç kullanım kuralları, uçak park çevresi, uçak park sahası, uçağa hizmet veren ekipmanlar ve geliş-gidiş işlemleri, yabancı madde hasarı (FOD) kontrolü, uçakların apronda yönlendirilmesi (marshalling) ve dikkat edilmesi gereken hususlar, marshalling işaretleri ve anlamları, buzlanmanın çözülmesi ve önlenmesinin tanımı ve uygulama nedenleri, buzlanmanın çözülmesi ve önlenmesi sıvıları ve kalite

AVM306 - Yönetim için Sayısal Yöntemler (3 + 0) 7

Modelleme, elektronik çizelge modellemesi, optimizasyon, doğrusal programlama, tam sayılı programlama, ağ modelleri, taşıma problemleri, envanter modelleri, kuyruk modelleri, tahmin modelleri, çok amaçlı karar verme.

AVM310 - Seyrüsefer Yardımcıları (3 + 0) 5

Radyo dalgaları, VDF, ADF sistemleri, VOR, DME, ILS, MLS, radar sistemleri, GPWS, TCAS, GNSS (küresel konum belirleme sistemleri), FMS, R-NAV, CNS/ATM, seyrüsefer yöntemleri, harita tipleri, iki nokta arasında mesafe hesabı, harita üzerinde yön tahmini ve harita okuma, uçuş yoluna rüzgarın etkisi ve havacılıkta kullanılan çeşitli hızlar.

AVM440 - Uçak Koordinasyonu ve Uçuş Harekat (3 + 0) 5

Uçak yükleme ve denge prensipleri, uçağın güvenli bir şekilde yüklenmesinin planlanması, temel aerodinamik, yüklem ve denge formu, mesajlar ve haberleşme, NOTAM, slot, permi ve uçuş planı.

AVM407 - Hava Terminal İşletmeciliği (3 + 0) 8

Havalimanı fiziki yapısı, havalimanı organizasyon yapısı, havalimanı emniyeti ve güvenliği, havalimanı operasyonları, havalimanı gelir yönetimi, havalimanı bütçe yönetimi, havalimanı insan kaynakları yönetimi, havalimanı havacılık dışı hizmetleri.

AVM499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Yer hizmetleri kuruluşu, havayolu işletmesi, terminal işletmesi, havaalanı işletmesi.

AVM401 - Operasyon Yönetimi (3 + 0) 6

Operasyon yönetimine giriş, üretim ve operasyon kapsamı, yerleşim yeri seçme ve planlama, operasyon planlama ve kontrol, kalite kontrolü ve kalite ile operasyonu geliştirme iyileştirme.

AVM404 - Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (3 + 0) 6

Havayolu ekonomisi, havayolu talep analizi, havayolu filo planlaması, havayolu filo çizelgelemesi, havayolu filo ataması, havayolu operasyonları, uçak performansı, uçak performans bilgisi ve etkisi, havayolu ürün farklılaştırması.

AVM406 - Havacılık Yönetimi Uygulamaları (3 + 0) 9

Havacılık yönetimi ile ilgili problem tanımlama, problem formülasyonu, veri toplama, veri analizi, metodoloji geliştirme, problem çözme, raporlama.