UI501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

UI504 - Siyasi Tarih (3 + 0) 5

Siyasi, ekonomik ve teknolojik açılardan dünyada Batının yükselişi, yeni kıtaların keşfi, sömürge imparatorluklarının oluşturulması, günümüz uluslararası sisteminin oluşmasında temel yapı olan ulus-devlet sisteminin oluşumu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş.

UI599 - Tez (0 + 0) 80

Yüksek lisans tez çalışması.

UI500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemlerini inceleme, seçilen bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlama ve bunları yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.