IR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve analizi, araştırma sonuçlarını yorumlama konuları; çeşitli araştırma yöntemleri, öğrencilerin derste kendi seçtikleri bir konuda (yazmayı planladıkları tezleri veya bitirme projeleri) araştırma önerisi hazırlamaları ve yaklaşık 20-30 dakika ile sınırlı olarak sunma.

IR501 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 5

Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

IR505 - Avrupa Siyasi Tarihi (3 + 0) 5

15. yüzyıldan itibaren Yeni Dünya`nın keşfi, Avrupa ülkeleri arasında imzalanan tarihi Westfalya antlaşması, İngiltere ve Fransa sömürge yarışı, Almanya ve İtalya`nın sömürge yarışına katılımı ve yarattığı küresel sonuçlar, Birinci Dünya Savaşı.

IR599 - Tez (0 + 0) 80

Veri mevcut değildir

MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

IR502 - Uluslararası Ekonomi Politik (3 + 0) 5

Küresel politik ekonominin disiplin olarak tarihi ve onun önde gelen kuramsal yaklaşımları, küresel politik ekonominin temel yapısal özellikleri ve bunların nasıl değiştirileceği.

IR503 - Türk Dış Politikası: Geçmiş ve Bugün (3 + 0) 5

Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinden itibaren Türk dış politikasının Cumhuriyet boyunca evrilmesi ve soğuk savaş sonrası dönemdeki durumu.

IR504 - Uluslararası Hukuk (3 + 0) 5

Uluslararası hukukun devletlerarası ilişkilerdeki rolü kadar bireysel, ulusal ve ulus-ötesi etkileri, uluslararası hukukun alt dalları ve uzmanlık alanları.

IR506 - Rusya ve Eski Sovyetler Birliği Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Eski Rusya İmparatorluğu ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasını kapsayan ve literatürde Avrasya olarak adlandırılan bölgenin tarihi ve politik gelişimi.

IR507 - Balkanların Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Balkanlar`ın 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri, Balkanlar`da siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumları, Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

IR508 - Ortadoğu`nun Tarihi ve Siyaseti (3 + 0) 5

Arap devletleri, İran ve İsrail`i içine alan Ortadoğu ülkelerinin siyasal tarihleri, kültürel temelleri ve sosyo-ekonomik yapıları.

IR509 - Avrupa Birliği (3 + 0) 5

Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi ve teorik çerçevesi, Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı, işleyişi ve politikaları, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel olarak gelişimi ve AB?nin geçirmiş olduğu dönüşüm, AB?nin kurumsal yapısını değiştiren anlaşmalar ışığında AB kurum ve organlarının işleyişi ve AB politika örnekleri.

IR510 - ABD Dış Politikası (3 + 0) 5

Yirminci yüzyıldaki Amerikan dış politikasının gelişimi, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Amerikan hegemonyası, Türk-Amerikan İlişkileri ve Orta Doğu, yeni jeopolitik.

IR511 - Yükselen Çin (3 + 0) 5

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

MBA501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

MBA502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

MBA511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

IR513 - Enerji Jeopolitiği (3 + 0) 5

Bu derste küresel ve bölgesel anlamda enerji konulan tartışılmakta ve Türkiye ile bağlantı kurulmaktadır.

IR522 - Dijital Diplomasi (3 + 0) 5

Bu derste küreselleşen ve dijitalleşen dünyada dijital diplomasinin temelleri ve artan önemi incelenmektedir.