Toplumsal Katkı Politikası

Eğitim, toplumların yerel, ulusal ve küresel düzeyde gelişmesi ve kalkınmasında rol oynayan politikaların başında gelmektedir. Yükseköğretim kurumları ise toplumun ileriye gitmesinde bu kadar önemli bir rolü olan eğitim sisteminin son ve en üst aşamasını temsil etmektedir.

Atılım Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının bir toplumun aydın ve ilerici olmasında üstlendiği görevin bilincinde olarak misyonunu, ”toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek” şeklinde belirlemiştir. Bu misyondan yola çıkarak Üniversitemiz, kendini sürekli yenilemekte; topluma fayda sağlamak için başta eğitim olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik ve bunun gibi birçok alanda iyi uygulama örnekleri geliştirmektedir.

Atılım Üniversitesi’nde “araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılık”, temel değerler olarak kabul edilmektedir. Bu temel değerlere paralel olarak kalite politikamız, en önemli paydaşımızın toplumun kendisi olduğu bilinciyle, “tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişim ilkesi ve toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak” şeklinde belirlenmiştir.

Misyon, temel değerler ve kalite politikası odak alınarak hazırlanan toplumsal katkı politikamız, üniversitemizde yürütülen akademik ve idari her süreçte mümkün olan en geniş toplumsal faydaya ulaşılmasını hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak, toplumsal katkı politikamız, toplumun gelişmesi için sürekli bir araştırma ve üretme faaliyeti içinde olmayı; toplumsal sorunlara kalıcı çözümler oluşturarak bunları yaymayı ilke edinmektedir. Üniversitemizde yürütülen, akademik çalışmalar, projeler, merkezler, öğrenci toplulukları, sosyal sorumluluk faaliyetleri, kültürel etkinlikler, paydaşlarla yapılan işbirlikleri ve diğer tüm faaliyetlerde toplumsal katkı politikası gözetilmektedir.

Toplumsal katkı politikamız, ekoloji, sağlık, hak bilinci, sosyal sorumluluk, teknolojik gelişme, girişimcilik başta olmak üzere toplumun değişen ve gelişen dinamik yapısı ile uyumlu şekilde hareket etmeye çaba göstermek anlayışı ile şekillenmekte; Atılım Üniversitesi, bu gelişim sürecinin içinde aktif rol oynamaktadır.

Üniversitemiz, benimsenen toplumsal katkı politikasının mümkün olan en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için merkezlere, projelere, akademik çalışmalara, sosyal sorumluluk faaliyetlerine vb. sürekli artan bir kaynak ayırmakta; yürütülen faaliyetleri, stratejik plan, performans yönetim sistemi, Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü, kalite komisyonu gibi oluşumlarla takip ederek, performansın sürekli iyileştirilmesine çalışmaktadır.