Uluslararasılaşma Politikası

“Uluslararasılaşma” kavramı Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlük taramasında “Sömürgeci imparatorluklar çağından beri bilinen bir olgu olup iktisadi etkinliklerin ülke sınırlarını aşan coğrafi yayılımı” şeklinde tanımlanmaktadır. Fakat uluslararasılaşma; sadece iktisadi boyutta değil, disiplinlerarası bir yaklaşımla, kapsamlı ve bütünleşik bir çerçevede ele alınması gereken bir olgudur.

Küreselleşme ile birlikte dünya her alanda kıyasıya bir rekabete tanıklık etmektedir. Bu alanlardan bir tanesi de Yükseköğretim alanıdır. Eğitim sisteminin son ve en üst aşamasını temsil eden Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşması ile birlikte ülkeler doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sektörde zenginleşip güçlenmeyi, yeni bağlantılar kurmayı hedeflemektedir. Bu noktadan hareketle Atılım Üniversitesi uluslararasılaşma stratejisini belirlerken; ülke ekonomisine katkı sağlanması, kültürel çeşitliliğin sağlanması, ülke itibarına olumlu yönde katkı sağlanması gibi ilkeleri ön planda tutmaktadır. Bu politikadan hareketle Atılım Üniversitesi Stratejik Plan kapsamındaki 5 stratejik öncelikli alandan birisi olarak “uluslararasılaşma” başlığını tercih etmiştir.

Atılım Üniversitesi, uluslararasılaşmanın özelde Üniversitemize genelde ise ülkemize kazandıracaklarının bilinciyle, uluslararasılaşma stratejisini kapsamlı biçimde ve çoklu bakış açısıyla ele almaktadır. Atılım Üniversitesi uluslararasılaşma politikasını, uluslararasılaşmanın sadece uluslararası öğrenci olarak algılanmasının çok ötesinde bir politika olduğunun farkındalığı içerisinde belirlemektedir. Uluslararası öğrencinin yanı sıra; öğrenci hareketliliği, akademisyen hareketliliği, ortak akademik programların oluşturulması, araştırma ve geliştirmede ortaklık ilkeleri uluslararasılaşma stratejisinde temel alınan ilkeler arasındadır.

Atılım Üniversitesi’nde uluslararasılaşmadan sorumlu birimler, araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’dür. Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Uluslararası Öğrenci Kaynakları Ofisi ve Değişim ve Uluslararası Hareketlilik Ofisi yukarıda bahsi geçen uluslararasılaşma politikalarını uygulayan birimlerdir. Bunun yanı sıra Atılım Üniversitesi’nde uluslararasılaşma politikası çerçevesinde politikaların belirlenmesi ve uygulanması amacıyla Uluslararası İşbirliği ve Strateji Belirleme Komitesi bulunmaktadır.

21. yüzyılın küresel dünyasında bilgi iletişim teknolojilerinin en önemli sonucu hiç kuşkusuz zaman ve mekânın yeniden yapılandırılmasıdır. Atılım Üniversitesi belirlediği uluslararasılaşma politikası ile birlikte sınırlar üstü eğitimi kolaylaştırmayı, dijitalleşmeyi, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini ve mezunların uluslararası yeterlilikleri kazanmasını önceliklendirmektedir.

Atılım Üniversitesi, üniversitenin görevlerinin içinde yer alan eğitim, araştırma ve topluma hizmet etmek faaliyetlerini sadece ulusal değil uluslararası olarak yürütmeyi ilke edinmiş bir üniversitedir.  Eğitim, araştırma ve topluma hizmet başlıkları altında uluslararasılaşma;

Uluslararası İşbirliği ile Araştırma

Yürütülen çalışmalarda üniversitenin çok sayıda üniversite ile olan işbirlikleri, uluslararası araştırmacı sayısı ve akademisyenlerinin yer aldığı uluslararası projeler Atılım Üniversitesi’nin araştırma fonksiyonunu uluslararası boyuta taşımaktadır. Kaliteli araştırmanın motive edildiği akademik teşvik sistemi Atılım Üniversitesi akademisyenlerini uluslararası işbirlikleri ile üretime yöneltmektedir.

Eğitimde Uluslararasılaşma

60’tan fazla ülkeden uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Atılım Üniversitesi, yetiştirdiği mezunlarını sadece Türkiye için değil bulunduğu coğrafya ve dünya için de hazırlamaktadır.  Üniversitemizin birden fazla programında yer alan akreditasyon ve sertifikaların sunduğu imkânlar sayesinde, ilgili bölümlerden mezun olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan diplomalara sahip olmaktadır. Eğitim dilinin çoğu programda İngilizce olması öğrencilerin küresel ve güncel müfredat ile eğitim almalarını sağlamaktadır. Ayrıca uzaktan eğitimde güncel teknoloji platformlarını kullanarak mensuplarının evrensel bilgiye ulaşmasını hedeflemektedir. Birçok uluslararası akademisyeni istihdam eden Atılım Üniversitesi öğrencilerinin farklı tecrübelere sahip yetişmiş akademisyenlerden eğitim alabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Topluma Hizmette Uluslararasılaşma

Birçok ülkenin Milli Eğitim Bakanlıkları ve ilgili kuruluşları ile işbirliği yapan Atılım Üniversitesi, farklı ülkelerdeki öğrencilerin iyi eğitim görebilmelerini teşvik etmektedir.

Türk kültürünü ve evrensel eğitim kalitesini 60’tan fazla ülkeye aktaran ve Ankara’da en çok uluslararası öğrenciye sahip vakıf üniversitesi olan Atılım Üniversitesi, hizmet ihracatında Türkiye’nin öncü vakıf üniversiteleri arasında yerini almaktadır.

Vizyonundaki eğitim ve araştırmada sürekli ilk 10 üniversite içerisinde yer alma hedefini uluslararası boyutta gerçekleştirmek için çaba sarf etmektedir. Atılım Üniversitesi Stratejik Plan çerçevesinde uluslararasılaşma stratejik öncelikli alanı kapsamında yer alan göstergeleri sürekli iyileştirme yaklaşımıyla takip etmek üzere hedefler tanımlanmıştır.