Eğitim ve Öğretim Politikası

Atılım Üniversitesi eğitim-öğretim politikası odak noktasına mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi koyar.  Bu doğrultuda hazırlanan eğitim öğretim programları araştırma yetkinliğine sahip, bilimsel bilgiyi kullanabilen, öğrenmeyi öğrenen, çevre ve toplumsal duyarlılığı yüksek, insan haklarına saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizin eğitim-öğretim politikası eğitim öğretim kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik aşağıda sunulan diğer temel unsurları da kapsamaktadır:

  • Eğitim ve öğretim programlarını güncel gereksinimler doğrultusunda tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmek,
    • Tüm programların akreditasyon koşullarını yerine getirmesini sağlamak
  • Öğrenme ve öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı öğretim yöntem, teknik ve etkileşimli araçların kullanılmasını sağlayarak öğrenmeyi zevkli, verimli ve kalıcı hale getirmek,
  • Eğitim öğretim süreçlerinin en önemli paydaşları olan öğretim üyelerinin ve öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek bir ekosistem geliştirmek,
  • Eğitim öğretimde dijital olanakları artırmak ve teknoloji entegrasyon süreçlerini geliştirmek
  •  Uzaktan öğretim süreçlerini geliştirmek
  • Eğitim öğretim etkinliklerini ve olanaklarını tüm öğrencilerimiz için yeterli ve erişilebilir kılmak.

Eğitim-öğretim politikamız kalite politikamızın belirttiği gibi tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişim ilkesi ve toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamayı da hedefler. Bu hedefe ulaşırken  misyonumuzun ortaya koyduğu “toplumsal duyarlılık”, “sürdürülebilirlik anlayışı”,  “bilimsel bilginin üretimi ve uygulanması” “ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler”  temaları dikkate alınmıştır. Bu hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kendini sürekli yenilemekte; mezunlarının gerekli donanıma sahip olması için eğitim öğretim süreçlerinde iyi uygulama örnekleri geliştirmektedir. Bu hedefler ayrıca Atılım Üniversitesinin “araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılık”, gibi temel değerleri ile de uyumludur.  

Atılım Üniversitesi eğitim-öğretim politikası üniversitemiz misyon, temel değerler ve kalite politikası odağında hazırlanarak, eğitim ve öğretim kalitesinin sürekli geliştirilmesini bu doğrultuda mezunlarımızın mesleklerinin gerektirdiği üst düzey bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını hedefler.  Böylelikle, üniversitemizin ilgili tüm akademik ve idari fonksiyonları bu hedeflere ulaşmak üzere sorumluluk alır ve faaliyetler yürütür.  Yürütülen faaliyetler stratejik planda eğitim öğretim başlığı altında planlanır, uygulanır, takip edilir ve sürekli iyileştirme sürecine tabi olur.  İç ve dış paydaşların gereksinimleri doğrultusunda belirlenen eğitim öğretim hedefleri Kalite Komisyonu ve Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü tarafından takip edilerek sürekli iyileştirme sağlanır.