ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULMA VE ÇALIŞMA İLKELERİ ÇERÇEVE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Atılım Üniversitesinde ders dışı etkinliklerde bulunacak tüm öğrenci topluluklarının faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulu-Toplulukların Kurulması-Üye Olma Koşulları

 

Yürütme kurulu

Madde 4- Yürütme Kurulu Öğrenci Dekanı, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü, Öğrenci Konseyi Başkanı, topluluk danışmanları arasından Öğrenci Dekanının önerisi ve rektörün onayı ile seçilecek bir Akademik Danışman, Spor Koordinatörü, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatöründen oluşur. Öğrenci Dekanı aynı zamanda yürütme kurulu başkanıdır. Kurul topluluk başvurularını inceler ve uygun gördüklerini onaylar. Akademik yıl boyunca toplulukları denetler, yıl sonunda, hedef ve amaçları doğrultusunda yeterli etkinliklerde bulunmayanları saptar ve kapatılmasına karar verir. Kurul, ihtiyaca göre yıl içerisinde en az 2 kez toplanır. Kurulda oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk kabul edilir.

 

Akademik danışmanlar

Madde 5-  a) Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından şahsi olurları alındıktan sonra Topluluk Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile görevlendirilirler.

b) Kurulacak topluluklarla ilgili yönerge ve çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olurlar.

c) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetlerler.

ç) Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlıklarına yardımcı olur, üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanması için gerekli yönetimsel girişimde bulunurlar.

d) Topluluğun Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve karar defterlerini denetlerler.

e) Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı olarak yürütülmesine katkıda bulunurlar.

f) Akademik Danışmanlık, Genel Sekreterliğin önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Toplulukların kurulması

Madde 6- a) Öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için üyelik koşullarına uygun en az 20 öğrenci ve bir kurucu üye ile birlikte Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna başvurulması gerekir.

            b) Topluluk kurulmasında başvuru formuna, bütçe taslağı ve faaliyet formu eklenir. Başvurular Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu tarafından incelendikten sonra, kuruluşu uygun görülenler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlüğün onayından sonra topluluk işlerlik kazanır.

            c) Kuruluşuna izin verilen topluluk, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak Yönetim Kurulunu ve diğer organlarını seçer ve Öğrenci Dekanlığına sunar.

d) Topluluk başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 6 hafta içerisinde tamamlanır.

e) Uğraş alanları ve amaçları aynı olan birden fazla topluluk kurulamaz.

f) Mevcut topluluklar her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 4 hafta içerisinde topluluk yönetim kurulu listesini Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne sunar.

 

Topluluklara üye olma koşulları

Madde 7- a) Üyelik başvurusu, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanan üyelik formunun  Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne verilmesi ve üyelik kartı düzenlemesi ile gerçekleşir.

 b) Topluluğa üyelik için başvuran öğrencilerin Atılım Üniversitesine kayıtlı öğrenci olmaları gerekir.

 c) Aktif üyelik, üyenin bir öğrenim yılı içinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve Genel Kurullara katılmasına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Akademik Danışman onayı ile kesinleşir.

d) Seçme ve seçilme hakkına ancak aktif üyeler sahiptir.

e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri aktif üye sayılırlar.

            f) Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse (a) ve (b) bendinde yer alan koşullara sahip olması gerekir.

             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlikler-Topluluk Yönergesi

 

Etkinlikler

Madde 8- a) Topluluklar Anayasada ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.

b) Topluluklar, Üniversitenin akademik ortamına, ilke ve kurallarına uygun

düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar.

            c) Topluluklar, kendi kuruluş amaçlarında belirtilen tanımlamaların dışına çıkan konularda etkinlik yapamazlar.

            d) Topluluklar, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinliği Etkinlik Talep Formunu doldurarak en az 10 gün önceden Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne teslim ederler. Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü gerekli incelemeleri yapar ve Rektörlüğe iletir. Rektörlüğün onayı alınmadan etkinlik duyuruları yapılmaz.

            e) Her akademik yılın sonunda Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri, yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun değerlendirmesi sonucunda yeterli sayıda etkinlik yapmayan topluluk uyarılır. Üst üste 2 sene yeterli sayıda etkinlik yapmayan toplulukların çalışmalarına son verilebilir.

            f) Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.

 

Topluluk yönergesi

Madde 9- Her topluluk kendi topluluk yönergesini hazırlar. Bu yönergeler Çerçeve Yönergeye aykırı hükümler içermez. Topluluk yönergesinde bulunması gereken ana başlıklar şunlardır: Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler, Üyelik, Genel Kurul ve Görevleri, Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetim Kurulu ve Görevleri, Defterler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Başkan-Denetleme Kurulu-Disiplin Kuralları

 

Genel Kurul

Madde 10-  a) Topluluğun en yetkili karar organıdır.

b) Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur.

c) Bir öğrenim yılında en az iki kez Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır; ilk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

d) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye çoğunluğunun (%51) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.

e) Toplantı tarihleri en az 15 gün önce duyurulur.

f) Topluluğun yönergelerini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

g) Öğrenim yılı başında yönetim kurulu tarafından hazırlanan etkinlik raporlarını onaylar; öğrenim yılı sonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler, karara bağlar.

h) Rektörlük, gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11-  a) Genel Kurulda gizli oyla seçilen en çok 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.

            b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üyeyi seçer.

c) Kurul, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır.

 

Başkan

Madde 12- a) Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne iletir.

b) Topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarını uygular.

c) Topluluk yönergesinde belirtilen görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullanır.

d) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, Topluluk Akademik Danışmanının bilgisi içinde Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünden ve Rektörlükten izin alır. Bir sonraki öğrenim döneminin çalışma programı ile bütçesini yapar.

e) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar. Toplulukların kullanacakları yerler için Genel Sekreterlikten izin alır. Yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumlu olup bununla ilgili gerekli önlemleri alır.

f) Çalışma grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler,

g) Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

h) Satın alınan her tür eşyanın, Atılım Üniversitesi Ayniyat Saymanlığına kaydettirilmesini sağlar.

 

Denetleme kurulu

Madde 13-  a) Denetleme kurulu Genel Kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

b) Muhasip üye tarafından tutulan topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defterini ve gelir-gider belgelerini her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

             c) Bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin çalışma programının ve bütçesinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılır. Varsa önerilerini bildirir.

 

Defterler

Madde 14-  Toplulukların tutmaları gereken defterler şunlardır:

a. Üye Kayıt Defteri: Bu defterde üyelerin ad, soyadı, sınıf, numara ve bölümü yazılır.

b. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri: Kurullarda alınan kararlar bu deftere yazılır.

c. Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar, usulüne uygun numara verilerek bu deftere yazılır. Ayrıca faturalar ve gelir gideri gösterir belgeler düzenli olarak dosyalanır.

d. Topluluklar, mali işlere ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadırlar.

 

Disiplin kuralları

Madde 15- a) Topluluğun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı eylemde bulunması durumunda, toplulukla ilgili olarak gerekli soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonucunda aykırılık tespit edilirse, topluluk Rektörlük onayı ile kapatılır. Suçlu bulunan topluluk üyeleri hakkında ise Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Bir öğrenim yılında kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu ve etkinlik programını en geç 15 Hazirana kadar Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne vermeyen ve topluluk yönergesinde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen Topluluk, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır.

c) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk, bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

d) Topluluklar ile ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler-Yürürlük-Yürütme

 

Mali hükümler

Madde 16- Toplulukların gelirleri, Üniversiteden topluluğa ayrılacak bütçe, bağış, yardımlar, gösteri, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. Toplulukların gelir ve giderleri Denetleme Kurulunun denetimi dışında ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından denetlenir ve denetim sonucu Rektörlük onayına sunulur.           

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönerge Senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2498 [title_tr] => Yönerge ve Formlar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Çerçeve Yönergesi (24.07.2013) [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULMA VE ÇALIŞMA İLKELERİ ÇERÇEVE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Atılım Üniversitesinde ders dışı etkinliklerde bulunacak tüm öğrenci topluluklarının faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulu-Toplulukların Kurulması-Üye Olma Koşulları

 

Yürütme kurulu

Madde 4- Yürütme Kurulu Öğrenci Dekanı, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü, Öğrenci Konseyi Başkanı, topluluk danışmanları arasından Öğrenci Dekanının önerisi ve rektörün onayı ile seçilecek bir Akademik Danışman, Spor Koordinatörü, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatöründen oluşur. Öğrenci Dekanı aynı zamanda yürütme kurulu başkanıdır. Kurul topluluk başvurularını inceler ve uygun gördüklerini onaylar. Akademik yıl boyunca toplulukları denetler, yıl sonunda, hedef ve amaçları doğrultusunda yeterli etkinliklerde bulunmayanları saptar ve kapatılmasına karar verir. Kurul, ihtiyaca göre yıl içerisinde en az 2 kez toplanır. Kurulda oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk kabul edilir.

 

Akademik danışmanlar

Madde 5-  a) Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından şahsi olurları alındıktan sonra Topluluk Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile görevlendirilirler.

b) Kurulacak topluluklarla ilgili yönerge ve çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olurlar.

c) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetlerler.

ç) Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlıklarına yardımcı olur, üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanması için gerekli yönetimsel girişimde bulunurlar.

d) Topluluğun Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve karar defterlerini denetlerler.

e) Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı olarak yürütülmesine katkıda bulunurlar.

f) Akademik Danışmanlık, Genel Sekreterliğin önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Toplulukların kurulması

Madde 6- a) Öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için üyelik koşullarına uygun en az 20 öğrenci ve bir kurucu üye ile birlikte Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna başvurulması gerekir.

            b) Topluluk kurulmasında başvuru formuna, bütçe taslağı ve faaliyet formu eklenir. Başvurular Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu tarafından incelendikten sonra, kuruluşu uygun görülenler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlüğün onayından sonra topluluk işlerlik kazanır.

            c) Kuruluşuna izin verilen topluluk, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak Yönetim Kurulunu ve diğer organlarını seçer ve Öğrenci Dekanlığına sunar.

d) Topluluk başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 6 hafta içerisinde tamamlanır.

e) Uğraş alanları ve amaçları aynı olan birden fazla topluluk kurulamaz.

f) Mevcut topluluklar her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 4 hafta içerisinde topluluk yönetim kurulu listesini Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne sunar.

 

Topluluklara üye olma koşulları

Madde 7- a) Üyelik başvurusu, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanan üyelik formunun  Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne verilmesi ve üyelik kartı düzenlemesi ile gerçekleşir.

 b) Topluluğa üyelik için başvuran öğrencilerin Atılım Üniversitesine kayıtlı öğrenci olmaları gerekir.

 c) Aktif üyelik, üyenin bir öğrenim yılı içinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve Genel Kurullara katılmasına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Akademik Danışman onayı ile kesinleşir.

d) Seçme ve seçilme hakkına ancak aktif üyeler sahiptir.

e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri aktif üye sayılırlar.

            f) Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse (a) ve (b) bendinde yer alan koşullara sahip olması gerekir.

             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlikler-Topluluk Yönergesi

 

Etkinlikler

Madde 8- a) Topluluklar Anayasada ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.

b) Topluluklar, Üniversitenin akademik ortamına, ilke ve kurallarına uygun

düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar.

            c) Topluluklar, kendi kuruluş amaçlarında belirtilen tanımlamaların dışına çıkan konularda etkinlik yapamazlar.

            d) Topluluklar, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinliği Etkinlik Talep Formunu doldurarak en az 10 gün önceden Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne teslim ederler. Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü gerekli incelemeleri yapar ve Rektörlüğe iletir. Rektörlüğün onayı alınmadan etkinlik duyuruları yapılmaz.

            e) Her akademik yılın sonunda Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri, yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun değerlendirmesi sonucunda yeterli sayıda etkinlik yapmayan topluluk uyarılır. Üst üste 2 sene yeterli sayıda etkinlik yapmayan toplulukların çalışmalarına son verilebilir.

            f) Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.

 

Topluluk yönergesi

Madde 9- Her topluluk kendi topluluk yönergesini hazırlar. Bu yönergeler Çerçeve Yönergeye aykırı hükümler içermez. Topluluk yönergesinde bulunması gereken ana başlıklar şunlardır: Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler, Üyelik, Genel Kurul ve Görevleri, Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetim Kurulu ve Görevleri, Defterler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Başkan-Denetleme Kurulu-Disiplin Kuralları

 

Genel Kurul

Madde 10-  a) Topluluğun en yetkili karar organıdır.

b) Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur.

c) Bir öğrenim yılında en az iki kez Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır; ilk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

d) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye çoğunluğunun (%51) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.

e) Toplantı tarihleri en az 15 gün önce duyurulur.

f) Topluluğun yönergelerini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

g) Öğrenim yılı başında yönetim kurulu tarafından hazırlanan etkinlik raporlarını onaylar; öğrenim yılı sonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler, karara bağlar.

h) Rektörlük, gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11-  a) Genel Kurulda gizli oyla seçilen en çok 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.

            b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üyeyi seçer.

c) Kurul, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır.

 

Başkan

Madde 12- a) Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne iletir.

b) Topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarını uygular.

c) Topluluk yönergesinde belirtilen görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullanır.

d) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, Topluluk Akademik Danışmanının bilgisi içinde Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünden ve Rektörlükten izin alır. Bir sonraki öğrenim döneminin çalışma programı ile bütçesini yapar.

e) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar. Toplulukların kullanacakları yerler için Genel Sekreterlikten izin alır. Yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumlu olup bununla ilgili gerekli önlemleri alır.

f) Çalışma grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler,

g) Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

h) Satın alınan her tür eşyanın, Atılım Üniversitesi Ayniyat Saymanlığına kaydettirilmesini sağlar.

 

Denetleme kurulu

Madde 13-  a) Denetleme kurulu Genel Kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

b) Muhasip üye tarafından tutulan topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defterini ve gelir-gider belgelerini her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

             c) Bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin çalışma programının ve bütçesinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılır. Varsa önerilerini bildirir.

 

Defterler

Madde 14-  Toplulukların tutmaları gereken defterler şunlardır:

a. Üye Kayıt Defteri: Bu defterde üyelerin ad, soyadı, sınıf, numara ve bölümü yazılır.

b. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri: Kurullarda alınan kararlar bu deftere yazılır.

c. Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar, usulüne uygun numara verilerek bu deftere yazılır. Ayrıca faturalar ve gelir gideri gösterir belgeler düzenli olarak dosyalanır.

d. Topluluklar, mali işlere ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadırlar.

 

Disiplin kuralları

Madde 15- a) Topluluğun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı eylemde bulunması durumunda, toplulukla ilgili olarak gerekli soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonucunda aykırılık tespit edilirse, topluluk Rektörlük onayı ile kapatılır. Suçlu bulunan topluluk üyeleri hakkında ise Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Bir öğrenim yılında kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu ve etkinlik programını en geç 15 Hazirana kadar Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne vermeyen ve topluluk yönergesinde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen Topluluk, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır.

c) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk, bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

d) Topluluklar ile ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler-Yürürlük-Yürütme

 

Mali hükümler

Madde 16- Toplulukların gelirleri, Üniversiteden topluluğa ayrılacak bütçe, bağış, yardımlar, gösteri, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. Toplulukların gelir ve giderleri Denetleme Kurulunun denetimi dışında ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından denetlenir ve denetim sonucu Rektörlük onayına sunulur.           

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönerge Senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Topluluk Başvuru Formu [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İlgili Form İçin Tıklayınız.

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Bütçe Taslağı ve Faaliyet Formu [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İlgili Form İçin Tıklayınız.

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Topluluk Genel Kurul Tutanağı [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Topluluk Genel Kurul Tutanağı

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Topluluk Yönetim Kurulu Listesi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Topluluk Yönetim Kurulu Listesi

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => Topluluk Üyelik Formu [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Topluluk Üyelik Formu

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 122 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-19 13:16:23 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yonerge-ve-formlar-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 157 [name_tr] => Müdürlükler [url] => mudurlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 122 [name_tr] => Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü [url] => kultur [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2498 [title_tr] => Yönerge ve Formlar [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"accordion","module_class":"accordionBlue","content":[{"title":"\u00d6\u011frenci Topluluklar\u0131 Kurulma ve \u00c7al\u0131\u015fma \u0130lkeleri \u00c7er\u00e7eve Y\u00f6nergesi (24.07.2013)","content":{"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011eRENC\u0130 TOPLULUKLARI KURULMA VE ÇALI\u015eMA \u0130LKELER\u0130 ÇERÇEVE YÖNERGES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

B\u0130R\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Amaç-Kapsam-Dayanak<\/strong><\/p>\n\n

Amaç<\/strong><\/p>\n\n

Madde 1-<\/strong> Bu Yönergenin amac\u0131 At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerinin, Atatürk ilkeleri do\u011frultusunda toplumsal ve kültürel geli\u015fmelerine yard\u0131m etmek, onlar\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 ve yarat\u0131c\u0131 niteliklere sahip ki\u015filer olarak yeti\u015ftirebilmek, dinlenme ve bo\u015f zamanlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirme gibi sosyal gereksinimlerini kar\u015f\u0131lamakt\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Kapsam<\/strong><\/p>\n\n

Madde 2- <\/strong>Bu Yönerge At\u0131l\u0131m Üniversitesinde ders d\u0131\u015f\u0131 etkinliklerde bulunacak tüm ö\u011frenci topluluklar\u0131n\u0131n faaliyetlerini kapsar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Dayanak<\/strong><\/p>\n\n

Madde 3- <\/strong>Bu Yönerge 2547 say\u0131l\u0131 Yüksekö\u011fretim Kanununun 14. maddesine dayan\u0131larak haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\u0130K\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Yürütme Kurulu-Topluluklar\u0131n Kurulmas\u0131-Üye Olma Ko\u015fullar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yürütme kurulu<\/strong><\/p>\n\n

Madde 4<\/strong>- Yürütme Kurulu Ö\u011frenci Dekan\u0131, Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörü, Ö\u011frenci Konseyi Ba\u015fkan\u0131, topluluk dan\u0131\u015fmanlar\u0131 aras\u0131ndan Ö\u011frenci Dekan\u0131n\u0131n önerisi ve rektörün onay\u0131 ile seçilecek bir Akademik Dan\u0131\u015fman, Spor Koordinatörü, Kariyer Planlama ve Mezunlarla \u0130leti\u015fim Koordinatöründen olu\u015fur. Ö\u011frenci Dekan\u0131 ayn\u0131 zamanda yürütme kurulu ba\u015fkan\u0131d\u0131r. Kurul topluluk ba\u015fvurular\u0131n\u0131 inceler ve uygun gördüklerini onaylar. Akademik y\u0131l boyunca topluluklar\u0131 denetler, y\u0131l sonunda, hedef ve amaçlar\u0131 do\u011frultusunda yeterli etkinliklerde bulunmayanlar\u0131 saptar ve kapat\u0131lmas\u0131na karar verir. Kurul, ihtiyaca göre y\u0131l içerisinde en az 2 kez toplan\u0131r. Kurulda oylar\u0131n e\u015fitli\u011fi halinde Kurul Ba\u015fkan\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 oy yönünde ço\u011funluk kabul edilir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Akademik dan\u0131\u015fmanlar<\/strong><\/p>\n\n

Madde 5-  <\/strong>a) Üniversitenin tam zamanl\u0131 ö\u011fretim elemanlar\u0131 aras\u0131ndan \u015fahsi olurlar\u0131 al\u0131nd\u0131ktan sonra Topluluk Yönetim Kurulunun karar\u0131 ve Rektörlü\u011fün onay\u0131 ile görevlendirilirler.<\/p>\n\n

b) Kurulacak topluluklarla ilgili yönerge ve çal\u0131\u015fma programlar\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olurlar.<\/p>\n\n

c) Üniversitenin belirleyece\u011fi genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 denetlerler.<\/p>\n\n

ç) Toplulu\u011fun gereksinimlerine göre bütçe haz\u0131rl\u0131klar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur, üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklar\u0131ndan yararlanmas\u0131 için gerekli yönetimsel giri\u015fimde bulunurlar.<\/p>\n\n

d) Toplulu\u011fun Yönetim Kurulunun çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ve karar defterlerini denetlerler.<\/p>\n\n

e) Rektörlük taraf\u0131ndan düzenlenecek Akademik Dan\u0131\u015fman toplant\u0131lar\u0131na kat\u0131larak topluluklar aras\u0131nda anlay\u0131\u015f ve i\u015fbirli\u011finin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak yürütülmesine katk\u0131da bulunurlar.<\/p>\n\n

f) Akademik Dan\u0131\u015fmanl\u0131k, Genel Sekreterli\u011fin önerisi ve Rektörlü\u011fün onay\u0131 ile kesinle\u015fir.<\/p>\n\n

Topluluklar\u0131n kurulmas\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Madde 6- <\/strong>a) <\/strong>Ö\u011frenci toplulu\u011funun kurulabilmesi için üyelik ko\u015fullar\u0131na uygun en az 20 ö\u011frenci ve bir kurucu üye ile birlikte At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011frenci Topluluklar\u0131 Yürütme Kuruluna ba\u015fvurulmas\u0131 gerekir.<\/p>\n\n

            b) Topluluk kurulmas\u0131nda ba\u015fvuru formuna, bütçe tasla\u011f\u0131 ve faaliyet formu eklenir. Ba\u015fvurular At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011frenci Topluluklar\u0131 Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan incelendikten sonra, kurulu\u015fu uygun görülenler Rektörlük onay\u0131na sunulur. Rektörlü\u011fün onay\u0131ndan sonra topluluk i\u015flerlik kazan\u0131r.<\/p>\n\n

            <\/strong>c) <\/strong>Kurulu\u015funa izin verilen topluluk, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak Yönetim Kurulunu ve di\u011fer organlar\u0131n\u0131 seçer ve Ö\u011frenci Dekanl\u0131\u011f\u0131na sunar.<\/p>\n\n

d) Topluluk ba\u015fvurular\u0131 her akademik y\u0131l\u0131n ba\u015flang\u0131ç tarihinden (derslerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk gün) itibaren 6 hafta içerisinde tamamlan\u0131r.<\/p>\n\n

e) U\u011fra\u015f alanlar\u0131 ve amaçlar\u0131 ayn\u0131 olan birden fazla topluluk kurulamaz.<\/p>\n\n

f) Mevcut topluluklar her akademik y\u0131l\u0131n ba\u015flang\u0131ç tarihinden (derslerin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk gün) itibaren 4 hafta içerisinde topluluk yönetim kurulu listesini Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011füne sunar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Topluluklara üye olma ko\u015fullar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Madde 7- <\/strong>a) <\/strong>Üyelik ba\u015fvurusu, Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan <\/strong>haz\u0131rlanan ve ö\u011frenci taraf\u0131ndan doldurulup imzalanan üyelik formunun  Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011füne verilmesi ve üyelik kart\u0131 düzenlemesi ile gerçekle\u015fir.<\/p>\n\n

 <\/strong>b) Toplulu\u011fa üyelik için ba\u015fvuran ö\u011frencilerin At\u0131l\u0131m Üniversitesine kay\u0131tl\u0131 ö\u011frenci olmalar\u0131 gerekir.<\/p>\n\n

 c) Aktif üyelik, üyenin bir ö\u011frenim y\u0131l\u0131 içinde topluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131nda etkin olarak görev almas\u0131na ve Genel Kurullara kat\u0131lmas\u0131na göre Yönetim Kurulu taraf\u0131ndan belirlenir ve Akademik Dan\u0131\u015fman onay\u0131 ile kesinle\u015fir.<\/p>\n\n

d) Seçme ve seçilme hakk\u0131na ancak aktif üyeler sahiptir.<\/p>\n\n

e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri aktif üye say\u0131l\u0131rlar.<\/p>\n\n

            f) Her üyenin topluluktan ayr\u0131lma hakk\u0131 sakl\u0131d\u0131r. Ayr\u0131lma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ula\u015fmas\u0131yla üyelik haklar\u0131 dü\u015fer. Ö\u011frenci yeniden üye olmak isterse (a) ve (b) bendinde yer alan ko\u015fullara sahip olmas\u0131 gerekir.<\/p>\n\n

             <\/p>\n\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Etkinlikler-Topluluk Yönergesi <\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Etkinlikler<\/strong><\/p>\n\n

Madde 8- <\/strong>a) Topluluklar Anayasada ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlü\u011füne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikli\u011fe, yasalara ayk\u0131r\u0131 tutum, davran\u0131\u015f ve etkinliklerde bulunamazlar.<\/p>\n\n

b) Topluluklar, Üniversitenin akademik ortam\u0131na, ilke ve kurallar\u0131na uygun<\/p>\n\n

dü\u015fmeyecek etkinliklerde bulunamazlar.<\/p>\n\n

            c) Topluluklar, kendi kurulu\u015f amaçlar\u0131nda belirtilen tan\u0131mlamalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131na ç\u0131kan konularda etkinlik yapamazlar.<\/p>\n\n

            d) Topluluklar, Üniversite içinde ya da d\u0131\u015f\u0131nda gerçekle\u015ftirmek istedikleri her türlü etkinli\u011fi Etkinlik Talep Formunu doldurarak en az 10 gün önceden Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011füne teslim ederler. Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fü gerekli incelemeleri yapar ve Rektörlü\u011fe iletir. Rektörlü\u011fün onay\u0131 al\u0131nmadan etkinlik duyurular\u0131 yap\u0131lmaz.<\/p>\n\n

            e) Her akademik y\u0131l\u0131n sonunda Ö\u011frenci Topluluklar\u0131n\u0131n faaliyetleri, yürütme kurulu taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilir. Kurulun de\u011ferlendirmesi sonucunda yeterli say\u0131da etkinlik yapmayan topluluk uyar\u0131l\u0131r. Üst üste 2 sene yeterli say\u0131da etkinlik yapmayan topluluklar\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131na son verilebilir.<\/p>\n\n

            f) Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi ç\u0131kar sa\u011flayan etkinliklerde bulunamazlar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Topluluk yönergesi<\/strong><\/p>\n\n

Madde 9- <\/strong>Her topluluk kendi topluluk yönergesini haz\u0131rlar. Bu yönergeler Çerçeve Yönergeye ayk\u0131r\u0131 hükümler içermez. Topluluk yönergesinde bulunmas\u0131 gereken ana ba\u015fl\u0131klar \u015funlard\u0131r: Kurulu\u015f, Amaç ve Etkinlikler, Üyelik, Genel Kurul ve Görevleri, Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetim Kurulu ve Görevleri, Defterler.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Ba\u015fkan-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurallar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Genel Kurul<\/strong><\/p>\n\n

Madde 10-  <\/strong>a) Toplulu\u011fun en yetkili karar organ\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

b) Toplulu\u011fun kay\u0131tl\u0131 üyelerinden olu\u015fur.<\/p>\n\n

c) Bir ö\u011frenim y\u0131l\u0131nda en az iki kez Genel Kurula kat\u0131lma hakk\u0131 bulunan üyelerin yar\u0131s\u0131ndan bir fazlas\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile toplan\u0131r; ilk toplant\u0131da yeter say\u0131s\u0131 sa\u011flanamazsa ikinci toplant\u0131da ço\u011funluk aranmaz.<\/p>\n\n

d) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye ço\u011funlu\u011funun (%51) yaz\u0131l\u0131 iste\u011fiyle ola\u011fanüstü toplan\u0131r.<\/p>\n\n

e) Toplant\u0131 tarihleri en az 15 gün önce duyurulur.<\/p>\n\n

f) Toplulu\u011fun yönergelerini onaylar, de\u011fi\u015fiklik önerilerini görü\u015füp karara ba\u011flar.<\/p>\n\n

g) Ö\u011frenim y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131nda yönetim kurulu taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan etkinlik raporlar\u0131n\u0131 onaylar; ö\u011frenim y\u0131l\u0131 sonunda ise toplulu\u011fun dönem sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlar\u0131n\u0131 inceler, karara ba\u011flar.<\/p>\n\n

h) Rektörlük, gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yönetim Kurulu<\/strong><\/p>\n\n

Madde 11-  <\/strong>a) Genel Kurulda gizli oyla seçilen en çok 7 asil, 7 yedek üyeden olu\u015fur.<\/p>\n\n

            <\/strong>b) <\/strong>Yönetim Kurulu ilk toplant\u0131s\u0131nda kendi içinden Ba\u015fkan, Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Muhasip Üyeyi seçer.<\/p>\n\n

c) Kurul, toplulu\u011fun amac\u0131na ters dü\u015fen davran\u0131\u015flar içinde bulunan ya da disiplin cezas\u0131 alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten ç\u0131karabilir. Karar Yönetim Kurulunun oy çoklu\u011fu ile al\u0131n\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ba\u015fkan<\/strong><\/p>\n\n

Madde 12- <\/strong>a) <\/strong>Ba\u015fkan, toplulu\u011fun her türlü karar ve yürütme i\u015finden sorumludur. Seçim sonuçlar\u0131n\u0131 bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011füne iletir.<\/p>\n\n

b) Toplulu\u011fun amaçlar\u0131n\u0131n ve çal\u0131\u015fma konular\u0131n\u0131n gerçekle\u015ftirilmesini sa\u011flar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlar\u0131n\u0131 uygular.<\/p>\n\n

c) Topluluk yönergesinde belirtilen görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullan\u0131r.<\/p>\n\n

d) Toplulu\u011fun yapaca\u011f\u0131 etkinlikler için, Topluluk Akademik Dan\u0131\u015fman\u0131n\u0131n bilgisi içinde Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fünden ve Rektörlükten izin al\u0131r. Bir sonraki ö\u011frenim döneminin çal\u0131\u015fma program\u0131 ile bütçesini yapar.<\/p>\n\n

e) Genel Kurul toplant\u0131lar\u0131n\u0131n gün, saat ve yerini saptar. Topluluklar\u0131n kullanacaklar\u0131 yerler için Genel Sekreterlikten izin al\u0131r. Yerlerin topluluk amaçlar\u0131na uygun olarak kullan\u0131m\u0131ndan ve denetlenmesinden sorumlu olup bununla ilgili gerekli önlemleri al\u0131r.<\/p>\n\n

f) Çal\u0131\u015fma gruplar\u0131 kurar ve bu gruplar\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 denetler,<\/p>\n\n

g) Genel Kurulda al\u0131nan kararlar\u0131 üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.<\/p>\n\n

h) Sat\u0131n al\u0131nan her tür e\u015fyan\u0131n, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ayniyat Saymanl\u0131\u011f\u0131na kaydettirilmesini sa\u011flar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Denetleme kurulu<\/strong><\/p>\n\n

Madde 13- <\/strong> a) <\/strong>Denetleme kurulu Genel Kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden olu\u015fur.<\/p>\n\n

b) Muhasip üye taraf\u0131ndan tutulan toplulu\u011fun bütçe ve hesap i\u015flemleri ile ilgili defterini ve gelir-gider belgelerini her ö\u011frenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.<\/p>\n\n

             c) Bir sonraki ö\u011frenim dönemine ili\u015fkin çal\u0131\u015fma program\u0131n\u0131n ve bütçesinin görü\u015fülece\u011fi Genel Kurul toplant\u0131s\u0131na kat\u0131l\u0131r. Varsa önerilerini bildirir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Defterler<\/strong><\/p>\n\n

Madde 14-  <\/strong>Topluluklar\u0131n tutmalar\u0131 gereken defterler \u015funlard\u0131r:<\/p>\n\n

a. Üye Kay\u0131t Defteri: Bu defterde üyelerin ad, soyad\u0131, s\u0131n\u0131f, numara ve bölümü yaz\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

b. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri: Kurullarda al\u0131nan kararlar bu deftere yaz\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

c. Demirba\u015f Defteri: Toplulu\u011fun kullanmas\u0131 için verilmi\u015f demirba\u015flar, usulüne uygun numara verilerek bu deftere yaz\u0131l\u0131r. Ayr\u0131ca faturalar ve gelir gideri gösterir belgeler düzenli olarak dosyalan\u0131r.<\/p>\n\n

d. Topluluklar, mali i\u015flere ili\u015fkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe defteri ve demirba\u015f defteri tutmak zorundad\u0131rlar.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Disiplin kurallar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Madde 15- <\/strong>a) Toplulu\u011fun Ö\u011frenci Disiplin Yönetmeli\u011fine ayk\u0131r\u0131 eylemde bulunmas\u0131 durumunda, toplulukla ilgili olarak gerekli soru\u015fturma yap\u0131l\u0131r. Yap\u0131lan soru\u015fturma sonucunda ayk\u0131r\u0131l\u0131k tespit edilirse, topluluk Rektörlük onay\u0131 ile kapat\u0131l\u0131r. Suçlu bulunan topluluk üyeleri hakk\u0131nda ise Ö\u011frenci Disiplin Yönetmeli\u011fi hükümleri uygulan\u0131r.<\/p>\n\n

b) Bir ö\u011frenim y\u0131l\u0131nda kurulu\u015f amac\u0131na uygun çal\u0131\u015fmalar yapmayan, çal\u0131\u015fma raporunu ve etkinlik program\u0131n\u0131 en geç 15 Hazirana kadar Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011füne vermeyen ve topluluk yönergesinde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen Topluluk, Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fünün önerisi ve Rektörlük onay\u0131 ile yaz\u0131l\u0131 olarak uyar\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

c) Gerekli çal\u0131\u015fmalar\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131 için uyar\u0131lan topluluk, bir sonraki dönem içinde de çal\u0131\u015fma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse, Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fünün önerisi ve Rektörlük onay\u0131 ile kapat\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

d) Topluluklar ile ilgili her tür uyu\u015fmazl\u0131klar Rektörlükçe karara ba\u011flan\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

BE\u015e\u0130NC\u0130 BÖLÜM<\/strong><\/p>\n\n

Mali Hükümler-Yürürlük-Yürütme<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Mali hükümler<\/strong><\/p>\n\n

Madde 16- <\/strong>Topluluklar\u0131n gelirleri, Üniversiteden toplulu\u011fa ayr\u0131lacak bütçe, ba\u011f\u0131\u015f, yard\u0131mlar, gösteri, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden olu\u015fur. Topluluklar\u0131n gelir ve giderleri Denetleme Kurulunun denetimi d\u0131\u015f\u0131nda ayr\u0131ca Kültür ve Sosyal \u0130\u015fler Koordinatörlü\u011fü taraf\u0131ndan denetlenir ve denetim sonucu Rektörlük onay\u0131na sunulur.           <\/p>\n\n

Yürürlük <\/strong><\/p>\n\n

Madde 17- <\/strong>Bu Yönerge Senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlü\u011fe girer.<\/p>\n\n

Yürütme<\/strong><\/p>\n\n

Madde 16- <\/strong>Bu Yönerge hükümlerini At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü yürütür.<\/p>"}},{"title":"Topluluk Ba\u015fvuru Formu","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130lgili Form \u0130çin T\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>"}},{"title":"B\u00fct\u00e7e Tasla\u011f\u0131 ve Faaliyet Formu","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130lgili Form \u0130çin T\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>"}},{"title":"Topluluk Genel Kurul Tutana\u011f\u0131","content":{"type":"ckeditor","content":"

Topluluk Genel Kurul Tutana\u011f\u0131<\/a><\/p>"}},{"title":"Topluluk Y\u00f6netim Kurulu Listesi","content":{"type":"ckeditor","content":"

Topluluk Yönetim Kurulu Listesi<\/a><\/p>"}},{"title":"Topluluk \u00dcyelik Formu","content":{"type":"ckeditor","content":"

Topluluk Üyelik Formu<\/a><\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 122 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-19 13:16:23 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yonerge-ve-formlar-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 122 [url] => kultur [name_tr] => Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 272 [rgt] => 273 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 122 [url] => kultur [name_tr] => Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü [type_id] => 4 [parent_id] => 157 [lft] => 272 [rgt] => 273 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1