ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULMA VE ÇALIŞMA İLKELERİ ÇERÇEVE YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Atılım Üniversitesinde ders dışı etkinliklerde bulunacak tüm öğrenci topluluklarının faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme Kurulu-Toplulukların Kurulması-Üye Olma Koşulları

 

Yürütme kurulu

Madde 4- Yürütme Kurulu Öğrenci Dekanı, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü, Öğrenci Konseyi Başkanı, topluluk danışmanları arasından Öğrenci Dekanının önerisi ve rektörün onayı ile seçilecek bir Akademik Danışman, Spor Koordinatörü, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatöründen oluşur. Öğrenci Dekanı aynı zamanda yürütme kurulu başkanıdır. Kurul topluluk başvurularını inceler ve uygun gördüklerini onaylar. Akademik yıl boyunca toplulukları denetler, yıl sonunda, hedef ve amaçları doğrultusunda yeterli etkinliklerde bulunmayanları saptar ve kapatılmasına karar verir. Kurul, ihtiyaca göre yıl içerisinde en az 2 kez toplanır. Kurulda oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk kabul edilir.

 

Akademik danışmanlar

Madde 5-  a) Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından şahsi olurları alındıktan sonra Topluluk Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile görevlendirilirler.

b) Kurulacak topluluklarla ilgili yönerge ve çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olurlar.

c) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetlerler.

ç) Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlıklarına yardımcı olur, üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanması için gerekli yönetimsel girişimde bulunurlar.

d) Topluluğun Yönetim Kurulunun çalışmalarını ve karar defterlerini denetlerler.

e) Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı olarak yürütülmesine katkıda bulunurlar.

f) Akademik Danışmanlık, Genel Sekreterliğin önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Toplulukların kurulması

Madde 6- a) Öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için üyelik koşullarına uygun en az 20 öğrenci ve bir kurucu üye ile birlikte Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna başvurulması gerekir.

            b) Topluluk kurulmasında başvuru formuna, bütçe taslağı ve faaliyet formu eklenir. Başvurular Atılım Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu tarafından incelendikten sonra, kuruluşu uygun görülenler Rektörlük onayına sunulur. Rektörlüğün onayından sonra topluluk işlerlik kazanır.

            c) Kuruluşuna izin verilen topluluk, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplayarak Yönetim Kurulunu ve diğer organlarını seçer ve Öğrenci Dekanlığına sunar.

d) Topluluk başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 6 hafta içerisinde tamamlanır.

e) Uğraş alanları ve amaçları aynı olan birden fazla topluluk kurulamaz.

f) Mevcut topluluklar her akademik yılın başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren 4 hafta içerisinde topluluk yönetim kurulu listesini Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne sunar.

 

Topluluklara üye olma koşulları

Madde 7- a) Üyelik başvurusu, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanan üyelik formunun  Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne verilmesi ve üyelik kartı düzenlemesi ile gerçekleşir.

 b) Topluluğa üyelik için başvuran öğrencilerin Atılım Üniversitesine kayıtlı öğrenci olmaları gerekir.

 c) Aktif üyelik, üyenin bir öğrenim yılı içinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev almasına ve Genel Kurullara katılmasına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Akademik Danışman onayı ile kesinleşir.

d) Seçme ve seçilme hakkına ancak aktif üyeler sahiptir.

e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri aktif üye sayılırlar.

            f) Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse (a) ve (b) bendinde yer alan koşullara sahip olması gerekir.

             

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlikler-Topluluk Yönergesi

 

Etkinlikler

Madde 8- a) Topluluklar Anayasada ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.

b) Topluluklar, Üniversitenin akademik ortamına, ilke ve kurallarına uygun

düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar.

            c) Topluluklar, kendi kuruluş amaçlarında belirtilen tanımlamaların dışına çıkan konularda etkinlik yapamazlar.

            d) Topluluklar, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinliği Etkinlik Talep Formunu doldurarak en az 10 gün önceden Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne teslim ederler. Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü gerekli incelemeleri yapar ve Rektörlüğe iletir. Rektörlüğün onayı alınmadan etkinlik duyuruları yapılmaz.

            e) Her akademik yılın sonunda Öğrenci Topluluklarının faaliyetleri, yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun değerlendirmesi sonucunda yeterli sayıda etkinlik yapmayan topluluk uyarılır. Üst üste 2 sene yeterli sayıda etkinlik yapmayan toplulukların çalışmalarına son verilebilir.

            f) Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.

 

Topluluk yönergesi

Madde 9- Her topluluk kendi topluluk yönergesini hazırlar. Bu yönergeler Çerçeve Yönergeye aykırı hükümler içermez. Topluluk yönergesinde bulunması gereken ana başlıklar şunlardır: Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler, Üyelik, Genel Kurul ve Görevleri, Yönetim Kurulu ve Görevleri, Denetim Kurulu ve Görevleri, Defterler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Başkan-Denetleme Kurulu-Disiplin Kuralları

 

Genel Kurul

Madde 10-  a) Topluluğun en yetkili karar organıdır.

b) Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur.

c) Bir öğrenim yılında en az iki kez Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır; ilk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

d) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye çoğunluğunun (%51) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.

e) Toplantı tarihleri en az 15 gün önce duyurulur.

f) Topluluğun yönergelerini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

g) Öğrenim yılı başında yönetim kurulu tarafından hazırlanan etkinlik raporlarını onaylar; öğrenim yılı sonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler, karara bağlar.

h) Rektörlük, gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11-  a) Genel Kurulda gizli oyla seçilen en çok 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.

            b) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üyeyi seçer.

c) Kurul, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır.

 

Başkan

Madde 12- a) Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne iletir.

b) Topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarını uygular.

c) Topluluk yönergesinde belirtilen görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullanır.

d) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, Topluluk Akademik Danışmanının bilgisi içinde Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünden ve Rektörlükten izin alır. Bir sonraki öğrenim döneminin çalışma programı ile bütçesini yapar.

e) Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar. Toplulukların kullanacakları yerler için Genel Sekreterlikten izin alır. Yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumlu olup bununla ilgili gerekli önlemleri alır.

f) Çalışma grupları kurar ve bu grupların çalışmalarını denetler,

g) Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

h) Satın alınan her tür eşyanın, Atılım Üniversitesi Ayniyat Saymanlığına kaydettirilmesini sağlar.

 

Denetleme kurulu

Madde 13-  a) Denetleme kurulu Genel Kurulda seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

b) Muhasip üye tarafından tutulan topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defterini ve gelir-gider belgelerini her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

             c) Bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin çalışma programının ve bütçesinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılır. Varsa önerilerini bildirir.

 

Defterler

Madde 14-  Toplulukların tutmaları gereken defterler şunlardır:

a. Üye Kayıt Defteri: Bu defterde üyelerin ad, soyadı, sınıf, numara ve bölümü yazılır.

b. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Karar Defteri: Kurullarda alınan kararlar bu deftere yazılır.

c. Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar, usulüne uygun numara verilerek bu deftere yazılır. Ayrıca faturalar ve gelir gideri gösterir belgeler düzenli olarak dosyalanır.

d. Topluluklar, mali işlere ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadırlar.

 

Disiplin kuralları

Madde 15- a) Topluluğun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı eylemde bulunması durumunda, toplulukla ilgili olarak gerekli soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonucunda aykırılık tespit edilirse, topluluk Rektörlük onayı ile kapatılır. Suçlu bulunan topluluk üyeleri hakkında ise Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Bir öğrenim yılında kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu ve etkinlik programını en geç 15 Hazirana kadar Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğüne vermeyen ve topluluk yönergesinde belirtilen sürede Yönetim Kurulunu seçmeyen Topluluk, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır.

c) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk, bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Yönetim Kurulunu seçmezse, Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

d) Topluluklar ile ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler-Yürürlük-Yürütme

 

Mali hükümler

Madde 16- Toplulukların gelirleri, Üniversiteden topluluğa ayrılacak bütçe, bağış, yardımlar, gösteri, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. Toplulukların gelir ve giderleri Denetleme Kurulunun denetimi dışında ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından denetlenir ve denetim sonucu Rektörlük onayına sunulur.           

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönerge Senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.