Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne hoş geldiniz.

İlk bakışta tamamen farklı iki disiplin olarak anlaşılabilen Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik, gerçekte birbirine sıkı sıkıya bağlı, birbirini tamamlayan ve bir bakıma birbirleri için vazgeçilmez iki alandır.

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki atılımlara paralel olarak tüm sektörlerde çok sayıda ürün ve hizmet dolaşımdadır. Buna bağlı olarak artan dış ticaret hacimleri, piyasalar arası etkileşim ve gerek ülke, gerekse firma bazındaki rekabet geleneksel ticaret anlayışını dönüştürmüştür. Bunun yanı sıra, verimlilik ve etkinlik için vazgeçilmez olan ve başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar sağladığı ürün/hizmet/insan/bilgi kaynakları ile sadece taşımacılık olarak değerlendirilemeyecek lojistik disiplinini de ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirmiştir.

Diğer bir ifadeyle, 21. yüzyılla birlikte küreselleşme-bölgeselleşme eğilimine giren dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin izinde, firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu ticarete yeni bir boyut katmış, lojistik fonksiyonuna ise hayatî önem kazandırmıştır. Dolayısıyla uluslararası nitelik taşıyan mal, hizmet ve sermaye akımları tek yönlülük kabul etmeyecek bir canlılığa ve bütünleşikliğe erişmiş, uluslararası ticaret ve lojistik çağdaş ekonomilerde itici güç işlevi görmeye başlamıştır.

Özetle, uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, Bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer almasının öğrencilere büyük avantaj sağlayacağı açıktır.

İşbu noktadan hareketle, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü eğitim anlayışını tek yönlülüğü reddeden, konu edindiği disiplinler gibi esnek ve gelişmeye açık bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de uluslararası lojistiğin bileşenlerini bir bütünlük içinde ele alan bölümümüzün temel amacı, söz konusu alanlarda yetkinlik kazanmış, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş ve uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir.

Bütün öğrencilerimize başarılar dilerim.