HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

AUDY101 - İşitme Bilimine Giriş (3 + 2) 5

Konuşma zinciri, ses ve sesin özellikleri, ses şiddetinin tanımı ve klinik kullanımı, kalibrasyon, klinik uygulamalar, odyometre tipleri, sessiz oda ve standartlar, saf ses eşik ölçümü, kulağın anatomi ve fizyolojisi, fizyolojik ölçümlerin temeli.

AUDY103 - Dil Gelişimi (2 + 0) 5

Konuşma, dil ve iletişim, çocuk gelişimi, nörolinguistik, erken dil kazanımında bilişsel ve algısal temeller, erken dil kazanımında sosyal ve iletişime dair temeller, küçük çocuklarda dil öğrenme, erken dil, okulöncesive okul çağı çocuklarında pragmatik ve semantik gelişim, dil formu, edebi beceriler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

xxxx

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

AUDY102 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (3 + 0) 6

Kulak anatomisi, auriküla hastalıkları, dış kulak ve orta kulak fizyolojisi, DKY ve orta kulak hastalıkları, işitme fizyolojisi ve işitme kayıpları, burun ve paranazal sinüsler, oral kavite hastalıkları, orofarink hastalıkları, larinks hastalıkları, tükrük bezi hastalıkları, vestibuler sistem.

AUDY104 - Konuşma Bilimine Giriş (3 + 2) 6.5

Dil, konuşma, düşünce, konuşma zinciri, dilin evrimi ve konuşma üretiminin gelişimi, konuşmanın nörofizyolojisi, solunum ve fonasyon, artikülasyon, rezonans, prozodi, artikülasyon, rezonans, prozodi, fonetik, fonoloji, konuşma algısı, konuşmanın akustik ölçümü, konuşmanın fizyolojik ölçümü.

AUDY106 - Ses Fiziği ve Akustik Prensipler (2 + 0) 4

Ses, sesin oluşumu, sesin parametreleri, sesin yayılımı, sesin algılanması.

AUDY108 - İşitme Fizyolojisi ve İşitmenin Değerlendirilmesi (3 + 0) 5

Anatomi ve fizyolojide kullanılan terimler kesit ve planlar, sinir sistemi, periferal işitme sistemi: dış ve orta kulak, periferal işitme sistemi: iç kulak-koklea, merkezi işitme sistemi, elektrofizyoloji, işitmenin değerlendirilmesi: test öncesi ve test ortamı, işitmenin değerlendirilmesi: davranım testleri, işitmenin değerlendirilmesi: objektif testler, sonuçların değerlendirilmesi: sonuç verme ve rapor yazma, işitme kayıpları, fizyoloji ve değerlendirme: İietim tipi işitme kaybı, işitme kayıp

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

AUDY201 - Odyolojide Tanılamaya Giriş (2 + 1) 5

İşitme kaybı, tanılama ve sınıflandırma, saf ses odyometrisi: temel prensipler ve klinik uygulamalar, maskeleme: temel prensipler ve klinik uygulamalar I ve II, timpanometri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, akustik refleks ölçümleri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, sübjektif ileri test yöntemleri: temel prensipler ve klinik uygulamalar, organik olmayan işitme kayıpları: temel prensipler ve klinik uygulamalar, odyogram yorumlama, otoakustik emisyon ölçüm yöntemi: temel prensipler

AUDY203 - Psikoakustik ve İşitme Teorileri (2 + 0) 4

Psikoakustiğe giriş: tanım ve içerik, sesin fiziksel ve psikofiziksel özellikleri, işitsel sisteminin gözden geçirilmesi, konuşma üretimi ve konuşma sinyallerinin işitme sistemindeki gösterimleri, işitsel sinyal işlemleme, frekans, şiddet ve zamansal ayırt etme, maskeleme ve işitsel filtreler, binaural işitme, uzaysal işitme ve lokalizasyon, obje algısı ve işitsel sahne analizi, psikoakustikte davranışsal ve elektrofizyolojik değerlendirmeler.

AUDY205 - Enstrümantasyon ve Kalibrasyon I (2 + 2) 6

Vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan objektif test yöntem ve cihazların temel teknik özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan cihazlar için ön hazırlık koşulları ve kalibrasyon.

AUDY207 - Konuşma Akustiği ve Fonetik (2 + 0) 4

Konuşma organları, sesin akustik özellikleri, ünlü ve ünsüz ses özellikleri.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

AUDY202 - Odyoloji ve Nörootoloji (3 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY204 - İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri (2 + 0) 4

İşitme tarama yöntemleri, konuşma ve dil tarama yöntemleri, tarama sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi.

AUDY206 - Ses Tasarımı (2 + 2) 5

Ses fiziği, ses dalgalarının bilgisayarda analizi, Praat ses analiz ve sentez yazılımı, konuşma sentezleyicileri.

AUDY208 - İşitsel Algı Süreçlerine Giriş (2 + 0) 4

İşitsel sistem, temel işitsel fonksiyonlar, akustik sinyal, çevresel sesler ve özellikleri, konuşma sesleri ve özellikleri, algının temelleri , algı modelleri , işitsel algı gelişimi, işitsel dikkat ve algı ilişkisi, müzikal ve konuşma algısı farklılıklar ve benzerlikleri, işitsel algıyı zorlaştıran etmenler.

AUDY210 - Enstrümantasyon ve Kalibrasyon II (2 + 2) 6

Vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan objektif test yöntem ve cihazların temel teknik özellikleri, vestibüler değerlendirmede kullanılan cihazlar için ön hazırlık koşulları ve kalibrasyon.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

AUDY399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

AUDY301 - Odyolojide Tanı ve Yorumlama (2 + 2) 5

Patolojiye göre işitme kayıplarının nedenleri, sınıflandırması, vaka değerlendirme ve hikaye alma, saf ses odyometrisi: odyogram yorumlama, konuşma testleri ve odyolojik tanıdaki yeri, maskeleme: klinik uygulamalar, maskeleme: vaka örnekleri, interaktif vaka çalışmaları, elektroakustik, immitansmetri bulgularının hastalığa göre tekrar yorumu, koklear ve nöral işitme kayıplarının ayırt edilmesinde kullanılan güncel testler, otoakustik emisyon ölçüm yöntemi ve odyolojik tanıdaki yeri, elektrokokle

AUDY303 - Odyolojide Pediatrik Değerlendirme (3 + 2) 6

Bebek ve çocuklardaki işitme bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması ve takibi.

AUDY305 - Vestibüler Sistem ve Değerlendirme (2 + 2) 6

Vestibüler sistemin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler değerlendirmeninin özellikleri, vestibüler sistemde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri, vestibüler sistem değerlendirme yöntemleri.

AUDY307 - Rehabilitatif Odyoloji I (2 + 2) 6

Konuşmayı yüzden okuma, işitsel eğitim, işitme cihazı etkin kullanımı, oryantasyon, koklear implant etkin kullanımı, oryantasyon, yardımcı dinleme cihazları ve etkin kullanımı, çocuklarda işitme kaybının etkileri ve ihtiyaçların karşılanması.

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

AUDY302 - İşitsel İşlemleme Bozuklukları (2 + 2) 5

Sentral işitme sisteminin temel anatomik ve fizyolojik yapısı, Sentral işitme sistemi: kortikal ve subkortikal yapılar ile fonksiyonel ilişkisi, sentral işitme sistem ve bozuklukları: tanımlama, etyolojik faktörler, sentral işitme sisteminin temel olarak değerlendirilmesi, işitsel işlemleme ve bilişsel faktörler, işitsel işlemeleme bozukluklarına temel yaklaşım yöntemleri.

AUDY304 - Amplifikasyonun Değerlendirilmesi ve Uygulanması (2 + 2) 4

Amplifikasyon sistemlerinde gelişmiş dijital teknoloji, işitme cihazı verilmesinde gelişmiş özelliklerin doğrulanması, amplifikasyon seçim ve uygulama kriterleri.

AUDY306 - İmplante Edilebilir İşitme Cihazı Uygulamalarına Giriş (2 + 2) 4

İmplant çeşitleri, implantasyon seçim kriterleri ve hasta takibi.

AUDY308 - Vestibüler Bozukluklar ve Rehabilitasyon (2 + 0) 4

Vestibüler rehabilitasyonun prensipleri, vestibüler rehabilitasyon uygulamaları, VDR oluşan problemlere çözüm üretme.

AUDY310 - Rehabilitatif Odyoloji II (2 + 2) 6

İşitsel eğitim, yetişkin işitme kayıplılarda işitsel/bilişsel eğitim, farklı işitsel bozukluğu olan vaka örnekleri için program belirleme.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

AUDY401 - Odyolojide Seminer I (2 + 0) 5

İşitme ve denge bozukluklarına yönelik tanı ve tedavi amaçlı seminer programlarının yapılması, ilgili alanlarda yapılan araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile öğrencilere klinik çalışma ve pratik için uygulama becerilerine ait genel değerlendirme ve yorumlama.

AUDY403 - Odyolojide Elektrofizyoloji Uygulamaları (0 + 4) 5

Elektrofizyolojik odyoloji alanına yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY405 - Odyolojide Klinik Uygulama I (0 + 12) 14

Klinik odyolojiye yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 10

Odyoloji alanında yer alan temel düzeyde edinilen bilginin uygulaması.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

AUDY402 - Odyolojide Seminer II (2 + 0) 5

İşitme ve denge bozukluklarına yönelik tanı ve tedavi amaçlı seminer programlarının yapılması, ilgili alanlarda yapılan araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile öğrencilere klinik çalışma ve pratik için uygulama becerilerine ait genel değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazandırılması.

AUDY404 - İşitme Cihazları ve İmplant Uygulamaları (0 + 4) 5

İşitme cihazları ve implantlar alanına yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY406 - Odyolojide Klinik Uygulama II (0 + 12) 14

Klinik odyolojiye yönelik temel düzeyde uygulamalar.

AUDY209 - Odyolojide ICF Uygulamaları (3 + 0) 4

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hastalık ve işlevsellik tanı sınıflandırmaları, farklı tanı sınıflandırmalarının odyoloji alanındaki uygulamalarına yönelik analiz edilmesi, odyoloji alanında kullanılan temel etik prensipler, odyoloji uygulamalarında hastanın bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma, işitme ve denge kaybı olan hastaların yaşama katılımlarının desteklenmesini analiz etme.

AUDY211 - Odyolojik Terminoloji (3 + 0) 4

Odyoloji alanında kullanılan tanılama, değerlendirme ve takip süreçlerinde yer alan terminolojinin öğretilmesi ve kullanılması.

AUDY213 - Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları (3 + 0) 4

İşitme bozukluklarında kullanılan temel uygulama sistemleri, donanım ve programları ve klinik izlem protokolünü öğrenir.

AUDY215 - Odyolojide Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği (3 + 0) 4

Sağlık alanındaki etik kurallar, uygulama ile ilişkilendirme, araştırmalardaki etik uygulamaları.

AUDY407 - Odyolojide Algı ve Beyin Çalışmaları (3 + 0) 4

Algı ve beyin çalışmalarının alanları, ilgili inceleme metodları, sensör olaylar ve beyin, bilişsel olaylar ve beyin.

AUDY409 - İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Okuryazarlık (3 + 0) 4

Okuryazarlık ve çocuk edebiyatının temel kavramlarının tanımlanması, yaşa ve işitme kayıplı çocuklara uygun kitap seçme kriterleri, etkileşimli kitap okumanın önemi, doğumdan okul dönemine kadar olan süreçte çocuklarda okuryazarlık gelişiminin incelenmesi.

AUDY411 - Alternatif İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

İletişim problemi olan bireylerde alternatif iletişim yöntemlerinin nasıl, ne zaman ve neden kullanılacağını belirleme, bilişsel, eğitim, fiziksel, psikososyal ve linguistik açıdan etkileri öğrenme.

AUDY413 - İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri (3 + 0) 4

Literatür tarama, bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma planlama ve veri toplama, temel istatistiksel analiz yöntemleri.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Alfabe ve sesler; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Alan Dışı

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Kiril alfabesi; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Alan Dışı

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Alan Dışı

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Alan Dışı

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Kanji alfabesi; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

Alan Dışı

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Kiril alfabesi kullanarak seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Kanji alfabesi kullanarak seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

Alan Dışı

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

Alan Dışı

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

Alan Dışı

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Kendi kültür özelliklerini ve öğretilen dilin kültürü hakkında bilgi akışı sağlama; özel gün kutlamaları, ziyaretler, postane, hastane, müze, banka, otel, kütüphane gibi yerlerde iletişim kurma; alış veriş, yol, şehir, ülke tanıtımı yapabilecek yazılı metinler, diyaloglar ve dil bilgisi çalışmaları.

Alan Dışı

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Kendi kültür özelliklerini ve öğretilen dilin kültürü hakkında bilgi akışı sağlama; özel gün kutlamaları, ziyaretler, postane, hastane, müze, banka, otel, kütüphane gibi yerlerde iletişim kurma; alış veriş, yol, şehir, ülke tanıtımı yapabilecek yazılı metinler, diyaloglar ve dil bilgisi çalışmaları.

Alan Dışı

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

Alan Dışı

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

Alan Dışı

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

Alan Dışı

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

Alan Dışı

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

Alan Dışı

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

Alan Dışı

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

Alan Dışı

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

Alan Dışı

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

Alan Dışı

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

Alan Dışı

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

Alan Dışı

ART271 - Yaratıcı Drama (2 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

Alan Dışı

ART225 - Klasik Gitara Giriş (0 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

Alan Dışı

LAW426 - Adli Tıp (2 + 0) 4

Veri mevcut değildir

Alan Dışı

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

Alan Dışı

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Alan Dışı

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

Alan Dışı

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

Alan Dışı

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

Alan Dışı

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

Alan Dışı

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

Alan Dışı

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

Alan Dışı

ETI308 - Tıp Metinleri Çevirisi (2 + 2) 6

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

Alan Dışı

MAN315 - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (3 + 0) 5

Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

Alan Dışı

MAN449 - Tüketici Davranışları (3 + 0) 5

Tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri; tüketici davranışını etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler.

Alan Dışı

MAN409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

Alan Dışı

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

Alan Dışı

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

Alan Dışı

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

Alan Dışı

MAN101 - Davranış Bilimlerine Giriş (3 + 0) 5

Davranış bilimi ve eleştirel düşünme, zihnin biyolojisini keşfetme, insan çeşitliliğini tanımlama, hisler ve algının oluşması, öğrenme süreci ve koşullanma, hafıza olgusu ve hafızanın inşaası, düşünme ve dil, motivasyon ve iş, hisler, kişilik.

Alan Dışı

PSY419 - Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

Alan Dışı

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

Alan Dışı

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

Alan Dışı

ART263 - Diksiyon (3 + 0) 4

Türkçeyi güzel ve etkili konuşmak, hitabet teknikleri, beden dili, topluluk önünde konuşma; özgüvenin geliştirilmesi, iletişiminin kuvvetlendirilmesi.

Alan Dışı

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

Alan Dışı

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

Alan Dışı

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

Alan Dışı

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

Alan Dışı

NUT409 - Genel Beslenme Bilgisi (2 + 0) 4

Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri; özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanması.

Alan Dışı

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Alan Dışı

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Alan Dışı

MAN313 - 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler (3 + 0) 5

Kişisel Yönetim, Kişisel Finansal Yönetim , Zaman ve Stress Yönetimi ve Örgütsel Yetenekler, Etiket ve Profesyonel Giyim, Etik, Politika ve Çeşitlilik, Hesap verebilirlik ve İşyeri İlişkileri, İletişim ve Elektronik İletişim, Motivasyon, Liderlik ve Takımlar, Çatışma ve Müzakere, Sosyal Ağ Oluşturma, İş arama Yeteneği geliştirme, Özgeçmiş hazırlama, Mülakat teknikleri, Kariyer yönetimi

Alan Dışı

MAN408 - Sürdürebilirliğe Giriş (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

Alan Dışı

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

Alan Dışı

HUM322 - Etiğe Giriş (3 + 0) 4

Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre?ın etik düşüncelerini incelemek.

Alan Dışı

HUM323 - Eleştirel Düşünmeye Giriş (3 + 0) 4

Anlaşılır şekilde yazma ve düşünme, uslamlamaların ve savunuların çeşitlerini öğrenme ve analiz etme, akılcı kararlar alma, yanlış düşünme biçimlerini öğrenme gibi konuların irdelenmesi ve tartışılması, tüm bunları anlaşılır kılmak adına yapılacak olan alıştırmalar.

Alan Dışı

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

Alan Dışı

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

Alan Dışı

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

Alan Dışı

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

Alan Dışı

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

Alan Dışı

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

Alan Dışı

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

Alan Dışı

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

Alan Dışı

AUDY312 - Vakalar ile Odyoloji (3 + 0) 4

Pek çok hastalığı içeren hasta hikayesi ve odyogramlar hakkında temel bilgiler.

AUDY314 - Odyoloojide Ayırıcı Tanı Testleri (3 + 0) 4

Temel testlerde elde ettikleri becerileri odyolojinin diğer alanlarında kullanılan testler ile beraber yorumlanması.

AUDY316 - Ek Engeli Olan İşitme Kayıplılara Yaklaşım (3 + 0) 4

İşitme engelli çocuklarda iletişim becerileri, birden fazla engeli bulunan çocuklarda iletişimi etkileyen faktörler, işitme engeli dışında birden fazla engeli bulunan çocuklara eğitsel değerlendirme ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, aile eğitimi, eğitsel yönlendirme.

AUDY318 - Genetik ve İşitme Kaybı (3 + 0) 4

Genetiğin temelleri, genetik geçiş ve varyasyon, sendromik ve sendromik olmayan işitme kayıpları, işitme kaybının epidemiyolojisi, işitme kaybı açısından genetik testler, işitme kaybı risk faktörleri ve genetik geçiş, genetik danışmanlık.

AUDY320 - Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler (3 + 0) 4

Konuşma algısı, gürültüde konuşmanın algılanması, reverberasyon, sınıf içi reverbarasyon ve gürültü ölçümü, sınıf içi akustik sistemleri, FM sistemleri, yardımcı dinleme sistemleri, temel dinleme becerileri.

AUDY408 - Geriatrik Odyoloji ve İletişim Bozuklukları (3 + 0) 4

Geriatrik bireylerin değerlendirilmesinde rolü, yaşa bağlı işititmenin değerlendirilmesi, normal yaşlanma veya yaşlanma sürecine bağlı değişik patolojilerin eşlik ettiği konuşma, işitme, dil ve bilişsel problemler, değerlendirme ve tedavi stratejileri.

AUDY410 - Oyun ve İşitsel Rehabilitasyon (3 + 0) 4

Oyun tanımı ve özellikleri, oyun materyalleri ve oyuncak standartları, işitme kayıplı çocuklarla çalışan odyoloğun rolü, işitme kayıplı bireylerin davranış kontrolünde oyunun önemi, işitsel becerilerin desteklenmesine yönelik oyun hazırlama.

AUDY412 - Müzikle Konuşmak (3 + 0) 4

Müzik kültürü, müzik teorisi, müzik enstrümanları teorisi, ses ve fizik bilgisi, psikolojik algı süreçleri, beyin algı mekanizması, müzik terapi, ritm ve dans, dDil ve konuşma terapileri.

AUDY414 - Odyoloji Sektöründe Temel Kavramlar ve Pazarlama (3 + 0) 4

Pazarlama kavramlarının temelleri, sağlık endüstrisi içerisindeki pazar bilgilerini, sektöre yönelik bakış açısı, iş hayatında kullanılacak temel bilgiler.

AUDY416 - Destek Eğitim için Bireysel Eğitim Programı (3 + 0) 4

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) ile ilgili temel kavramlar, yönetmelikteki özel terimler, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) tanılamak ve değerlendirme sürecinin aşamaları, işitme kaybına yönelik özel eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) yazmak ve izleme çalışmalarını yapmak.

AUDY418 - Vakalarla Pediatrik Değerlendirme (3 + 0) 4

Bebek ve çocuklardaki işitme bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması ve takibi.

AUDY420 - Elektrofizyoloji Uygulamalarına Giriş (3 + 0) 4

İşitsel potansiyellerin teknik özellikleri, çalışma prensipleri; ABR uygulama ilkeleri; ABR değerlendirmesinde kullanılan ölçüm, teknik ve enstrümantasyon uygulama ilkeleri; odyolojide temel olarak tanısal amaçlı kullanılan erken latans potansiyellerin teknik özellikleri ve temel uygulama prensipleri.