KAM101 - Siyaset Bilimine Giriş I (3 + 0) 8

İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

KAM105 - Sosyolojiye Giriş (3 + 0) 6

Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları, toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar;

KAM141 - Kamusal Akıl Stüdyosu I (2 + 2) 6

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

KAM104 - Kamu Yönetimine Giriş (3 + 0) 3

Türkiye`nin yönetim yapısı; merkezi ve yerel yönetimler.

KAM142 - Kamusal Akıl Stüdyosu II (2 + 2) 6

Siyaset bilimi; siyasi partiler; siyasi finansman; parti programları; seçimler; siyasi kuvvetler.

KAM102 - Siyaset Bilimine Giriş II (3 + 0) 6

İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

KAM203 - Siyasi Düşünceler Tarihi I (3 + 0) 6

Sofistler; Antik Yunan; Roma düşüncesi; Hristiyanlık düşüncesi; İslami siyasal düşünce.

KAM205 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı I (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM209 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (3 + 0) 5

Niceliksel ve niteliksel stratejiler; ontoloji; epistemoloji; araştırma tasarımları; araştırma araçları.

KAM211 - Medeniyetler Tarihi (3 + 0) 4

Batı uygarlığının siyasi, sosyal, iktisadi gelişimi.

KAM201 - Anayasa Hukuku (3 + 0) 4

Anayasaların temel prensipleri; anayasal yargı; Anayasa Mahkemesi`nin yapısı ve işleyişi.

KAM243 - Kamusal Akıl Stüdyosu III (2 + 2) 3

Yerel yönetimler; araştırma; sunum; sorunlar; olanaklar; güncel yapı.

KAM206 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı II (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM210 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (3 + 0) 5

Niceliksel yöntemler; SPSS; istatistiki testler; saha çalışması.

KAM204 - Siyasi Düşünceler Tarihi II (3 + 0) 6

Modern dönem siyasi düşüncesi; Machiavelli; reform; bilimsel değişim; Hobbes; Locke; Rousseau; Smith; Marx; Burke; Kant.

KAM208 - Siyasi Tarih (3 + 0) 8

I. ve II. Dünya Savaşları; Soğuk Savaş dönemi; devletlerarası ilişkiler; Doğu Bloğu`nun çöküşü.

KAM244 - Kamusal Akıl Stüdyosu IV (2 + 2) 3

Yerel yönetimler; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM331 - Bilgi Almak için Okuma (4 + 0) 5

Bilgi Almak için Okuma

KAM303 - Devlet ve Toplum Kuramı (3 + 0) 8

Modern devlet ve özellikleri; devlet ve toplum ilişkisi; liberal-çoğulcu kuram; seçkinci kuram; Marksist kuram.

KAM305 - Siyaset Sosyolojisi (3 + 0) 7

Siyaset-siyasal ayrımı; devlet; modern devletin doğuşu; iktidar; toplumsal hareketler.

KAM301 - Türkiye`nin İdari Yapısı (6 + 0) 6

Merkezi ve yerel yönetimler; siyasi otorite ve toplum ilişkisi; Türkiye`nin idari yapılanması ve tarihi; Türk idare kurumlarının yapı ve işleyişleri.

KAM306 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri; idare mahkemelerinin yapı ve işleyişi; Türkiye`de idare hukuku.

KAM311 - Demokrasi Teorisi (3 + 0) 5

Liberal demokrasi; çoğulcu demokrasi; liberal demokrasinin sorunları; müzakerecei demokrasi; radikal demokrasi.

KAM312 - Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Bilimin temel kavramları; bilimsel yöntem; antik dönem ve bilim; Ortaçağ ve bilim; paradigmalar.

KAM314 - Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (3 + 0) 5

Siyasi partiler; seçim sistemleri; parti sistemleri; toplumsal bölünmeler.

KAM315 - Türk Yönetim Tarihi (3 + 0) 5

Türk devletlerinin yönetim tarihi; tarihteki önemli kurumlar.

KAM317 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve prensipleri; Türkiye`de insan kaynakları yönetimi.

KAM346 - Kamusal Akıl Stüdyosu VI (3 + 0) 5

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM424 - Avrupa Birliği Hukuku (3 + 0) 5

Avrupa Birliği`nin kuruluşu; Avrupa Birliği`nin kurumsal yapısı; Avrupa Birliği hukukun temel kavram ve prensipleri.

KAM415 - Etik ve Siyaset (3 + 0) 5

Etik kavramı; siyasi otorite ve etik.

KAM416 - Çevre Politikası (3 + 0) 5

Çevre ve iktisadi gelişme; çevre ve siyaset.

KAM417 - Çağdaş Türk Düşünce Tarihi (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM420 - Şiddet ve Siyaset (3 + 0) 5

Şiddet türleri; şiddetin meşruiyeti; şiddet ve medeniyet; şiddet ve devlet; şiddet ve toplumsal hareketler.

KAM422 - Sosyal Politika (3 + 0) 5

Sosyal politika kavramı; sosyal politikada temel prensipler.

KAM421 - Küreselleşme ve Demokrasi (3 + 0) 6

No data provided

KAM433 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci; müzakere başlıkları; Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi.

KAM345 - Kamusal Akıl Stüdyosu V (3 + 0) 5

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları; araştırma; sunum; sorunlar ve olasılıklar.

KAM447 - Kamusal Akıl Stüdyosu VII (3 + 0) 5

Merkezi hükümet kurumları; araştırma; sorunlar ve olanaklar; sunum.

KAM448 - Kamusal Akıl Stüdyosu VIII (3 + 0) 5

Merkezi hükümet kurumları; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM302 - Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (3 + 0) 5

Patrimonyal bürokrasi; hukuki-rasyonel bürokrasi; rasyonel-üretken bürokrasi; Osmanlı`dan günümüze Türkiye bürokrasisi.

KAM404 - Kentsel Siyaset (3 + 0) 5

Kent; siyaset; mekan ve iktidar.

KAM411 - E-Devlet ve Uygulamaları (3 + 0) 5

E-devlet teorisi; devlet/devlet, devlet/özel sektör, devlet/vatandaş, devlet/personel uygulamaları.

KAM413 - Kalkınma Politikaları (3 + 0) 5

Kalkınma politikası kavramı ve prensipleri; 1961 sonrası planlı döneme geçiş.

KAM414 - Eğitim Politikası (3 + 0) 5

Sosyal bir kurum olan eğitim; başlıca aktörler; eğitim politikaları.

KAM443 - Politika Semineri II (3 + 0) 5

Saha çalışmaları; içerik analizi; siyasi iletişim.

KAM403 - Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası (3 + 0) 5

Yerel yönetimler; kentleşme süreci; kentleşme politikaları; mekan kavramı; planlama.

KAM316 - Kent Sosyolojisi (3 + 0) 5

Kentsel sınıflar; kentleşme politikalarının toplumsal etkileri; iç göç ve sosyal sınıflar.

KAM318 - Siyaset Psikolojisi (3 + 0) 5

Kimlikler; grup davranışı; liderlik kültleri; oy verme davranışları; medya etkisi; etnik çatışma; milliyetçilik; toplumsal hareketler.

KAM320 - Örgüt Kuramı (3 + 0) 5

Örgütsel yapı ve işleyiş; klasik ve neoklasik yaklaşımlar; çağdaş kuramlar ve uygulamalar.

KAM419 - Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti (3 + 0) 5

Irk ve etnisite kavramları; faşizm ve ırkçılık; milliyetçilik; toplumsal cinsiyetler ve cinsiyet ayrımcılığı.

KAM423 - İdari Yargı (3 + 0) 5

İdari yargının temel prensipleri; idare mahkemeleri ve işleyişleri; Türk idari yargısı; Türk idare mahkemelerinin organizasyon ve işleyişleri.

KAM425 - Oyun Teorisi (3 + 0) 5

Oyun teorisinin temel prensip ve kavramları.

KAM426 - Borçlar Hukuku (3 + 0) 5

Borçlar hukukunun temel prensipleri ve kavramları; Türk borçlar hukuku ve gelişimi.

KAM427 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3 + 0) 5

İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel prensipleri ve kavramları; Türk iş ve sosyal güvenlik hukuku ve gelişimi.

KAM428 - Medeni Hukuk (3 + 0) 5

Medeni hukukun temel prensipleri ve kavramları; Türk medeni hukuku ve gelişlimi.

KAM430 - Kamu Maliyesi (3 + 0) 5

Kamu maliyesinin temel prensipleri ve kavramları; Türk kamu maliyesi ve gelişimi.

KAM313 - Yurttaşlık ve Sivil Toplum (3 + 0) 5

Özgürlük; otorite; sivil toplum; sivil toplum kuramları; Türkiye`de sivil toplum.

KAM401 - Çağdaş Siyaset Kuramları (3 + 0) 5

Liberalizm; sosyalizm; muhafazakarlık; Batı Marksizmi; post-Marksizm; faşizm; totaliterizm; İslami siyasi düşünce.

KAM402 - Kamu Politikası (3 + 0) 5

Kamu politikaları; başlıca aktörler; kamu politikası modelleri; kamu politikasında aşamalar; Türkiye`de kamu politikaları.

KAM441 - Kamu Yönetimi Semineri (3 + 0) 5

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

KAM451 - Bölge Çalışmaları I (3 + 0) 5

Rusya ve Orta Asya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Balkanlar ve Orta Avrupa'nın siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi.

KAM452 - Bölge Çalışmaları II (3 + 0) 5

Karadeniz ve Kafkasya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Ortadoğu bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Uzak Doğu ve Güney Asya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Afrika bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi.

KAM304 - Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri (3 + 0) 10

Siyasi rejimler; otoriterleşme; siyasal kültür; siyasi partiler ve parti sistemleri; seçimler; sivil toplum.

KAM332 - Eleştirel Okuma (4 + 0) 5

Eleştirel Okuma

KAM429 - Medya ve Siyaset (3 + 0) 8

Medya ve siyasal iktidar ilişkisi.

KAM431 - Medya Okuryazarlığı (4 + 0) 5

İngilizce dersi.

KAM418 - Toplumsal Hareketler (3 + 0) 5

Tarihsel olarak toplumsal hareketler; toplumsal hareket teorileri; işçi hareketi; kadın hareketi; çevreci hareket; gençlik hareketleri; küreselleşme karşıtı hareketler.

KAM442 - Kamu Yönetimi Semineri II (3 + 0) 5

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

KAM412 - Politika Semineri I (3 + 0) 8

Saha çalışmaları; içerik analizi; siyasi iletişim.

KAM432 - Public Speaking (3 + 0) 5

İngilizce dersi.