ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ENG221 - Temel İngilizce III (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

ENG222 - Temel İngilizce IV (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

IKT101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

IKT102 - İktisada Giriş II (3 + 0) 5

Toplam arz, toplam talep, işsizlik, enflasyon, toplam harcama, toplam gelir modeli, maliye politikası uygulaması, para talebi, para arzı, para politikası, çarpan mekanizmaları.

ISL102 - Hukuka Giriş (3 + 0) 5

Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri.

KAM101 - Siyaset Bilimine Giriş I (3 + 0) 8

İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

KAM102 - Siyaset Bilimine Giriş II (3 + 0) 6

İktidar; siyasal rejimler; ideolojiler; millet ve milliyetçilik; din ve siyaset; devlet ve iktisat.

KAM104 - Kamu Yönetimine Giriş (3 + 0) 3

Türkiye`nin yönetim yapısı; merkezi ve yerel yönetimler.

KAM105 - Sosyolojiye Giriş (3 + 0) 6

Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları, toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar;

KAM141 - Kamusal Akıl Stüdyosu I (2 + 2) 6

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

KAM142 - Kamusal Akıl Stüdyosu II (2 + 2) 6

Siyaset bilimi; siyasi partiler; siyasi finansman; parti programları; seçimler; siyasi kuvvetler.

KAM201 - Anayasa Hukuku (3 + 0) 4

Anayasaların temel prensipleri; anayasal yargı; Anayasa Mahkemesi`nin yapısı ve işleyişi.

KAM203 - Siyasi Düşünceler Tarihi I (3 + 0) 6

Sofistler; Antik Yunan; Roma düşüncesi; Hristiyanlık düşüncesi; İslami siyasal düşünce.

KAM204 - Siyasi Düşünceler Tarihi II (3 + 0) 6

Modern dönem siyasi düşüncesi; Machiavelli; reform; bilimsel değişim; Hobbes; Locke; Rousseau; Smith; Marx; Burke; Kant.

KAM205 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı I (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM206 - Türkiye`nin Siyasi Yapısı II (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM208 - Siyasi Tarih (3 + 0) 8

I. ve II. Dünya Savaşları; Soğuk Savaş dönemi; devletlerarası ilişkiler; Doğu Bloğu`nun çöküşü.

KAM209 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (3 + 0) 5

Niceliksel ve niteliksel stratejiler; ontoloji; epistemoloji; araştırma tasarımları; araştırma araçları.

KAM210 - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (3 + 0) 5

Niceliksel yöntemler; SPSS; istatistiki testler; saha çalışması.

KAM211 - Medeniyetler Tarihi (3 + 0) 4

Batı uygarlığının siyasi, sosyal, iktisadi gelişimi.

KAM243 - Kamusal Akıl Stüdyosu III (2 + 2) 3

Yerel yönetimler; araştırma; sunum; sorunlar; olanaklar; güncel yapı.

KAM244 - Kamusal Akıl Stüdyosu IV (2 + 2) 3

Yerel yönetimler; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM303 - Devlet ve Toplum Kuramı (3 + 0) 8

Modern devlet ve özellikleri; devlet ve toplum ilişkisi; liberal-çoğulcu kuram; seçkinci kuram; Marksist kuram.

KAM304 - Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri (3 + 0) 10

Siyasi rejimler; otoriterleşme; siyasal kültür; siyasi partiler ve parti sistemleri; seçimler; sivil toplum.

KAM305 - Siyaset Sosyolojisi (3 + 0) 7

Siyaset-siyasal ayrımı; devlet; modern devletin doğuşu; iktidar; toplumsal hareketler.

KAM331 - Bilgi Almak için Okuma (4 + 0) 5

Bilgi Almak için Okuma

KAM332 - Eleştirel Okuma (4 + 0) 5

Eleştirel Okuma

KAM412 - Politika Semineri I (3 + 0) 8

Saha çalışmaları; içerik analizi; siyasi iletişim.

KAM429 - Medya ve Siyaset (3 + 0) 8

Medya ve siyasal iktidar ilişkisi.

KAM431 - Medya Okuryazarlığı (4 + 0) 5

İngilizce dersi.

KAM432 - Topluluk Önünde Konuşma (3 + 0) 5

İngilizce dersi.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

KAM301 - Türkiye`nin İdari Yapısı (6 + 0) 6

Merkezi ve yerel yönetimler; siyasi otorite ve toplum ilişkisi; Türkiye`nin idari yapılanması ve tarihi; Türk idare kurumlarının yapı ve işleyişleri.

KAM306 - İdare Hukuku (3 + 0) 5

İdare hukukunun temel kavram ve prensipleri; idare mahkemelerinin yapı ve işleyişi; Türkiye`de idare hukuku.

KAM311 - Demokrasi Teorisi (3 + 0) 5

Liberal demokrasi; çoğulcu demokrasi; liberal demokrasinin sorunları; müzakerecei demokrasi; radikal demokrasi.

KAM312 - Bilim Felsefesi (3 + 0) 5

Bilimin temel kavramları; bilimsel yöntem; antik dönem ve bilim; Ortaçağ ve bilim; paradigmalar.

KAM314 - Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (3 + 0) 5

Siyasi partiler; seçim sistemleri; parti sistemleri; toplumsal bölünmeler.

KAM315 - Türk Yönetim Tarihi (3 + 0) 5

Türk devletlerinin yönetim tarihi; tarihteki önemli kurumlar.

KAM317 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve prensipleri; Türkiye`de insan kaynakları yönetimi.

KAM346 - Kamusal Akıl Stüdyosu VI (3 + 0) 5

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM424 - Avrupa Birliği Hukuku (3 + 0) 5

Avrupa Birliği`nin kuruluşu; Avrupa Birliği`nin kurumsal yapısı; Avrupa Birliği hukukun temel kavram ve prensipleri.

KAM415 - Etik ve Siyaset (3 + 0) 5

Etik kavramı; siyasi otorite ve etik.

KAM416 - Çevre Politikası (3 + 0) 5

Çevre ve iktisadi gelişme; çevre ve siyaset.

KAM417 - Çağdaş Türk Düşünce Tarihi (3 + 0) 5

Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

KAM420 - Şiddet ve Siyaset (3 + 0) 5

Şiddet türleri; şiddetin meşruiyeti; şiddet ve medeniyet; şiddet ve devlet; şiddet ve toplumsal hareketler.

KAM422 - Sosyal Politika (3 + 0) 5

Sosyal politika kavramı; sosyal politikada temel prensipler.

KAM421 - Küreselleşme ve Demokrasi (3 + 0) 6

No data provided

ISL111 - İşletmeye Giriş (3 + 0) 6

İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

ISL409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

KAM433 - Türkiye-AB İlişkileri (3 + 0) 5

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci; müzakere başlıkları; Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi.

KAM345 - Kamusal Akıl Stüdyosu V (3 + 0) 5

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları; araştırma; sunum; sorunlar ve olasılıklar.

KAM447 - Kamusal Akıl Stüdyosu VII (3 + 0) 5

Merkezi hükümet kurumları; araştırma; sorunlar ve olanaklar; sunum.

KAM448 - Kamusal Akıl Stüdyosu VIII (3 + 0) 5

Merkezi hükümet kurumları; proje metodolojisi; yaratıcılık; yenilikçilik.

KAM302 - Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (3 + 0) 5

Patrimonyal bürokrasi; hukuki-rasyonel bürokrasi; rasyonel-üretken bürokrasi; Osmanlı`dan günümüze Türkiye bürokrasisi.

KAM404 - Kentsel Siyaset (3 + 0) 5

Kent; siyaset; mekan ve iktidar.

KAM411 - E-Devlet ve Uygulamaları (3 + 0) 5

E-devlet teorisi; devlet/devlet, devlet/özel sektör, devlet/vatandaş, devlet/personel uygulamaları.

KAM413 - Kalkınma Politikaları (3 + 0) 5

Kalkınma politikası kavramı ve prensipleri; 1961 sonrası planlı döneme geçiş.

KAM414 - Eğitim Politikası (3 + 0) 5

Sosyal bir kurum olan eğitim; başlıca aktörler; eğitim politikaları.

KAM443 - Politika Semineri II (3 + 0) 5

Saha çalışmaları; içerik analizi; siyasi iletişim.

KAM403 - Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikası (3 + 0) 5

Yerel yönetimler; kentleşme süreci; kentleşme politikaları; mekan kavramı; planlama.

KAM316 - Kent Sosyolojisi (3 + 0) 5

Kentsel sınıflar; kentleşme politikalarının toplumsal etkileri; iç göç ve sosyal sınıflar.

KAM318 - Siyaset Psikolojisi (3 + 0) 5

Kimlikler; grup davranışı; liderlik kültleri; oy verme davranışları; medya etkisi; etnik çatışma; milliyetçilik; toplumsal hareketler.

KAM320 - Örgüt Kuramı (3 + 0) 5

Örgütsel yapı ve işleyiş; klasik ve neoklasik yaklaşımlar; çağdaş kuramlar ve uygulamalar.

KAM419 - Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti (3 + 0) 5

Irk ve etnisite kavramları; faşizm ve ırkçılık; milliyetçilik; toplumsal cinsiyetler ve cinsiyet ayrımcılığı.

KAM423 - İdari Yargı (3 + 0) 5

İdari yargının temel prensipleri; idare mahkemeleri ve işleyişleri; Türk idari yargısı; Türk idare mahkemelerinin organizasyon ve işleyişleri.

KAM425 - Oyun Teorisi (3 + 0) 5

Oyun teorisinin temel prensip ve kavramları.

KAM426 - Borçlar Hukuku (3 + 0) 5

Borçlar hukukunun temel prensipleri ve kavramları; Türk borçlar hukuku ve gelişimi.

KAM427 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3 + 0) 5

İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel prensipleri ve kavramları; Türk iş ve sosyal güvenlik hukuku ve gelişimi.

KAM428 - Medeni Hukuk (3 + 0) 5

Medeni hukukun temel prensipleri ve kavramları; Türk medeni hukuku ve gelişlimi.

KAM430 - Kamu Maliyesi (3 + 0) 5

Kamu maliyesinin temel prensipleri ve kavramları; Türk kamu maliyesi ve gelişimi.

IKT324 - Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (3 + 0) 6

Kamu kesimi ve örgütlenme; kamusal mal ve hizmetleri; milli muhasebe içinde kamu kesimi; siyasal karar mekanizması; bütçe ve bütçeleme ilkeleri; kamu harcamaları ve makroekonomik etkileri; kamu gelirleri ve vergiler, Türk bütçe sistemi; maliye politikası, istikrar ve yapısal uyum; bütçe açıkları, Hazine ve Merkez Bankası.

MLY304 - Türk Vergi Sistemi (3 + 0) 6

 Türk vergi sistemine genel bakış; vergilerin sınıflandırılması; gelir üzerinden alınan vergiler: gelir vergisi, kurumlar vergisi; harcamalar üzerinden alınan vergiler: katma değer vergisi, gümrük vergisi vb; servet üzerinden alınan vergiler: veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vb; vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekil

MLY302 - Devlet Muhasebesi (3 + 0) 6

Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları; idari yapılanma; devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar; tahsilat ve ödeme; raporlama işlemleri; devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri; Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.

MLY203 - Bütçe ve Kamu Finansmanı (3 + 0) 5

Bütçenin tanımı ve mahiyeti; bütçenin evrimi; bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi; bütçenin fonksiyonları; bütçeleme ilkeleri: klasik ve modern bütçeleme ilkeleri; bütçe ilkelerinden sapmalar; bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi; bütçeleme süreci: bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenek

MLY206 - Ceza Hukuku (3 + 0) 5

eza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanı; ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ve

MLY412 - Güncel Mali Sorunlar (3 + 0) 5

Mevcut finansal konuları, özellikle Türkiye ile ilgili teorik altyapı ile analiz etme; Türk bütçe sistemi uygulanması ve sonuçları, Türkiye'deki mali kamu kuruluşları, AB ve Türkiye, küresel finansal kriz ve maliye politikaları.

KAM313 - Yurttaşlık ve Sivil Toplum (3 + 0) 5

Özgürlük; otorite; sivil toplum; sivil toplum kuramları; Türkiye`de sivil toplum.

KAM401 - Çağdaş Siyaset Kuramları (3 + 0) 5

Liberalizm; sosyalizm; muhafazakarlık; Batı Marksizmi; post-Marksizm; faşizm; totaliterizm; İslami siyasi düşünce.

KAM402 - Kamu Politikası (3 + 0) 5

Kamu politikaları; başlıca aktörler; kamu politikası modelleri; kamu politikasında aşamalar; Türkiye`de kamu politikaları.

KAM441 - Kamu Yönetimi Semineri (3 + 0) 5

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

IKT313 - Uluslararası İktisat I (3 + 0) 5

İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet, uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikası, ticaret politikası tartışmaları.

IKT401 - Türkiye Ekonomisi (3 + 0) 7

1923?ten 1980 yılına kadar uygulanan iktisat politikalarının özlü analizi; Ocak 1980 tarihinde başlatılan istikrar ve yapısal uyum programı; yeni finansal çevrim ve ekonomik- finansal krizler (1994, 1998, 2000, 2001); 17., 18., 19. stand-by düzenlemeleri ve yapısal reformlar; 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonraki gelişmeler.

IKT125 - İktisat Tarihi (3 + 0) 6

Endüstri devrimini hazırlayan koşullar, sanayi üretimiyle ortaya çıkan yeni ekonomik düzenin temel çizgileri, gelişme ritmi ve insanlık tarihinin en köklü dönüşümünün irdelenmesi; feodal ekonominin sanayi üretimi temelli kapitalizme dönüşümünde geçirilen evreler; kapitalist dünya sisteminin oluşumunun tartışılması.

MLY322 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kamu sektörü ve kamu ekonomisi; kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü; refah iktisadının temelleri; piyasa başarısızlıkları ve devlet müdahalesi; kamu malları ve sosyal mal teorisi; dışsallıklar; doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme; kamusal tercih teorisi; gelir dağılımı ve yeniden dağılımı; sosyal fayda-maliyet analizi; vergilemede

MLY324 - Yerel Yönetimler Maliyesi (3 + 0) 5

Yerel yönetim kavramı ile Türkiye?deki tezahürü, yerel yönetimlerin görevleri ve bunların finansman yöntemlerinin incelenmesi.

KAM451 - Bölge Çalışmaları I (3 + 0) 5

Rusya ve Orta Asya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Balkanlar ve Orta Avrupa'nın siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi.

KAM452 - Bölge Çalışmaları II (3 + 0) 5

Karadeniz ve Kafkasya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Ortadoğu bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Uzak Doğu ve Güney Asya bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi; Afrika bölgesinin siyasi, tarihi, iktisadi ve askeri yapısının incelenmesi.

ISL303 - Finansal Yönetim I (3 + 0) 6

Hissedar değerinin maksimizisyonu, piyasa değeri, defter değeri, finansal tablolar, nakit akımı, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri ve sermaye bütçelemesi.

PR413 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I (3 + 0) 5

Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları, liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri.

KAM418 - Toplumsal Hareketler (3 + 0) 5

Tarihsel olarak toplumsal hareketler; toplumsal hareket teorileri; işçi hareketi; kadın hareketi; çevreci hareket; gençlik hareketleri; küreselleşme karşıtı hareketler.

KAM442 - Kamu Yönetimi Semineri II (3 + 0) 5

Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.