TOUR101 - Turizme Giriş (3 + 0) 4

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TOUR103 - Hijyen ve Sanitasyon (3 + 0) 4

Hijyen ve santitasyon kavramları, üretim alanlarında hijyen ve sanitasyon, genel kullanım alanlarında hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, personel hijyeni, kalite sistemleri ve hijyen-sanitasyon.

TOUR108 - Servis İşlemleri Yönetimi (3 + 0) 5.5

Servis işlemleri yönetiminde gerekli olan kavram ve araçlar; konaklama işletmeleri servis işlemleri yönetimi.

TOUR110 - Dünya Turizm Coğrafyası (3 + 0) 6

Turizm çoğrafyası, zaman alanları, hava durumunu, kıtalar, bölgeler, ülkeler, Dünya'daki ana turizm destinasyonları ve turizm gelişimin olumlu ve olumsuz yönleri.

TOUR114 - Turizm Hukuku ve Etiği (3 + 0) 7

Turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları; turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler.

TOUR213 - Turizm Ekonomisi (3 + 0) 6

Turizmin diğer ekonomik sektörlerle etkileşimi, turizm pazarında denge, paket turlarda fiyat belirleme, turizm istihdamına katılma.

TOUR209 - Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi (3 + 0) 5

Boş zaman değerlendirmeye tarihsel açıdan bakış, kültürel miras ve boş zaman değerlendirme, boş zaman değerlendirme, rekreasyon, insanların ihtiyaçları ve boş zaman değerlendirmesi, boş zaman değerlendirmede devlet ve özel sektörün rolü.

TOUR211 - Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama (3 + 0) 6

Turizm büyümesi ve sürdürülebilirlik; turizm planlamasının presipleri ve temel kavramları.

TOUR214 - Destinasyon Yönetimi (3 + 0) 6

Gelişmiş sürdürülebilir turizm destinasyonları,rakip destinasyonlar, turistlerin destinasyon kararları ve tecrübeleri, turistik destinasyonlarındaki sorunları anlama ve yönetme,destinasyon politikası,planlama , gelişim, destinasyon yönetimi ve pazarlama.

TOUR208 - Seyahat Endüstrisi (3 + 0) 6

Seyahat endüstrisinin organizasyonu, turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri; tur pazar bölümlendirmeleri ve turlar.

TOUR423 - Turizmde Finansal Yönetim (3 + 0) 6

Turizm finansmanı ve uygulamaları.

TOUR112 - Uluslararası Turizm (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve bileşenleri, seyahat ve turizm istatistikleri, devletin turizm sektöründeki rolü, turizmde pazarlama karması ve stratejileri.

TOUR216 - Konaklama ve Turizm İşletmelerinde Girişimcilik (3 + 0) 5

Turizm ve konaklama işletmelerinde girişimciliğin doğal yapısı ve önemi, kadın ve genç girişimciler, girişimciliğin tarihi, uluslararası girişimcilik fırsatları, yaratıcılık,işsel fikir geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama planı, finans, imtiyazlar, girişimcilik stratejisi, yeni girişim kararı.

TOUR318 - Konaklama Denetimi (3 + 0) 5

Konaklama denetimi ilgili kavramlar ve konaklama denetiminin işleyişi.

TOUR323 - Beslenme Yönetimi (3 + 0) 5

Gıda güvenliği ve içerikleri hakkında detaylar ve sağlıklı beslenme sistemi.

TOUR415 - Konaklama Muhasebesi (3 + 0) 5

Konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kâr planlaması ve kontrolü.

TOUR416 - Otel Endüstrisinde Seminer (3 + 0) 5

Konaklama, seyahat, eğlence, yiyecek-içecek ve organizasyon sektörüne yönelik bilgi ve beceri gelişimi sağlayacak sunumlar.

TOUR491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

TOUR493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx

TOUR331 - Seyahat Acentası Operasyonları (3 + 0) 5

Seyahat sektöründe faaliyet gösteren tur operatörlüğü ve seyahat acentacılığı firmalarının tanıtılması, kuruluş,işleyiş ve fonksiyonlarının belletilmesi,tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar,tur planlaması, turun hazırlanması,pazarlanması ve turun gerçekleşmesi yanında seyahat sektörünün önemli görevlerinden Ticketing(Biletleme) konuları

TOUR315 - Odalar Bölümü Yönetimi (3 + 0) 6

Ön büro ve kat hizmetleri bölümlerinin konaklama işletmesi içerisindeki yeri, işletmenin diğer bölümleri ile ilişkileri, hiyerarşik yapı, görev tanımları ve rutin işleyiş, ön büro kapsamında rezervasyon, müşteri giriş-çıkış işlemleri, raporlama, üniformalı hizmetler, gece uygulamaları, santral; oda fiyatlama, doluluk tahmini, otomasyon sitemi; kat

TOUR313 - Yaz Stajı (0 + 0) 24

Öğrenciler Turizm İşletmeciliği Bölümü "staj yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirecek, işletmelerle ilişkileri yürütecektir.

TOUR311 - Hotel Yönetimi (3 + 0) 7

Hotel işi, hoteller ve oda operasyonları, yiyeyecek içecek departmanı, mutfak işleri, yönetim servisleri, pazarlama ve insan kaynakları, liderlik, planlama ve organizasyon, konaklama bilgi sistemleri.

TOUR307 - Gıda Üretimi (3 + 0) 6

Ekonomik, nüfus ve adalet faktörlerini göz önünde bulundurarak diet, rutin gıda, hayvansal bazlı üretim sistemleri, çevresel faktörler ve halk sağlığı arasındaki bağlantı.

TOUR310 - Yiyecek- İçecek Yönetimi (3 + 0) 6

Yiyecek servisinin önemi ve servis kavramının tanımı, servis departmanında kullanılan malzemeler, servis türleri, içecek bilgisi ve içeceklerin servisi.

TOUR308 - Konaklama İşletmelerinde Pazarlama (3 + 0) 6

Konaklama işletmelerinin yapısı, organizasyonları ve pazarlaması.

TOUR316 - Opera-PMS (3 + 0) 6

Fidelio Opera Modülünün temel işleyişi.

TOUR312 - Menu Planlama ve Sunumu (3 + 0) 5

Standart tarif yapabilme, menü hazırlama, menü planlama, gıdaların özellikleri ve dengeli ve yeterli yiyecekler.

TOUR413 - Etkinlik Planlaması ve Yönetimi (3 + 0) 7

Etkinlik planlama, yönetim, organizasyon, etkinlik planlaması sürecindeki iletişim sorunları, finansman, pazarlama, etkinlik değerlendirme, etkinlik yönetimindeki pratik sorunlar.

TOUR407 - Turizmde Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Turizmde kullanılan araştırma yöntemleri.

TOUR421 - Satın Alma ve Maliyet Analizleri (3 + 0) 6

Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde maliyet yapısı, kontrol aşamaları, kontrol yöntemleri, analizler, fiyatlandırma, seyahat işletmeciliği kapsamında paket tur maliyetleri, maliyet kontrolünde yardımcı olacak analitik yaklaşımlar.

TOUR425 - Turizmde Çince (3 + 0) 5

Kendini ve bir kişiyi tanıtma (alfabe, sayılar, sınıf içerisinde sık kullanılan yönergeler), uyruklar, ülkeler, meslek, yaş, mekân tanımları, yer bildirim ifadeleri, eşya isimleri, işaret sıfatları ve işaret zamirleri, fiyat sorma, geniş ve gelecek zamanı kullanarak isim cümlesi kurma, aile bireyleri, gün ve saatler, yiyecek ve içecekler.

TOUR412 - Turizm Sosyolojisi (3 + 0) 5

Sosyolojinin temel kavram ve konuları ile turizm sosyolojisinin çalışma alanı ve konuları.

TOUR422 - Bitirme Projesi (3 + 0) 8

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

TOUR424 - Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi (3 + 0) 8

Otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri; uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması; salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri.

TOUR418 - Turizmde Güncel Konular (3 + 0) 5

Eko turizm, kırsal turizm, kent turizmi, miras ve kültür turizmi, kongre turizmi gibi turizm türleri ile tanıtma politikaları ve otel yönetiminde ortaya çıkan son gelişmeler ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin konular.

TOUR406 - Yiyecek-İçecek Trendleri ve Gastronomi Turizmi (3 + 0) 5

Gastronomi ve yeni tarım trendleri kavramı ve yeni uygulama şekilleri ile yeni gastronomi, beslenme ve restoran trendleri.