PTR101 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş ve Etik Prensipler (2 + 0) 2

Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları, fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, bilim ve eğitim etiği.

PTR102 - Isı, Işık ve Hidroterapi (3 + 0) 7

İnflamasyon, doku iyileşmesi, ağrı mekanizması, ağrı ve iyileşmeye etkisi, ısının ve ışığın fiziksel özellikleri, yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri, infraruj, laser, uvl, helyoterapi, fludoterapi, nemli sıcak uygulamaları, intermittant kompresyon, soğuk uygulama ve fizyolojik etkileri, suyun fiziksel prensipleri, fizyolojik etkileri, hidroterapi yöntemleri, aquaterapi, kaplıca tedavisi.

PTR209 - Biyomekani ve Kinezyoloji I (2 + 0) 3

Hareket ve mekanik prensipler, kemik, kas, kollajen ve kıkırdak dokunun mekanik özellikleri ve patomekaniği Vücut eklemlerinin özellikleri, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar, normal ve patolojik yürüyüş.

PTR203 - Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2 + 3) 6

Hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior postür analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik öçlümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.

PTR201 - Elektroterapi I (2 + 3) 6

Akım frekansları ve etki mekanizması.

PTR207 - Fonksiyonel Nöroanatomi (3 + 0) 5

Sinir sistemine giriş, beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem ve bos dolaşımı, beynin fonksiyonel sahaları, bazal ganglionlar, diensefalon, beyin sapı, kranial sinirler, sss dolaşımı, medullaspinalis, inen çıkan yollar, periferik sinir sistemi, serebellum, limbik sistem, otonom sinir sistemi.

PTR205 - Manipulatif Tedavi I (2 + 2) 5

Manual tedavi yöntemleri, yumuşak doku mobilizasyonlari, miofasiyal gevşetme teknikleri, nöromobilizasyon, masaj teknikleri, eklem mobilizasyonu ve siriaks teknikleri.

PTR213 - İlk Yardım (2 + 0) 2

İlk yardım gerektiren konular: solunum ve dolaşım sistemine ait ilk yardım, kardiyopulmoner resüsitasyon, kanamalar, şok, travmalar, zehirlenmeler, yanık, elektrik çarpması,donmalar, sivil savunma.

PTR218 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Yönelik Cerrahi Bilimler (2 + 0) 2

Genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji alanlarında yapılan cerrahi uygulamalar

PTR210 - Biyomekani ve Kinezyoloji II (2 + 0) 3

Kolumna vertebralisin mekaniği ve patomekaniği, pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileğinin mekanik ve patomekaniği, omuz-kol kompleksi, dirsek, el mekaniği ve patomekaniği.

PTR202 - Elektroterapi II (2 + 3) 6

Yüksek frekanslı akımların farklı patolojik durumlarda kullanılması ile ilgili yöntemler.

PTR206 - Manipulatif Tedavi II (2 + 2) 5

Kaltenborn, Maitland, Mc Kenzie, Mulligan, parmaklar, el ve elbileği eklemlerinin mobilizasyonu, dirsek ve omuz kuşağı eklemlerinin mobilizasyonu, ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin mobilizasyonu, kalça, pelvis ve sakroiliak eklem mobilizasyonu, lomber bölge mobilizasyonu, torakal bölge mobilizasyonu, servikal bölge mobilizasonu.

PTR208 - Egzersiz Fizyolojisi (3 + 0) 5

Egzersiz ve sporun vücut sistemleri üzerinde oluşturduğu fizyolojik etkiler, performansın gelişmesinde rol oynayan fizyolojik mekanizmalar, kan, kas, solunum, kardiyovasküler sistemin egzersize uyumu, egzersizde metabolizma değişiklikleri, asit-baz dengesi, yorgunluk oluşumu ve yorgunluğun birey üzerindeki etkileri, çevresel faktörler, kondisyon testleri ve kondisyonun değerlendirilmesi.

PTR204 - Temel Egzersiz Uygulamaları (2 + 3) 6

Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz pozisyonları, pelvik bölgeve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler, ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri, William?s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslari çingerme egzersizleri, toraka lve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler,

PTR214 - İşitme,Konuşma ve Yutma Bozuklukları (2 + 0) 2

İşitme, konuşma ve yutmada rol oynayan yapılar, rehabilitasyon yöntemleri ve tedavi planını oluşturma.

PTR212 - Kanser ve Rehabilitasyonu (2 + 0) 2

Kanserden korunmada ve kanser rehabilitasyonunun aşamalarında fiziksel aktivite ile fonksiyonel kapasitenin artırılmasına yönelik yaklaşımlar, kanserli hastalarda yaşam kalitesi, kanserli hastalarda psikomotor rehabilitasyon yaklaşımları.

PTR216 - Halk Sağlığı ve Koruyucu Fizyoterapi Uygulamaları (2 + 0) 2

Sağlık, halk sağlığı kavramları, ilkyardım, enjeksiyon prensipleri, enfeksiyon hastalıkları, geriatriklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon ve bel ve boyun okulu programları.

PTR301 - Nörofizyolojik Yaklaşımlar I (2 + 2) 6

Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon tekniklerinin tanımlanması, nörofizyolojik temelleri, kullanım amaçları ve indikasyonları; proprioseptif nöromusküler fasilitasyon patern ve tekniklerinin uygulamalı anlatımı.

PTR305 - Pulmoner ve Yoğun Bakımda Fizyoterapi (2 + 2) 4

Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, obstruktif ve restriktif akciğer hastalıkları, pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve kullanılan tedavi yöntemleri, pulmoner cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon, yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, neonatallerde ve pediatrk hastalarda göğüs fizyoterapisi ve rehabilitasyonu.

PTR307 - Nörolojik Rehabilitasyon (3 + 2) 6

Sinir sisteminin dejeneratif, idiopatik, travmatik ve enfeksiyöz hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik olarak uygulanan özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik uygulamaları.

PTR303 - Ortopedik Rehabilitasyon (3 + 0) 5

Ortopedik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon.

PTR399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 6

İkinci sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeleri için bölümün belirlediği klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları. "

PTR309 - Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Spor sakatlıklarının önlenmesi, spor sakatlıklarında ilkyardım, ön tedavi, kesin tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, alt ve üst ekstremiteler ile ilgili yaralanmaların gözden geçirilmesi ve bantlama uygulamaları.

PTR304 - Protez ve Ortez Rehabilitasyonu (4 + 0) 6

Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amiputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol mekanizmaları, mioelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.

PTR306 - Kardiak Rehabilitasyon (2 + 2) 4

Major kardiyovasküler sistem hastalıkları ve patofizyolojisi, kardiyovasküler değerlendirme, erken dönem rehabilitasyon programı, immobilizasyon ve vücut sistemleri üzerine etkileri, dış hasta ve ikincil koruma programı, egzersiz eğitimi, değiştirilebilen risk faktörlerinin tedavisi ve eğitimi, koruma ve uzun dönem takip, revaskülarizasyon ve kapak cerrahileri, periferik damar hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.

PTR308 - El Rehabilitasyonu ve İş Uğraşı Tedavisi (2 + 0) 4

El ve üst ekstremitenin anatomi ve biyomekanik prensipleri, yumuşak doku problemleri, kırıklar, eklem problemleri, sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon prensipleri; takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü; günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi; transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları; el, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi; farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri.

PTR310 - Pediatrik Rehabilitasyon (3 + 2) 5

Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik teorik ve pratik konular

PTR302 - Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (2 + 2) 6

Serebrovasküler olay sonrası fizyoterapi değerlendirmeleri ve inme rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik yaklaşımların uygulamalı anlatımı.

PTR314 - Romatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehablitasyon (2 + 0) 2

Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, kas iskelet sistemine etkileri, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve uygun rehabilitasyon yaklaşımları.

PTR316 - Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve çevresel mimari engeller ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi.

PTR403 - Klinik Uygulama I (0 + 12) 14

Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması, konuyla ilgili seminer hazırlığı.

PTR407 - Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I (3 + 0) 5

Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması; uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi.

PTR499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 6

Üçüncü sınıf öğrencilerinin fizyoterapi ve rehabilitasyonda klinik deneyimlerini ve hasta dökümantasyon becerilerini geliştirmeler için Bölümün belirlediği klinik/hastanelerde yaz döneminde yirmi (20) iş günü staj yapmaları.

PTR405 - Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar I (2 + 0) 3

Tıbbi araştırma yöntemlerinin temelleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırmanın planlanması.

PTR409 - Geriatrik Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler, fonksiyonel değerlendirme yöntemleri, klinik karar verme sürecinin uygulanması, proje ve vaka çalışmaları.

PTR411 - Kadın Sağlığında Fizyoterapi (2 + 0) 2

Hamilelikte fizyolojik ve anatomik farklılıklar, hamilelikte güvenli egzersizler, inkontinans eğitimi, hamilelikte çekilen sancının teoriği, sancıyla başetme yöntemi, gevşeme ve solunum egzersizleri, pelvik taban pelvik kuşak ağrısı, lenfödem, menopoz.

PTR406 - Fizyoterapide Özel Konular (2 + 0) 4

Özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.

PTR408 - Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II (2 + 0) 3

Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması; uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi.

PTR404 - Klinik Uygulama II (0 + 12) 14

Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması, konuyla ilgili seminer hazırlığı.

PTR410 - Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar II (2 + 0) 2

Tıbbi araştırma yöntemlerinin temeli, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırmanın planlanması.