ISL600 - Seminer (0 + 0) 5

Konu belirleme, literatür taraması, hipotez belirleme, analiz etme, sonuçları yorumlama ve raporlama.

ISL606 - Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve geliştirme.

ISL623 - Çağdaş Örgüt Kuramları (3 + 0) 5

Örgüt teorilerinin evrimi ve çağdaş örgüt teorileri, kaynak bağımlılığı teoremi, sosyal ağ teoremi, vekalet teoremi gibi güncel teoriler.

ISL690 - Yeterlik (0 + 0) 30

Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışma 

ISL697 - Tez Önerisi (0 + 0) 20

Öğrencinin tez çalışması için araştırma konusunu belirlenmesi, araştırma konusunun genel planı ile başlıca yararlanılacak kaynakların hazırlanması

ISL699 - Tez (0 + 0) 150

İşletme alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel kurallara uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya koyulması, analizi, sonuçların yorumu ve raporu.

ISL627 - Stratejik Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Marka, marka ile ilgili kavramlar, stratejik marka yönetiminin planlanması, marka iletişimi

ISL628 - Satış Yönetimi (3 + 0) 5

Kişisel satışın pazarlamadaki yeri, satış yönetimi fonksiyonlarının tanıtılması, satış tahminleri ve kotaları, satışçıların ve müşterilerin iletişim tarzları, satış ve etik

ISL611 - Hizmet Pazarlaması (3 + 0) 5

Hizmetlerin özellikleri, hizmet tasarımı, hizmet işletmelerinde talep tahmini ve kapasite planlama, hizmet kalitesinin ölçümü.

ISL615 - Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması (3 + 0) 5

Üretim, finans, pazarlama gibi işletme fonksiyonlarında bilişim sistemlerinin analiz ve koordinasyon amacıyla kullanımı.

ISL618 - Muhasebe Denetimi (3 + 0) 5

İşletmelerin finansal tablolarındaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliliğinin sağlanması, dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması, denetim kavramının tanımı ve denetim türleri, denetleme ile ilgili yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi, denetimin planlanması ve denetim çalışmaları

ISL621 - Tüketici Davranışları (3 + 0) 5

Karar alma süreçleri, örgütsel bağlam, mikro-makro düzlemi, sinirbilim, psikoloji, kültürel çalışmalar bulguları.

ISL622 - Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3 + 0) 5

Optimal portföy seçimi, portföy yönetimi, varlık fiyatlama modelleri,y atırım analizi teknikleri, türev finansal araçlar.

ISL602 - Stratejik Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Pazarlamanın işletmede fonksiyonel gelişimi ve pazarlama anlayışının evrimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, pazarlama biliminin stratejik rekabet alanına katkıları, pazarlama bilimi uygulamaları ve teorilerine karşı değişen perspektifler.

ISL603 - İleri Finansal Muhasebe (3 + 0) 5

Muhasebe teorisi ve gelişimi, muhasebe araştırmalarında kullanılan yöntemler, muhasebenin ölçme işlevi, cari değer muhasebesi, literatürde yer alan başlıca muhasebe sistemleri, Türkiye?de muhasebe standartlarının gelişimi ve uluslararası finansal raporlama standartları, muhasebenin gelecekteki kapsamı.

ISL605 - Finansal Yönetim (3 + 0) 5

Vekalet teorisi, sermaye yapısı teorileri, kâr payı teorileri, modern portföy teorisi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, etkin piyasalar hipotezleri, finans piyasalarında asimetri sorunu, risk ve belirsizlik altında seçim, sermaye maliyeti.

ISL609 - Finansal Ekonometri (3 + 0) 5

Finansal problemlerin çözümünde ekonomik teori ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı, finansal modellerin oluşturulması ve tahmini, volatilite tahmini, sermaye varlıklarını fiyatlama, portföy dağıtımı, riske göre düzeltilmiş getiriler.

ISL610 - Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular (3 + 0) 5

Maliyet dağıtım yöntemleri, evre-safha maliyet yöntemleri, faaliyet bazında maliyetlendirme, maliyet davranışı analizleri, finansal verileri kullanarak seçim süreci, faaliyet bütçeleri ve finansal bütçeler hazırlanması.

ISL612 - Pazarlama Modelleri (3 + 0) 5

Pazarlama teorilerinin gelişimi, tüketici davranışı modelleri, endüstriyel satın alma modelleri, yeni ürün yayılım modelleri, uluslararası pazarlama stratejileri, pazarlama karar destek sistemleri.

ISL613 - Tedarik Zinciri Yönetimi (3 + 0) 5

Tedarik zincirlerinde şebeke tasarımı, performans ölçümü, arz ve talep öngörüsü, stok seviyelerinin belirlenmesi ve güvenlik stoğu, fiyatlandırma stratejileri.

ISL614 - Finansal Kurumlar ve Araçlar (3 + 0) 5

Finansal kurumların sınıflandırılması, finansal piyasaların türleri, para ve sermaye piyasaları araçları, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme, menkul kıymet borsaları ve BİST, Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonları ve ortaklıkları, sigortacılık kurumları ve araçları, sosyal güvenlik kurumları, finansal kiralam

ISL616 - Strateji ve İşletme Politikası (3 + 0) 5

İşletmenin stratejik planlaması, işletmenin faaliyetlerin kapsamı, organizasyonu, koordinasyonu, uygulanması ve kontrolü, stratejik yönetim ise işletmenin dış çevre analizi ve amaç belirleme.

ISL617 - Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi (3 + 0) 5

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, proje değerlendirmedeki risk analizleri, diğer kârlılık ve ekonomik analizler, çeşitli değerleme yöntemlerinin uygulanması.

ISL619 - Uluslararası Finansman (3 + 0) 5

Uluslararası finansın temel prensiplerini, uluslararası finansal pazarlar, döviz piyasalarında risk yönetimi.

ISL620 - Uluslararası Pazarlama Stratejileri (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yöntemleri, uluslararası ürün, fiyatlama, dağıtım ve promosyon faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve kontrolü.

ISL624 - Mali Analiz (3 + 0) 5

Temel ve ek mali tablolar, finansal tabloların karşılaştırmalı analizi, eğilim yüzdeleri ile analizi, dikey yüzde analizi ve oran analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi ve analizlerden elde edilen sonuçların yorumlanması.

ISL625 - İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri (3 + 0) 5

İşletmenin sürekliliğini tehdit eden riskler, bu risklere karşı alınabilecek önlemler ve özellikle iç kontrol sisteminin unsurlarının incelenmesi.

ISL601 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Gelişmiş araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

ISL604 - İleri Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma yöntemleri hakkında edilen genel bilgileri kullanarak problem alanlarını belirleyebilme, araştırma tasarlama, veri toplama, nitel ve nicel ileri düzel analiz yapma, araştırma raporu yazabilme.

ISL607 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki teorik gelişmelerin stratejik bir perspektif ile ele alınması ve İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve işletme stratejileri doğrultusunda uygun insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçler.

ISL608 - İleri Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Örgütsel davranış alanındaki kuramsal gelişmeler; benlik, birey, ekipler, gruplar ve örgütsel sistemlerle ilgili farklı teoriler.