MAN555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

MBAE598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, veri analizi, tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunumu

MBAE501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci

MBAE503 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

MBAE505 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililk ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler

MBAE507 - Muhasebe (3 + 0) 5

Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı

MBAE502 - Finansal Yönetim (3 + 0) 5

Finansın temel konularından sermaye yapısı kararları, yatırım ve işletme sermayesi yönetimi konularında optimal kararlar için yöntemler, firma değerinin maksimizasyonu

MBAE504 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama

MBAE506 - Mali Tablolar Analizi (3 + 0) 5

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analizi, oran analizi

MBAE508 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama Stratejisi - Pazarlama Karmasındaki Hedef Kitleme Belirleme ve Geliştirme, Pazarlamanın Makro ve Mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, Tüketici Davranışı, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

MBAE511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler

MBAE515 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 + 0) 5

Faiz Oranı, Finansal Piyasaların Etkinliği, Finansal Kurumlar, Merkez Banklararı ve Para Politikası, Para ve Tahvil Piyasası, Döviz Piyasası, Uluslararası Finansal Sistem ve Finansal regülasyon

MBAE510 - Yöneticiler için Tedarik Zinciri Analizi (1 + 0) 5

Tedarik zinciri yönetimi amaçları ve süreçleri; tedarik zinciri tasarımı, değerlendirme ve ölçüm modelleri; ve tedarik zincirindeki stratejik operasyonlar, satın alma ve lojistikteki eğilimler.

MBAE512 - Rekabet Üstünlüğü ve Stratejileri (1 + 0) 5

Bu kurs sırasında, stratejinizi nasıl değerlendireceğinizi, rekabet avantajının iç ve dış kaynaklarını nasıl tanımlayacağınızı ve dinamik fırsatları nasıl tanımlayacağınızı öğreneceksiniz.

MBAE517 - Finansal Piyasalar ve Kurumlar (1 + 0) 5

Finansal Sisteme Genel Bir Bakış, Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir? ? Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir? ? Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?, Finansal Piyasalar Verimli midir? -Merkez Bankalarının Yapısı, Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktikleri, Para Piyasası ? Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası ? Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası ? Uluslararası Finansal Piyasalar.

MBAE519 - Yöneticiler için Veri Kaynakları ve Analizi (1 + 0) 5

Bu ders kapsamında veri kaynakları, veri toplama ve saklama, veri analizi araçları ve teknikleri ele alınacak ve yöneticilerin veri anlama, yorumlama ve karar verme süreçlerini geliştirmek için gerekli becerileri kazanmasına değinilecektir.

MBAE520 - Liderlik ve Yönetim Becerileri (1 + 0) 5

Dersin içeriğini, liderlik kavramının tanımı ve özellikleri, lider-yönetici karşılaştırması, liderlik modelleri ve teorilerinin tarihsel ve çağdaş uygulamaları, liderliğin karar alma sürecindeki rolü oluşturmaktadır. Ayrıca, liderlik gücü ve etkileme, ekip liderliği, stratejik liderlik, dönüşümcü ve değişim liderliği, liderlik ve kurumsal kültür ve işyerinde psikolojik taciz ile liderlik ilişkisi de değinilecek konular arasındadır.

MBAE521 - Sorumlu Liderlik ve Sürdürülebilirlik (1 + 0) 5

Sorumlu liderlik ve sürdürülebilirlik konusundaki bu ileri düzey kurs, strateji, liderlik, iş etiği, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, sorumlu uygulamalarda strateji ve liderliğin nasıl yer aldığına dair ampirik araştırmalara dayanmaktadır.

MBAE522 - Dijital Pazarlama (1 + 0) 5

Bu dersin içeriğinde, dijital pazarlama stratejisi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması ve mobil pazarlama konularını yer almaktadır.

MBAE523 - Küresel Pazarların Analizi ve Giriş Stratejileri (1 + 0) 5

Uluslararasılaşma teorileri, farklı ülke pazarlarına girerken dikkat edilmesi gereken süreçleri öğrenecektir. İşletmelerin hangi stratejilerle uluslararası pazarlara girebileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

MBAE524 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (1 + 0) 5

Bu ders kapsamında; İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki teorik gelişmeler stratejik bir perspektif ile ele alınacak ve İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve işletme stratejileri doğrultusunda uygun insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçler incelenecektir.

MBAE525 - Finansal Raporlama ve Analizi (1 + 0) 5

Bu ders genel olarak Finansal Tablolar Analizine giriş niteliğindedir ve kapsanan konulardan bazıları şunlardır: ?Finansal Tablolar Kavramları ?Finansal Tablo Analizine Giriş ?Oran analizi ?Yatay ve dikey analiz

MBAE527 - Yönetim Muhasebesi (1 + 0) 5

Finansal bilgilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve raporlanması, maliyet, hacim, kar analizleri, geçerli maliyet analizleri, bütçelerin hazırlanması.

MBAE529 - İşletme Simülasyonu (1 + 0) 5

Ürün tasarımı yapılması, hedef Pazar seçimi, kapasite planları, süreç tasarımı, konumlandırma, üretim planlama, finansman yöntemleri, finansal tabloların ve dengeli şirket karnesinin analizi.