SY598 - Dönem Projesi (0 + 0) 40

Bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, veri analizi, tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunumu.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

FNCE508 - Mali Analiz (3 + 0) 5

Mali tabloların analiz yorumu, karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri.

SY501 - Sağlık Kurumları Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonları; Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi; hastanelerin tanımı, özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılması; sağlık işletmelerinde stratejik yönetim; sağlık işletmelerinde performans yönetimi.

SY502 - Sağlık Politikaları ve Planlaması (3 + 0) 5

Kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü, sağlık politikasının bileşenleri ve sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında kritik hususlar.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi (3 + 0) 5

Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitleri.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık işletmeleri için gerekli olan malzemelerin planlanması, satın alınması, işletmeye kabulü, depolanması, stok planlaması ve kontrolü ve atıkların değerlendirilmesi veya dönüşümü.

SY505 - Sağlık Ekonomisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

SY506 - Sağlık Hukuku (3 + 0) 5

Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödev

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (3 + 0) 5

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISL502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

ISL503 - Muhasebe (3 + 0) 5

Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı.

ISL505 - Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Yöneylem araştırması, karar problemlerinin yapısı ve çözümü, doğrusal programlama, doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL506 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği (3 + 0) 5

İşletme etiği, alternatif kuramsal yaklaşımlar, etik ikilemler, örnek olaylar, tutum ve davranışlar, psikoloji.

ISL509 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

KAM533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Bürokrasinin doğuşu ve evrimi; hukuki rasyonel, rasyonel üretken ve patrimonyal bürokrasiler; örgütsel davranış.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

LOJ501 - Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlama dinamikleri, uluslararası piyasaya giriş yöntemleri, uluslararası ürün, dağıtım, tutundurma, fiyatlama stratejileri.

LOJ512 - Proje Tasarımı ve Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, liderlik ve proje takımları, proje faaliyetleri, proje kapsamı ve faaliyet ilişkileri, çizelgeleme, projenin izlenmesi, proje rapor, form ve planları, proje risk yönetimi, proje yönetimi yazılımları, proje sunumu. 

LOJ513 - Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim (3 + 0) 5

Stratejik yönetim süreci, misyon ve vizyon, içsel ve dışsal değerlendirme, örgüt stratejileri, stratejilerin değerlendirilmesi, seçimi ve uygulanması, stratejik kontrol. 

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek

SY509 - Sağlık Turizmi (3 + 0) 5

Sağlık turizminin ekonomik önemi, sağlık turizmi türleri, Türkiye?de sağlık turizmi, sağlık turizmi pazarlaması, sağlık turizmi politikaları ve devlet teşvikleri.

ISL519 - Dijital Finans (3 + 0) 5

Dijital finans, dijital okur yazarlık, Bitcoin ve kripto paraların işleyişi, önemi, finansal ve ekonomik yapıya etkileri, yasal düzenlemeler, blokzincir teknolojisi.

ISL479 - Yönetim Bilgi Sistemleri (3 + 0) 5

Günümüz küresel işletmelerinde enformasyon sistemleri, enformasyon sistemleri örgütler ve strateji, kurumsal uygulamalar, e-ticaret: dijital pazarlar dijital ürünler, karar verme, enformasyon sistemleri kurma, projeleri yönetme, küresel sistemleri yönetme.

ISL480 - Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği (3 + 0) 5

3. sektör kooperatif işletmelerin tanımı, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kooperatiflerin sınıflandırılması, diğer işletmelerden farkı, kooperatif işletme kurma nedenleri ve kuruluş çalışmaları, çağdaş kooperatif işletmeleri, kooperatiflerin ekonomik sistem içindeki yeri ve önemi, yönetim, planlama, finansman, denetim.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

FNCE508 - Mali Analiz (3 + 0) 5

Mali tabloların analiz yorumu, karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri.

SY501 - Sağlık Kurumları Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonları; Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi; hastanelerin tanımı, özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılması; sağlık işletmelerinde stratejik yönetim; sağlık işletmelerinde performans yönetimi.

SY502 - Sağlık Politikaları ve Planlaması (3 + 0) 5

Kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü, sağlık politikasının bileşenleri ve sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında kritik hususlar.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi (3 + 0) 5

Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitleri.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık işletmeleri için gerekli olan malzemelerin planlanması, satın alınması, işletmeye kabulü, depolanması, stok planlaması ve kontrolü ve atıkların değerlendirilmesi veya dönüşümü.

SY505 - Sağlık Ekonomisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

SY506 - Sağlık Hukuku (3 + 0) 5

Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödev

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (3 + 0) 5

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

ECON501 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

FNCE504 - Finansal Yönetim (3 + 0) 5

Finansın temel konularından sermaye yapısı kararları, yatırım ve işletme sermayesi yönetimi konularında optimal kararlar için yöntemler, firma değerinin maksimizasyonu.

FNCE515 - Yönetim Muhasebesi (3 + 0) 5

Finansal bilgilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve raporlanması, maliyet, hacim, kar analizleri, geçerli maliyet analizleri, bütçelerin hazırlanması.

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISL505 - Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Yöneylem araştırması, karar problemlerinin yapısı ve çözümü, doğrusal programlama, doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL506 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği (3 + 0) 5

İşletme etiği, alternatif kuramsal yaklaşımlar, etik ikilemler, örnek olaylar, tutum ve davranışlar, psikoloji.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

ISLE501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISLE504 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISLE505 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

KAM511 - Liderlik ve Yönetim (3 + 0) 5

Lider kavramı; siyasal otorite.

KAM533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış (3 + 0) 5

Bürokrasinin doğuşu ve evrimi; hukuki rasyonel, rasyonel üretken ve patrimonyal bürokrasiler; örgütsel davranış.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

LOJ501 - Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlama dinamikleri, uluslararası piyasaya giriş yöntemleri, uluslararası ürün, dağıtım, tutundurma, fiyatlama stratejileri.

LOJ512 - Proje Tasarımı ve Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, liderlik ve proje takımları, proje faaliyetleri, proje kapsamı ve faaliyet ilişkileri, çizelgeleme, projenin izlenmesi, proje rapor, form ve planları, proje risk yönetimi, proje yönetimi yazılımları, proje sunumu. 

LOJ513 - Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim (3 + 0) 5

Stratejik yönetim süreci, misyon ve vizyon, içsel ve dışsal değerlendirme, örgüt stratejileri, stratejilerin değerlendirilmesi, seçimi ve uygulanması, stratejik kontrol. 

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek