MED101 - Tıbba Giriş (18 + 10) 0

Bilim nedir; tıp nedir; hekimlik andı; Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Türkiye'de klinik etik destek hizmetleri; tıpta profesyonellik; Hastane kliniklerine ziyaret; tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; temel tıbbi beceriler; temel iletişim becerileri.

MED103 - Hücre (6 + 4) 0

Hücrelerin kökeni ve evrim, temel hücre yapısı, hücre organelleri, yapıları ve fonksiyonları, ilaçların biyolojik memranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği, aminoasitler, enzimler, karbohidratlar, mikrobiyolojiye giriş, bakteriler, funguslar, parazitler, akut inflamasyon, biyoistatistiksel yöntemler.

MED105 - Büyüme ve Gelişme (15 + 4) 0

Hücrenin genetik yapısı, embriyolojik gelişim evreleri, fetal gelişim, fetal membranlar, plasenta ve çoğul gebelikler, embriyolojik gelişimin moleküler temelleri, doğum defektleri ve prenatal tanı, infertilite ve yardımlı üreme teknikleri; neoplasm, epidemiyoloji, kanserin moleküler temelleri, onkojenik virüsler, olasılık, kuramsal dağılımlar.

MED102 - Dokular ve İskelet Sistemi (10 + 2) 0

Anatomiye giriş, epitel dokusunun genel özellikleri, epitel dokusunun gelişimi, kemik ve kıkırdak dokusunun histolojisi ve embriyolojisi, eklemler ve kırık iyileşmesi, derinin histoloji ve embriyolojisi, kemik dokusu ve bağ dokusu biyokimyası, deri ve doku parazit ve mantarları, artropodlar ve artropod kaynaklı virüsler.

MED104 - Hareket (12 + 6) 0

Kaslar hakkında genel bilgiler, spinal sinirler, sistemik otoimmün hastalıklara yaklaşım, romatizmal hastalıklarda sistemik bulgular, yumuşak doku tümörleri, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, gut tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer antiinflamatuvar ilaçlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyonda temel kavramlar.

MED106 - Halk Sağlığı (21 + 1) 0

Halk sağlığına giriş, sağlık ve hastalık kavramları, gelişmiş ülkelerde halk sağlığı, gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı, küreselleşme ve sağlık, sağlığın bileşenleri, sosyoekonomik farklılıklar ve halk sağlığı, gıda ve su güvenliği, çevre sağlığı ve denetimi, sağlık hizmetlerine erişim, insan hakları ve sağlık.

MED122 - Araştırma Projesi I (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED192 - Hücreden Sistemlere (14 + 13) 36

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi; Bilim nedir?; Tıp nedir?; Hekimlik andı; Medicana Hastanesi kliniklerine ziyaret; Tıpta profesyonellik; Türkiye?de klinik etik destek hizmetleri; Tıbbi etik için probleme dayalı öğrenme; Temel tıbbi beceriler; Temel iletişim becerileri. Temel hücre yapısı, DNA ve RNA yapısı,

MED201 - İmmün Sistem (15 + 2) 0

İmmünolojiye giriş; hücresel immün yanıt; humoral immün yanıt; mikroorganizmalara karşı immün yanıt; immün tolerans ve otoimmünite; tümör immünolojisi; transplantasyon immünolojisi; otakoidlerin farmakolojisi; antibiyotik kullanımının temel ilkeleri; kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.

MED203 - Nörobilimin Temelleri (15 + 2) 0

Merkezi sinir sistemi; medulla spinalis: genel topografi ve iç yapısı; merkezi sinir sistemi: afferent yollar, efferent yollar; medulla oblongata; pons; mezensefalon; serebellum; kraniyal sinirler; sempatik ve parasempatik sinir sistemleri; talamus; hipotalamus; merkezi sinir sitemi organlarının ince yapısı ve gelişimleri; hipofiz anatomisi, histolojisi ve gelişimi; epitalamus, subtalamus.

MED208 - Araştırma Projesi II (1 + 1) 2

Araştırma verilerinin toplanması; elde edilen verilerin istatistik programına girilmesi; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED204 - Solunum Sistemi (15 + 7) 0

Burun ve ilişkili yapıların anatomisi; farinks; larinks; trake ve akciğerlerin anatomisi; boynun ön ve lateral bölgeleri; boyun kökü; klinik anatomi; solunum sisteminin fonksiyonel organizasyonu; pulmoner ve alveolar ventilasyon; solunumun mekaniği; transport ve perfüzyon dinamikleri; akciğerin ventilasyon-perfüzyon özellikleri; solunumun regülasyonu; egzersizde solunum uyumu.

MED202 - Kardiyovasküler Sistem (15 + 5) 0

Lenfoid sistem; timus; kalp ve perikardiyum anatomisi; mediastinum; diafragma; dolaşım sisteminin büyük damarları; vücut sıvıları; kanın bileşenleri; plazma ve plazma proteinleri; hemapoez ve regülasyonu; trombositler; hemostatik mekanizmalar; kalp kası fizyolojisi; kalp siklusu; kalpteki uyarı-ileti sistemleri; elektrokardiyogram; hipertansif kalp hastalığı; konjenital kalp hastalığı.

MED292 - Sistemlerden İnsan Vücuduna (0 + 0) 44

Anatomiye giriş, immün sistem hücre ve organlarının gelişimi, bağışıklık hücrelerinin genel özellikleri ve işlevleri, doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkisi, mikroorganizmalara karşı bağışıklık tepkisi, aşırı duyarlılık, otoimmünite, immün yetmezlik, immün modülasyon, otokoidler, antibiyotik kullanımı ve direnç mekanizmaları , kanser etiyolojisi ve kanser gelişiminin temel mekanizmaları.

MED321 - Araştırma Projesi III (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED301 - Sindirim Sistemi (21 + 6) 0

Sindirim kanalı organlarının anatomisi ve histolojisi; sindirim sistemi organlarının gelişimi; karaciğer ve pankreasın salgısı ve salgılamanın düzenlenmesi; sindirim sisteminde enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar; sindirim sistemi sorunu olan hastaya yaklaşım; sindirim sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri; gastrointestinal sistem kanamaları.

MED303 - Ürogenital Sistem (16 + 4) 0

Üriner sistem organlarının yerleşimleri; üriner sistemin gelişimi; klirens; elektrolit dengesi; diüretikler; üriner sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları; genital sistemin tümörleri ve tümör dışı hastalıkları.

MED305 - Endokrin Sistem (18 + 4) 0

Tiroit, paratiroit ve suprarenal bezlerin anatomisi, histolojisi ve gelişimleri; klinik anatomi; tiroit hormonları ve etki mekanizmaları; tiroid hastalıklarının biyokimyası; tiroid bezi işlevsel bozuklukları ve tiroidit; tiroid neoplazileri; hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları; parathormon, vitamin D, kalsitonin, kalsiyum-fosfat homeostazı; sürrenal korteks hormonları.

MED313 - Protein Analizi & Proteomik (2 + 0) 2

Proteomiğe giriş, Proteomik ve diğer omikler arasındaki ilişki, Proteomiğin genel uygulamaları, Çeşitli peptit ve protein analizleri, Çeşitli ayırma ve saptama teknikleri, Kütle spektrometrik ve proteomik ölçümlerin analizi ve yorumlanması

MED315 - In vitro fertilizasyon (IVF) (2 + 0) 2

Üreme Fizyolojisi, İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi, Over Rezerv Testleri, Kontrollü Yumurtalık Stimülasyonunda Kullanılan Protokoller, Yumurtalık Uyarılmasının komplikasyonları ve Önlenmesi, OPU (Oosit Toplama) ve Komplikasyonları, Sperm Hazırlama Teknikleri, Oosit Olgunlaşması ve Morfolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi, Döllenme ve Zigotun Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (1. Gün), Embriyo Gelişimi ve Embriyo Seçim Kriterleri, Embriyo transferi, Üreme Terapisi Döngülerinde Luteal

MED317 - Küreselleşme ve Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Küreselleşme nedir?,Küreselleşme sağlık hizmetlerini nasıl etkiler? Küreselleşme toplum sağlığını nasıl etkiler? Küreselleşme halk sağlığını nasıl etkiler? Küreselleşme sağlık harcamalarını nasıl etkiler? Küreselleşme ve İş Sağlığı ve Güvenliği Küreselleşme ve Bulaşıcı Hastalıklar ve Pandemiler Küreselleşme ve Farmasötik Teknoloji; Uyuşturucu vb. Küreselleşme ve Medikal Ürünler; Uyuşturucu Dışında Küreselleşme ve Yoksullar, Sosyal Adalet; Gerçekten Adil mi? Öğrenci sözlü sunumları / ödev olarak,

MED319 - Bağışıklama Yönetimi (2 + 0) 2

İmmünizasyon sürecindeki anahtar terimler. Aşı gelişimi ve aşılamada immünolojik prensipler. Aşı ile önlenebilir hastalıkların epidemiyolojisi, Aşıların tarihçesi ve halk sağlığı üzerindeki etkileri. Aşı teknolojisi ve aşıların sınıflandırılması. Aşı geliştirilmesi, testler, lisans ve düzenlemeler. İmmünizasyon stratejilerinin geliştirilmesi. Aşı etkililiği, etkinliği, etki ve aşı kapsayıcılığı. Sorun oluşturan infeksiyon hastalıklarında aşı geliştirilmesi. Kullanımdaki aşılar ve aşı programlar

MED311 - Patoloji Serüveni, tanıya ulaşmanın adımları nelerdir? (2 + 0) 2

Patoloji laboratuvarı, laboratuvara özgü cihazlar, boyama yöntemleri, patolojik incelemeye gönderilen materyaller, değerlendirme yöntemleri ve arşivleme süreçleri

MED322 - Araştırma Projesi IV (2 + 2) 2

Araştırma verilerinin toplanması; istatistiksel analiz sonuçlarının biyoistatistik danışman ile incelenmesi, sonuçların tablo ve grafiklerle sunumu; sonuçların rapor haline getirilmesi; sonuçların sunuma hazırlanması; sonuçların sunulması.

MED392 - Sağlık, Patolojiler ve Hastalıklar (0 + 0) 46

Sindirim sistemi; klinikle tanışma; ürogenital sistem; yaşamın erken yılları; immün sistem; erişkin sağlığı.

MED306 - Klinikle Tanışma (7 + 12) 0

Hasta karşılama; onam alma; anamnez alma; baş ve boyun muayenesi; solunum sistemi muayenesi; dolaşım sistemi muayenesi; nörolojik muayene, endokrin sistem muayenesi, sindirim sistemi muayenesi, ürogenital sistem muayenesi, deri muayenesi, psikiyatrik hastanın muayenesi.

MED304 - Erişkin Sağlığı (14 + 4) 0

Sağlık ve hastalığın sosyal ve davranışsal özellikleri; sağlıklı beslenme; erişkinde obezite; sigara içiciliği ve sigarayı bırakmak için danışmanlık; erişkinler için koruyucu hizmetler; periyodik sağlık muayeneleri; yaşlanma mekanizmaları ve yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler; kapsamlı geriatrik

MED302 - Yaşamın Erken Yılları (10 + 5) 0

Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığı; çocuk hakları; çocukta genel ve soruna yönelik öykü alma; normal pediatrik vital bulgular; gebelik; doğum; perinatal risk faktörleri; yenidoğan; büyüme; gelişme; davranış; çocukluk çağı aşı programı; çocukluk çağındaki akut ve sık görülen hastalıklar; pediatrik farmakoloji

MED312 - Otopsi hakkında kısa bilgi-Tarihte ünlü otopsiler (2 + 0) 2

Otopsi tanımı, otopsinin önemi, medikal ve adli otopsi ilkeleri, otopsinin teknik olarak tanımı, toksikolojik ve makroskobik inceleme, yeni tanıma yöntemlerinin otopsi raporlama ve sonuçlarına etkisi

MED314 - Tıpta Enzimler & Tanıdaki Önemleri (2 + 0) 2

Enzimlerin genel özellikleri ve tanımları, Enzimlerin sınıflandırması ve isimlendirmesi, Enzim kinetikleri, Enzimlerin katalitik mekanizmaları, Enzim aktivitesinin ölçümü, Enzimlerin klinik önemi, Enzimlerin tanısında kullanılan metotlar, Enzim aktivite ölçüm testleri

MED316 - Anatominin Cerrahide Kullanılması (2 + 0) 2

Üst ve alt ekstermitenin yüzeysel ve deri disseksiyonları, toraks duvarı, karın ön ve yan duvarı anatomisi, Baş ve boyun bölgesinin anatomik diseksiyonları, Ekstremitelerin organizasyonu, kompartmanları ve derin nörovaskuler yapılar; Ekstremite arterlerine yaklaşım, Yaygın vasküler tıkanıklık bölgeleri, Meme, Toraks duvarı, Karın duvarı ve fıtıklar, Toraks boşluğuna anterolateral yaklaşım, Intraperitoneal Abdominopelvik organların anatomisi, Rezeksiyonlar, Abdominal Organların Transplantasyon ve

MED318 - Sağlık Ekonomisi (2 + 0) 2

Ekonomi ve Sağlık Ekonomisi Nedir? Sağlık Ekonomisinde Temel İlkeler Ulusal ve Küresel Ölçekte Sağlık Harcamalarının Boyutları Sağlık Harcamalarının Uluslararası

MED320 - Evrimsel Tıp (2 + 0) 2

İlk buluşma ? öğrencilerle tanışma, ders izlencesini tanıtma, Fizyolojiye mekanistik bir yaklaşımın yararı, Evrim biyolojisinin kısa bir tarihi, Canlı tarihindeki temel geçişler, Hayatın kökenleri, Ökaryotların evrimi, Trikoplaks ve hayvan kompleksitesinin kökeni, Karşılaştırmalı fizyolojinin önemi, Akciğer evriminin `dekonvolüsyonu?, Akciğer evrimini fizyoloji için bir şifre olarak kullanmak, Kompleks fizyolojinin tek hücreli kökenleri, Pleitropi: aksiyon halindeki hücresel-moleküler evrim, Hüc

MED401 - İç Hastalıkları I (18 + 18) 10

Gastrointestinal, onkolojik, lenfo-hematopoetik ve pıhtılaşma sistemlerinin fonksiyonel ve enflamatuar hastalıkları, kanserleri; bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED403 - İç Hastalıkları II (18 + 18) 10

Nefrolojik, endokrinolojik, romatolojik, immünolojik ve allerjik hastalıklar; ilgili sistemlerin kanserleri, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED405 - Acil Tıp I (18 + 18) 2

Acil hastaya yaklaşım ve triaj, kardiyopulmoner arrest, çevresel yaralanmalar, zehirlenmeler, kas-iskelet sistemi, omurga ve omurilik travması, çoklu sistem travması, şok, patent hava yolunun açılması, temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği, defibrilasyon.

MED407 - Göğüs Hastalıkları I (18 + 18) 3

Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik obstruktif akciğer hastalığı, bronşiektazi, obstrüktif uyku apne sendromu, tüberküloz, astım, pulmoner emboli, akciğer kanseri, plevra ve interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, mesleksel akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, kronik kor pulmonale, toksik gaz inhalasyonları.

MED409 - Psikiyatri I (18 + 18) 5

Depresyon; ergenlik dönemi psikopatolojileri: kimlik ve davranım bozukluğu; yeme bozuklukları: cinsel işlev bozuklukları: bipolar bozukluk: şizofreni, paranoid bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar: anksiyete bozuklukları: somatoform bozukluklar ve ağrı: madde kullanımı ve bağımlılığı: deliryum, adli psikiyatri:demanslar; kişilik bozuklukları.

MED402 - Genel Cerrahi I (18 + 18) 10

Abdominal ve endokrin organlar ve ilgili sistemlerin cerrahi hastalıkları, yara iyileşmesi, sıvı?elektrolit ve asit?baz dengesi, asepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon; IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapma, nazogastrik sonda uygulama, idrar sondası yerleştirme, yüzeyel sütür atma becerileri.

MED404 - Nöroloji I (18 + 18) 5

Klinik nöroanotomi, santral ve periferik sinir sisteminin hastalıkları, bu hastalıkların semptom ve klinik seyirleri, tanı konulması ve tedavi planlaması.

MED406 - Adli Tıp (18 + 18) 2

Hekimin yasal sorumlulukları, ölüm, adli otopsi, adli toksikoloji, ateşli silah yaraları, kimliklendirme, çocuk istismarı, bilirkişilik ve tıbbi uygulama hataları, adli psikiyatri, cinsel suçlar, adli DNA ? biyolojik örnek toplanması ve analizleri, madde ile ilişkili bozukluklar, mobbing, maluliyet raporları, adli osteoloji, adli rapor.

MED408 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji I (18 + 18) 3

Sistemik ve lokal enfeksiyonlar, anamnez ve fizik muayene; poliklinikte ön tanı koyma ve tanıya yönelik testleri seçme, laboratuvar test sonuçlarını yorumlama ve ayırıcı tanı; antimikrobiyal kemoterapi.

MED410 - Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi (18 + 18) 7

Semptomlar, anamnez, fizik muayene, tanı yöntemleri, kardiyopulmoner by-pass, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, endokardit, kapak hastalıkları, perikardiyal hastalıklar, aritmi, anevrizma, kalp yetmezliği, miyokardit, kardiyomiyopati, tromboz, hipertansiyon, kardiyopulmoner resustasyon.

MED411 - Radyasyon Onkolojisi (18 + 18) 3

Radyoterapi fiziği ve radyobiyoloji, merkezi sinir sistemi tümörleri, solunum ve dolaşım sistemleri tümörleri, gastrointestinal sistem tümörleri, genital ve üriner sistem tümörleri, lenfomalar, meme kanseri, pediatrik tümörler, baş ve boyun bölgeleri tümörleri, sarkomlar.

MED412 - Radyoloji (18 + 18) 3

Radyografik görüntüleme ve değerlendirmeler, ultrasonografik incelemeler, Doppler ultrasonografi, obstetrik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, mammografi, DSA anjiografi, pediatrik radyoloji, MR görüntüleme.

MED413 - Nükleer Tıp (18 + 18) 3

Nükleer tıpta güncel tanısal uygulamalar ve endikasyonları, nükleer tıpta hasta hazırlama ve hasta takibi, nükleer tıpta sık uygulanan tedavi protokolleri, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği.

MED414 - Klinik Biyokimya (18 + 18) 3

Klinik biyokimya laboratuvarının teşhis, tedavi ve hasta takibindeki önemi, laboratuvar organizasyonu, biyogüvenlik, laboratuvar testlerinin seçimi ve örnek alımı, örneklerin transferi ve saklanması, örneklerin reddedilme kriterleri, analiz yöntemleri, analiz sonrası değerlendirmeler, referans aralıkların saptanması, iletişim ve ekip çalışması. 

MED501 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları I (20 + 10) 15

Çocuk hastada anamnez alma, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı, çocukluk döneminde büyüme ve takip, büyüme ve gelişme geriliği, aşılama takvimi, çocukluk çağı kanserleri, lenfadenopati olgularına yaklaşım, siyanotik bebek, çocukta solunum güçlüğü, dehidrasyon, oral sıvı elektrolit tedavisi, hematolojik problemler, prematür bebek, konjenital metabolizma hastalıkları, romatoloji.

MED503 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon I (17 + 11) 4

Hipoksi, hipoksemi ve oksijen tedavisi; kardiyopulmoner resusitasyon; travmalı hastada ilk yardım ve ileri yaşam desteği; akut ve kronik ağrının nörofizyolojisi; genel anestezikler; beyin ölümü tanı kriterleri ve donör bakımı; lokal anestezikler ve toksisitesi; sepsis; akut solunum yetmezliği; suda boğulma, vurgun, elektrik çarpması ve donma; asit?baz dengesi; şok fizyopatolojisi; algoloji.

MED505 - Kadın Hastalıkları ve Doğum I (20 + 15) 11

Menstrüel siklus bozuklukları, gebelik ve postpartum kanamalar, puerperum ve puerperal enfeksiyonlar, prenatal tanı, çoğul gebelikler, gebelikte Rh uyuşmazlığı, gebelik ve hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi, doğum sırasında geliş anomalileri, doğum yöntemleri, ektopik gebelikler, diabet ve gebelik, gebelikte ilaçlar ve toksik maddeler, genital organ kanserleri.

MED502 - Dermatoloji I (15 + 13) 4

Derinin yapısı fonksiyonları ve elementer lezyonları; derinin sık görülen bakteriyel, viral, parazitik, fungal hastalıkları; derinin sık görülen benign ve malign hastalıkları; derinin alerjik hastalıkları; derinin büllöz hastalıkları; derinin papüller ve skuamöz lezyonları; dermatolojik aciller ve tedavi prensipleri; seksüel yolla bulaşan hastalıklar; psöriasis; Behçet hastalığı; alopesi.

MED504 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon I (15 + 13) 4

Artritler ve ayırıcı tanısı; spondiloarthropatiler; ankilozan spondilit; romatoid artrit ve tedavi yaklaşımları; sırt ağrısı; fibromyalji; myofascial ağrılar; osteoartritler; medulla spinalis hasarlı olgularda rehabilitasyon; eklem ağrısı ve ayırıcı tanı; omurganın klinik anatomisi; boyun ağrısı; bel ağrısı; yaşlı hastalarda ağrı tipleri ve tedavi prensipleri.

MED506 - Göz Hastalıkları I (15 + 15) 4

Bleferopitozis ve göz yaşarmasının ayırıcı tanısı; gözün acil hastalıkları ve tedavi yöntemleri; üveitler ve konjunktivitler; kırma kusurları, keratit ve katarakt; retinanın tıbbi ve cerrahi hastalıkları; glokom; pediatrik oftalmoloji ve şaşılık; nörooftalmoloji; oftalmoloji muayenesi; poliklinik ve ameliyathanede pratik uygulamalar.

MED508 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları I (15 + 13) 4

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında tanı yöntemleri; burun ile ilgili patolojiler ve epistaksis; paranazal sinüs hastalıkları; tükürük bezlerinin hastalıkları ve tümörleri; farenks hastalıkları ve tümörleri; oral kavite hastalıkları ve tümörleri; larenks hastalıkları ve tümörleri; dış kulak ve orta kulak hastalıkları; iç kulak hastalıkları; fasial paralizi; horlama ve uyku apnesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji.

MED510 - Ortopedi ve Travmatoloji I (15 + 13) 4

Travmaya genel yaklaşım; kırık iyileşmesi; kırık komplikasyonları; dislokasyonlar; omurga deformiteleri; dejeneratif eklem hastalıkları; üst ve alt ekstremite konjenital anomalileri; kalça ekleminin gelişimsel displazileri; kemik tümörleri; diz ve ayak eklemleri patolojileri; diz eklemi ve menisküsler; osteoporoz; omuz patolojileri.

MED512 - Üroloji I (20 + 15) 4

Üriner sistemin taş hastalıkları, genital ve üriner sistem travması olan hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, prostatın benign ve malign hastalıkları, erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon, hematüri nedenleri ve tedavisi, mesanenin benign ve malign hastalıkları, benign prostat hipertrofisi, böbrek tümörleri, scrotum ile ilgili patolojiler, testis tümörleri, ürogenital anomaliler.

MED514 - Klinik Farmakoloji (15 + 13) 4

Kişisel ilaç kavramı; sık rastlanılan hastalıklarda etkili ilaçlar; endikayonlara yönelik ilaç seçimi; ilaçların etkinlik, güvenlik, uygunluk ve maliyet bakımından değerlendirilmesi; ilaç etkileşimleri; tam ve doğru reçete yazma.

MED515 - Transplantasyon Cerrahisi (10 + 10) 2

Transplantasyon cerrahisi nedir, transplantasyon cerrahisine niçin ihtiyaç duyulur, transplantasyon cerrahisinde hasta seçimi, transplantasyon cerrahisi uygulanacak hastaya genel yaklaşım ve ameliyat öncesi hasta takibi, transplantasyon cerrahisinde ameliyat sonrası hasta takibi, ameliyathanede hasta takibi ve klinik uygulamalar.

MED516 - Kardiyoloji I (10 + 10) 2

EKG değerlendirmesi, angina pectorisli hastaya yaklaşım ve tedavi prensipleri, myokard infarktüslü hastaya acil müdahale ve tedavi prensipleri, kalp kapak hastalıkları, pulmoner hipertansiyon, perikart hastalıkları, endokarditler, myokarditler, konjestif kalp yetmezliği ve tedavi, siyanotik kalp hastalıklarında takip ve tedavi, perikardiyosentez, ekokardiyografi, koroner anjiyografi.

MED517 - Acil Tıp II (10 + 10) 2

Acil servis hastasına genel yaklaşım ve triaj, kazalar ve acil müdahale yöntemleri, zehirlenmeler, multipl sistem travmalı hastaya acil yaklaşım, şok ve acil tedavi ilkeleri, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemin acil müdahaleleri, temel yaşam desteği ve defibrilasyon, havayolu açma ve entübasyon, acil servis hastasının transportu ilkeleri.

MED518 - Göğüs Cerrahisi I (10 + 10) 2

Göğüs duvarı deformiteleri ve cerrahi tedavi yöntemleri; özofagus kanseri; akciğer kanseri; mediastinum kitleleri ve cerrahi yaklaşım; plevra hastalıkları; toraks travması; akciğer grafisi okuma ve yorumlama; konjenital akciğer hastalıklarında yaklaşımlar; özofagusun benign hastalıkları; korozif özofagus yanıklarına cerrahi yaklaşım ve tedavi prensipleri; tracheanın cerrahi girişimleri.

MED519 - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi I (10 + 10) 2

Plastik cerrahide yaralar ve çeşitleri; flepler, greftler ve uygulama alanları; yanıklar; decubitus ülserleri ve yara bakımı; meme rekonstrüksiyonu; mikrocerrahi ve replantasyon; damak ve dudak yarıkları; minimal invaziv estetik müdahaleler; çene ve yüz travmaları; estetik cerrahi; el yaralanmaları ve tedavi prensipleri; poliklinik çalışması; ameliyathanede pratik uygulamalar; yüz deformiteleri.

MED609 - Genel Cerrahi II (0 + 5) 5

Kanama-transfüzyon; sıvı-elektrolit/asit-baz dengesi bozuklukları; gastrointestinal aciller; damar hastalıkları; travma; özofagus-mide-bağırsak hastalıkları ve tümörleri; karaciğer-safra-pankreas hastalıkları ve tümörleri; cerrahi endokrinoloji hastalıkları; meme hastalıkları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve tümörleri.

MED611 - Kadın Hastalıkları ve Doğum II (0 + 5) 5

Jinekolojik-obstetrik tanı yöntemleri; puberte bozuklukları; menstrüel bozukluklar; normal gebelik takibi; TORCH; gebelik komplikasyonları; gebelikte sistemik hastalıklar; obstetrik ve jinekolojik aciller; doğum; puerperal komplikasyonlar; infertilite; cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar; menopoz; genital organların premalign-malign hastalıkları.

MED613 - Nöroloji II (0 + 5) 5

Nörolojik hastalıklarda tanı yöntemleri; bilinç bozuklukları; konvülziyonlar; baş dönmesi; serebrovasküler hastalıklar; demans; hareket bozuklukları; baş ağrısı; spinal kord hastalıkları; travma; santral sinir sistemi enfeksiyonları; demiyelinizan hastalıklar; periferik nöropatiler; sinir kas kavşağı hastalıkları; kas hastalıkları.

MED615 - Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği (0 + 5) 5

Normal gebelik takibi; bebek ve çocuk izlemi; aşılama; aile planlaması; sık karşılaşılan çocukluk çağı ve erişkin hastalıkları; kanser hastalıklarından korunma ve erken tanı; sağlık hizmetleri organizasyonu; çalışan sağlığı ve güvenliği; bulaşıcı hastalıklar; göç; afetler; sağlık göstergeleri; sağlık hizmeti gereksinimlerinin belirlenmesi.

MED601 - Kardiyoloji II (0 + 5) 5

Kardiyovasküler hastalıklara yaklaşım; kardiyovasküler sistem muayenesi; kardiyolojide tanı yöntemleri; kapak hastalıkları; konjenital kalp hastalıkları; aritmiler; iskemik kalp hastalıkları; kalp yetmezliği; kardiyomiyopatiler, miyokardit; perikard hastalıkları; hipertansiyon; kardiyak aciller; kardiyopulmoner resusitasyon.

MED602 - Nefroloji (0 + 5) 5

Akut böbrek hasarı; kronik böbrek hastalığı; glomeruler hastalıklar; tubulointersitisyel hastalıklar; Bböbreğin kistik hastalıkları; renal vasküler hastalıklar; nefrolitiyazis ve obstrüktif nefropati; asit-baz dengesi bozuklukları ve tedavisi; sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve tedavisi; hemodiyaliz ve periton diyalizi; renal transplantasyon.

MED603 - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (0 + 5) 5

Hipofiz hastalıkları; tiroid hastalıkları; sürrenal bez bozuklukları; diyabetes mellitus; obezite; metabolik sendrom; lipit metabolizması bozuklukları; cinsel gelişim bozuklukları; menstrüel bozukluklar; hirsutismus; kemik ve mineral metabolizması bozuklukları; osteoporoz; paratiroid bezi bozuklukları; endokrin aciller.

MED604 - Romatoloji (0 + 5) 5

Otoimmun hastalıklara yaklaşım; erişkinde immün yetmezlikler; artritler; romatoid artrit; spondiloartropatiler; vaskülitler; kollajen doku hastalıkları; osteoartrit; osteoporoz; osteonekroz.

MED605 - Göğüs Hastalıkları II (0 + 5) 5

Göğüs hastalıklarında hastaya yaklaşım; solunum fonksiyon testleri; hipoksi; tütün kullanımı; astım; KOAH; broşiektazi; kistik fibrozis; akut solunum yetmezliği; interstisyel akciğer hastalıkları; alt solunum yolu enfeksiyonları; tüberküloz; mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları; akciğer kanseri; plevra hastalıkları; uyku apnesi.

MED606 - Gastroenteroloji (0 + 5) 5

Gastroenterolojide tanısal metodlar; özofagus hastalıkları; mide hastalıkları; akut ve kronik bağırsak hastalıkları; malnutrisyon; enteral ve parenteral beslenme; akut ve kronik karaciğer hastalıkları; siroz; safra kesesi ve safra yolları hastalıkları; akut ve kronik pankreas hastalıkları; gastroenterolojik aciller.

MED607 - Hematoloji (0 + 5) 5

Anemiye yaklaşım; periferik kan yaymasının değerlendirilmesi; kemik iliği yetmezliği; aplastik anemi ve miyelodisplazi; miyeloproliferatif hastalıklar; lösemiler; lenfomalar; plazma hücre bozuklukları; hematolojik aciller; kemik iliği aspirasyonu; transfüzyon; hematopoetik kök hücre nakli; kanama ve pıhtılaşma bozuklukları.

MED608 - Onkoloji (0 + 5) 5

Kanserden korunma-erken tanı; akciğer kanseri; meme kanseri; gastrointestinal kanserler; üriner sistem kanserleri; erkek genital sistem kanserleri; jinekolojik kanserler; kemik-yumuşak doku tümörleri; deri tümörleri; baş-boyun tümörleri; sinir sistemi tümörleri; paraneoplastik sendromlar; kanser hastalarında enfeksiyon ve onkolojik aciller.

MED616 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji II (1 + 3) 5

Enfeksiyon hastalıklarında öykü ve fizik muayene; akılcı antibiyotik kullanımı; bildirim sistemleri; ateşli hastaya yaklaşım; sistem enfeksiyonları; zoonotik enfeksiyonlar; kültür alma; HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar; viral hepatitler; Kırım-Kongo kanamalı ateşi; sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar; özel konak infeksiyonları.

MED617 - Allerji ve İmmünoloji (0 + 5) 5

Atopik dermatit; kontakt dermatit; alerjik rinokonjumktivit; sinüzit; astma; besin alerjisi; anafilaksi; akut ve kronik ürtiker; böcek sokma alerjisi; lateks alerjisi; ilaç alerjisi; alerji testleri; immunoterapi; primer immun yetmezlikler; sekonder immün yetmezlikler; immün aracılı hastalıklar; immün bazlı tedaviler.

MED618 - Dermatoloji II (0 + 5) 5

Dermatolojide anamnez ve fizik muayene; primer ve sekonder lezyonlar; derinin sık görülen enfeksiyonları; zührevi deri hastalıkları; eritemli skuamlı hastalıklar; psöriasis; dermatitler; akne vulgaris, akne rozasea; Behçet hastalığı; deri tümörleri; alopesi, hiperhidrozis ve vitiligo; derinin alerjik ve inflamatuvar hastalıkları.

MED619 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon II (0 + 5) 5

Kas-iskelet sisteminin muayenesi ve anamnez; inflamatuvar artritli hastaya yaklaşım; inflamatuvar bel ağrılı hastaya yaklaşım; sağlıkta ve rehabilitasyonda egzersizin yeri; tıbbi rehabilitasyon; osteoporoz ve osteomalasi; kas-iskelet sistemi hastalıklarının radyolojik tanısı; fizik tedavi uygulamaları.

MED620 - Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları II (0 + 5) 5

Kulak, burun, boğaz hastalıklarında anamnez, fizik muayene ve tanısal yöntemler; burun ve paranazal sinüs hastalıkları; boyun ve tükürük bezi hastalıkları; farenks ve oral kavite hastalıkları; larenks hastalıkları; kulak hastalıkları; odyoloji ünitesi; kulak, burun, boğaz acilleri ve travmatoloji; klinikte, poliklinikte ve ameliyathanede pratik.

MED621 - Göz Hastalıkları II (0 + 5) 5

Göz hastalıklarında anamnez ve fizik muayene; direkt oftalmoskopi muayenesi; blefaropitozis ve göz kuruluğunun ayırıcı tanısı; üveit, keratit ve konjonktivitler; gözün acil hastalıkları; gözün kırma kusurları; katarakt; retinal hastalıklaı; glokom; şaşılık; nöro-oftalmoloji; oküler onkoloji.

MED622 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon II (0 + 5) 5

Kritik hastaya ilk yaklaşım ve tedavi planlaması; kardiyopulmoner ressüsitasyon; preoperatif hasta değerlendirme ve hazırlama; havayolu yönetimi; sıvı yönetimi; anestezi tekniğinin seçilmesi; genel anestezikler; lokal anestezikler ve toksisitesi; postoperatif hasta izlemi; ameliyathanede uygulama; reanimasyon ünitesinde uygulama.

MED623 - Beyin Cerrahisi (0 + 5) 5

Serebrovasküler cerrahi; spinal cerrahi; kafa içi basınç artması sendromu, beyin ödemi; herniasyon; intrakarniyal tümörler; kraniyal spinal travmalar, periferik sinir cerrahisi; subaraknoid kanama; klinik, poliklinik, ameliyathane pratiği.

MED624 - Çocuk Cerrahisi (0 + 5) 5

Çocuklarda cerrahi tedavi gerektiren solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem hastalıkları; çocuklarda karın ağrısı, akut karın; çocuklarda travma ve travmalı hastalarda acil cerrahi yaklaşım; çocuklarda görülen intraabdominal, torakal ve mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi; klinik ve poliklinik pratiği.

MED625 - Göğüs Cerrahisi II (0 + 5) 5

Özofagus kanseri; akciğer kanseri; plevra hastalıkları; toraks travması; akciğer grafisi okuma ve yorumlama; tetkik ve tedavi planlama; anamnez, fizik muayene ve tarama/tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlama; solunum fonksiyon testi ve arter kan gazları; plevral ponksiyon; klinik ve ameliyathane pratiği.

MED626 - Kalp ve Damar Cerrahisi (0 + 5) 5

Periferik arter sistem hastalıkları ve akut arteryel emboli tedavisi; derin ven trombozu, venöz yetmezlik ve lenfödem tedavisi; aort diseksiyonu ve aort anevrizması; kardiyovasküler travmalar; kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi; koroner arter hastalıkları cerrahi tedavisi; asiyanotik ve siyanotik kalp hastalıkları.

MED627 - Ortopedi ve Travmatoloji II (0 + 5) 5

Gelişimsel kalça displazisi; osteomyelit ve septik artritin tanı ve yönetimi; kırıklar ve çıkıkların tanı ve yönetimi; travmatik zedelenmelere yaklaşım; osteoartrit ve kas iskelet sistemi tümörleri; diz, kalça protez teknikleri ve hasta izleme.

MED628 - Üroloji II (0 + 5) 5

Prostat kanseri; mesane kanseri; böbrek tümörleri; testis kanseri; böbrek taşlarının tanı ve tedavisi; üriner enfeksiyonların tanı ve tedavisi; benign prostat hiperplazisinin medikal ve cerrahi tedavisi; üriner sistem travmalarına yaklaşım; idrar sondası takılması; klinik, poliklinik ve ameliyathanede pratik.

MED629 - Plastik Rekonstruksiyon ve Estetik Cerrahisi II (0 + 5) 5

Yara ve çeşitleri; flep ve greft; yanık; bası yaraları; mikrocerrahi ve replantasyon; deri kanserleri; dudak-damak yarıkları; sütür atma ve alma pratiği; minimal invaziv estetik girişimler; maksillo-fasiyal travma; estetik cerrahi; el yaralanmaları ve muayenesi; klinik, poliklinik ve ameliyathanede pratik.

MED610 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II (0 + 5) 5

Büyümenin değerlendirilmesi; çocukluk aşıları; çocuklarda solunum sistemi hastalıkları; çocuklarda üriner hastalıklar; çocuklarda gastrointestinal hastalıklar; çocuklarda nörolojik bozukluklar; çocuklarda endokrin hastalıklar; çocuklarda romatolojik hastalıklar; çocukluk çağında kardiyovasküler hastalıklar; çocukluk çağı onkolojik hastalıkları.

MED612 - Psikiyatri II (0 + 5) 5

Duygudurum ve anksiyete bozuklukları; depresyon; antidepresanlar; somatizasyon ve somatoform bozukluklar; yeme bozuklukları; uyku bozuklukları; cinsel işlev bozuklukları; kişilik bozuklukları; psikotik bozukluklar; şizofreni; antipsikotikler; psikiyatrik aciller; deliryum; disosiyatif bozukluklar; alkol ve madde bağımlılığı; etik-yasal sorunlar.

MED614 - Acil Tıp III (0 + 5) 5

Şok; anafilaksi; asit-baz/sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları; kardiyovasküler aciller; akut solunum sistemi hastalıkları; kardiyopulmoner resüsitasyon; inme; endokrinolojik aciller; hematolojik ve onkolojik aciller; akut gastrointestinal hastalıklar; akut üriner hastalıklar; sepsis; travma; yaralanmalar; sokmalar-ısırmalar; zehirlenmeler.