Elektrik - Elektronik Mühendisliği programını tamamlayan bir öğrenci aşağıdaki listede detayları verilen Program Çıktılarındaki (PÇ) bilgi ve becerilerin tamamına sahip olmaktadır.

Program Çıktılarının Tanımlamarı
1
 1. Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 2. Bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2
 1. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 2. Bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
 1. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 2. Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4
 1. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
 2. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5
 1. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 2. Deney yapma becerisi
 3. Veri toplama becerisi
 4. Sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 2. Bireysel çalışma becerisi
7
 1. Türkçe sözlü etkin iletişim kurma becerisi
 2. Türkçe yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 3. En az bir yabancı dil bilgisi
 4. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi
 5. Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
 6. Etkin sunum yapabilme becerisi
 7. Açık ve anlaşılır talimat verme becerisi
 8. Açık ve anlaşılır talimat alma becerisi
8
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilgisi
 2. Bilgiye erişebilme becerisi
 3. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkıında bilgi
10
 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 2. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
 1. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve gücenlik üzerindeki etkileri
 2. Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 3. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık