IR111 - Uluslararası İlişkiler için Hukukun Temel İlkeleri (3 + 0) 7

Hukuk ile ilgili tüm kavramlar ve ilişkiler; hukuki metinler.

IR101 - Dünya Tarihi I (3 + 0) 7.5

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden başlayarak Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen uygarlıklar.

IR102 - Dünya Tarihi II (3 + 0) 7.5

Kronolojik bir sıra içerisinde Bilim Devriminden günümüze kadar geçen süreçte yükselen uygarlıklar.

IR110 - Siyasete Giriş (3 + 0) 6

Siyaset ve siyaset bilimine giriş; ideolojiler, anayasalar, siyasi kültürler, siyasi partiler, seçimler, devlet organları ve uluslararası ilişkiler.

IR112 - Politik Psikoloji (3 + 0) 6

Politik psikoloji bakış açısından kimlik, grup davranışı, liderlik kültleri, oy verme davranışları, medya etkisi, etnik çatışma, milliyetçilik, toplumsal hareketler, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışmaların çözümü.

IR201 - Uluslararası Politika (3 + 0) 6

Uluslararası sistemler, dış politika yönelimleri, diplomasinin amaçları ve araçları, dış politika çıktıları, devletler arasındaki çatışmalar ve diğer etkileşimler; uluslararası politikanın temelleri.

IR205 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 6

Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri; IGO ve NGO?lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler; BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB.

IR211 - Uluslararası Siyasi İktisat (3 + 0) 6

Dış ticaret, gelirin dağılımı, ekonomik bütünleşme ve siyasi sonuçları ve teknolojinin dış ticaret üzerindeki etkileri; uluslararası ekonomik kuruluşlar ve bu kuruluşların Güney-Kuzey ilişkilerine etkileri.

IR231 - Bölüm İngilizcesi I (3 + 0) 3

İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden seçilecek haber-analiz yazılarının okunması; başvuru mektubu yazılması.

IR207 - Avrupa Siyasi Tarihi I (3 + 0) 6

1814 Viyana Kongresi?nden başlayarak 19. yüzyılda Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler; Avrupa?nın büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili politikaları ve bu politikaları etkileyen faktörler.

IR204 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 6

Uluslararası ilişkiler teorileri, realism, neo-realizm, neo-liberalizm, İngiliz Okulu, inşaacılık, uluslararası politik iktisat teorileri, alternatif yaklaşımlar, metodolojik tartışmalar.

IR212 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 6

Araştırma tasarımı, araştırma sonuçları, araştırma teknikleri, literatür taraması, ölçme, örnekleme, saha çalışması, veri analizi ve sunumu.

IR216 - Siyasi Düşünceler Tarihi (3 + 0) 6

?Siyasi??nin anlamını ve uygulamaları; siyasi teori hakkında sorular ve bu sorulara çeşitli teorilerin verdiği alternatif cevaplar.

IR214 - Diplomasi Tarihi II (3 + 0) 6

9. ve 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmeleri; Doğu Sorunu çerçevesinde Osmanlı Diplomasisi; Balkanlar ve Ortadoğu?daki siyasi gelişmelerin altyapısı.

IR232 - Bölüm İngilizcesi II (2 + 0) 3

Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar ile ilgili İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazılarının okunması; güncel konular.

IR301 - Uluslararası Hukuk I (3 + 0) 5

Uluslararası hukuk sisteminin yapısı, temel prensipleri, normları, kurumları, uluslararası ve yerel hukuk arasındaki ilişki.

IR303 - Türk Dış Politikası I (3 + 0) 6

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurulmasında izlenen Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş yılları arasındaki temel dış politika konuları, Türk dış politikasını bu dönemde etkileyen faktörler, Türk diplomasisinin özellikleri Türk Dış İşleri Bakanlığı?nın yapısı ve organizasyonu.

IR307 - Ortadoğu`nun Güncel Politikaları (3 + 0) 6

Ortadoğu?nun siyasi tarihi, kültürel temelleri, sosyo-ekonomik yapısı, Arap devletleri, İsrail, İran, Ortadoğu?daki güncel olaylar; Ortadoğu tarihinde rol alan temel olaylar.

IR333 - Bölüm İngilizcesi III (3 + 0) 4

İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden seçilecek haber-analiz yazılarının okunması; başvuru mektubu yazılması.

IR491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

IR492 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx

IR493 - Ortak Eğitim Uygulaması III (3 + 0) 5

xxxx

IR441 - AB'nin Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) (3 + 0) 5

Bu derste AB'nin ayrımcılık yapmama rejimini ve AB'nin bu rejimi AB üye devletleri, aday ülkeler ve komşu ülkelerde teşviki meseleleri incelenir.

IR442 - AB'nin Türkiye'de Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) (3 + 0) 5

Bu derste AB'nin dönüştürücü gücü, AB'nin ayrımcılık yapmama rejimini ve bu rejimin Türkiye'de desteklenmesindeki rolü, Türkiye'nin ayrımcılık yapmama meselesindeki güncel durumu ve Türkiye'de ayrımcılık yapmama ilkesinin farklı alanlarda uygulanışı meseleleri incelenir.

IR310 - Dış Politika Analizi (3 + 0) 4

Dış politika analizinin teorik çerçevesi; liderlik, politik kültür ve analiz kademeleri; birçok ülkenin içinde bulunduğu vaka incelemeleri; bu ülkelerin etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıkları ve buna göre dış politikalarını nasıl belirledikleri.

IR312 - Jeopolitik (3 + 0) 4

Kjellen, Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer ve Bowman?ın eserlerinin eleştirel incelemesi; jeopolitik alanının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı gelişmeler; Soğuk Savaş sonrası; Türkiye ve komşularına uyarlanması.

IR315 - Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar (3 + 0) 4

Güvenlik kavramının ortaya çıkışı, seküritizasyon ve deseküritizasyon kavramları; terörizm, nükleer yayılma, yoksulluk ve çevre felaketleri gibi güncel güvenlik riskleri.

IR320 - Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs (3 + 0) 4

Jeopolitik bir perspektif içinde Ege ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar; anlaşmazlığın ayrıntıları; 1950`lerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadKıbrıs`ın geçirdiği aşamalar; 1974 Türk müdahalesine kadar Türk cemaatine uygulanan şiddet; günümüze kadar uzanan temel olaylar.

IR420 - Çatışma Çözümü (3 + 0) 4

Çatışma çözümünün tanımı, içeriği ve bu disiplindeki gelişimi; dünyada mevcut olan çatışma çözümü eylemleri; Türkiye`nin çatışma durumunda mevcut pozisyonu.

IR401 - Diplomatik Yazışma I (3 + 0) 4

Diplomatik teamüller ve protokol kuralları; yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji.

IR403 - Teori ve Pratikte Diplomasi (3 + 0) 4

Tarihi bir bakış açısından diplomasi özelinde teorik argümanlar; diplomasi pratiği.

IR404 - Diplomatik Yazışma (3 + 0) 4

Diplomatik teamüller ve protokol kuralları; yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji.

IR406 - Dünya Politikasında Güncel Olaylar (3 + 0) 4

Arap isyanları, İran nükleer krizi, İsrail-Filistin sorunundaki güncel gelişmeler, Türk dış politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Rusya?daki güncel gelişmeler, ABD hegomonyası, Çin ve Hindistan?ın yükselişi.

IR407 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 4

Karşılaştırmalı siyaset biliminin gelişimi; karşılaştırma yöntembilimi; refah devleti, parti yapıları, seçim sistemleri, üniter-federal devlet yapıları, politik ekonomi gibi alanlarda alan araştırmaları.

IR408 - Küresel Siyasette İnsan Hakları (3 + 0) 4

İnsan haklarının tarihsel altyapısından günümüze kadar olan temelleri ve gelişimi.

IR409 - Çin: Geçmiş ve Bugün (3 + 0) 4

Çin hanedanlarının kronolojik bir şekilde incelenmesi; Çin`in 20. yüzyıl tarihi.

IR411 - Avrupa Birliği`nin Dış Politikası (3 + 0) 4

AB`nin ortak dış politika ve güvenlik politikası; AB?nin dünyanın diğer bölgeleri ile ilişkileri.

IR413 - Rusya Tarihi (3 + 0) 4

Kiev Rus`u; kronolojik sıra içinde Altınordu, Moskova, Romanov, İmparatorluk Rusya`sı ve Bolşevik İhtilali; Sovyetler Birliği ve Soğuk Savaş dönemleri; entelektüel hayat, önemli savaşlar, iz bırakan dönüşümler, fikir akımları, milliyetler; bugünkü Rusya.

IR415 - Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik (3 + 0) 4

Millet, etnisite, milliyetçilik gibi temel kavramlar; bu kavramların tarihi perspektifte gelişimi ve değişimi; çeşitli vaka çalışmaları.

IR417 - Uluslararası Kriz Yönetimi (3 + 0) 4

Krize dönüşmüş örnek uluslararası ve devlet içi çatışmaların analizi; bu krizlerin yönetimi ve çıkarılabilecek dersler; Birleşmiş Milletler`in eylemleri.

IR418 - Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar (3 + 0) 4

Rus dış politikasının tarihinin ideolojik ve ""büyük güç"" perspektiflerinden incelenmesi; iç politika dinamiklerinin yanında bölgesel ve küresel gelişmelerin Rus dış politikasının şekillendirilmesine olan etkisi.

IR419 - Ortadoğu`da Savaş ve Barış (3 + 0) 4

Savaşın ve çatışmanın nedenleri, bölgesel politikaya dair sonuçları; Ortadoğu`da savaş ve barış dönemleri; bölge içi ve bölge dışı ülkelerin dış politika amaçları; Soğuk Savaş döneminin bölgedeki huzur ve çatışma süreçlerine etkisi.

IR302 - Uluslararası Hukuk II (3 + 0) 5

Devletlerin yasal kişiliklerinin özellikleri, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki bireylerle ilişkileri; deniz, hava ve uzay hukuku.

IR304 - Türk Dış Politikası II (3 + 0) 6

1960`tan günümüze Türk dış politikası; Türkiye?nin bu dönemde, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu, Rusya ve Uzakdoğu ile ilişkileri; Soğuk Savaş döneminde Göreceli Özerklik zamanı, Batı Bloku ve ardından Küreselleşmenin Yörüngesinin etkisinde kaldığı zaman dilimleri.

IR314 - Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti (3 + 0) 6

Rusya İmparatorluğu tarihi; Sovyetler Birliği tarihi; Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu`nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanları.

IR334 - Bölüm İngilizcesi IV (3 + 0) 4

Uluslararası medyada saygın bir yer edinmiş İngilizce yayımlanan gazetelerden yakın tarihte gündemin içerisinde yer almış bir konuyla ilgili haber-analiz yazısının okunması; yazı yazma alıştırmaları.

IR405 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 6

Amerikan dış politikasının tarihi, özellikleri ve dinamikleri; ABD?nin 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan küresel rolü ışığında ABD dış politikasının hedefleri; Soğuk Savaş esnasında ABD dış politikasının oluşumuna katkıda bulunan dış ve iç etkiler.

IR421 - Balkan Tarih ve Siyaseti (3 + 0) 6

Balkanların 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri; Balkanlarda siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumu; Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

IR435 - Bölüm İngilizcesi V (2 + 0) 4

Gazete okumaları, İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden her hafta seçilecek haber-analiz yazıları; İngilizce yazı yazma alıştırmaları ve başvuru mektupları.

IR424 - Avrupa Birliği (3 + 0) 6

Avrupa bütünleşmesi ve AB?nin ortaya çıkışı; AB?nin temel özellikleri, tarihçesi, AB kurumsal yapısı ve politikaları; Avrupa Birliği hakkında genel bir bakış açısı.

IR422 - Yükselen Çin: Çin`in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler (3 + 0) 6

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi: milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah; Çin ekonomisinin özellikleri ve dünya ekonomisi için önemi.

IR436 - Bölüm İngilizcesi VI (2 + 0) 4

Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazıları; İngilizce yazı yazma alıştırmaları.