ECON101 - İktisada Giriş I (3 + 0) 5

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kar maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar.

ECON102 - İktisada Giriş II (3 + 0) 5

Toplam arz, toplam talep, işsizlik, enflasyon, toplam harcama, toplam gelir modeli, maliye politikası uygulaması, para talebi, para arzı, para politikası, çarpan mekanizmaları.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

IR101 - Dünya Tarihi I (3 + 0) 7.5

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden başlayarak Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen uygarlıklar.

IR102 - Dünya Tarihi II (3 + 0) 7.5

Kronolojik bir sıra içerisinde Bilim Devriminden günümüze kadar geçen süreçte yükselen uygarlıklar.

IR110 - Siyasete Giriş (3 + 0) 6

Siyaset ve siyaset bilimine giriş; ideolojiler, anayasalar, siyasi kültürler, siyasi partiler, seçimler, devlet organları ve uluslararası ilişkiler.

IR111 - Uluslararası İlişkiler için Hukukun Temel İlkeleri (3 + 0) 7

Hukuk ile ilgili tüm kavramlar ve ilişkiler; hukuki metinler.

IR112 - Politik Psikoloji (3 + 0) 6

Politik psikoloji bakış açısından kimlik, grup davranışı, liderlik kültleri, oy verme davranışları, medya etkisi, etnik çatışma, milliyetçilik, toplumsal hareketler, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışmaların çözümü.

IR201 - Uluslararası Politika (3 + 0) 6

Uluslararası sistemler, dış politika yönelimleri, diplomasinin amaçları ve araçları, dış politika çıktıları, devletler arasındaki çatışmalar ve diğer etkileşimler; uluslararası politikanın temelleri.

IR204 - Uluslararası İlişkiler Teorisi (3 + 0) 6

Uluslararası ilişkiler teorileri, realism, neo-realizm, neo-liberalizm, İngiliz Okulu, inşaacılık, uluslararası politik iktisat teorileri, alternatif yaklaşımlar, metodolojik tartışmalar.

IR205 - Uluslararası Örgütler (3 + 0) 6

Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri; IGO ve NGO?lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler; BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB.

IR207 - Avrupa Siyasi Tarihi I (3 + 0) 6

1814 Viyana Kongresi?nden başlayarak 19. yüzyılda Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler; Avrupa?nın büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili politikaları ve bu politikaları etkileyen faktörler.

IR211 - Uluslararası Siyasi İktisat (3 + 0) 6

Dış ticaret, gelirin dağılımı, ekonomik bütünleşme ve siyasi sonuçları ve teknolojinin dış ticaret üzerindeki etkileri; uluslararası ekonomik kuruluşlar ve bu kuruluşların Güney-Kuzey ilişkilerine etkileri.

IR212 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 6

Araştırma tasarımı, araştırma sonuçları, araştırma teknikleri, literatür taraması, ölçme, örnekleme, saha çalışması, veri analizi ve sunumu.

IR214 - Diplomasi Tarihi II (3 + 0) 6

9. ve 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmeleri; Doğu Sorunu çerçevesinde Osmanlı Diplomasisi; Balkanlar ve Ortadoğu?daki siyasi gelişmelerin altyapısı.

IR216 - Siyasi Düşünceler Tarihi (3 + 0) 6

?Siyasi??nin anlamını ve uygulamaları; siyasi teori hakkında sorular ve bu sorulara çeşitli teorilerin verdiği alternatif cevaplar.

IR231 - Bölüm İngilizcesi I (3 + 0) 3

İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden seçilecek haber-analiz yazılarının okunması; başvuru mektubu yazılması.

IR232 - Bölüm İngilizcesi II (2 + 0) 3

Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar ile ilgili İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazılarının okunması; güncel konular.

IR301 - Uluslararası Hukuk I (3 + 0) 5

Uluslararası hukuk sisteminin yapısı, temel prensipleri, normları, kurumları, uluslararası ve yerel hukuk arasındaki ilişki.

IR302 - Uluslararası Hukuk II (3 + 0) 5

Devletlerin yasal kişiliklerinin özellikleri, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki bireylerle ilişkileri; deniz, hava ve uzay hukuku.

IR303 - Türk Dış Politikası I (3 + 0) 6

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurulmasında izlenen Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş yılları arasındaki temel dış politika konuları, Türk dış politikasını bu dönemde etkileyen faktörler, Türk diplomasisinin özellikleri Türk Dış İşleri Bakanlığı?nın yapısı ve organizasyonu.

IR304 - Türk Dış Politikası II (3 + 0) 6

1960`tan günümüze Türk dış politikası; Türkiye?nin bu dönemde, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu, Rusya ve Uzakdoğu ile ilişkileri; Soğuk Savaş döneminde Göreceli Özerklik zamanı, Batı Bloku ve ardından Küreselleşmenin Yörüngesinin etkisinde kaldığı zaman dilimleri.

IR307 - Ortadoğu`nun Güncel Politikaları (3 + 0) 6

Ortadoğu?nun siyasi tarihi, kültürel temelleri, sosyo-ekonomik yapısı, Arap devletleri, İsrail, İran, Ortadoğu?daki güncel olaylar; Ortadoğu tarihinde rol alan temel olaylar.

IR314 - Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti (3 + 0) 6

Rusya İmparatorluğu tarihi; Sovyetler Birliği tarihi; Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu`nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanları.

IR333 - Bölüm İngilizcesi III (3 + 0) 4

İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden seçilecek haber-analiz yazılarının okunması; başvuru mektubu yazılması.

IR334 - Bölüm İngilizcesi IV (3 + 0) 4

Uluslararası medyada saygın bir yer edinmiş İngilizce yayımlanan gazetelerden yakın tarihte gündemin içerisinde yer almış bir konuyla ilgili haber-analiz yazısının okunması; yazı yazma alıştırmaları.

IR405 - Amerikan Dış Politikası (3 + 0) 6

Amerikan dış politikasının tarihi, özellikleri ve dinamikleri; ABD?nin 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan küresel rolü ışığında ABD dış politikasının hedefleri; Soğuk Savaş esnasında ABD dış politikasının oluşumuna katkıda bulunan dış ve iç etkiler.

IR421 - Balkan Tarih ve Siyaseti (3 + 0) 6

Balkanların 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri; Balkanlarda siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumu; Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.

IR422 - Yükselen Çin: Çin`in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler (3 + 0) 6

Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi: milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah; Çin ekonomisinin özellikleri ve dünya ekonomisi için önemi.

IR424 - Avrupa Birliği (3 + 0) 6

Avrupa bütünleşmesi ve AB?nin ortaya çıkışı; AB?nin temel özellikleri, tarihçesi, AB kurumsal yapısı ve politikaları; Avrupa Birliği hakkında genel bir bakış açısı.

IR435 - Bölüm İngilizcesi V (2 + 0) 4

Gazete okumaları, İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden her hafta seçilecek haber-analiz yazıları; İngilizce yazı yazma alıştırmaları ve başvuru mektupları.

IR436 - Bölüm İngilizcesi VI (2 + 0) 4

Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazıları; İngilizce yazı yazma alıştırmaları.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

CHIN301 - Çince III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

CHIN302 - Çince IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

IR491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (3 + 0) 5

xxxx

IR492 - Ortak Eğitim Uygulaması II (3 + 0) 5

xxxx

IR493 - Ortak Eğitim Uygulaması III (3 + 0) 5

xxxx

IR441 - AB'nin Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) (3 + 0) 5

Bu derste AB'nin ayrımcılık yapmama rejimini ve AB'nin bu rejimi AB üye devletleri, aday ülkeler ve komşu ülkelerde teşviki meseleleri incelenir.

IR442 - AB'nin Türkiye'de Ayrımcılık Yapmama Politikaları (EUNONDI) (3 + 0) 5

Bu derste AB'nin dönüştürücü gücü, AB'nin ayrımcılık yapmama rejimini ve bu rejimin Türkiye'de desteklenmesindeki rolü, Türkiye'nin ayrımcılık yapmama meselesindeki güncel durumu ve Türkiye'de ayrımcılık yapmama ilkesinin farklı alanlarda uygulanışı meseleleri incelenir.

IR310 - Dış Politika Analizi (3 + 0) 4

Dış politika analizinin teorik çerçevesi; liderlik, politik kültür ve analiz kademeleri; birçok ülkenin içinde bulunduğu vaka incelemeleri; bu ülkelerin etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıkları ve buna göre dış politikalarını nasıl belirledikleri.

IR312 - Jeopolitik (3 + 0) 4

Kjellen, Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer ve Bowman?ın eserlerinin eleştirel incelemesi; jeopolitik alanının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı gelişmeler; Soğuk Savaş sonrası; Türkiye ve komşularına uyarlanması.

IR315 - Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar (3 + 0) 4

Güvenlik kavramının ortaya çıkışı, seküritizasyon ve deseküritizasyon kavramları; terörizm, nükleer yayılma, yoksulluk ve çevre felaketleri gibi güncel güvenlik riskleri.

IR320 - Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs (3 + 0) 4

Jeopolitik bir perspektif içinde Ege ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar; anlaşmazlığın ayrıntıları; 1950`lerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadKıbrıs`ın geçirdiği aşamalar; 1974 Türk müdahalesine kadar Türk cemaatine uygulanan şiddet; günümüze kadar uzanan temel olaylar.

IR420 - Çatışma Çözümü (3 + 0) 4

Çatışma çözümünün tanımı, içeriği ve bu disiplindeki gelişimi; dünyada mevcut olan çatışma çözümü eylemleri; Türkiye`nin çatışma durumunda mevcut pozisyonu.

IR401 - Diplomatik Yazışma I (3 + 0) 4

Diplomatik teamüller ve protokol kuralları; yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji.

IR403 - Teori ve Pratikte Diplomasi (3 + 0) 4

Tarihi bir bakış açısından diplomasi özelinde teorik argümanlar; diplomasi pratiği.

IR404 - Diplomatik Yazışma (3 + 0) 4

Diplomatik teamüller ve protokol kuralları; yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji.

IR406 - Dünya Politikasında Güncel Olaylar (3 + 0) 4

Arap isyanları, İran nükleer krizi, İsrail-Filistin sorunundaki güncel gelişmeler, Türk dış politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Rusya?daki güncel gelişmeler, ABD hegomonyası, Çin ve Hindistan?ın yükselişi.

IR407 - Karşılaştırmalı Siyaset (3 + 0) 4

Karşılaştırmalı siyaset biliminin gelişimi; karşılaştırma yöntembilimi; refah devleti, parti yapıları, seçim sistemleri, üniter-federal devlet yapıları, politik ekonomi gibi alanlarda alan araştırmaları.

IR408 - Küresel Siyasette İnsan Hakları (3 + 0) 4

İnsan haklarının tarihsel altyapısından günümüze kadar olan temelleri ve gelişimi.

IR409 - Çin: Geçmiş ve Bugün (3 + 0) 4

Çin hanedanlarının kronolojik bir şekilde incelenmesi; Çin`in 20. yüzyıl tarihi.

IR411 - Avrupa Birliği`nin Dış Politikası (3 + 0) 4

AB`nin ortak dış politika ve güvenlik politikası; AB?nin dünyanın diğer bölgeleri ile ilişkileri.

IR413 - Rusya Tarihi (3 + 0) 4

Kiev Rus`u; kronolojik sıra içinde Altınordu, Moskova, Romanov, İmparatorluk Rusya`sı ve Bolşevik İhtilali; Sovyetler Birliği ve Soğuk Savaş dönemleri; entelektüel hayat, önemli savaşlar, iz bırakan dönüşümler, fikir akımları, milliyetler; bugünkü Rusya.

IR415 - Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik (3 + 0) 4

Millet, etnisite, milliyetçilik gibi temel kavramlar; bu kavramların tarihi perspektifte gelişimi ve değişimi; çeşitli vaka çalışmaları.

IR417 - Uluslararası Kriz Yönetimi (3 + 0) 4

Krize dönüşmüş örnek uluslararası ve devlet içi çatışmaların analizi; bu krizlerin yönetimi ve çıkarılabilecek dersler; Birleşmiş Milletler`in eylemleri.

IR418 - Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar (3 + 0) 4

Rus dış politikasının tarihinin ideolojik ve ""büyük güç"" perspektiflerinden incelenmesi; iç politika dinamiklerinin yanında bölgesel ve küresel gelişmelerin Rus dış politikasının şekillendirilmesine olan etkisi.

IR419 - Ortadoğu`da Savaş ve Barış (3 + 0) 4

Savaşın ve çatışmanın nedenleri, bölgesel politikaya dair sonuçları; Ortadoğu`da savaş ve barış dönemleri; bölge içi ve bölge dışı ülkelerin dış politika amaçları; Soğuk Savaş döneminin bölgedeki huzur ve çatışma süreçlerine etkisi.

IR485 - Sinema ve Uluslararası İlişkiler (3 + 0) 5

Uluslararası İlişkiler teorisi ile sinema filmlerini analiz etmek; Medya ve söylem arasındaki ilişkiye aşina olmak; Filmlerde kullanılan söylemleri Uluslararası İlişkiler teorileri ile açıklamak.

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR235 - Sanat Tarihi ve Anlayışları (3 + 0) 5

Ders geçmişten günümüze çeşitli materyallere şekil verilerek oluşturulan sanat yapıtlarının incelenmesini içermektedir. Ders boyunca sanatın anlamı ve önemi, temel kavramlar ve literatür bilgisiyle birlikte ele alınacaktır. Mimari, heykel, resim gibi farklı sanatsal türlerin görünümü ve gelişimi ile farklı sanatsal türler arasındaki ilişki ele alınacaktır.

PR236 - Medya ve Toplum (3 + 0) 5

Dersi alan öğrencilerin kitle iletişiminin temel kavramlarını öğrenerek, halkla ilişkiler, reklamcılık ve uluslararası kitle iletişimi hakkında perspektif oluşturması.

PR338 - Haber Yazma (0 + 0) 5

Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretici tarafından literatürden ve güncel örneklerden yararlanılarak aktarılmakta, ders kapsamındaki uygulamalar projeksiyon vasıtasıyla perdeye yansıtılarak değerlendirilmektedir. Ders uygulamalı olduğu için interaktif bir yaklaşım hakim olmakta, öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağ

PR424 - Kriz Yönetimi (1 + 0) 5

Kriz planlaması, iletişimi ve yönetimi.

MAN374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: Büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

ECON325 - Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi (3 + 0) 5

Ekonomik göstergelerin tanımlanması, takibi, anlamlandırılması, ekonomik göstergelerin finansal piyasalara etkisi, hisse senedi piyasalarının işleyişi, hisse senedi değerlenmesi, portföy yönetim stratejisi.

ECON318 - Dijital Ekonomi (3 + 0) 6

Dijital platformların ekonomik, hukuki ve finansal boyutları hakkında genel bilgiler; dijital piyasaların hukuki, ekonomik ve finansal altyapıları; start-up?tan unicorn?a dönüşen popüler paylaşım ekonomi şirketleri olan Airbnb, Uber gibi örneklerin yanısıra finansal piyasalardaki benzerler (fintek) ve blockchain gibi kripto paraların geldiği nokta.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

PR428 - Küreselleşme ve Uluslararası İletişim (0 + 3) 5

Küreselleşme ve uluslararası iletişim nedir?, hangi güçler bunları kontrol eder ve bunun ilgili ne yapabiliriz soruları.