ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

KAM599 - Tez (0 + 0) 80

Veri mevcut değildir

YER501 - Yerel Devlet ve Kalkınma Kuramları (3 + 0) 5

Yerel yönetimler içinde bulundukları devlet düzeninden ve kalkınma modelinden bağımsız olarak ele alınamaz. Bu sebeple bu derste öncelikle öğrencilere yerel devletin var olan devlet düzeni ile ilişkilerinin kavratılması ve öğrencilerin kalkınma modellerinin yerel yönetimlerin dinamiklerine etkileri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu do

YER502 - Kamu Politikaları Analizi (3 + 0) 5

Kamusal işleyiş temelde kamu politikalarının üretilmesinden uygulanmasına kadar geçen uzun ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Kamusal alanın ve işleyişinin anlaşılabilmesi için bu sürecin analizine yönelik kuramsal yaklaşımların ele alınması, kamu politikalarının ele alınmasını sağlayacak araçların bilinmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı da

KAM500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel metodlar; istatistik.

YER504 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (0 + 0) 5

Yönetim faaliyetinin her alanında katılımcı, hesap verebilir, öğrenen, etkinlik ve verimliliğe odaklanmış stratejik yaklaşımlar yaygınlık kazanmaktadır. Halka en yakın düzeyde hizmet sunan yerel yönetimleri bu anlamda stratejik yönetim yaklaşımını yaygın biçimde uygulamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra yerel yönetimler kendi yerelliğinin sınırları

YER505 - Yerel Yönetimler ve Kentleşme (3 + 0) 5

21. Yüzyılın başında insan toplumlarının nüfusunun kentlerde yaşayan kısmının oranı kırda yaşayan kısmını aşmıştır. Bu durum insanlık tarihinde çok önemli bir kırılma noktası oluşturduğu kadar yerel yönetimlerin öne çıkmasının önemli göstergelerinden birini ortaya koymaktadır. Yerel yönetimler kentleşme süreçlerinden bağımsız bir biçimde ele alınam

YER506 - Kent Planlama Kuramları ve Uygulamaları (3 + 0) 5

Kentleşme sürecine toplumların verdiği en doğal tepki planlama çabaları olmuştur. Kentleşme dinamiğinin olumsuz yanlarını ortadan kaldırmak ve yarattığı artı değeri kamu yararına kullanmak için farklı kent planlama kuramları ve uygulama biçimleri geliştirilmiştir. Bu kuram ve uygulama biçimler yerel yönetimlerin işleyişi açısından yaşamsal önem taş

YER507 - Yerel Yönetimlerde Kaynak Kullanımı ve Bütçe (3 + 0) 5

Yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve öneminin artmasına paralel olarak yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacı artmakta, bu kaynakların akılcı ve verimli kullanımına yönelik arayışlar belirginleşmekte, hesap verebilir bir bütçe sisteminin uygulaması gereksinimi doğmaktadır. Tüm bu yaklaşımların genel bir stratejik yönetim çerçevesi ile ilişkilendiril

YER509 - Yerel Yönetimlerde Hizmet Sunum Biçimleri ve Uygulama Projesi (3 + 0) 5

Kamu yönetiminde hizmet sunum biçimlerinin en zengin ve çeşitli olduğu birimler yerel yönetimlerdir. Hizmet sunumu yerelin özelliklerine, kurumsal niteliklere ve hâkim paradigmaların bu unsurlarla etkileşimi sonucunda çeşitlenmektedir. Bu derste öğrencilerin hizmet sunumundaki farklılaşmanın sebepleri ve farklı hizmet sunum biçimleri konusunda bilg

YER510 - Yerel Yönetimler ve Bilişim Teknolojileri (3 + 0) 5

Gelişen teknoloji yönetim sistemlerinin bilişimin sağladığı olanaklarla iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Yerel yönetimler için de bilişim teknolojilerinin halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, hizmet sunumu ve hizmetten faydalanmanın kolaylaştırılması gibi birçok alanda belirgin sonuçlar ürettiği görülmektedir

YER511 - Küreselleşme ve Dünya Kentleri (3 + 0) 5

Küreselleşme olarak adlandırılan süreç kentlerin ulus devlet sistemlerinin dışında bir yapı ile öne çıkması sonucunu doğurmuştur. Küresel alanda kentlerden oluşan bir ağ yapısı kurulmakta, kentler rekabetçilikleri, yarışmacılıkları ve bu ağa sağlayabildikleri olanaklar doğrultusunda öne çıkmaktadır. Bu ağa dâhil olan bazı kentler dünya kenti olarak

YER512 - Yerel Yönetimler Kültür ve Turizm (3 + 0) 5

Sanayisizleşme ve hizmet sektörünün ağırlık kazanması sürecinin hâkim olduğu günümüzde yerel yönetimler için kaynak yaratılabilecek en önemli kaynaklar kültür ve turizm alanında yer almaktadır. Kültür ve turizm alanı aynı zamanda yerellik bilincinin arttırılması ve yerel kalkınma açısından da önem taşımaktadır. Bu derste kültür ve turizm alanının t

YER513 - Yerel Yönetimler ve Çevre (3 + 0) 5

21. yüzyılın en temel sorun alanlarından birini belki de en önemlisini çevre oluşturmaktadır. Küresel ısınmadan su kaynaklarının tükenmesine ve türlerin yok olmasına kadar birçok sorun dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. Çevresel sorunların çözümünde yerel çabaların çok önemli olduğu ise bütün dünyada kabul edilmektedir. Bu çabaların sonucunda ç

YER514 - Bölgesel Kalkınma (3 + 0) 5

Yerel yönetimler ve yerellikler birbirinden bağımsız ve izole birimler değildir. Her bir yerellik kendi içinde anlamlı bölgesel bir bütünlüğün içerisinde önem kazanmaktadır. Bu anlamda bölgesel kalkınma süreci yerel yönetimlerin ve ulusların kalkınmasında öne çıkmaktadır. Bölge kalkınma ajansları, bölgesel planlama çalışmaları gibi çabalar kalkınma

YER515 - Yansıtıcı Uygulama Yöntemleri (3 + 0) 5

?Reflective Practices? yani Türkçesiyle ?yansıtıcı uygulama? yaklaşımı son yıllarda eğitimden yönetime tüm alanlarda yaygınlık kazanan bir yöntemdir. Bu yöntemde yaşam deneyimlerinin ve ?(tacit) gizil bilginin anlık sorunlarla karşılaşıldığında nasıl kullanılacağı ele alınmaktadır. Bu derste yansıtıcı uygulama yöntemlerinin yerel yönetim karar alma

YER516 - Kamu Etiği (3 + 0) 5

Derste etik değer ve ilkelerin neleri kapsayabileceği ile bu değer ve ilkelerin kamu yönetiminde nasıl kullanıldığı ve/veya kullanılması gerektiği üzerindeki kavramsal tartışmalar ele alınacaktır. Bu kavramsal çerçevenin ışığında, Türk Kamu Yönetiminde ortaya konmuş olan etik ilke ve değerler eleştirel ve tamamlayıcı bir yaklaşımla incelenecektir.

YER517 - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi (3 + 0) 5

Derste öncelikle karşılaştırmalı kamu yönetiminin son dönemdeki evrimi ele alınacaktır. Bununla birlikte kamu yönetiminin özellikle kamu bürokrasisi ve kamu disiplini gibi boyutlarıyla farklı ülkelerdeki kamu yönetimiyle karşılaştırmalı incelemesi yapılacaktır. Bu karşılaştırma farklı ülkelerin yönetsel özelliklerinin sıralanmasıyla değil, farklı ü

YER518 - Yerel Yönetimler ve Estetik (3 + 0) 5

Yerel yönetimlerin sunduğu tüm hizmetlerde estetik önemli bir unsur olduğu gibi toplumsal alanda estetiğin üretildiği ve meşrulaştırıldığı etkinliklerle yerel yönetimler arasındaki ilişki artan bir önem kazanmaktadır. Gündelik yaşamın anlamlandırılmasından siyasal alanın kendisini topluma yansıtmasına kadar birçok anlamda etkili olan bu durum yerel

YER519 - Yerel Yönetimler ve Kent Ekonomisi (3 + 0) 5

Yerel yönetimler sermaye birikim sürecinde hem birer hizmet sağlayıcı olarak hem de kentsel ekonominin gereksinim duyduğu altyapıyı sağlayarak ve gereken yerlerde ekonomiyi düzenleyerek etkili olmaktadır. Bu dinamikler gayrimenkul rantından sanayi üretimine kadar kentsel ekonomiyi oluşturan tüm sektörlerin ilişkiselliği içerisinde yerel yönetimleri

YER503 - Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Örgütlenme (3 + 0) 5

1980 sonrasında yaşanan sürecin en önemli bileşenlerinden olan âdemi merkezileşme ya da diğer bir adıyla yerelleşme süreci kendisini en belirgin biçimiyle yapılan mevzuat değişikliklerinde sergilemektedir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte değerlendirildiğinde bu anlamda yapılan mevzuat değişikliklerini ve konuya ilişkin