YER502 - Kamu Politikaları Analizi (3 + 0) 5

Kamusal işleyiş temelde kamu politikalarının üretilmesinden uygulanmasına kadar geçen uzun ve karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Kamusal alanın ve işleyişinin anlaşılabilmesi için bu sürecin analizine yönelik kuramsal yaklaşımların ele alınması, kamu politikalarının ele alınmasını sağlayacak araçların bilinmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı da

KAM500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel metodlar; istatistik.

KAM599 - Tez (0 + 0) 80

Veri mevcut değildir

YER501 - Yerel Devlet ve Kalkınma Kuramları (3 + 0) 5

Yerel yönetimler içinde bulundukları devlet düzeninden ve kalkınma modelinden bağımsız olarak ele alınamaz. Bu sebeple bu derste öncelikle öğrencilere yerel devletin var olan devlet düzeni ile ilişkilerinin kavratılması ve öğrencilerin kalkınma modellerinin yerel yönetimlerin dinamiklerine etkileri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu do