ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ENG221 - Temel İngilizce III (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

ENG222 - Temel İngilizce IV (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular

ENG321 - İş Yaşamı için Temel İngilizce I (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

ENG322 - İş Yaşamı için Temel İngilizce II (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatındaki stres, bütçe, iş planı ve zaman sınırı, akademik nitelik, mülakat teknikleri, iş becerileri, kariyer planlama, düzenlemeler ve e-posta yazma.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

IKT105 - Mikroekonomi (2 + 0) 3

Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; monopol ve tam rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasalarına giriş, maliyetler.

IKT106 - Makroekonomi (2 + 0) 4

Toplam arz, toplam talep, işsizlik, enflasyon, gayri safi milli hasıla ve gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamaları; para piyasası, faiz ilişkileri ve ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri, çarpan mekanizmaları.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

LAW101 - Hukuka Giriş (4 + 0) 6

Hukukun temel konuları; hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.

LAW104 - Roma Hukuku (3 + 0) 5

Türk hukukunun tarihsel özelliklerine bir giriş olarak İslam öncesi hukuk; Osmanlı hukuk sisteminin kavram ve kurumları; Avrupa`da modern hukuk düşüncesinin kurum ve kavramları; Roma hukuku ve onun kurum ve kavramları.

LAW105 - Medeni Hukuka Giriş ve Şahıslar Hukuku (4 + 0) 7

Medeni hukukun temel ilkeleri, kişiler, kişilik, kişiliğin korunması.

LAW106 - Aile Hukuku (4 + 0) 6

Aile kavramı, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, evlat edinme, velayet, vesayet.

LAW107 - Anayasa Hukuku (3 + 0) 6

Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları.

LAW108 - Türk Anayasa Hukuku (4 + 0) 6

1982 Anayasası?nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti?nin anayasal düzeni, Türkiye?de anayasal tarih.

LAW210 - Kamu Hürriyetleri (3 + 0) 5

İnsan haklarının oluşturulması, korunması ve gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli sistemler; güncel insan hakları standartlarının durumu; BM ve AİHS gibi insan hakları araçları.

LAW211 - Uluslararası Hukuk Genel İlkeler (3 + 0) 5

Uluslararası hukukun temel karakteri ve diğer hukuk dalları ile farklılıkları (İç hukuk ve AB hukuku), uluslararası hukukun kaynakları (anlaşmalar, teamüller, hukukun genel ilkeleri) ve yasal düzenlemeler.

LAW215 - Kamu Maliyesi (3 + 0) 4

Kamu ekonomisinin kapsamı, pazar ekonomisinden farklı özellikleri; devlet faaliyetlerinin finansmanı, kamu gelirleri, devlet borçları, kamu harcamaları, devlet bütçesi.

LAW218 - Uluslararası Hukuk Sorunları (3 + 0) 5

Kara, deniz, hava, uzay ve çevre ile ilgili kurallar, tanıma ve ardıllık, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk ve yaptırımlar, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, kuvvet kullanımı, silahlı çatışma hukuku.

LAW231 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (3 + 0) 5

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW232 - Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (4 + 0) 5

Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.

LAW233 - İdare Hukuku I (4 + 0) 5

Kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri, idari teşkilata hakim ilkeler, merkezi ve yerinden yönetimler, idari işlem kavramı ve türleri ile idari işlemlere uygulanacak hukuki rejim.

LAW234 - İdare Hukuku II (3 + 0) 5

İdarenin düzenleme, yaptırım uygulama ve mal edinme yetkileri, kamu hizmeti ve kolluk hukuku, kamu görevlileri, disiplin hukuku, kamu malları, idarenin sorumluluğu, idare hukukunda güncel eğilimler.

LAW235 - Ceza Hukuku Genel Hükümler I (3 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı ve suçun ne olduğu sorunu kapsamında suçun unsurları.

LAW236 - Ceza Hukuku Genel Hükümler II (3 + 0) 5

Ceza kanunlarının uygulanma alanı içerisinde suçun ortaya çıkış şekilleri, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meseleleri.

LAW301 - Borçlar Hukuku Özel Hükümler (5 + 0) 5

Sözleşme yapma özgürlüğü, özel sözleşme çeşitleri, sözleşmelerin şekil şartları.

LAW303 - Medeni Usul Hukuku I (3 + 0) 5

Mahkemeler teşkilatı, dava ve kanun yolları

LAW304 - Medeni Usul Hukuku II (3 + 0) 3

Dava aşamaları, ıslah, geçici hukuki koruma tedbirleri, arabuluculuk.

LAW308 - İdari Yargı (3 + 0) 5

İdarenin denetlenmesi ve yargısal denetim, idari yargı teşkilatı, idari davalar, dava açma süresi, görev ve yetki, idari davalarda diğer usul kuralları.

LAW311 - Ticari İşletme Hukuku (3 + 0) 5

Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, tacir kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.

LAW312 - Şirketler Hukuku (3 + 0) 5

Genel olarak şirket kavramı ve şirketin özellikleri; adi şirketin temel özellikleri ve diğer ayrıntıları; ticaret şirketlerinin özellikleri ve işleyişi; anonim şirket ve limited şirket; şirketlerin yeniden yapılanma işlemleri; Konzern hukuku.

LAW313 - Ceza Hukuku Özel Hükümler I (2 + 0) 4

Hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar; TCK?da düzenlenen Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar.

LAW322 - Vergi Hukuku (4 + 0) 5

Vergilendirme ilişkisi, işlemleri, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarının çözümü ve Türk vergi sisteminde gelirden, servetten, harcamadan alınan vergiler.

LAW341 - Eşya Hukuku I (3 + 0) 5

Ayni hak, zilyetlik, tapu sicili ve mülkiyet hakkına ilişkin genel hükümler

LAW342 - Eşya Hukuku II (3 + 0) 3

Taşınmaz mülkiyeti, taşınır mülkiyeti ve sınırlı ayni haklar

LAW344 - Ceza Hukuku Özel Hükümler II (2 + 0) 3

Suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar; TCK'da düzenlenen Malvarlığına Karşı Suçlar, Genel Tehlike Yaratan Suçlar, Çevreye Karşı Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar, Genel Ahlâka ve Aile Düzenine Karşı Suçlar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar.

LAW405 - Ceza Usul Hukuku I (3 + 0) 5

Ceza muhakemesi hukukunun hukuk düzenindeki yeri, ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri, hüküm verme, muhakeme süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri ve ceza muhakemesi makamları kavramları.

LAW406 - Ceza Usul Hukuku II (3 + 0) 3

Ceza muhakemesinin yürüyüşü, ilk derece muhakemesi ve kanun yolu muhakemesinin özellikleri.

LAW408 - Kıymetli Evrak Hukuku (3 + 0) 4

Kıymetli evrak hukukuna giriş, kambiyo senetlerinin genel özellikleri, bono, poliçe, çek.

LAW411 - Uluslararası Özel Hukuk I (3 + 0) 4

Vatandaşlık hukuku, Yabancılar hukuku

LAW413 - İş Hukuku (5 + 0) 5

İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi.

LAW414 - Sosyal Güvenlik Hukuku (2 + 0) 4

Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.

LAW416 - Uluslararası Özel Hukuk II (4 + 0) 3

Kanunlar ihtilafı hukuku, Milletlerarası usul hukuku

LAW417 - Miras Hukuku (3 + 0) 5

Ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi.

LAW420 - İcra ve İflas Hukuku (3 + 0) 5

Cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri.

LAW423 - Genel Devlet Teorileri (3 + 0) 5

Antik Yunan ve Roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışı, Ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceler; modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi.

LAW436 - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (4 + 0) 6

Toplumun temelleri, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal kurumlar, toplumsal değişim; tabii hukuk teorisi, biçimci hukuk anlayışı, hukuki pozitivizm

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

LAW109 - Hukukta Metod (2 + 0) 4

Akıl yürütme ve mantık kurallarının hukukta uygulanması, norm kavramı, normlar hiyerarşisi, hukukta yorum, yorum ilkeleri ve yorum yöntemleri

LAW334 - Hukuk ve Etik (2 + 0) 4

Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamları; etik ve hukuk arasındaki temel benzerlikler ve farklılıklar; hukuki kavramlar ile etik kavramlarının bağlantısı.

LAW191 - Hukukta Eleştirel Düşünce (2 + 0) 4

Düşünme biçimleri, eleştirel düşünme ile sıradan düşünmenin öğeleri, uslamlama çizelgeleri, düşünme için standartlar, bilimsel bir sorunun çözümlenmesi

LAW221 - Politika Bilimi (3 + 0) 3

Siyaset biliminin temel kavramları olan iktidar, otorite, egemenlik ve devlet gibi kavramların sosyolojik yaklaşımlar ve konular çerçevesinde siyasal rejimler ve anayasal devlet ile siyasal ideolojiler etrafında modern devletin küreselleşme sürecinde kazandığı varlık biçimi.

LAW223 - Spor Hukuku (3 + 0) 3

Sporun ekonomik ve sosyolojik boyutları; spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle iletişimin spor açısından önemi; spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü.

LAW225 - Hukuk ve Kadın (3 + 0) 3

Eşitlik, ayrımcılık yasağı, pozitif ayrımcılık, feminist teoriler, mahkemelerde ve yasalarda cinsiyetçilik sorunu, kadına karşı eviçi şiddet, cinsel suçlar vb. hukuki konular ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler.

LAW251 - Hukuk İngilizcesi I (2 + 0) 3

Ünlü davalar, içtihat hukuku , sözleşmeler hukuku, AB hukuku.

LAW491 - Yasama Kliniği (1 + 0) 4

Hukuk kliniği kapsamındaki derste her dönem bir veya birden fazla farklı konuda ilgili mevzuatın incelenmesi,konuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, uygulamadaki sorunların saptanması ve öğrencilerin bunlara yönelik çözüm önerisi geliştirerek bu önerileri yasa ve/veya düzenleyici işlem değişiklikleri biçimine getirmeleri

LAW492 - Ombudsman Dostu Hukuk Kliniği (1 + 2) 4

Ombudsmanlık Kurumuna yapılan ve kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvuru seçilerek bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi ve başvuruyla ilgili bir tavsiye kararı önerisi yazılarak kurumla paylaşılması ve bu karar örneğinini öğrenci dergisinde basılması.

LAW227 - Roma Kamu Hukuku (3 + 0) 3

Roma kamu hukuku, dersinin konusunu Roma Devleti, Roma Devleti?nin anayasal düzeni, siyasî tarihi ve bu siyasî yapıya ilişkin siyasî doktrinler oluşturmaktadır. Roma?nın siyasî tarihi ile kastedilen, küçük kent-devletinden merkezileşmiş bir imparatorluğa dönüşen Roma?nın kuruluşu, geçirdiği değişiklikler, gelişmeler, devlet içindeki insanların, grupların çatışmaları, bu çatışmaların hangi siyasî ve hukukî yapıya yol açtığı ve imparatorluğun hangi nedenlerle sona erdiğidir.

LAW252 - Hukuk İngilizcesi II (2 + 0) 2

Temel özel hukuk ve kanu hukuku terimleri, ilkelerinin İngilizce karşılıkları, Latince ilkeler, mahkeme türleri ve sözleşmeler hukuku.

LAW254 - Hukuk ve Edebiyat (2 + 0) 2

Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek eserlerin incelenmesi; adalet, suçsuzluk karinesi, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı, siyasi iktidar-birey ilişkisi, cezalandırmanın amacı, tabii haklar ve hukuki pozitivizm, sivil itaatsizlik, eşitlik.

LAW256 - Türk Parlamento Hukuku (2 + 0) 2

Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM`nin çalışma düzeni.

LAW222 - Medya Hukuku (2 + 0) 2

Kavram olarak medya hukuku ve kapsamı; ifade özgürlüğü; cevap ve düzeltme hakkı; basın hukuku; radyo-tv yayıncılığı ile internet yayıncılığının hukuki çerçevesi; medya hukuku ve telif hakları; yayıncıların hukuki ve cezai sorumlulukları; medyada öz denetim.

LAW258 - Türk Hukuk Tarihi (2 + 0) 3

İslamiyetten önce Türk Hukuku, İslam Kamu ve Özel Hukuku, Tanzimat Dönemi?ne kadar Osmanlı Devleti?nin kamu hukuku ve örgütü, Tanzimat'tan sonra Türk Hukuku'nun gelişmesi ve Cumhuriyet Hukuku?na geçiş

LAW321 - Genel Muhasebe (2 + 0) 3

Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları, mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar.

LAW323 - Adli Yazışma (2 + 0) 3

?Adlî Yazışma?ya ilişkin temel kavramlar, çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, icra aşamasında kullanılan dilekçeler, yargı makamlarınca kaleme alınan hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, ilân.

LAW325 - Fikri ve Sinai Haklar (2 + 0) 3

Eser kavramı, fikri hak, eserin unsurları ve türleri, eserin türüne gore eser sahibinin hakları, alıntı (iktibas) hakkı, yayım hakkı, intihal (fikir hırsızlığı).

LAW336 - Rekabet Hukuku (2 + 0) 3

Rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması.

LAW351 - Hukuk İngilizcesi III (2 + 0) 3

Giriş ve sözleşmeler hukuku, ticaret hukukuna giriş, kıymetli evrak hukuku, iş ortaklıkları, iş hukuku, uluslararası özel hukuk.

LAW361 - Sağlık Hukuku (2 + 0) 3

Hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişki ve niteliği; hasta ve sağlık kurumunun sorumlulukları ile hak ve borçları; hasta ile kurum arasındaki tedaviye ilişkin sözleşmenin belirlenmesi, türü, niteliği; bazı özel müdahalelerde ve tedavilerde kuralların istisnaları.

LAW317 - Stratejik Planlama (2 + 0) 3

Stratejik planlama ve süreçleri; yeniden yapılanma gerekçeleri; stratejik analiz, stratejik planlama ve yönetim uygulamaları ve yararları; kurumlar için SWOT analizi; kurumsal performans yönetimi, göstergeleri ve değerlendirilmesi; fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık; stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri.

MATH365 - Matematiksel Mantık (3 + 0) 6

Veri mevcut değildir

LAW329 - Çevresel Etki Değerlendirmesi (2 + 0) 3

Çevre sorunsalı ve önleme ilkesi; önleme ilkesi, önemi ve gerçekleştirilme yolları, ÇEDnin ortaya çıkışı, ÇEDnin hukuki niteliği, ÇEDnin anlam ve çeşitleri, ÇEDnin Avrupa Birliği ve dünyadaki durumu, ÇEDnin uygulanması ve aşamaları, ÇED ve halkın katılımı, ÇEDnin etkililiği ve öneriler.

LAW355 - Seminer I (2 + 0) 3

Akademik makale yazımında dikkat edilmesi gerekenler, araştırma ve yazım teknikleri

LAW497 - Kurgusal Dava I (1 + 0) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

LAW498 - Kurgusal Dava II (1 + 2) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

LAW499 - Kurgusal Dava III (1 + 0) 4

Bir kurgusal dava ya da duyurusu yapılan bir kurgusal duruşmada olay üzerinden davanın türüne bağlı olarak sözlü veya sözlü ve yazılı olarak yargıç, avukat veya savcı rollerinin paylaşılarak davanın çeşitli süreçlerinin modellenmesi.

LAW493 - Hukuk ve Etik Simülasyon Kliniği (1 + 0) 4

Kurgusal bir veya birden çok davada ya da bilinen ve ayrıntılarına erişilebilen davalardaki etik bir ikilem ile uğraşarak grup çalışmaları yoluyla mesleğe ilişkin etik sorunların tartışılması.

LAW496 - Karar Yazım Kliniği (1 + 2) 4

Kurgusal bir davada ya da gündemde olan ve ayrıntılarına erişilebilen bir davada, davanın sonucunda yazılacak mahkeme kararının yazılması.

LAW495 - Gündelik Hayatta Hukuk Kliniği (1 + 2) 4

Bir veya birden fazla farklı konuda araştırma yapılması; öğrenme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi; bu bilgileri uygulamak için sunum yapılması; hukukçu olmayan kişilere (kampüsler, liseler, sivil toplum örgütleri vb.) haklarının ve haklarını korumak için başvurulabilecek mekanizmaların anlatılması ve soruların yanıtlanması.

LAW481 - Temel Hak Savunuculuğu Kliniği (3 + 0) 4

Her dönem konunun uzmanı avukatlar aracılığıyla kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvurunun seçilmesi; bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması; başka ülke örneklerinin incelenmesi; başvuruyla ilgili stratejiler oluşturularak hak savunuculuğunun hukuken yapılabilir aşamaya getirilmesi; oluşturulan stratejilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması; öğrenci dergisinde basılması.

LAW375 - Hukukta Metot ve Problem Çözme (2 + 0) 3

Hukuk ve dil ilişkisi, düşünme, soru sorma, problemleri görme ve çözme, hukuk matematik-mantık ilişkisi, hukukta doğru kavramı, hukukta yöntem, somut/çekişmeli hukuk problemlerinin çözümü.

LAW331 - Uluslararası Göç Hukuku (2 + 0) 3

Uluslararası göç hukukuna ilişkin temel prensipler ile iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek. En genel tanımıyla göç, yabancıların, yasal yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye de kalışını ve Türkiye'den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye'de kalışını, Türkiye'den çıkışını ve Türkiye de izinsiz çalışmasıı ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı ifade eder.

LAW324 - Uluslararası Tahkim Hukuku (2 + 0) 3

Uluslararası tahkim hukuku, tahkim anlaşması, başvuru, sorumluluk, tahkim süresi ve tahkim heyetinin yetkileri, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı başvuru yolları.

LAW330 - Sermaye Piyasası Hukuku (2 + 0) 3

Sermaye piyasası hukukunun temel esasları.

LAW332 - Avukatlık ve Noterlik Hukuku (2 + 0) 3

Temel adli yazışma kuralları, pratik olaylar üzerinden dilekçe, ara kararı, müzekkere, ihtarname yazımı; dava dilekçesi, davaya cevap, cevaba cevap, düplik dilekçesi yazımı.

LAW338 - Mali Suçlar (2 + 0) 3

Mali suçların tanımı, Ceza Kanunu kapsamında mali suçlar, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, kambiyo suçları, mali yönetim suçları.

LAW352 - Hukuk İngilizcesi IV (2 + 0) 3

Giriş ve sözleşmeler hukuku, ticaret hukukuna giriş, kıymetli evrak hukuku, iş ortaklıkları, iş hukuku, uluslararası özel hukuk.

LAW356 - Seminer II (2 + 0) 3

Araştırma ve yazım kuralları.

LAW310 - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (2 + 0) 3

Karşılaştırmalı hukukta bireysel başvuru (anayasa şikayeti); ireysel başvuruya ilişkin olarak Anayasa ve 6216 sayılı yasada yer alan kurallar; bireysel başvurunun koşulları ve usulü; kabul edilebilirlik kriterleri arasında yer alan zaman yönünden, kişi yönünden, konu yönünden, yer yönünden yetki başlıkları; bireysel başvuru sonucunda verilen kararların türleri ve kararların icrası.

LAW314 - İdari Yaptırımlar Hukuku (2 + 0) 3

İdari yaptırım, yaptırım türleri, idari para cezaları, idari tedbirler, disiplin cezaları, idari yaptırım kararlarına karşı başvuru yolları.

LAW354 - İç Hukukta Tahkim (2 + 0) 3

Kurumsal Olmayan (Geçici/Ad-hoc) Tahkim, Kurumsal Tahkim, Tahkime Elverişlilik, Tahkimin Elverişliliği, Hakemlerin Seçimi, Hakem Yargılaması, Hakem Kararı, Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları

LAW340 - Ekonomi Hukukuna Giriş (2 + 0) 3

Hukukun ekonomik analizi öğretisinin temel amaçları ve ilkeleri, doğuş ve gelişimi ile ekonomi biliminin temel prensiplerinin hukuk kurallarının konulmasında ve mevcut kuralların incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesinde üstlenebileceği rolün anlatılmasıdır.

LAW415 - Anayasa Yargısı (3 + 0) 4

Karşılaştırmalı anayasa yargısı; anayasa yargısının teorik ve tarihsel temelleri; Türkiye?de Anayasa Mahkemesi?nin görev ve yetkileri.

LAW421 - Kriminoloji (3 + 0) 4

Suç, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları; yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma; olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar; suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri.

LAW431 - Deniz Hukuku (2 + 0) 4

Deniz ticareti hukukunun temel konuları, deniz borçlar hukuku, deniz eşya hukuku; deniz şahsın hukuku.

LAW433 - Finansman Hukuku (2 + 0) 4

Finansman hukukunun genel hükümleri.

LAW435 - Bilişim Hukuku (2 + 0) 4

Bilişim hukukunun temel kavramları, internet hukuku, karşılaştırmalı hukukta internete erişim ve engellenmesi, bilişim suçları, bilgi güvenliği, elektronik para ve imza, elektronik sözleşmeler, ticaret hukukunda elektronik kurallar.

LAW401 - Çevre Hukuku (3 + 0) 4

Çevre hakkı, anlam ve katılım gibi çevre hukukunun temel ilkelerinin uygulanması, önleme, kirleten öder, koordinasyon, ve önlem; kirletenin hukuki ve cezai sorumluluğu; çevresel etki değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi amacıyla çevreyi korumak için gerekli ve önemli araçlar.

LAW429 - İngilizce Çeviri (2 + 0) 4

Veri mevcut değildir

LAW441 - Kat Mülkiyeti Hukuku (3 + 0) 4

Kat Mülkiyeti Kanunu?nda yer alan düzenlemeler ışığında tamamlanmış bir yapının, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri olan kat mülkiyetiyle ilgili esasların incelenmesi, kat mülkiyetinin nasıl kurulacağı, kat maliklerinin hak ve borçları, ortak alanların hukuki rejimi ve ana gayrımenkulün yönetimi konuları incelenece

LAW425 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (3 + 0) 4

Yargılama dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları; tarafların arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözebilmelerinin yolları; etkili bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk.

LAW443 - Hukuk ve Müzakere Sanatı (2 + 0) 4

Hak kavramı, hukukun kaynakları, kanunlar hiyerarşisi, müzakere teknikleri, pozitif ayrımcılık.

LAW494 - Adli Yardım Uygulamaları (1 + 2) 4

Ankara Barosunca adli yardımda görevlendirilen avukata gelen başvuruların önceden hazırlanmış olan başvuru formunu doldurarak özetlenmesi ve konu ile ilgili bir bilgi notunun hazırlanarak avukata verilmesi.

LAW427 - Kooperatif Hukuku (3 + 0) 4

Kooperatifçiliğin genel ilkeleri ve kooperatiflerin genel özellikleri, kooperatiflerin kuruluş işlemleri ve ana sözleşme, ortak sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, ortaklık içi ve dışı hukuki ilişkiler, ortakların hak ve yükümlülükleri, genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu, kooperatiflerin sona ermesi.

LAW220 - Çevre Politikası (2 + 0) 3

Çevre sorunsalının boyutları ve nedenleri ve bunun çözümünde rol alacak tüm taraflar ve bunların sorumlulukları.

LAW426 - Adli Tıp (2 + 0) 4

Veri mevcut değildir

LAW442 - Tüketici Hukuku (2 + 0) 4

Veri mevcut değil

LAW261 - Çocuk Hukuku (2 + 0) 3

Çocuk hukuku, çocuk hukukunun tarihsel gelişimi, çocuk hakları ve önemi, çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuk, soy bağı ve velayet, evlat edinme.

LAW424 - Sigorta Hukuku (2 + 0) 3

Genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, hayat sigortaları.

LAW428 - Siyasi Partiler (2 + 0) 3

Siyasi partilerin tarihsel süreçte gelişimi ve işlevi; siyasi partilerin iç yapısı ve siyasi iktidar ile ilişkisi.

LAW434 - Avrupa Birliği Hukuku (2 + 0) 3

Avrupa Birliği kurumları, AB hukukunun ulusal hukuka yansıması.

LAW430 - Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler ve Şirketler Topluluğu (2 + 0) 3

Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi, hâkim ve bağlı şirket arasında ortaya çıkan hukuki ilişkiler ve özellikle de sorumluluk meseleleri.

LAW440 - Çocuk Hakları ve Çocuk Ombudsmanlığı (2 + 0) 3

Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan haklar ve KDK Çocuk Biriminin çocuk haklarının korunmasındaki işlevi.

LAW320 - Adil Yargılanma Hakkı (2 + 0) 3

Anayasa?da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nde yer alan adil yargılanma hakkının amacını ve kapsamını, ceza yargılaması ve idari yargılama bakımından incelenmesi. Yargılama hukukunda yer alan kurallar ile başvuru mekanizmalarının hak arama özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi