ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

PSY101 - Psikolojiye Giriş I (4 + 0) 10.5

Psikoloji, araştırma, nörobilim, duyum, algı, öğrenme, bellek, biliş ve dil.

PSY102 - Psikolojiye Giriş II (4 + 0) 10.5

Zeka, motivasyon, duygular, toplumsal cinsiyet, kişilik, psikolojik bozukluklar, psikolojik bozuklukların tedavisi, gelişim, sağlık ve sosyal psikoloji.

PSY111 - Psikolojide Etik (2 + 0) 4

Psikologların mesleki uygulamalarında ve psikoloji araştırmalarında sıkça rastalanan etik konuları anlama; yeterlik, bilgilendirilmiş onam, mahremiyet ve gizlilik kavramlarında uzmanlaşma; zarar verme ve kötüye kullanımdan kaçınma; ahlaki, felsefi, psikolojik ve yasal standartları derinlemesine inceleme.

PSY201 - Sosyal Psikolojiye Giriş (3 + 0) 7

Sosyal sistemlerin işlevlerini yerine getirmesi ile bireylerin davranışları ve tutumları arasındaki ilişkiler, çağdaş kuram ve araştırmalar.

PSY203 - Gelişim Psikolojisi (3 + 0) 6

Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.

PSY213 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (3 + 2) 7

Psikoloji araştırmalarında yer alan kavramlar, kuram-araştırma ilişkisi, hipotez oluşturma ve test etme, araştırma etiği ile çeşitli korelasyonel araştırma yöntemleri.

PSY221 - Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik I (3 + 2) 7

Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları.

PSY202 - Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (3 + 0) 6

Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, prososyal davranış (yardım etme), kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler.

PSY204 - Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (3 + 0) 7

Ergenlik, erken yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim; ölüm ve yas.

PSY214 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (3 + 2) 7

İyi deneylerin temel ilkeleri, gruplararası ve grup içi deneyler, bu tür deneylerdeki sorunlarla nasıl başa çıkılabileceği, çarpansal deneylerin tasarımı ve yorumlanması.

PSY222 - Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik II (3 + 2) 7

Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler.

PSY301 - Psikopatolojiye Giriş (3 + 0) 8

Psikopatoloji ve psikoterapi kuramları; klinik değerlendirme yöntemleri; yaygın psikopatoloji türleri, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, cinsel bozukluklar.

PSY305 - Duyum ve Algı I (3 + 0) 8

Duyum ve Algı I

PSY315 - Davranışın Fizyolojik Temelleri (3 + 0) 7

Sinir hücreleri ve sinir iletileri, sinapslar, sinir sisteminin anatomisi, duygusal davranışlar, öğrenmenin ve hafızanın biyolojisi, bilişsel işlevler, uyanıklık ve uyku, psikolojik rahatsızlıklar.

PSY304 - Psikolojik Testler (3 + 0) 6

Test geliştirme ve uygulama; geçerlik; güvenirlik; normlar; bireysel ve grup testleri; özel gruplara uygulanan testler; test çeşitleri (zeka testleri, kişilik testleri, projektif testler, yetenek testleri, endüstri/örgüt alanında kullanılan testler, eğitim ve klinik alanda kullanılan testler, nöropsikolojik testler)

PSY306 - Duyum ve Algı II (3 + 0) 8

Üç boyutlu görme, hareket algısı, form algısı ve obje algısı.

PSY308 - Öğrenme Psikolojisi (3 + 0) 8

Pavlovyan koşullanma, edimsel koşullanma, itici koşullanması, kısmi pekiştireç ve klasik-edimsel koşullanma etkileşimleri.

PSY309 - Örgüt Psikolojisi (3 + 0) 5

Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve grup etkililiği.

PSY311 - Bilişsel Psikoloji I (4 + 0) 8

Duyusal hafıza, dikkat ve örüntü tanıma, kısa dönemli hafıza, uzun dönemli hafıza.

PSY312 - Bilişsel Psikoloji II (3 + 0) 5

Çalışma hafızası, otobiyografik hafıza, örtük ve açık hafıza, bellek yanılsamaları, üstbiliş.

PSY314 - Karar Verme Psikolojisi (3 + 0) 5

Karar verme, yargısal bozulmalar, sezgisel kararlar, risk ve belirsizlik altında karar verme.

PSY316 - Liderlik: Teori ve Pratik (3 + 0) 5

Liderlik kavramı, liderlik kavramı ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, dönüşümsel liderlik, takım liderliği, kadın ve liderlik, siyasi liderlik.

PSY318 - Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (2 + 0) 5

SPSS?in ana menüsünü tanıma, verilerle işlem yapma, değişken yaratma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare ve güvenirlik analizleri uygulamaları.

PSY319 - Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (3 + 0) 5

Bebeklikten ergenliğe kadar gelişimsel psikopatoloji; zihinsel yetersizlikler, otistik spektrum bozuklukları, davranım bozukluğu, kaygı ve duygudurum bozuklukları.

PSY320 - Zeka Testleri (2 + 0) 5

Test uygulama, puanlama, yorumlama, rapor yazma, WISC-R, BG, AGTE.

PSY321 - İş Analizi (2 + 0) 5

İşin doğası, iş analizi yöntermleri ve yaklaşımlarının uygulamaları, güncel iş analizi yöntem ve yaklaşımları.

PSY322 - İş Performansı ve Değerlendirme (3 + 0) 5

Çevresel ve kurumsal etkiler, performans değerlendirmenin amaçları, performansla ilgili bilgi edinme, performans standartları, yargıları değerlendirme süreçleri, hata ve doğruluk ölçümleri.

PSY323 - Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (3 + 0) 5

Düşünme, karar verme, problem çözme, biliş, duygu ve hafıza, düşünme ve dil.

PSY324 - Stres Yönetimi (3 + 0) 5

Stres literatürü, akılcı duygusal stres yaklaşımı ile stres yönetiminin temelleri ve uygulamaları.

PSY325 - Klinik Görüşmenin Temelleri (3 + 0) 5

Görüşme ortamlarında ortak temel kavram ve süreçler, görüşme teknikleri, etkin dinleme, soru sorma, yansıtma, etik prensipler.

PSY326 - Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri (3 + 0) 5

Kurumlarda kadınlar ve erkekler, iş yerinde kadınların ve erkeklerin yaşantılarını anlamak, kalıpyargılar, işte güç ve ilişkiler, işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadınlar ve erkeklerin kariyer sorunları.

PSY327 - Kültür ve Sosyal Davranış (3 + 0) 5

Kültürün tanımları; kültürlerarası araştırma yöntemleri; kültürün sosyal algıyı, sosyal bilişi, kişilerarası ilişkileri, motivasyonu, benliği ve çeşitli bağlamlardaki sosyal davranışları nasıl şekilllendirdiği.

PSY328 - Politik Psikoloji (3 + 0) 5

Politik psikolojiye giriş, kişilik, liderler, oy kullanma, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terör, uluslararası güvenlik ve çatışma.

PSY331 - Tutum ve Tutum Değişimi (3 + 0) 5

Tutumların tanımları, özellikleri ve işlevleri; tutum ölçümü; tutum oluşumu; tutum değişimi; iknaya açık olma ve direnme; tutum-davranış ilişkileri.

PSY332 - Tutum Ölçümü (3 + 0) 8

Doğrudan ve dolaylı ölçüm teknikleri, farklı tutum ölçeği türleri, madde havuzu geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliklerini değerlendirme, madde analizi yapma ve tutum ölçeği geliştirme ve geçerlemede faktör analizi kullanımı.

PSY403 - Çok Değişkenli İstatistik (3 + 0) 8

SPSS?te tek değişkenli ve çok değişkenli varyans ve kovaryans analizleri, çoklu regresyon ve faktör analizi.

PSY404 - Psikolojide Alan Çalışması (2 + 0) 8

Öğrencilerin alan çalışması yapabilecekleri, önceden Psikoloji Bölümü tarafından onaylanmış bir kurumda 140 saatlik çalışma.

PSY405 - Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Güncel psikoterapi yaklaşımları, teorik çerçeve, vak`a çalışmaları.

PSY406 - Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I (3 + 0) 8

Öğrencinin özgün bir araştırma sorusu belirleyerek bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayarak analiz etmesi.

PSY407 - Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (3 + 0) 8

PSY 406 dersinin devamında araştırma raporunun yazımı.

PSY408 - Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (3 + 0) 5

Kurumsal bağlılık, bağlılık hedefleri, iş memnuniyeti, kurumsal adalet, kurumsal iletişim ve suistimalci süpervizör.

PSY409 - Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim (3 + 0) 5

Çalışan eğitimi ve gelişimi, stratejik eğitim, ihtiyaç değerlendirme, eğitim değerlendirme, çalışan gelişimi, kariyerler ve kariyer yönetimi.

PSY410 - Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (3 + 0) 5

Doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişime ilişkin, uygulamalı gelişimsel psikoloji kapsamındaki kuramsal ve pratik konular.

PSY411 - Sosyal Psikolojide Seçme Konular (3 + 0) 8

Sosyal psikolojide seçilen kuramsal ve uygulamalı bir konunun detaylı incelenmesi.

PSY412 - Personel Seçimi ve Testler (3 + 0) 5

Örgütlerde üyelik kararları, seçim sorununun analizi, yordayıcı hipotez geliştirme, performansın iki değişkenli tahmini, testlerle ve envanterlerle değerlendirme.

PSY413 - Motivasyon ve Sosyal Davranış (3 + 0) 5

Motivasyonun tanımları, metaforları ve ölçümü; motivasyon kuramları; benlik ve motivasyon.

PSY415 - Benlik Psikolojisi (3 + 0) 5

Benliğin doğası, benlik bilgisi edinmede kaynaklar ve bilişsel süreçler, benlik gelişimi, davranışsal benlik düzenleme, benlik sunumu, benlik saygısı ve benlikle ilişkili fenomenlerde kültürel değişkenlikler.

PSY416 - Niteliksel Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 8

Niteliksel araştırma, etik konular, mülakat geliştirme ve mülakatlarda data-analitik prosedürler, etnografik araştırma, göze çarpmayan ölçümler, vaka çalışmaları, ve analitik bir teknik olarak içerik analizi.

PSY417 - Kişilik Değerlendirmesi (3 + 0) 5

Değerlendirme etiği; klinik uygulamalarda kullanılan değerlendirme araçları; MMPI uygulama, puanlama ve yorumlama; projektif yöntemler; Beier cümle tamamlama testi ve değerlendirme raporu yazma.

PSY418 - Krize Müdahale Teknikleri (3 + 0) 8

Krizi değerlendirme ve krize yaklaşım modelleri; kuramsal ve etik yönden kriz; psikolojik travmalar, travma sonrası stres bozukluğu; afet psikolojisi; doğal afetler ve şiddet.

PSY420 - Klinik Psikolojide Seçme Konular (3 + 0) 8

Şizofreni, şizofreni hastalarının aileleri ile saha araştırması, biliş-duygu araştırmaları, sağlık psikolojisinin saha uygulamaları ve toplum temelli ruh sağlığı.

PSY421 - Psikofarmakolojiye Giriş (3 + 0) 5

Psikoaktif ilaçların özellikleri, sinir sistemindeki çalışma prensipleri, beyin ve davranış üzerindeki etkileri, psikofarmakolojik ilaçlar, temel sınıflandırması, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkileri.

PSY419 - Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

PSY313 - Örgüt Psikolojisine Giriş (3 + 0) 5

Örgüt teorisi ve davranış, karar verme, iş tutumları ve motivasyon, iş dizaynı, grup dinamikleri, liderlik ve örgüt kültürü, ödüllendirme sistemleri, motivasyon ve doyum.

PSY401 - Kişilik Psikolojisi (3 + 0) 7

Test edilebilirlik, reddedilebilirlik ve idiografik/nomotetik boyutlar, psikanaliz, analitik psikoloji, ego psikolojisi, varoluşçu psikoloji, nesne ilişkileri kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı.

PSY402 - Klinik Psikoloji (3 + 0) 7

Klinik psikolojinin güncel konuları, araştırma teknikleri, değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları, tarihsel gelişimi, temel teorik modeller ve uzmanlık alanları.