PSY101 - Psikolojiye Giriş I (4 + 0) 10.5

Psikoloji, araştırma, nörobilim, duyum, algı, öğrenme, bellek, biliş ve dil.

PSY102 - Psikolojiye Giriş II (4 + 0) 10.5

Zeka, motivasyon, duygular, toplumsal cinsiyet, kişilik, psikolojik bozukluklar, psikolojik bozuklukların tedavisi, gelişim, sağlık ve sosyal psikoloji.

PSY111 - Psikolojide Etik (2 + 0) 4

Psikologların mesleki uygulamalarında ve psikoloji araştırmalarında sıkça rastalanan etik konuları anlama; yeterlik, bilgilendirilmiş onam, mahremiyet ve gizlilik kavramlarında uzmanlaşma; zarar verme ve kötüye kullanımdan kaçınma; ahlaki, felsefi, psikolojik ve yasal standartları derinlemesine inceleme.

PSY201 - Sosyal Psikolojiye Giriş (3 + 0) 7

Sosyal sistemlerin işlevlerini yerine getirmesi ile bireylerin davranışları ve tutumları arasındaki ilişkiler, çağdaş kuram ve araştırmalar.

PSY203 - Gelişim Psikolojisi (3 + 0) 6

Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.

PSY213 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (3 + 2) 7

Psikoloji araştırmalarında yer alan kavramlar, kuram-araştırma ilişkisi, hipotez oluşturma ve test etme, araştırma etiği ile çeşitli korelasyonel araştırma yöntemleri.

PSY221 - Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik I (3 + 2) 7

Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları.

PSY202 - Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (3 + 0) 6

Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, prososyal davranış (yardım etme), kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler.

PSY204 - Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (3 + 0) 7

Ergenlik, erken yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim; ölüm ve yas.

PSY214 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (3 + 2) 7

İyi deneylerin temel ilkeleri, gruplararası ve grup içi deneyler, bu tür deneylerdeki sorunlarla nasıl başa çıkılabileceği, çarpansal deneylerin tasarımı ve yorumlanması.

PSY222 - Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik II (3 + 2) 7

Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler.

PSY301 - Psikopatolojiye Giriş (3 + 0) 8

Psikopatoloji ve psikoterapi kuramları; klinik değerlendirme yöntemleri; yaygın psikopatoloji türleri, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, cinsel bozukluklar.

PSY315 - Davranışın Fizyolojik Temelleri (3 + 0) 7

Sinir hücreleri ve sinir iletileri, sinapslar, sinir sisteminin anatomisi, duygusal davranışlar, öğrenmenin ve hafızanın biyolojisi, bilişsel işlevler, uyanıklık ve uyku, psikolojik rahatsızlıklar.

PSY311 - Bilişsel Psikoloji I (4 + 0) 8

Duyusal hafıza, dikkat ve örüntü tanıma, kısa dönemli hafıza, uzun dönemli hafıza.

PSY332 - Tutum Ölçümü (3 + 2) 8

Doğrudan ve dolaylı ölçüm teknikleri, farklı tutum ölçeği türleri, madde havuzu geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliklerini değerlendirme, madde analizi yapma ve tutum ölçeği geliştirme ve geçerlemede faktör analizi kullanımı.

PSY404 - Psikolojide Alan Çalışması (2 + 4) 8

Öğrencilerin alan çalışması yapabilecekleri, önceden Psikoloji Bölümü tarafından onaylanmış bir kurumda 140 saatlik çalışma.

PSY411 - Sosyal Psikolojide Seçme Konular (3 + 2) 8

Sosyal psikolojide seçilen kuramsal ve uygulamalı bir konunun detaylı incelenmesi.

PSY416 - Niteliksel Araştırma Yöntemleri (3 + 2) 8

Niteliksel araştırma, etik konular, mülakat geliştirme ve mülakatlarda data-analitik prosedürler, etnografik araştırma, göze çarpmayan ölçümler, vaka çalışmaları, ve analitik bir teknik olarak içerik analizi.

PSY418 - Krize Müdahale Teknikleri (3 + 2) 8

Krizi değerlendirme ve krize yaklaşım modelleri; kuramsal ve etik yönden kriz; psikolojik travmalar, travma sonrası stres bozukluğu; afet psikolojisi; doğal afetler ve şiddet.

PSY420 - Klinik Psikolojide Seçme Konular (3 + 2) 8

Şizofreni, şizofreni hastalarının aileleri ile saha araştırması, biliş-duygu araştırmaları, sağlık psikolojisinin saha uygulamaları ve toplum temelli ruh sağlığı.

PSY305 - Duyum ve Algı I (3 + 0) 8

Duyum ve Algı I

PSY419 - Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

PSY422 - Yakın İlişkiler (4 + 0) 8

Bağlanma, çekicilik ve ilişki gelişimi, karşılıklı bağlılık, romantik aşk, cinsellik, iletişim, ilişkisel sorunlar, çatışma, arkadaşlık ve sosyal destek.

PSY423 - Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (4 + 0) 8

Doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişime ilişkin, uygulamalı gelişimsel psikoloji kapsamındaki kuramsal ve pratik konular.

PSY405 - Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar (4 + 0) 8

Öğrenciler bu derste, güncel psikoterapi yaklaşımlarının temellerini öğrenmektedirler. Kuramsal çerçeve yanısıra öğrencierin, rol-oynama yöntemi ve vak?a çalışmaları ile, uygulama hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

PSY406 - Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma I (3 + 2) 8

Öğrencinin özgün bir araştırma sorusu belirleyerek bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayarak analiz etmesi.

PSY407 - Öğretim Üyesi Gözetiminde İleri Araştırma II (3 + 2) 8

PSY 406 dersinin devamında araştırma raporunun yazımı.

PSY403 - Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (3 + 2) 8

SPSS?in ana menüsünü tanıma, veri oluşturma ve verilerle işlem yapma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon gibi analizleri yapma, ölçekleme teknikleri ve parametrik olmayan testler.

PSY333 - Deneysel Araştırma (3 + 2) 8

Deneysel desende yer alan kavramlar, deneysel araştırmalarda farklı desenler, faktöriyel desenler, genel lineer model.

PSY424 - Aile Psikolojisi (4 + 0) 8

Aile teorileri, aile yaşam döngüsü, aile değerlendirmesi ve terapileri.

PSY425 - Psikolojide Benlik (4 + 0) 8

Benliğin doğası, benlik bilgisi edinmede kaynaklar ve bilişsel süreçler, benlik gelişimi, davranışsal benlik düzenleme, benlik sunumu, benlik saygısı ve benlikle ilişkili fenomenlerde kültürel değişkenlikler.

PSY322 - Gruplararası İlişkiler (4 + 0) 8

Eşitlik kuramı, gerçekçi çatışma kuramı, sosyal temas kuramı, göreli yoksunluk kuramı, sosyal kimlik kuramı, otoriteryen kişilik kuramı, sosyal baskınlık kuramı, sistemi meşrulaştırma kuramı, dehşet yönetimi kuramı, azınlık etkisi, kalıpyargı içeriği modeli.

PSY326 - Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi (4 + 0) 8

Toplumsal cinsiyeti anlama, toplumsal cinsiyet araştırmaları, toplumsal cinsiyet açıklamaları ve inşası, toplumsal cinsiyet roller, toplumsal cinsiyetin temsilleri ve dil, toplumsal cinsiyetin şiddet içeren sonuçları ve feminizm.

PSY490 - Ortak Eğitim Projesi 1 (0 + 4) 8

Ortak Eğitim anlaşması yapılmış kurumun çalışma alanının tanınması, kurumun çalışma prensiplerinin öğrenilmesi, kurumdaki uygulamaların/ saha hizmetlerinin incelenmesi, kurumdaki uygulamaların geliştirilmesine yönelik önerilerin raporlandırılması.

PSY491 - Ortak Eğitim Projesi 2 (0 + 4) 8

Ortak Eğitim anlaşması yapılmış kurumda sağlanan psikolojik hizmetlerin izlenen yöntemler, etkinlik ve kanıta dayalı uygulamaların kullanımı açısından incelenmesi, ele alınan bir olgunun, çok yönlü iyilik halini geliştirecek şekilde planlanması, bu planın yazılı ve sözlü olarak sunulması.

PSY493 - Ortak Eğitim Projesi 4 (0 + 4) 8

Psikoloji uygulamalarına yönelik bir kurumda, tanımlanmış bir organizasyon yapısı içerisinde, yetkili en az bir psikoloğun gözetimi altında öğrenciye verilen görev ve sorumlulukların psikoloji kuram ve uygulama modelleri ile, çok disiplinli ekip çalışmaları açılarından değerlendirilmesi amacı ile ara ve sonuç raporu hazırlanması ve sözlü sunum yapılması.

PSY304 - Psikolojik Testler (3 + 0) 6

Test geliştirme ve uygulama; geçerlik; güvenirlik; normlar; bireysel ve grup testleri; özel gruplara uygulanan testler; test çeşitleri (zeka testleri, kişilik testleri, projektif testler, yetenek testleri, endüstri/örgüt alanında kullanılan testler, eğitim ve klinik alanda kullanılan testler, nöropsikolojik testler)

PSY302 - Duyum ve Algı (4 + 0) 8

Göz ve görme, beyin ve görme, üç boyutlu görme, hareket algısı, form algısı, obje algısı, işitsel duyum ve algı

PSY308 - Öğrenme Psikolojisi (3 + 0) 8

Pavlovyan koşullanma, edimsel koşullanma, itici koşullanması, kısmi pekiştireç ve klasik-edimsel koşullanma etkileşimleri.

PSY309 - Örgüt Psikolojisi (3 + 0) 5

Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve grup etkililiği.

PSY312 - Bilişsel Psikoloji II (3 + 0) 5

Çalışma hafızası, otobiyografik hafıza, örtük ve açık hafıza, bellek yanılsamaları, üstbiliş.

PSY316 - Liderlik: Teori ve Pratik (3 + 0) 5

Liderlik kavramı, liderlik kavramı ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, dönüşümsel liderlik, takım liderliği, kadın ve liderlik, siyasi liderlik.

PSY318 - Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar (2 + 2) 5

SPSS?in ana menüsünü tanıma, verilerle işlem yapma, değişken yaratma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare ve güvenirlik analizleri uygulamaları.

PSY323 - Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (3 + 0) 5

Düşünme, karar verme, problem çözme, biliş, duygu ve hafıza, düşünme ve dil.

PSY324 - Stres Yönetimi (3 + 0) 5

Stres literatürü, akılcı duygusal stres yaklaşımı ile stres yönetiminin temelleri ve uygulamaları.

PSY325 - Klinik Görüşmenin Temelleri (3 + 0) 5

Görüşme ortamlarında ortak temel kavram ve süreçler, görüşme teknikleri, etkin dinleme, soru sorma, yansıtma, etik prensipler.

PSY327 - Kültür ve Sosyal Davranış (3 + 0) 5

Kültürün tanımları; kültürlerarası araştırma yöntemleri; kültürün sosyal algıyı, sosyal bilişi, kişilerarası ilişkileri, motivasyonu, benliği ve çeşitli bağlamlardaki sosyal davranışları nasıl şekilllendirdiği.

PSY328 - Politik Psikoloji (3 + 0) 5

Politik psikolojiye giriş, kişilik, liderler, oy kullanma, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terör, uluslararası güvenlik ve çatışma.

PSY331 - Tutum ve Tutum Değişimi (3 + 0) 5

Tutumların tanımları, özellikleri ve işlevleri; tutum ölçümü; tutum oluşumu; tutum değişimi; iknaya açık olma ve direnme; tutum-davranış ilişkileri.

PSY408 - Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (3 + 0) 5

Kurumsal bağlılık, bağlılık hedefleri, iş memnuniyeti, kurumsal adalet, kurumsal iletişim ve suistimalci süpervizör.

PSY410 - Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (3 + 0) 5

Doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişime ilişkin, uygulamalı gelişimsel psikoloji kapsamındaki kuramsal ve pratik konular.

PSY417 - Kişilik Değerlendirmesi (3 + 0) 5

Değerlendirme etiği; klinik uygulamalarda kullanılan değerlendirme araçları; MMPI uygulama, puanlama ve yorumlama; projektif yöntemler; Beier cümle tamamlama testi ve değerlendirme raporu yazma.

PSY421 - Psikofarmakolojiye Giriş (3 + 0) 5

Psikoaktif ilaçların özellikleri, sinir sistemindeki çalışma prensipleri, beyin ve davranış üzerindeki etkileri, psikofarmakolojik ilaçlar, temel sınıflandırması, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkileri.

PSY314 - Yargılama ve Karar Verme (3 + 0) 5

Karar verme, yargısal bozulmalar, sezgisel kararlar, risk ve belirsizlik altında karar verme.

PSY319 - Gelişimsel Psikopatoloji (3 + 0) 5

Bebeklikten ergenliğe kadar gelişimsel psikopatoloji; zihinsel yetersizlikler, otistik spektrum bozuklukları, davranım bozukluğu, kaygı ve duygudurum bozuklukları.

PSY412 - Siber Psikoloji (3 + 0) 5

İnternet ve sosyal medya kullanımının psikolojik ve kişilerarası ilişkilere etkileri, çalışanlar ve öğrenciler arasında sanal kaytarma davranışının öncülleri ve sonuçları, sanal zorbalık, sanal oyunlar, internet kullanımı ve psikopatoloji.

PSY413 - İnsan Motivasyonu (3 + 0) 5

Motivasyon tanımı türleri ve kuramları, biliş ve duygu.

PSY320 - Zeka Değerlendirmesi (3 + 2) 8

Test uygulama, puanlama, yorumlama, rapor yazma, WISC-R, BG, AGTE.

PSY321 - İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi (4 + 0) 8

İşin doğası, iş analizi yöntemleri ve yaklaşımlarının uygulamaları, güncel iş analizi yöntem ve yaklaşımları, çevresel ve kurumsal etkiler, performans değerlendirmenin amaçları, performans standartları, yargıları değerlendirme süreçleri, hata ve doğruluk ölçümleri.

PSY492 - Ortak Eğitim Projesi 3 (0 + 3) 5

Ortak Eğitim anlaşması yapılmış kurumdaki psikoloji uygulamaları ile psikologların görev, yetki ve sorumluluklarının analitik değerlendirilmesi; geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi, raporlandırılması ve sunulması.

PSY401 - Kişilik Psikolojisi (3 + 0) 7

Test edilebilirlik, reddedilebilirlik ve idiografik/nomotetik boyutlar, psikanaliz, analitik psikoloji, ego psikolojisi, varoluşçu psikoloji, nesne ilişkileri kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı.

PSY402 - Klinik Psikoloji (3 + 0) 7

Klinik psikolojinin güncel konuları, araştırma teknikleri, değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları, tarihsel gelişimi, temel teorik modeller ve uzmanlık alanları.