Yatay Geçiş Başvuru Süreci

Enstitümüz programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adayların yakın tarihli öğrenci belgesi, transkript ve bir dilekçe ile ilgili Ana Bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana Bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yatay geçiş başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

Madde 6(1): Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencinin 5’inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 6(2): Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.